Månadsutblick januari

Börserna gick urstarkt under fjolåret. Med minskade stimulanser från världens centralbanker och regeringar räknar vår chefsstrateg Carl Christian Ottander med att årets börsutveckling blir mer normaliserad. Vår Nordiska aktieportfölj avslutade året starkt, där bl a budet på ICA hjälpte till. Om året bjuder på liknande överraskningar återstår att se men Fredrik Lundqvist, som förvaltar portföljen, ser stor långsiktig potential i ABB och NENT. Vi tar in en ny spännande hedgefond i vårt utbud. Candriam har öppnat en SEK-klass för oss i sin framgångsrika marknads-neutrala aktiehedgefond. Trots låg marknadsexponering har fonden haft en imponerande avkastning.
Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering

 

MARKNADS­KOMMENTAR

Efter stimulansrallyt väntas lugnare börs

Året och månaden avslutades med julrally på aktiemarknaderna då osäkerheten kring den nya virusvarianten, omikron, minskat något. När stimulanserna nu skalas ned väntas en lugnare börs framöver.

Månaden inleddes med ett tydligt riskavert marknadsklimat där osäkerheten var påtaglig kring karaktären för den nya virusvarianten, omikron. Den amerikanska centralbanken bytte också fot kring hur de ser på den höga inflationstakten och kommunicerade en snabbare nedtrappning av tillgångsköpsprogrammet än tidigare samt tre räntehöjningar under 2022.

Reaktionerna på räntemarknaden var dock initialt mycket begränsade på beskedet men efter en viss turbulens kan nu en viss dragning uppåt för räntorna konstateras.

Omikron smittsam men verkar ge mildare symptom

Pandemin och smittspridningen utvecklas tyvärr i helt fel riktning och flertalet länder inför nya restriktioner för att begränsa smittspridningen. Kunskapen om den nya virusvarianten, omikron, har dock ökat och de slutsatser som kan konstateras i nuläget är att den är mycket smittsam men att fallen med allvarliga symptom är begränsat.

Befintliga vaccin ger också ett skydd och från vaccinforskningen är kommunikationen övertygade om att det inom kort kommer att kunna distribuera vaccin anpassat till den nya varianten.

Lugnare utveckling när penningkranarna skruvas åt

Efter den starka återhämtningen efter pandemiutbrottet under våren 2020 , delvis drivet av enorma penning- och finanspolitiska stimulanser och uppdämda behov, är nu en lugnare utveckling att vänta.

Stimulanserna skalas tillbaka och räntenivåerna bör stiga, om än från låga nivåer. Konjunkturutsikterna är samtidigt goda där investeringstakten för exempelvis energiomställning kommer att vara hög i flera år framåt men vinstutvecklingen blir av allt att döma lägre kommande år efter 2021 års fenomenala utveckling.

 

Fantastisk utveckling för globala aktier under 2021

En positiv avslutning på ett starkt börsår där världsindex steg med cirka 30 procent i svenska kronor.

Signaler om kinesiska stimulanser ger hopp inför 2022

Den kinesiska inbromsningen har varit påtaglig under året. Nedslaget mot tidigare oreglerade sektorer och den krisande fastighetsutvecklaren Evergrande under andra halvåret fick stora återverkningar på tillväxtmarknaderna.

Den kinesiska kredittillväxten har samtidigt fallit tillbaka till en takt där de kinesiska myndigheterna historiskt har börjat stimulera ekonomin igen. De senaste månaderna har också kreditvillkoren förbättrats även om det tar tid för stimulanserna att ge synbar ekonomisk effekt.

Inför 2022 saknas det inte risker för marknadsutvecklingen men vi bedömer samtidigt att förutsättningarna är goda för fortsatt vinsttillväxt i bolagen. Stramare penningpolitik i USA, en pandemi som inte är över samt inflationsdrivande flaskhalsproblematik ställs mot en stark konjunktur, lättare penningpolitik i Kina och låga, om än stigande, räntor. Därtill finns en rad geopolitiska spänningar som kan utvecklas till det sämre. Därmed är det upplagt för ett händelserikt år i ett marknadsperspektiv, med goda taktiska möjligheter.

 

 

PORTFÖLJFÖRVALTNING - STRATEGI

NENT väntas skapa stora värden över tid

2021 var ett ovanligt år för Stockholmsbörsen i den meningen att korrektionerna var få och börsen aldrig var nere på minus. Våra portföljinnehav fortsätter utvecklas väl och vissa av innehaven står inför stora förändringar under det kommande året.

2021 blev ett ytterligare starkt börsår med en uppgång på 39 procent för Stockholmsbörsen. Fram till och med augusti var utvecklingen relativt odramatisk medan september och andra halvan av november bjöd på nedgångar på cirka tio procent.

Dessa rörelser spelar dock mindre roll för den långsiktige investeraren och tittar vi tillbaka tre år har Stockholmsbörsen avkastat cirka 115 procent, inklusive utdelningar! Det är lätt att fokusera på de kortsiktiga rörelserna medan chanserna till avkastning ökar dramatiskt om man bortser från dessa och istället höjer blicken.  

Utvecklingen av innehaven i Nordiska enskilda aktier hade stor spridning där Nibe, Latour och Novo Nordisk utvecklades mycket starkt medan Nordic Entertainment Group (NENT), Securitas och BHG Group utvecklades svagast.

Som vanligt bjöd året på överraskningar. I portföljen överraskade budet på ICA Gruppen värt 107 Mdr SEK, då bud av denna storlek är tämligen ovanliga. Överraskningar kommer säkert under 2022 också, men flera positiva och spännande förändringar i portföljbolagen har redan annonserats.

ABB fortsätter transformeras  

ABB, ett av våra större innehav i portföljen, fortsätter ”förändringsresan” som påbörjades för några år sedan. Bolaget har bland annat decentraliserat organisationen, vilket innefattar beslutsfattande och ansvar, samtidigt som icke-strategiska verksamheter har sålts. Underpresterande verksamheter ska även prioritera lönsamhet framöver för att i nästa steg fokusera på tillväxt. Vår syn är att denna ”resa” är långt ifrån färdig och att mycket av arbetet återstår. Vi upplever därmed en fortsatt god potential i ABB.

Bolagets nästa stora steg är noteringen av divisionen E-mobility (laddinfrastruktur) som kommer tydliggöra värden som finns i koncernen och som samtidigt kommer skapa förutsättningar för fortsatt fokusering och tillväxt. 

 

Totalt antal Viaplay-abonnenter

Under perioden Q4 2019 till Q3 2021 har antalet Viaplay-abonnenter ökat med 59 procent.

NENT - på väg att bli en internationell streamingspelare 

Streamingbolaget NENT har under 2021 etablerat sig i fem nya länder, däribland USA, och ska under inledningen av 2022 lanseras i Nederländerna och i Storbritannien mot slutet av året. Bolaget uppsatta mål är att nå 2,2 miljoner Viaplay-abonnenter utanför Norden i år och uppemot 6 miljoner användare år 2025.

Hittills har bolaget lyckats uppnå sina mål och vi bedömer att bolaget har goda förutsättningar att fortsätta göra det, mycket tack vare affärsmodellens relativt höga skalbarhet och satsning på innehåll, inte minst inom sport.

NENT hade en svagt positiv utveckling under fjolåret, men vår tro är fortsatt att bolaget kan nå sina långsiktigt mycket ambitiösa mål och därmed skapa stora värden över tid. Vi väljer därför att höja blicken. 

 

 

INVESTERINGS­RÅDGIVNING - TEMA

Stabil hedgefond med bra avkastning

Det finns många hedgefonder att välja mellan men det är bara ett fåtal som vi bedömer har förutsätt-ningar att leverera bra avkastning. Candriams marknadsneutrala aktiehedgefond tillhör denna exklusiva skara, och vi har nu gjort den tillgänglig för S&Ps kunder.

I slutet av 2021 lanserade Candriam (Conviction AND Responsibility in Asset Management) en fondandelsklass i svenska kronor av hedgefonden Absolute Return Equity Market Neutral. Som namnet indikerar följer fonden en strategi som kallas aktiemarknadsneutral. Det innebär att fonden har förutsättningar att skapa positiv avkastning på börsen även under stökiga perioder.

När vi analyserar denna typ av hedgefonder börjar vi ofta med att kolla på fondens historiska nettoexponering, med det menar vi summan av aktier som fonden har köpt minus aktier fonden har sålt uttryckt som andel av fondens totala tillgångar.

En hög siffra indikerar att historisk avkastning kommer från aktierisk, och att fonden då kan få svårt i nedgångar. En låg siffra är därmed bättre. Bilden nedan visar nettoexponeringen i blått, och vi ser att fonden har sedan oktober 2020 legat under tio procent i nettoexponering mot aktiemarknaden.

Två kompetterade strategier

Förvaltarens ambition är att utnyttja prisavvikelser som uppstår på grund av stora flöden, huvudsakligen från indexfonder, när aktier inkluderas eller exkluderas i globala aktieindex. Teamet fokuserar på statistisk data och försöker identifiera vilka aktier och när förändringar kommer att leda till felprissättningar på kort och medellång sikt. Detta görs på två olika sätt:

”Index Rebalancing” siktar på att identifiera indexförändringar i stora index som kan komma att generera stora flöden från passiva fonder. Fonden tar då en position i en aktie som kommer in i index innan förändringar sker. Sedan reverseras det till en negativ position efter indexreba-lanseringen (säljer fler aktier än vad fonden tidigare köpt). 

”Relative value” baseras på samma logik, men identifierar aktier som brukar samvariera men vars pris har börjat avvika mot varandra. Köpta och negativa positioner kombineras och hålls tills skillnaden i pris mellan aktierna har normaliserats.

 

Nettoexponeringen, blå linje, har legat kring tio procent sen start. Trots det har avkastningen varit mycket god.

Bra långsiktig avkastning

Strategin lanserades i UCITS i början på 2019 och hade en tuff start som delvis berodde på extraordinärt mycket ”buy backs”. Fonden återhämtade sig under andra halvan av året. Därefter har den uppvisat en stabil och attraktiv avkastning.

Nedan är årsavkastning for euroandelsklassen:
2019 :    + 0,5 %
2020:  + 14,3 %
2021:    + 12,1 %

Fondens risk väntas vara relativt låg. Förväntad årlig volatilitet är mellan 5-8 procent (som jämförelse ligger en vanlig aktiefond normalt kring 15-25 procent).