Månadsutblick juni

Turbulensen på aktiemarknaderna fortsatte under maj månad men räddades upp av en stark slutspurt. Hotbilderna är fortsatt desamma och verkar inte gå över i närtid. Tillväxten fortsätter att revideras ned men håller alltjämt hyggliga nivåer. Inflationen är rekordhög men förväntas avta under året vilket kan minska trycket på centralbankerna som stramar åt allt vad de kan. Trots alla motvindar går bolagen bra och vinstförväntningarna fortsätter att skruvas upp. Med tanke på börsnedgången hittills i år innebär det kraftigt lägre värderingar. Om centralbankerna bara inte kastar oss in i en djup global recession finns det goda möjligheter till fina avkastningsmöjligheter närmsta tiden. I Utblicken går vi även igenom våra senaste portföljförändringar inom de globala aktieportföljerna som genomförts efter det att vår nya strategirapport släpptes i maj.
Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering

 

MARKNADS­KOMMENTAR

Orosmolnen fortsätter att prägla marknaderna

De finansiella marknaderna saknar sannerligen inte skäl för oro och problemen vägrar dessutom att ge med sig.

Maj månad bjöd på fortsatt ordentlig turbulens på de finansiella marknaderna. Även om världsindex slutade i princip oförändrat på månaden så var indexet ned som mest knappa sju procent innan en ordentlig återhämtning under den sista veckan tog igen hela nedgången. Den sista veckan i maj var faktiskt den första positiva aktieveckan på över två månader. Det sätter onekligen en investerares risktolerans och långsiktighet på prov..

Samma problem som tidigare

Det är fortsatt samma risker som präglar marknaderna. Rysslands invasion av Ukraina leder, förutom det mänskliga lidandet, till fortsatt till höga råvarupriser. Europas framtida energitillförsel hotas genom nya sanktioner mot Ryssland, denna gång mot oljeimporten till sjöss. Får vi se partiella nedstängningar av Europa på grund av energibrist snart?

Den historiskt höga inflationen har fått centralbankerna att göra en penningpolitisk U-sväng vilket hämmar både investeringar som konsumtion framöver. Kinas obegripliga Corona-strategi har åter stängt ner stora delar av landet vilket inte direkt underlättar för global handel i allmänhet och komponentbrister i synnerhet. Från Kina börjar vi dock se lättnader i restriktionerna nu, så det kanske lättar upp lite framöver. Dessutom så stimuleras deras ekonomi kraftigt, något som kommer hela den globala ekonomin till godo.

Finns det inget positivt?

Centralbankernas nygamla taktik, att tala om kommande kraftiga räntehöjningar, får omedelbar effekt redan idag genom högre räntor och allmänt ökad försiktighet. Även om tonläget idag är högt kan en förväntat fallande inflationstakt i höst mjuka upp tonläget, men först en serie ordentliga höjningar av styrräntan. Förmodligen kommer dock inte centralbankerna att höja räntan lika mycket som marknaden idag förväntar sig.

Samtidigt är den globala efterfrågan helt okej, även om tillväxtprognoserna reviderats ner rejält under våren.

Årets nedgång på aktiemarknaderna rimmar väl med historiska nedgångar utanför recessionsperioder. Den efterföljande avkastningen tolv månader senare har varit stark.

 

Sannolikheten för en rejäl recession är inte hög och även om vi får en teknisk recession (definierat som två kvartal i följd med fallande BNP) så kommer den förmodligen vara både grund och kort. Mot detta ska vägas en aktiemarknad som redan tagit ut svängarna rejält.

Ser man tillbaka historiskt de senaste 50 åren på när den amerikanska aktiemarknaden har fallit med 20 procent, och det inte har varit i samband med en djup recession, så tecknas en rätt ljus bild framåt. Visst, får vi en djup global ekonomisk kris likt 2008 eller 2020 så finns det mer nedsida på aktiemarknaden. Men vid de sex tillfällen sedan mitten av 60-talet som aktiemarknaden fallit 20 procent utanför recessionsperioder är bilden en helt annan. Vid dessa tillfällen har uppgången i snitt tolv månader senare varit cirka 30 procent och den sämsta perioden innebar ändå en positiv avkastning om cirka 12 procent.

Den globala efterfrågan är helt ok samtidigt som prognoserna för bolagens vinster har skruvats upp under året, trots alla problem. Värderingarna har dessutom kommit ned kraftigt så bara om vi bara kan undvika en djup global recession så ser det ljust ut. Det gäller bara att inte centralbankerna förstör festen.

 

 

PORTFÖLJFÖRVALTNING - STRATEGI

Mer material och APAC i portföljerna

Många har nog upplevt att många av de ekonomiska förutsättningarna har ändrats på sistone. Krig, en hög inflationstakt och stigande räntor har påverkat marknadsläget, och även fått oss att göra förändringar i betygen.

I maj släppte vi inom Tactical Asset Allocation på Söderberg & Partners vår nya strategirapport, och i samband med detta genomförde vi betygsförändringar på såväl regioner som sektorer. Det här innebär ändrade portföljinnehav för alla kunder med Globala Aktier, vilka ska jag gå igenom här.

Höga materialpriser väntas bestå

En av de förändringar vi har gjort är att vi höjt betyget på materialsektorn till ljusgrönt. Företagen inom sektorn producerar bland annat kemikalier, metaller, industrigaser, och andra viktiga material. Traditionellt har Ryssland såväl som Ukraina varit dominanta exportörer av många av dessa material, och kriget har gjort att priserna på dem har skjutit i höjden. Vi bedömer att det höga priset på dessa varor kan bestå under en lång tid framöver, och ser därför goda möjligheter för sektorn att prestera väl. Vidare tenderar sektorn även att gynnas av en svagare dollar, vilket vi ser framför oss. Omställningen till förnybar energi kan även den gynna sektorn, då stora mängder material krävs för att genomföra denna.

Vinsthemtagning i Bank & Finans

Vi har sedan januari 2021 förordat bank & finanssektorn, och bland annat talat om sektorns goda möjligheter att överprestera i en tid med stigande räntor och en brantare räntekurva. Detta har spelat ut väl. Framgent gör vi bedömningen att marknadsräntorna inte kommer fortsätta skena, utan att det mesta av höjningarna är bakom oss. Centralbankerna kan fortfarande höja styrräntorna, men detta prisas redan in på räntemarknaden. Samtidigt har M&A-aktiviteten fallit från de höga nivåer som drev bankerna under fjolåret. Dessa aspekter gör att vi inte ser det som lika troligt att sektorn kommer fortsätta överprestera, och väljer därför att ta hem vinsten i sektorn. Vi sänker betyget på sektorn från ljusgrönt till neutral.

Globala finanssektorn vs MSCI World, Ink utd SEK
Vi plockar hem en god vinst i Bank & Finans

Bank & Finanssektorn har överpresterat världsindex sedan vi höjde betyget i januari 2021.

Omfördelning inom Asien

Kina, som utgör cirka 30 procent av tillväxtmarknaderna, möter just nu problem i form av kraftiga nedstängningar. Dessa har implementerats som ett led i Kinas noll covid policy, och får stora effekter på ekonomin, både för det egna landet och länderna runt omkring. Vi har sedan en tid haft ett ljusgrönt betyg på regionen med tron om att den ska gynnas av kinesiska stimulanser, men då denna covidstrategi tycks bli långvarig ser vi att detta kommer hindra regionen från att överprestera, och sänker betyget till neutralt. Istället höjer vi betyget på Asien/Stillahavsområdet, eller APAC, till neutralt. Regionen utgörs till 70 procent av Japan och 20 procent Australien. I en turbulent miljö med högre räntor ser vi förbättrade förutsättningar för lågt belånade japanska värdebolag. Samtidigt är materialsektorn en stor del av den australiensiska aktiemarknaden, vilket vi ser som positivt.

Balanserad vy även framgent

I och med dessa förändringar behåller vi fördelningen mellan cykliska och värdeinriktade sektorer, samtidigt som regionsallokeringen blir något mer defensiv. Detta då vi fortsatt förordar en diversifiering mellan dessa faktorer.