Månadsutblick | Juli 2022


Juni blev ytterligare en turbulent börsmånad när oron för inflation och konjunktur vägrar släppa greppet om investerarnas humör. Osäkerheten är stor kring hur mycket centralbankerna behöver strama åt för att få bukt med den historiskt höga inflationen. Och det finns en oro att centralbankerna försätter ekonomin i en recession på kuppen. Inflationssiffrorna förblir därför det viktigaste för sommarbörsen eftersom det påverkar hur hårt centralbankerna behöver dra i handbromsen, men även Q2-rapporterna kommer prägla börshumöret under sommaren. Avslutningsvis går vi igenom varför den nordiska enskilda portföljen klarat sig bättre än Stockholmbörsen i år och hur strategin ser ut framåt.

MARKNADS­KOMMENTAR

 

Det här avgör sommarbörsen

Börsturbulensen fortsatte under juni och nu är världsindex ned 9 procent i år. Centralbankernas åtstramningar och dessas påverkan på konjunkturen gör investerarna nervösa. Därför förblir inflationen det viktigaste för sommarbörsen.

Juni blev ytterligare en turbulent börsmånad med stora dagsrörelser åt båda hållen. Som tidigare är det kombinationen av oro för inflationen, konjunkturen och högre räntor som pressar investerarnas humör. Månadsavkastningen för ett globalt börsindex landade på -3,5 procent vilket betyder att världsindex hittills i år är ned cirka 9,0 procent.

Styr centralbankerna in oss i en recession?

Den stora frågan är vad centralbankerna gör och osäkerheten är stor kring hur mycket de kommer att behöva strama åt penningpolitiken för att få bukt med den just nu historiskt höga inflationstakten. Fed:s höjning om 75 punkter i juni sätter tonen men kanske mer anmärkningsvärt är att den schweiziska centralbanken höjde styrräntan, första gången sedan 2007. Vår egen riksbank höjde även med hela 50 punkter i slutet av juni, vilket var första gången på 22 år.

Marknadernas bedömning just nu är att centralbankerna kommer att kasta oss in i en djup global recession i sin iver att bekämpa inflationen. Detta efter att Fed gjort det än tydligare att de är beredda att offra tillväxt för att bekämpa inflationen, vilket såklart inte är positivt för börsen. Om inflationsdatan blir värre än vad Fed ser framför sig kommer de inte att tveka att höja med stora steg. Detta är vad marknaden oroar sig för.

Även om tillväxtutsikterna har tagits ner ordentligt så är de i relativt dugligt skick, men officiella prognoser kommer att behöva revideras ned ytterligare. Om eller när en recession kommer i närtid kommer den förmodligen vara både grund och kort. Det har marknaden tagit ut med råge redan nu. Vi bedömer inte att vi står inför en djup global recession likt Coronakrisen, finanskrisen eller åren kring IT-kraschen.

Inflationsutfallen blir det viktigaste för sommarbörsen

Inflationssiffrorna förblir det viktigaste för marknadsutvecklingen i närtid eftersom det påverkar hur hårt centralbankerna behöver dra i handbromsen. Vi bedömer att börserna kommer vara volatila tills vi ser signaler att inflationen rullar över eller tills vi vet hur många räntehöjningar vi står inför. Efter juni månads fortsatt höga inflationsutfall förskjuts den förväntade nedgången av inflationstakten framåt i tiden men vår bedömning är ändå att den kan falla tillbaka under andra halvåret i år.

Marknaden prissätter kraftiga räntehöjningar från Fed
Amerikansk styrränta och marknadens prissättning av framtida räntehöjningar

När Fed kämpar för att få ned inflationen fruktar marknaderna att de samtidigt försätter ekonomin i en recession.

Q2-rapporterna kommer också prägla börshumöret

Utöver inflationsdata och centralbanksbesked kommer även kvartalsrapporterna för det andra kvartalet sätta tonläget för sommarbörsen. Under våren har börsen prisat in att vinstförväntningarna ska tas ned och vi kan nog räkna med vinstvarningar inför rapporterna och en svagare vinstutveckling när rapporterna väl presenteras.

I skrivande stund väntas vinsterna växa med 11 procent under 2022 jämfört med föregående år. Med tanke på rådande recessionsoro är det nog lite väl optimistiskt och mer troligt är att estimaten kommer behöva justeras ned något.

 

PORTFÖLJFÖRVALTNING - STRATEGI

 

Investerare har fått betalt för risk

Trots pandemi, krig och skenande inflation har investerare i Nordiska enskilda aktier fått betalt för sin risk under de senaste åren. En strategi som vi hoppas kunna fortsätta leverera på, i syfte att skapa god långsiktig avkastning.

De senaste två och ett halvt åren har varit dramatiska, minst sagt. Pandemin och dess negativa effekter såg ut att klinga av när Ryssland invaderade Ukraina. Utöver oerhört mänskligt lidande har dessa händelser haft stor inverkan på geopolitiken, försörjningskedjor samt utbud och efterfrågan. För att parera effekterna har den förda penningpolitiken ändrats kraftigt. Från att under pandemin vara extremt expansiv till att nu stramas åt i snabb takt för att stävja inflationen.

Börsen är dock inte så dålig som man kanske tror

Trots de senaste årens stora negativa händelser och att Stockholmsbörsen är ner knappt 28 procent i år, är inte allt så mörkt som det kan tyckas. De senaste tre åren har Stockholmsbörsen levererat en avkastning på knappt 30 procent, inklusive utdelningar. Investerare har fått betalt för att bära risk! Även om det varit stora och snabba svängningar med mentala påfrestningar längs vägen. Stockholmsbörsen har över längre tidsperioder avkastat 6-7 procent realt (efter inflation) per år. Om förutsättningarna inte ändras radikalt framöver och den historiska utvecklingen upprepas är den historiska nivån en rimlig långsiktig förväntan.

Händelserikt första halvår

Under inledningen av året visade råvarubolagen, och inte minst Holmen och SCA, på styrka, vilket bidrog positivt till portföljens avkastning.  De svenska skogsbolagen gynnades av stigande råvarupriser och att man i princip blivit självförsörjande på el. Tecken finns på att oron för inflationen håller på att avta medan avmattning av ekonomin eller rent av recession kommer mer i fokus. Det har i sin tur påverkat sentimentet på marknaden och mer defensiva sektorer som försäkring, hälsovård och telekom har klarat sig bättre. Novo Nordisk  och Sampo har under året klarat sig bäst i portföljen medan BHG Group och Viaplay Group haft svagast utveckling.

I portföljen har vi nyligen minskat innehavet i Tele2 för att istället öka innehavet i Atlas Copco. Tele2 har klarat sig mycket bra i år relativt börsen med en totalavkastning om knappt två procent. Efter den stora utdelningen i våras och försäljningen av verksamheten i Nederländerna bedömde vi det lämpligt att minska innehavet.

Trots alla motgångar har investerare fått betalt för risk

När det är som mest turbulent på börsen är det lätt att glömma börsens utveckling i ett längre perspektiv.

Fortsatt samma strategi

Sammantaget har den nordiska aktieportföljen klarat sig bättre än börsen i år och vi fortsätter att förvalta våra kunders kapital med samma uttalade strategi som tidigare. Det innebär bland annat att vi försöker investera i företag som kan visa på en beprövad affärsmodell och som vi ser fortsatt  potential i, agera långsiktigt samtidigt som vi tar medvetna risker. Denna strategi innebär att vi försöker undvika att investera i så kallade förhoppningsbolag. Bolag som skulle kunna likställas med en lottsedel. Vi känner oss fortsatt komfortabla med vårt sätt att förvalta och är övertygade om att den här strategin har goda möjligheter att fortsätta skapa god långsiktig avkastning.