Månadsutblick juli 2023
Sommarutblick

När sommarlugnet börjar lägga sig över nyhetsflödet passar det bra att blicka tillbaka på det första halvåret av 2023.

Juni präglades framförallt av besked från centralbankerna, som kommunicerar ytterligare höjda räntor. Allt för att stävja inflationen, som biter sig kvar.

Vår investeringsstrateg Cathrine Danin analyserar de senaste marknadshändelserna och vår ränte- och portföljstrategi i ljuset av dessa. 

Marknadskommentar

En månad med överraskningar

Värmen är här men marknaden har ännu inte gått in i sommarlunk. Under juni har vi fått stram kommunikation från centralbanker och överraskande räntehöjningar. Trots det har börserna stått emot relativt väl.

Väntad lösning på USA:s skuldtaksfråga

En nyhet som kanske var mindre förvånande var att den amerikanska skuldtaksfrågan avhandlades och USA undvek en statsbankrutt. Nyheten togs emot positivt med stigande börs, samtidigt som marknadsräntan sjönk något.

USA kan nu åter ge ut nya räntebärande värdepapper - det uppskattas röra sig om mer än 1000 miljarder dollar i statsskuldväxlar till årsskiftet. Syftet är att fylla på statskassan för att finansiera vissa utgifter som staten är skyldig att betala.

Skuldkrisfrågan överskuggades dock snabbt av USA:s centralbank (Fed) och andra centralbanker, som signalerade fler räntehöjningar.

Räntehöjningar talar för undervikt av statsobligationer

Överraskningar från centralbanker har duggat tätt i juni:

  • Den kanadensiska och den australienska centralbanken slog till med 25 punkters höjningar efter att tidigare tagit mer eller mindre långa räntepauser.
  • Fed tog den utlovade räntepausen men signalerade fler höjningar. Deras nya prognos innebär två höjningar till i år om 25 punkter vardera.
  • Den Europeiska centralbanken levererade 25 punkter som väntat medan den norska och den brittiska levererade en dubbelhöjning.
  • I Sverige vidtog Riksbanken flera åtstramande åtgärder, däribland en höjning med 25 punkter. Riksbankens prognos visar att åtminstone en till höjning är att vänta i år. 

Den strama penningpolitiska kommunikationen har skjutit förväntningar om räntesänkningar på framtiden. Givet hur centralbankerna väntas agera i närtid kvarstår vår syn om undervikt av statsobligationer i ränteportföljen. När styrräntorna höjs är nämligen avkastningen på statspapper relativt sett sämre, och andra räntebärande tillgångar framstår som mer attraktiva. Därför överviktar vi företagsobligationer med lägre kreditvärdighet (ljusgrönt betyg för High Yield) på bekostnad av staten (orange betyg).

Rekordsvag krona ger skjuts till utländska aktier

Börserna har i kronor räknat utvecklats relativt väl och de ser ut att kunna hantera någon ytterligare räntehöjning. Utvecklingen ser dock sämre ut räknat i lokal valuta, där europeiska börser fallit med några procent under juni.

Den amerikanska börsen har fått stöd av techsektorn, som fortsatt att gå starkt. Vår allokering där nordamerikanska aktier har överviktats (ljusgrönt betyg) och europeiska aktier har underviktats har således fallit väl ut både i juni och hittills i år.

I närtid är det svårt att se vad som ska stärka kronan nämnvärt, men på längre sikt väntas viss förstärkning. Om kronan försvagas kan den ge en extra skjuts till avkastningen av utländska aktier, men om den stärks kan förluster istället uppstå. Det är en av orsakerna bakom vår  neutrala allokering till globala aktier.

Portföljkommentar

Ett halvår med god utveckling i portföljerna

Med juni i bagaget kan årets första halvår summeras. Trots turbulens har börser avkastat positivt, samtidigt som räntor har stigit till nivåer som inte setts på cirka 15 år.

Amerikanska börsen har hittills gått starkast där tillväxt- och tekniktunga Nasdaq har sett en uppgång på över 30 procent. Uppgången har varit desto lugnare på den europeiska börsen som stigit med drygt 18 procent i år. Att ränteuppgången fortsatt under 2023 har inneburit att innehav i räntor har fått lägre avkastning. Detta är något som syns tydligt i våra portföljer.

De av våra portföljer som har en större andel aktier har genererat en högre avkastning än de som innehåller mer räntebärande tillgångar. Även inom ränteportföljen ser vi en skillnad mellan tillgångsslagen. 

De mer riskfyllda ränteplaceringarna, exempelvis fonder med  företagsobligationer med lägre kreditvärdighet (high yield), har avkastat bättre än placeringar med låg risk. Sämst har avkastningen varit för fonder med stat- och bostadsobligationer.

Under 2023 har de alternativa tillgångarna uppvisat en svagt negativ avkastning, där framför allt fonder med strategier som försöker skapa avkastning genom att följa olika marknadstrender har försämrat resultatet. Dessa fonder förväntas inte gå bra när marknaden byter riktning, men de bidrog starkt positivt under föregående år. Att vi haft en övervikt mot aktier och undervikt mot alternativa placeringar har således varit bra.

Sammanfattat har vår allokering, som visas i sin helhet på nästa sida, tjänat oss väl hittills i år.

Utmaningar som blev goda investeringsmöjligheter

Nu är vi mitt i sommaren och det är lätt att tappa fokus på morgondagen. Årets första halvår var utmanande med åtstramande penningpolitik och fortsatt osäkerhet kring ekonomisk utveckling och geopolitiska risker. För våra sparare vändes dock utmaningarna till bra möjligheter och goda investeringar. Våra allokeringsmandat defensiv, konservativ, balanserad, tillväxt och offensiv har alla visat  positiv avkastning.

En nyhet som vi lanserat i dagarna är vår nya Miljöportfölj. Den består av globala aktiefonder med miljöinriktning och blir en del av vårt hållbara erbjudande till hösten. Portföljen investerar i fonder med bolag som bidrar till att lösa våra miljömässiga utmaningar. Utmaningar och möjligheter går ofta hand i hand!

Men innan dess är det dags för semester. I september återvänder vi med en ny Utblick. Till dess önskar vi dig en riktigt härlig och fin sommar!

Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Historiska utfall är inte en tillförlitlig indikation om framtida resultat. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.