Månadsutblick juni 2023
Varma vindar

Juni är här och de varma vindarna värmer även marknaderna. Vår positiva syn består, även om det finns nyanser som gör det viktigt att bevaka vilken typ av bolag och sektorer som ska ha tyngdpunkten i portföljen.

Tillväxtmarknader har kommit tillbaka med besked. Starka megatrender driver på och vår nya fond har som mål att hitta de bästa bolagen i dessa trender.

Vår nya kollega Henrik Erikson, som precis anslutit från Riksbanken där han var rådgivare till direktionen, kommenterar Riksbankens huvudbry just nu: ”Den svaga kronan är ett bekymmer”.

Marknadskommentar

Vår positiva syn består

Den positiva stämningen på börsen fortsatte i maj och hittills i år är ett globalt börsindex upp med hela 12,5 procent. Till stor del är det amerikanska tech-bolag som dominerar, vilket gör börsuppgången smal och något sårbar.
Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering

Övervikt aktier har varit rätt i år

Den positiva stämningen på världens börser fortsatte under maj. Sedan årsskiftet är världsindex upp cirka 12,5 procent mätt i svenska kronor, efter en uppgång med 5 procent bara i maj. Vår positiva syn på aktier i förhållande till andra tillgångsslag har med andra ord lönat sig rejält. Bidragande har framför allt teknologisektorn varit där AI-relaterade aktier gått otroligt starkt, och vi är särskilt nöjda med hur vår övervikt mot USA och IT-sektorn har spelat ut.

Noterbart är nu att de sju största bolagen i USA är större, sett till marknadsvärde, än vad S&P energi-, material-, industri- och banksektor är tillsammans. Det gör börsuppgången smal och något sårbar, vilket vi bevakar men kvarstår för tillfället med ett ljusgrönt betyg på IT- och  kommunikationssektorn.

Försiktig inställning till cykliska sektorer

Samtidigt har vi fått nya signaler om att den globala industrikonjunkturen tappar ytterligare fart och ser vi till PMI-data (inköpschefsindex) registrerades nyligen den lägsta nivån på tre år i Sverige. Och trenden är klart nedåtriktad. PMI-data talar enligt oss för en fortsatt undervikt av industrisektorn då den är konjunkturkänslig och riskerar att se minskad försäljning om ekonomin saktar in. Svensk exportindustri kan dock få visst stöd av den svaga kronan. Detta förutsätter dock att bolagen är en nettoexportör och att de inte bundit sig till oförmånliga valutakontrakt (valutasäkrat).

Överlag har vi en mer försiktig inställning till cykliska eller konjunkturkänsliga sektorer och förespråkar en defensiv exponering i takt med att konjunkturen tappar fart. Ett exempel på det är vår övervikt mot hälsovårdssektorn.

Neutral allokering mot räntemarknaden 

Försiktigt stigande räntor på grund av oron för skuldtaket och något högre förväntningar på Fed har fått räntorna att stiga igen, vilket har pressat ränteportföljen. Vi anser däremot att Fed är inne i ett pausläge och inte nödvändigtvis kommer höja ytterligare i juni. Vi behåller därför vår neutrala allokering mot räntemarknaden.

Framöver kommer konkurserna öka, men vi anser att marknaden prisade in ett allt för negativt framtidsscenario i våras. Oron för bolagens betalningsförmågan ökade mer än vad vi tycker är skäligt. Man får idag bra betalt för risktagande inom räntesegmentet, varför vi förordar High Yield med ett ljusgrönt betyg. 

Portföljstrategi

Balansera risk och möjligheter i tillväxtmarknader

Tillväxtmarknader har inte bara haft sämre avkastning än utvecklade marknader det senaste decenniet - även 2022 var tufft då index sjönk med nästan 14 procent mätt i svenska kronor. Trots det är marknaden intressant av flera skäl. Vi har nyligen valt ut en fond inom kategorin, som dessutom har starka hållbarhetsegenskaper.
Simon Berggren
Simon Berggren 
Analytiker fondanalys

Ett stukat förtroende?

Rysslands invasion av Ukraina, Kinas Covid-19-strategi och allt hårdare retorik mellan USA och Kina om Taiwan var alla faktorer bakom den svaga utvecklingen. Marknaden har också blivit allt mer skeptisk mot östs politiska styren, framförallt i Ryssland och Kina. Tilltron blev så låg att det började sägas att tillväxtmarknader var "oinvesterbart". Men utvecklingen på marknaden har vänt. Med en stark inledning av året, i linje med de globala börserna, har tillväxtmarknader hittills i år avkastat runt 5,5 procent.

Intressanta egenskaper till din portfölj

Tillväxtmarknader bör vara en del av din portfölj som långsiktig investerare. Utöver att vetenskapen säger att en optimal portfölj ska innehålla så stora delar av marknaden som möjligt, fås flera attraktiva egenskaper:  

  • Megatrender. En snabbt växande medelklass är en av de starkaste drivkrafterna bakom flera megatrender: ökad köpkraft, digitalisering, elektrifiering och automation. Kina kommer att fortsätta vara drivkraften för dessa trender på kort sikt. På längre sikt har Indien med sin tillväxt pekats ut som en viktig marknad tillsammans med Indonesien och Vietnam.
  • Riskspridning. Tillväxtmarknader har historiskt haft en lägre samvariation med andra marknader. Det beror till stor del på marknadens spretighet, med länder på olika kontinenter och olika ekonomiska drivkrafter. Exempelvis är energi- och råvarusektorn betydande i Sydamerika och Mellanöstern. Teknologi dominerar i Taiwan och Sydkorea, medan även kommunikationssektorn är stor i Kina.
  • Ineffektiva marknader. Marknaderna är betydligt mindre effektiva jämfört med exempelvis Nordamerika och Europa. Färre investerare och analytiker följer företagens utveckling. I vår egen analys har vi sett att relativt många förvaltare presterar bättre än index över tid, vilket även forskningen verkar indikera (1).

Ny fond med fokus på tillväxtbolag

Vi har nyligen rekommenderat en ny fond, Polar Capital Emerging Market Stars. Fonden är aktivt förvaltad inom strategin tillväxt. Det vill säga, den investerar i bolag som förväntas växa snabbt. Teamet bakom strategin har tagit fram det framgångsrika ”Stars”- ramverket hos sin tidigare arbetsgivare Nordea. 

Portföljen har relativt få bolag, normalt 40–60 stycken. Bolagen analyseras både utifrån sina specifika egenskaper och makroekonomiska aspekter. Till detta är riskbevakning ett viktigt komplement. 

I ramverket är hållbarhet avgörande. Analysen är framåtblickande och tar både hänsyn till bolagens påverkan på samhället, och hållbarhetsriskers påverkan på bolagen. Processen innebär att hitta hållbara tillväxtområden eller trender, och sedan investera i bra bolag som är rätt positionerade för utvecklingen. På så sätt bygger förvaltarna en portfölj bestående av ”Stars” – bolag, för att skapa avkastning även genom hållbarhetsaspekter.

Portföljstrategi för tillväxtmarknader

Inom denna del av världen har specialisering hos förvaltare lönat sig historiskt, och Polar-fonden är specialiserad på tillväxbolag. I tillväxtmarknadsportföljen bör fonden därför kompletteras med andra fonder. På så sätt blir portföljen mer robust och får bättre förutsättningar i olika typer av marknader. I våra hållbara portföljer kombineras fonden med en mix-strategi för att få en bredare portfölj. I vår fristående tillväxtmarknadsportfölj kombineras fonden med fonder som är specialister på lägre värderade bolag och kvalitetsbolag.

1) Valet mellan aktiv och passiv fondförvaltning, Söderberg & Partners

Räntestrategi

”Kronan är ett bekymmer”

Med bara ett par veckor kvar till nästa räntebesked från Riksbanken, är det många som är nyfikna på vad som sägs innanför väggarna i huset på Brunkebergstorg. En som kanske har bättre insikt än de flesta är vår nya kollega Henrik Erikson, som fram till i maj i år varit senior rådgivare till Avdelningen för penningpolitik på Riksbanken. Vi passar på att ställa några frågor. Vad händer på Riksbanken just nu, Henrik?

- Riksbanken har börjat förbereda nästa beslut, som publiceras den 29 juni. Nästa vecka publiceras både svenska inflationssiffror och vi får räntebesked från de europeiska och amerikanska centralbankerna. Även om det då är två veckor kvar till det svenska beslutet behövs tid både för att skriva den penningpolitiska rapporten och att diskutera hur budskapet ska kommuniceras.

Hur går diskussionerna på Riksbanken just nu?

- Jag har haft en period utan att delta i det dagliga arbetet sedan jag sa upp mig, så jag har förstås ingen insyn eller dagsaktuell information. Men det var uppenbart att den föregående rapporten skrevs under en turbulent period på marknaden, efter händelserna i Silicon Valley Bank och Credit Suisse. Hade rapporten skrivits senare eller tidigare hade nog budskapet betonat räntehöjningar mer. När direktionen om någon vecka sätter ner foten på lämplig penningpolitik har de nåtts av såväl goda som dåliga nyheter.

- De goda nyheterna är att inflationen faktiskt har blivit lägre än Riksbankens senaste prognoser. De dåliga nyheterna är att kronan blivit betydligt svagare än vad de räknat med. Det kan förvärras ytterligare om andra centralbanker fortsätter att höja räntorna. Det kan i sin tur bromsa nedgången i den svenska inflationen.

Vad kommer då annonseras den 29:e juni?

- Vår bedömning är att Riksbanken kommer att höja styrräntan med 25 punkter till 3,75 procent. Riksbanken analyserar sannolikt andra åtgärder för att få en starkare krona. Det skulle kunna vara repor eller lån för att öka mängden statspapper på marknaden, för att på så vis höja räntan även på längre löptider.

- Stödköp av kronor är en annan, men mindre trolig åtgärd. En mer sannolik åtgärd är att de ökar takten i försäljningen av statspapper.

Hur påverkar detta vår räntestrategi?

- Vår bedömning är som sagt att Riksbanken kommer att arbeta för en fortsatt höjd ränta. Detta i kombination med att Riksgälden, till följd av ett stigande lånebehov för staten, kommer att ge ut statsobligationer i högre takt. Sammantaget innebär det en risk att räntan på statsobligationer kommer att stiga relativt andra räntor, vilket under uppgången ger en lägre avkastning. Vi känner oss därför bekväma i vår syn att statsobligationer bör underviktas i en ränteportfölj.

- I vår taktiska investeringsindikator innebär detta ett orange betyg för stats- och bostadsobligationer, och i våra ränteportföljer har vi än lägre andel än vår strategiska vikt. Stats- och bostadsobligationer har en fundamental roll att spela i en ränteportfölj över tid och det är viktigt att behålla en viss exponering mot tillgångsslaget. Men under rådande omständigheter bedömer vi att vikten bör vara något mindre än normalläget.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Historiska utfall är inte en tillförlitlig indikation om framtida resultat. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.