Månadsutblick Januari 2023
Makroekonomin styr

December gav oss en dyster avslutning på ett dystert år. Återhämtningen som aktiemarknaden hade åtnjutit de två föregående månaderna fick sig ett avbrott, och precis som var trenden under hela 2022 så var det centralbankerna som fick marknaden på fall.

Makroekonomiska faktorer är fortsatt det som driver marknaden, och under december fick vi ta del av intressanta räntebesked, inflationsstatistik och även BNP-siffror. Liknande data kommer sannolikt att prägla marknaden även under året vi har framför oss. De ekonomiska utsikterna har försämrats snabbt, och den stora frågan nu är om centralbankerna lyckas orkestrera en mjuklandning eller om de puttar in oss i en global recession.

Samtidigt ser vi att hållbara investeringar växer i rask takt. Huruvida man valde hållbara investeringar eller ej fick ett stort genomslag på avkastningen under fjolåret, men hur ser det egentligen ut med avkastningen på hållbara investeringar över tid?

Marknadskommentar

Makroekonomiska nyheter fortsätter styra marknaden

Återhämtningen på aktiemarknaden fick sig ett avbrott under december efter två positiva månader. Fokus låg i vanlig ordning främst på makroekonomiska faktorer i form av inflationsstatistik och centralbanksbesked. Under december fick vi dock anledning att även rikta blickarna mot annan intressant makrostatistik.

Överlag på marknaden så bjöd december på en dyster avslutning på ett dystert år. Precis som har varit fallet under hela året så var det makroekonomiska faktorer som fick marknaden på fall, och under december var det framför allt kommunikation från ECB som var boven i dramat.

ECB-kommunikation fick marknaden på fall 

Efter två raka 75-punktershöjningar från ECB och fyra stycken från FED blev det i december dags för de båda centralbanksjättarna att dra ned på räntehöjningstakten och höja sina respektive styrräntor med 50 punkter. Detta var i linje med marknadens förväntningar, men vad som inte var väntat var kommunikationen som följde efter räntebeskeden, framför allt från ECB:s sida. De poängterade tydligt att det fortfarande krävs mycket åtstramning av ekonomin för att hantera den höga inflationstakten, vilket sänkte förhoppningarna om att styrräntetoppen stundar. Detta mottogs med oro på marknaden och bidrog till månadens fall.

BNP-tillväxten håller uppe förvånansvärt väl

Under en månad då ECB skrämde vettet ur marknaden så var det mycket välkommet med positiv statistik som såg till att månaden inte upplevdes fullt så dyster som den kanske annars hade gjort. En sådan statistikpunkt var BNP-tillväxten. Tidigt i december kom de reviderade siffrorna över BNP-tillväxten under tredje kvartalet i eurozonen, som visade sig vara betydligt bättre än väntat. Tillväxttakten håller på att avta, såväl i eurozonen som globalt, men ännu lyckas eurozonen visa på relativt starka siffror. Detta är än mer imponerande när man ser till att man just nu tampas med allvarliga konsekvenser av den rådande energikrisen, utöver de problemen med hög inflation och sviktande konjunktur som råder globalt.

Detta följdes upp av att även USA visade på betydligt högre BNP-tillväxt än väntat för det tredje kvartalet. Om vi lyfter blicken mot 2023 så stundar en lågkonjunktur och BNP-tillväxten väntas sjunka rejält, i eurozonen väntas den till och med bli negativ. Alla tecken på att det kanske inte blir fullt så blodigt tas därför emot med glädje.

Amerikansk inflation faller, men faller den snabbt nog?

Under december bjöds vi även på ytterligare en amerikansk inflationssiffra som dels var lägre än den föregående, dels lägre än estimerat. Centralbankernas omfattande åtstramningar som fått marknaderna på fall under året har genomförts i syfte att omgående få ner inflationen till mer måttliga nivåer. Att den amerikanska inflationen faller tillbaka bådar därför gott, och gör att man kan börja se ljuset i slutet av tunneln. Inflationen kommer fortsätta vara i marknadens fokus även framgent. Den stora frågan nu är om centralbankerna kommer lyckas bekämpa inflationen innan konjunkturen viker allt för mycket, eller om de puttar in oss i en global recession.

Portföljstrategi

Hållbarhet viktigt för avkastningen – i alla portföljer

Hållbarhetsegenskaper i portföljerna har gett ett positivt avkastningsbidrag i flera år. Men 2022 vände vinden. Medvind för både energisektorn och värdebolag toppades med ett bud på Swedish Match som fick aktien att stiga nästan 60 procent under året. Men hur ser det ut för avkastningspotentialen framåt?

2022 var också ett år då EU fortsatte att reglera kapitalmarknaden inom hållbarhet, även kallat ESG (1), då flera nya lagar trädde i kraft. Trenden i omvärlden är också tydlig: fortsatt elektrifiering och fördelar till de som kan bidra till effektivare nyttjande av jordens resurser.

ESG-faktorer påverkar brett 

Även om området blir alltmer reglerat, har Sverige länge legat i framkant inom hållbarhet. När EU-reglerna om att hållbarhetsklassificera fonder trädde i kraft sade sig nästan 8 av 10 fonder ”främja miljörelaterade eller sociala egenskaper”. Det är den högsta andelen i Europa. Att arbeta med hållbarhet är nu en hygienfaktor bland de allra bästa förvaltarna. Det innebär att en hög andel av fonderna i alla våra portföljer tar hänsyn till ESG. Det gäller även indexfonder, där många förvaltare har gått över till att följa hållbara index.

Genom att ta hänsyn till hållbarhet får fonderna en naturlig undervikt till vissa sektorer och branscher, exempelvis tobak och energi. Storebrand är en erkänt duktig förvaltare inom hållbarhet och vi använder deras fonder i många av våra portföljer. De har tagit fram en metod som kompenserar för flera av de uteslutna sektorerna genom att öka andelen i andra bolag som rör sig på ungefär samma sätt. Exempelvis kan exkluderingar i tobaksbolag kompenseras med bolag inom konsumentvarusektorn, med liknande risk- och avkastningsegenskaper som tobaksbolag typiskt uppvisar. Metoden fungerar överlag, men kan självklart inte motverka bolagsspecifika händelser som Philip Morris köp av Swedish Match.

Det går att kompensera bra för de allra flesta uteslutningarna. Undantaget som bekräftar regeln är den fossila sektorn. Under 2022 var undervikt i fossila bolag en negativt bidragande faktor i såväl våra hållbara som traditionella portföljer.

Vi rekommenderar undervikt i energi

Vi rekommenderar idag att ha en undervikt i energi. Även om nuvarande prisnivåer är gynnsamma är oljepriserna osäkra på längre sikt, och denna osäkerhet bör återspeglas i marknaden. En svag konjunktur 2023 med en minskad efterfrågan kommer sannolikt att pressa sektorn, som har en stor omställning att göra från fossildrivet till förnyelsebart. Vår bedömning är också att den starka ESG-trenden fortsatt kommer att sätta tryck på sektorn.

Avkastningsutsikter framåt

Det finns en fördom att hållbarhetshänsyn är förknippat med lägre avkastning, och 2022 vore i sådana fall ett bra bevis. Det bör dock poängteras att det är efter en lång period då hållbarhet har bidragit positivt. Energisektorn har utvecklats svagt under en lång tid. Tillväxtbolag å andra sidan, som ofta tenderar att vara mer hållbara, har utvecklats väl över lång tid. Tillväxtbolag utvecklades mycket starkt under coronapandemin, men även generellt bättre än värdebolag de senaste decennierna.

Vi ser ingen anledning att trenden med negativt bidrag från ESG blir långvarig. Forskningen på området är entydig – så länge uteslutningar av sektorer och bolag hålls till en relativt låg nivå har de varken positiv eller negativ påverkan på avkastningen över tid. Däremot kan förvaltare som är duktiga på hållbarhet hitta mer information, och använda dessa för att skapa avkastning. Tittar vi framåt kommer också ny reglering för vad bolagen behöver rapportera öka tillgängligheten till data. Detta kommer både vi, och förvaltarna vi väljer, kunna dra nytta av.

 

1   Environmental, Social and Governance. Det vill säga, miljö, samhälle och bolagsstyrning.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Historiska utfall är inte en tillförlitlig indikation om framtida resultat. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.