Månadsutblick Mars 2023
Osäker omvärld, men nya möjligheter

Efter ett ovanligt starkt januari blev humöret på börserna mer försiktigt under februari. Vi fick se en förnyad oro för högre räntor då de senaste inflationssiffrorna inte motsvarade förhoppningarna. I vår marknadskommentar analyserar vi det vägskäl mellan tillväxt, inflation och pressade marginaler som marknaden står inför.

Den svenska marknaden har precis avslutat perioden då bolagen publicerar sina rapporter för det fjärde kvartalet. Reaktionerna, kursrörelserna, efter rapporterna har varit ovanligt stora. Våra portföljbolag har klarat sig relativt väl även om vissa rörelser låg i förväntansbilden, givet förutsättningarna i ekonomin. Vi passar också på att presentera vårt senaste portföljbolag, som drar nytta av det nya marknadsläget.

Med det nya ränteläget kommer inte bara oro, utan även möjligheter. Under  många år har vi vant oss vid i princip noll i ränta. Det är nu ett minne blott. Vi presenterar en ny portfölj som vi tagit fram utifrån detta nya ränteläge. Portföljen har låg ränterisk och viss kreditrisk, och är ett bra alternativ till bankkontot.

Marknadskommentar

Ta med ett paraply för säkerhets skull

Efter att solen lyste starkt på börserna i januari, har februari bjudit på en mer mulen utveckling. Ränteoron är tillbaka och investerarna är nervösa igen. Blickar vi ut över våren hoppas vi givetvis på sol, men är beredda på oväder.
Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering

Ränteoron är tillbaka på börserna

Efter starkare makrodata än väntat fortsätter marknaderna att röra sig från ett scenario av en "mjuklandning" till "ingen landning” av den globala ekonomin. En stark och motståndskraftig konjunktur är såklart positivt, men kan paradoxalt nog ur ett marknadsperspektiv tolkas negativt. Att konjunkturen håller uppe och arbetsmarknaden är stark ökar risken för fortsatta inflationsproblem med centralbanker som tvingas höja räntorna än mer. Det har lett till att marknadsräntorna har ökat kraftigt, med fallande börser som följd.

Under februari steg marknadens förväntningar på Feds räntetopp till en ny högstanivå runt 5,5 procent. Den amerikanska tioåriga statsobligationsräntan har stigit ytterligare och nådde i februari nästan fyra procent. Även i Tyskland nådda räntorna de högsta nivåerna sedan 2011. Vår bedömning är däremot att långa räntor har en begränsad möjlighet att fortsätta stiga efter de senaste rörelserna och vi behåller därför en neutral allokering till räntor. Efter fjolårets kraftiga ränteuppgång har avkastningspotentialen förbättrats markant. Samtidigt gör den motståndskraftiga konjunkturen att kreditspreadar sjunker och värdet på High Yield-obligationer stiger,  varför vi rekommenderar en övervikt mot High Yield.

Vinsttillväxten väntas bli låg under 2023

Vi lämnar nu ytterligare en rapportsäsong bakom oss och fokus kommer skifta tillbaka till makrostatistik. Summerar vi rapportsäsongen kan vi konstatera att bolagen återigen slår vinstförväntningarna, men med mindre marginal än tidigare. Mer anmärkningsvärt är att vinsterna har minskat med cirka fem procent under det fjärde kvartalet. Det är första gången vinstutvecklingen har varit negativ sedan Q3 2020. Till viss del har bolagen lyckats kompensera sig för den ökade kostnadsinflationen men viss marginalpress är just nu oundviklig.

Allt fler branscher börjar känna av en försvagning i efterfrågan, vilket sammantaget bör innebära en minskad omsättning och dämpad vinstutveckling under 2023. Det är en viktig konjunktursignal, värd att beakta.

Samtidigt är det också viktigt att komma ihåg att de nuvarande vinstmarginalerna är betydligt högre än det historiska snittet. Ur det perspektivet är det därför ganska naturligt att marginalerna nu försvagas och att vinstutvecklingen faller tillbaka något.

Vi hoppas på sol men tar med oss ett paraply

Efter årets rivstart med kraftiga börsuppgångar är det inte konstigt att vi ser en mer sidledes utveckling just nu. Framåt bedömer vi att fokus fortsatt kommer vara på när räntetoppen nås och hur vinsterna påverkas av konjunkturen. Det bäddar för mer volatila marknader under våren. Därför anser vi att en neutral allokering till globala aktier är att föredra när osäkerheten är så stor som nu. Med det sagt hoppas vi naturligtvis på sol, men tar med ett paraply för säkerhetsskull.

Portföljstrategi – Nordiska aktier

Fortsatt god tillväxt i börsbolagen

En stark avslutning på börsåret ökade förväntningarna på bolagens rapporter för fjärde kvartalet. Glädjande nog klarade sig vår nordiska aktieportfölj bättre än börsen som helhet. Nytt innehav är Axfood, ett stabilt och konjunkturokänsligt bolag som växer snabbare än marknaden.
Fredrik Lundqvist
Fredrik Lundqvist 
Portföljförvaltare Nordiska Enskilda aktier

Hygglig avslutning på 2022

Man brukar säga att aktier är framåtblickande, att värderingen av en aktie beror på vad man förväntar sig av framtiden. Det som varit spelar mindre roll. Historiken är dock en vägledning. Vi har nyligen fått vägledning: bolagens rapporter för det fjärde kvartalet.

Kvartalsrapporterna får stort fokus då det är en ”riktig” temperaturmätning hur det faktiskt går för det enskilda bolaget. Marknadens förväntningar leder i sin tur ofta till stora reaktioner vid avvikelser. Och reaktionerna, kursrörelserna, i samband med rapporterna för fjärde kvartalet har varit ovanligt stora.  

Hur gick det då under fjärde kvartalet? Det korta svaret är, ganska hyggligt.

Omsättningen intakt och något svagare vinster

Försäljningen  för OMXS30-bolagen var bättre än förväntat och ökade med cirka 9 procent jämfört med kvartal fyra 2021. 

Bank och industri har klarat sig bäst, medan hälsovård och sällanköpsvaror haft det tuffare. Bankernas räntenetto (skillnaden mellan in- och utlåningsräntan) gynnas av högre räntor och industribolagen av den svaga svenska kronan. Fastighetsbolagens resultat har utvecklats negativt, tyngt av högre räntekostnader. Underliggande verksamheten utvecklades dock relativt väl med nettouthyrning för flera bolag. 

Vinstmarginalen kom in på knappt 6 procent, något lägre än förväntat och ner från 15 procent 2021. Bolagen har ännu inte helt lyckats kompensera för kostnadsökningar. 

Zoomar vi ner ytterligare en nivå, till innehaven i vår nordiska aktieportfölj, så rapporterade 90 procent av  bolagen en omsättningstillväxt.

För hela portföljen var tillväxten betydligt högre än för OMXS30, 18 procent i snitt, jämfört med fjärde kvartalet 2021. Summerat en stark rapportsäsong för vår nordiska aktieportfölj där även vinstmarginalerna upprätthålls på en liknande nivå som under sista kvartalet 2021 för majoriteten av bolagen.

Axfood, nytt innehav

Under februari har vi tagit in Axfood i den nordiska aktieportföljen. Axfood har en defensiv och konjunkturokänslig verksamhet samtidigt som den växer relativt bra. Sista kvartalet omsatte bolaget knappt 20 miljarder kronor, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med samma period föregående år och 6 procent högre än tredje kvartalet 2022.

Drygt hälften av omsättningen kommer från lågpriskonceptet Willys. Ett segment som växer extra bra. Under 2022 ökade antalet Willys Plus-medlemmar med 100 procent och vi bedömer att lågpriskonceptet Willys kommer vara en vinnare även framöver i den allt tuffare makroekonomiska miljön som vi befinner oss i. Under 2023 planerar bolaget för 10-15 nya Willys-butiker. En bra tillväxt för att vara dagligvarubranschen.

Portföljstrategi – Kort ränta

Nytt ränteläge, nya möjligheter

2022 var ett turbulent år för aktier, och ännu mer turbulent för räntor. Efter en lång period med historiskt låga räntor, skedde en mycket snabb omsvängning. Idag har vi ett nytt normalläge. De stigande räntorna har inte bara lett till negativ utveckling på aktiemarknaden. Det har också gett oss intressanta investerings-möjligheter. Vi presenterar här en ny portfölj, Kort ränta, som vi tagit fram som ett bra alternativ till bankkontot.
Per Johannessen
Per Johannessen 
Analytiker Manager Research

En helt ny räntevärld

Ända sedan finanskrisen har vi haft extremt låga räntor - under en period hade vi negativ styrränta. Så sent som 2021 hade vi statsobligationsräntor, även med längre löptid, runt noll. I takt med att inflationen steg 2022 började världens riksbanker att höja räntorna. Idag har vi en styrränta på tre procent.

Även kreditspreaden, den extra avkastning som investerare kräver för att ta kreditrisk, har ökat under den här perioden. För ett år sedan var ersättningen 0,75% för att investera i obligationer från bolag med hög kreditvärdighet. Idag är siffran ungefär det dubbla.

Vad betyder det här för investerare? Det är nu relativt goda utsikter för att investera på räntemarknaden. Under hösten tog vi ner vårt betyg på alternativa investeringar för att kunna öka upp till neutral vikt i räntor i våra portföljer, från vår tidigare undervikt.

Bankkonto eller ränteförvaltning?

Att ha pengar placerade på bankkonto ger idag en relativt låg avkastning. Bankernas inlåningsränta följer inte direkt utvecklingen på räntemarknaden. Inte sällan behöver pengarna låsas under en viss period, alternativt begränsas uttagen. Genom att istället placera pengarna på räntemarknaden via räntefonder fås en högre förväntad avkastning, en bättre riskspridning och en högre flexibilitet.

Ta rätt ränterisk och kreditrisk

Vilken typ av ränteportfölj som är lämplig beror på olika faktorer, såsom sparhorisont och riskvilja. Inom ränteplaceringar finns två huvudsakliga typer av risk: ränterisk och kreditrisk. Ränterisken visar hur känslig en placering är för förändring i den underliggande räntan. Kreditrisken visar hur stor risken är att inte få tillbaka det utlånade kapitalet. Denna risk sprids mellan olika utgivare på ett effektivt sätt genom att investera i räntefonder. Om du ser till kortsiktiga svängningar kommer en portfölj med högre ränterisk svänga mer när marknadsräntan ändras. För den som har en kortare placeringshorisont spelar dessa kortsiktiga svängningar mer roll, och då kan det vara intressant med en portfölj med låg ränterisk. Den förväntade avkastningen kan ökas genom att ta en viss kreditrisk.

Ny portfölj i det nya ränteläget: Kort ränta

Vi har tagit fram en ny portfölj som uppfyller kriterierna låg ränterisk, men lite högre förväntad avkastning än riskfri ränta tack vare att vi tar en viss kreditrisk. Portföljen kombinerar fonder med låg ränterisk och olika slags kreditrisk. En bottenplatta med låg kreditrisk och kort löptid kompletteras med tre fonder med medelhög men fortfarande kort kreditrisk. Portföljen har även två så kallade FRN-fonder, med lång och medelhög kreditrisk men där ränterisken ändå hålls låg tack vare att räntan hela tiden justeras mot aktuell marknadsränta. På så sätt sprider vi risken avseende löptid, regioner och risknivå.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Historiska utfall är inte en tillförlitlig indikation om framtida resultat. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.