Månadsutblick | November 2021


Under höstens priskorrigering ökade vi taktiskt riskexponeringen något och lyfte betyget för nordiska aktier samtidigt som betyget för räntor sänktes ytterligare. Sedan dess har vi sett positiva börser och starka Q3-rapporter. Just nu pågår FN:s 26:e klimattoppmöte, COP26, i Glasgow. Hållbarhetsfrågorna utgör sedan tidigare en central del i vår förvaltning och kommer med all sannolikhet att öka i betydelse än mer framöver.


MARKNADS­KOMMENTAR

 

Positiva börser och starka Q3-rapporter

Efter höstens priskorrigering ökade vi taktisk riskexponering något och lyfte betyget för nordiska aktier. Sedan dess har vi sett positiva börser och starka Q3-rapporter.

Det som ligger i marknadens fokus är oron för stigande inflation, komponentbrist och centralbankernas åtstramningsplaner. Mest fokus är som alltid på Fed där centralbanken i dagsläget köper obligationer för 120 miljarder dollar i månaden. Vi räknar med att åtstramningen av obligationsköpen kommuniceras idag (onsdag den 3:e november) och att köpen av statsobligationer minskas med 10 miljarder dollar och av bostadsobligationer med 5 miljarder dollar i månaden. I den takten är de klara med sin ”tapering” till sommaren.

Rapporter bekräftar en stark vinstcykel

De hittills rapporterande bolagen visar på en stark vinstcykel, trots produktionsstörningar, dyrare råvaror och energipriser. Tydligt är att efterfrågan fortsatt är mycket stark och att problemen snarare ligger i möjligheten att producera och leverera produkterna. Det har gjort det svårt för vissa bolag att tidsmatcha ökade kostnader med egna prishöjningar.

Överlag har försäljningen kommit in i linje med förväntningarna samtidigt som vinsterna slagit förhandstipsen, vilket är en signal om att bolagen lyckas parera problemen och försvarat lönsamheten. Däremot tar det tid att föra ut ökade kostnader på kund och olika beställnings- och leveranscyklar försvårar för bolagen att justera priser men vi väntar oss att bolagen kontinuerligt kommer försöka höja priserna framöver. Ur rapporterna kan vi även utläsa att problemen i leveransleden är långt ifrån lösta då få kan säga när situationen normaliseras igen.

I USA har rekordmånga bolag slagit vinstförväntningarna där de som vanligt varit duktiga på att guida ned förväntningarna inför rapporterna. Framförallt visar bankerna styrka och marknaden handlar upp bolagen tack vare stigande räntor, hög M&A-aktivitet, minskade kreditförluster och återupptagna utdelningar.

 

US Earnings Above, In-Line, Below estimates: Q3 2021

Bolagen presenterar starka Q3-rapporter och slår överlag vinstestimaten.

Ökad övervikt under oktober

Under sensommaren och hösten såg vi en ökad risk för rekyler och mer oroliga finansiella marknader. Samtidigt var vår grundinställning att eventuella rekyler ses som köptillfällen, givet att marknadsnarrativet inte förändrats markant. Efter septembers priskorrigering såg vi det som ett intressant läge att taktiskt öka riskexponeringen något och höjde därför betyget för nordiska aktier till ljusgrönt, från gult.  Det finansierades genom att vi sänkte betyget för räntor ytterligare ett steg till rött, från orange.

Just nu ser vi flera signaler som talar för en fortsatt stark aktiemarknad.  Även om den globala tillväxttakten börjar rulla över, befinner vi oss i ett starkt konjunkturellt läge. Det medför att centralbankerna försiktigt börjar minska sina stödåtgärder eftersom krisen anses vara över. Samtidigt får vi signaler från bolagen i Q3-rapporterna att efterfrågan är hög, marginalerna försvaras och vinstutvecklingen fortsatt är god. Sammantaget gör det att vi har en positiv syn på aktiemarknaden och behåller vår övervikt.

 

 

PORTFÖLJFÖRVALTNING - STRATEGI

 

Hållbarhet – centralt i vår förvaltning

Fokus på frågor kring hållbarhet ökar kontinuerligt. Konsumenter efterfrågar alltmer hållbara produkter och tjänster. Samtidigt ställer lagstiftare allt högre krav medan investerarare beaktar hållbarhet i sina investeringsbeslut i allt större utsträckning. Detta ställer inte minst krav på företagen, men innebär också möjligheter för dem som klarar av att leva upp till dem. Hållbarhets-aspekterna utgör sedan tidigare en central del i vår förvaltning och kommer öka alltmer framgent.

Ingen har nog undgått det ökade fokuset på hållbarhetsfrågor, inte minst på grund av rapporteringen och debatten kring klimatförändringar. På samma tema pågår just nu FN:s 26:e klimattoppmöte, COP26, i Glasgow där världens länder samlats i ett försök att gemensamt påskynda åtgärder för att nå upp till Parisavtalet och FN:s gemensamma ramverk för klimatförändringar. Det blir alltmer vedertaget att hållbarhetsfrågor inte är något som man längre kan undvika att förhålla sig till. Kraven ökar kontinuerligt från flesta intressenter. Konsumenter värderar hållbarhetsaspekterna allt högre och lagstiftare skärper kontinuerligt kraven (t.ex. EU:s taxonomi) på olika aktörer, däribland företagen. De ökade kraven är något näringslivet och företagen måste förhålla sig till och ta på allvar. Samtidigt är det inte bara något man måste förhålla sig till, utan det skapar även möjligheter till ökad lönsamhet för de företag som ligger i framkant inom området. Som på sikt kan innebära en stor konkurrensfördel för många bolag.

Hållbarhetsfrågorna är komplexa där olika intressen inte sällan ställs mot varandra. Den pågående processen kring Cementas stenbrytning på Gotland för att producera cement står mot miljöintressen. Ett annat exempel är kärnkraft, med avfall och andra risker som det medför, som ska vägas mot möjligheten att begränsa utsläppen av växthusgaser.

Flera bolag i topp i hållbarhetsrankning

Svenska och nordiska företag brukar, i ett internationellt perspektiv, lyftas fram som framstående inom hållbarhet. Samtidigt får vi, i olika undersökningar, bekräftat att flera av de investeringar vi gjort i den nordiska aktieportföljen ligger i topp eller till och med bland de främsta inom sin sektor.

I den ranking som Dagens Industri gör årligen tillsammans med Aktuell Hållbarhet i samarbete med Lunds universitet lyfter man fram två av våra största innehav, Investor och Kinnevik, på första respektive andra plats inom kategorin investmentbolag. I samma hållbarhetsutvärdering placerades SEB på delad förstaplats inom bank medan Essity kom högst upp på prispallen inom dagligvaror (Di 26 oktober 2021).

Nordiska länder ligger i framkant inom hållbarhet

Nordiska länder, däribland Sverige och Norge, är bland de länder som släpper ut minst andel koldioxidutsläpp samtidigt som uppemot 50 procent av dess totala energikonsumtion kommer från förnyelsebara energikällor.

Visserligen utgör detta bara en bland flera undersökningar, men även andra innehav i vår portfölj går att lyfta fram ur ett hållbarhetsperspektiv. Exempelvis kom fastighetsbolaget Castellum nyligen, som enda nordiska fastighets- och byggbolag, med i Dow Jones Sustainability Index för femte året i rad. Dessutom blev Castellum, för femte året i rad, utsedd till global sektorledare när GRESB rankade 1 200 fastighetsbolag verksamma inom kontor- och hyreslokaler.

Hållbarhetsfrågorna utgör sedan tidigare en central del i att värdera och ta hänsyn till i vår förvaltning och kommer med all sannolikhet att öka i betydelse än mer framöver.

 

INVESTERINGS­RÅDGIVNING - TEMA

 

Fondanalys post-Covid-19

Överallt hör man exempel om hur resandet ska läka de delar av ekonomin som lidit av att resandet åkte i botten och man har hört lite till mans om folks resplaner ut i världen med ett respass i handen och en andra spruta i armen. Så ser inte riktigt situationen ut för oss på Manager Research.

Historiskt sett så har resor då vi åker och träffar förvaltare varit en central del i vår analysprocess – till en början handlade det mycket om att se att firman faktiskt existerade men i tider av digitalisering av information hamnade den delen mer i baksätet, men resandet kvarstod eftersom vi hade lärt oss två viktiga saker längs resans gång (no pun…).

  1. Möjligheten att jämföra information mellan olika team-medlemmar. Normalt sett så då förvaltarna är ute och säljer sin produkt är det förvaltaren och en säljare (kanske två) men man kan vara säker på att det är ett budskap som levereras. Med ett på-plats-besök så kan man träffa flera medlemmar i teamet och jämföra svar. Det är av extra stor betydelse i frågor där det är något som inte riktigt följer mönstret av hur processen eller portföljen ser ut i övrigt.

  2. Möjligheten att stämma av ett tema mellan olika förvaltare, t.ex. hur en ökad andel av utländska investerare påverkar marknadsdynamiken (och därmed enskilda förvaltares möjligheter till framtida resultat).

 

Förvaltarträffar är ett viktigt moment i vår analysprocess.

Förvaltarmöten med ett syfte

Förvaltarresor har ofta ett specifikt syfte, t.ex. då vi letade efter värdeinriktade global förvaltare 2014 eftersom de redan då hade slutat resa runt och marknadsföra sig själva. De senaste åren har resandet minskat för vår del då vi, liksom många andra, börjat gå från ord till handling för att göra vår del för klimatet. Det var dock fortsatt en hög tröskel att ta sig över att flytta över digitalt till att träffa nya förvaltare men är det något gott som detta annus horribilis fört med sig är att såväl den digitala plattformen tagit det sista välbehövliga tekniska steget men främst handlar det nog om vana och acceptans för ett nytt sätt att träffas professionellt. Vi har träffat många nya och gamla förvaltare på Teams under året som gått men det vi slogs av en bra bit in i pandemin var att vi höll på att gå miste om dimensionerna ovan, speciellt den andra punkten har ett tidsvärde då vissa teman är mer tidsberoende än andra. Och vad hade vi varit för processutvärderare om vi inte löpande reflekterade över vår egen analysprocess och utvecklat den i takt med att förutsättningarna ändras? Sagt och gjort så har vi återintroducerat riktade förvaltarresor där vi träffar teamen hos olika förvaltare inom samma förvaltningsområde. 

Förvaltarresor 2.0

Teamets första virtuella förvaltarresor kommer att ske nu till hösten. Inga mer mötesnotat skrivna i baksätet av en taxi, inga fler möten i de mjuka kläderna som jag reste i eftersom bagaget blev kvar i Chicago, so-long koldioxidavtryck och en vecka borta från familjen. Men det ska nog gå bra ändå.