Månadsutblick mars

Det värsta tänkbara scenariot inträffade, vilket mynnade ut i att Ryssland invaderade Ukraina och vi återigen har krig i Europa. Våra tankar går till alla drabbade. Omvärlden sluter upp med massivt stöd för Ukraina och sanktioner införs för att ekonomiskt isolera Ryssland. De omedelbara effekterna av invasionen, förutom de humanitära, har varit stigande energipriser och oroliga finansiella marknader. Vi bedömer att osäkerheten består i det korta perspektivet, men historiskt har börserna stabiliserats redan kort efter krisens utbrott. Vi går igenom hur man bör tänka när det är oroligt på marknaderna och hur vi positionerar portföljerna för att navigera på bästa sätt genom dagens investeringsklimat.
Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering

 

MARKNADS­KOMMENTAR

Återigen krig i Europa

Ryssland har invaderat Ukraina och vi har återigen ett krig i Europa.

Samtidigt som striderna utspelas i Ukraina har västvärlden reagerat starkt på Putins krigsförklaring och slutit upp bakom Ukraina. Massiva sanktioner mot Ryssland har införts, bland annat stängs stora delar av Ryssland ute från det internationella betalningssystemet SWIFT samtidigt som Ukraina tillförs stora militära hjälpmedel. Sanktionerna är dock inte totala då omvärlden, och då främst Europa, är fortsatt beroende av ryska olje- och gasleveranser. Efter år av säkerhetspolitisk naivitet är vi nu alltså i beroendeställning till ett land som för krig i Europa.

Tuff start på 2022

Inledningen på året har varit minst sagt utmanande ur ett rent finansiellt perspektiv. En total omställning av den amerikanska penningpolitiken och eskalerande geopolitiska risker som nu mynnat ut i krig har varit svårsmält för aktiemarknaden. Och det med rätta. Däremot är det kanske inte alltid så mörkt som det just nu känns. Vid utgången av februari månad hade världsindex mätt i svenska kronor endast fallit med i sammanhanget ynka 2,9 procent hittills i år och här har den cykliska kronan varit till stor hjälp för oss svenska investerare. Mätt i lokala valutor har däremot världsindex fallit med 7,1 procent så vår svaga krona har sannerligen hjälpt till att mildra fallet. Ser man till Stockholmsbörsen har däremot fallet varit hela 16 procent. Global diversifiering (och en svag svensk krona) kan verkligen hjälpa ibland.

Början på slutet?

Även om det onekligen är mörka moln på himlen så kan historien ibland hjälpa. Ser man tillbaka på geopolitiska risker historiskt och hur dessa har spelat ut på marknaden, så kan man finna stöd. När vi studerar historiska händelser från 1972 och framåt är mönstret relativt tydligt, nämligen att oron och volatiliteten på marknaden redan så tidigt som en vecka efter händelsen börjar ebba ut. Det gäller oavsett om händelsen varit ett krigsutbrott, oväntade utfall i Brexit-omröstningar eller pandemiutbrott. Det är förstås en klen tröst, särskilt för den ukrainska befolkningen som utsätts för stora prövningar i denna stund. Även om den globala konjunkturen ser fortsatt relativt stabil ut är den största konjunkturella risken just nu störningar i utbudet av energirelaterade råvaror såsom olja och gas. Alla parter försöker förhindra detta, Europa behöver olja och gas och Ryssland måste få in dollar i landet. Skulle energileveranserna upphöra kan mycket väl skenande olje- och gaspriser leda till en global recession liknande de på 70-talet.

Globala aktier relativt stabila i turbulensen

Invasionen pressar även centralbankerna

Den ryska invasionen pressar även centralbankerna, och då främst ECB och Riksbanken. Tillväxtutsikterna för Europa kommer att behöva skruvas ned och tidigare hökaktiga uttalanden från ECB:s ordförande Christine Lagarde så sent som för en månad sen, vilket fick europeiska räntor att stiga ordentligt, är redan helt orimliga. Vi förväntar oss inte att ECB (eller Riksbanken) gör någon större omsvängning av penningpolitiken inom överskådlig framtid. Samtidigt påverkar inte den ryska invasionen USA i samma ekonomiska utsträckning och Fed kommer att fortsätta på inslagen väg med en första räntehöjning nu i mars. Men pressen på Fed minskar och vi förväntar oss att även de går försiktigare fram än vad som tidigare förväntats.

 

 

PORTFÖLJFÖRVALTNING - STRATEGI

 Portföljstrategier för osäkra marknader

I oroliga tider är det en sak som är säker – marknaden kommer att gå både upp, och ner. En allsidig portfölj sett till både innehav och strategier är det bästa sättet att positionera sig inför alla slags rörelser.

Marknadsrörelser beror på förändringar i verkligt värde på tillgångar, investerarnas humör, och deras beteende. Det är svårt att förutspå hur marknaden kommer att gå härnäst och vilken väg den kommer att ta, men vi kan vara säkra på att den på sikt kommer att återspegla tillgångarnas verkliga värde. Det gäller alltså både att sitta still i båten när det gungar, och att fortsätta styra utifrån börsens naturlagar.

Fokus på underliggande ekonomiska värden

Vår marknadsstrategi bygger på att bedöma ekonomiska cykler, och att denna sedan återspeglas i marknaden. Även om vi idag ser fler moln på himlen än vad vi gjorde för ett par månader sedan, är den underliggande konjunkturen fortfarande stark och vi har en positiv syn på aktier som tillgångsslag. Historiskt har geopolitiska händelser kortsiktigt inneburit turbulens men i takt med att osäkerheten minskat har finansmarknaderna ofta återhämtat sig snabbt. I våra portföljer har vi därför valt att ha en övervikt till aktier jämfört med vår strategiska vikt.

Breda portföljer med specialister inom olika strategier

På samma sätt som vi sprider risken mellan olika tillgångsklasser och regioner är det viktigt att sprida risken mellan olika förvaltningsstrategier. Vi har funnit att det ofta fungerar bättre att dela upp portföljen i olika strategier och finna specialister inom respektive strategi än att hitta en förvaltare som täcker upp inom alla delar. Fonderna kombineras ihop till portföljer som tillsammans förväntas klara sig bra i många olika väder på marknaden. Vid stora trendskiften på marknaden är det bra att ha en balanserad portfölj, med experter inom tillväxtbolag och värdebolag, kvalitet och olika storlek på bolagen. T. Rowe US Value är ett exempel på en fond som framgångsrikt investerar i värdebolag, vilka fram till årsskiftet hade en relativt svag utveckling. Sett som enskild komponent kan valet verka konstigt, men som en del av en portfölj fungerar det bra – sedan årsskiftet har fonden presterat cirka 7,5%-enheter bättre än en indexfond.

För att portföljstrategin ska fungera är det viktigt att förvaltarna har uthållighet att behålla sin strategi även om marknaden går i motsatt riktning. Vi analyserar detta innan investering, men under marknadsturbulens bevakar vi fondernas  agerande särskilt noga.

Vi kompletterar med marknadsneutrala alternativa investeringar

Även om majoriteten av en välkomponerad portfölj bör vara innehav i aktier och räntor, kan en viss del alternativa investeringar tillföra värde. Hedgefonder har möjligheten att skapa avkastning över tid, och samtidigt inte gå upp och ner samtidigt som aktiemarknaden. Men det gäller att välja förvaltare noggrant. Det är viktigt att fonden inte innehåller en dold marknadsrisk som inte syns när marknaden är lugn. När vi granskar hedgefonder är samvariation med aktiemarknaden en väldigt viktig parameter, och vi tittar på hur förvaltaren har placerat både över lång tid, och specifikt under turbulenta perioder. Två förvaltare som vi anser ha en bra profil med en låg samvariation med aktier är Blackrock ADEAR och Candriams aktiemarknadsneutrala strategi.

Även inom alternativa placeringar är det bra att kombinera olika strategier för att hantera olika marknader. I portföljen har vi exempelvis tre makrostrategier kopplade till valuta, där ManuLife-fonden är modellbaserad, medan UBS CARS och Neuberger Berman-fonden är diskretionärt styrda av framgångsrika förvaltare med lång erfarenhet. Tillsammans har de bra förutsättningar för att klara olika slags marknader.

Investeringar i Ryssland då?

Avslutningsvis ska poängteras att Ryssland som marknad är en mycket liten del av världsindex, motsvarande cirka 3% av tillväxtmarknadsfonder och 0,6% av globalportföljen, vilket även är i linje med våra portföljer. Det är alltså främst de indirekta effekterna som är intressanta. Om vi bortser från de etiska och praktiska aspekterna, rekommenderar vi inte heller direkta investeringar i Rysslandsfonder bland annat på grund av den höga risken för inlåsning.