Månadsutblick | September 2022


Efter att juli bjöd på en viss lättnad på marknaden återvände oron i augusti, och mycket kom att handla om kommunikationen från Fed. Utöver centralbankernas snabba räntehöjningscykel för att hantera den höga inflationen pressas investerarnas humör även av den europeiska energikrisen. Trots oron har ett globalt aktieindex, ur en svensk investerares perspektiv, utvecklats relativt väl under året, till stor del på grund av den svaga svenska kronan. Med bakgrund av detta har vi tagit av risk inför en fortsatt turbulent höst. Slutligen behandlas energisektorn, men framför allt hur framtiden ser ut för nya typer av energibolag, något som ser mycket lovande ut.

MARKNADS­KOMMENTAR

Oron är tillbaka på marknaderna

Efter en stark börssommar har oron kommit tillbaka. Pressade tillväxtutsikter, rusande gaspriser och räntehöjningar dämpar humöret. Framöver bryr sig marknaden knappt om valet utan fokuserar på inflation och arbetsmarknad i höst.

Den optimism vi upplevt under sommaren har återigen förbytts till oro och stämningsläget på börserna har försämrats. Marknaden präglas återigen av en tilltagande oro för konjunkturen, historiskt höga inflationstal, centralbankers snabba räntehöjningar och rekordhöga europeiska energipriser.

Fed fortsätter på inslagen väg

Samtidigt som ökningstakten i inflationen visar tidiga tecken på att mattas av i USA så fortsätter centralbankerna på inslagen väg. Den senaste inflationssiffran i USA sjönk från 9,1 till 8,5 men Fed-ledamöterna vill inte dra några förhastade slutsatser på en datapunkt. Det krävs fler positiva signaler innan vi kan vänta oss en mjukare ton. Under Feds årliga möte i Jackson Hole förtydligade ordförande Powell att smärtsamt höga räntor krävs för att snabbt kunna driva ner inflationen. Detta skulle dock ske under en kort tid eftersom ett långsamt agerande riskerar att dra ut på plågan. Det öppnar upp för en kort men jobbig räntehöjningscykel.

Dollar på 20-årshögsta

Den konjunkturella oron och Feds aggressiva räntehöjningar fick dollarn att fortsätta stiga mot i stort sett alla andra valutor under augusti. Den amerikanska dollarn är nu skyhögt värderad men vi måste skönja en viss konjunkturell stabilisering innan vi kan se en omvärdering av valutan. Att Ryssland stoppar gasflödet till Europa försvagade euron ytterligare och förvärrar en redan ansträngd situation.

Samtidigt fortsatte långa räntor uppåt och den amerikanska tioårsräntan ligger i skrivande stund på 3,2 procent, en ökning med cirka 50 punkter på bara en månad. Noterbart är även att Bloombergs globala obligationsindex är ned över 20 procent sedan toppen förra året. Det innebär att den globala räntemarknaden officiellt befinner sig i sin första björnmarknad sedan indexet skapades 1990.

Bloombergs globala obligationsindex

Bloombergs globala obligationsindex är ned 20 procent. Det betyder att räntemarknaden officiellt befinner sig i sin första björnmarknad sedan indexet skapades 1990.

Marknaden tar det svenska valet med ro

Mitt i all dramatik står vi i Sverige dessutom inför ett val. Lyckligtvis har omvärldshändelser större börspåverkan än svensk politik. Oavsett vilket regeringsalternativ det blir kommer det krävas förhandlade kompromissförslag inom den ekonomiska politiken. Ett svagt parlamentariskt läge bör inte leda till några stora förändringar i inriktningen av den ekonomiska politiken under nästa mandatperiod. Ur ett marknadsperspektiv är det positivt. Ett starkt regeringsutfall skulle däremot öka valets betydelse. Oavsett regering ärvs samma kriser vi levt med under 2022.  Det vill säga fortsatt fokus på sämre tillväxtutsikter, energi-, inflation- och räntefrågor.

Inflation och arbetsmarknad avgör börsens framtid

September kan bli en utmanande månad och framöver kommer fokus ligga på inflation och arbetsmarknaden. Först när vi ser en ljusning av pristrycket eller om arbetsmarknaden tar allt för mycket stryk av centralbankernas åtstramning, kan vi vänta oss en mindre turbulent marknad.

 

PORTFÖLJFÖRVALTNING - STRATEGI

 

Stark sommarbörs motiverar betygsförändring

Att de finansiella marknaderna under året har varit turbulenta har nog inte undgått någon, och man kan lätt få uppfattningen att aktiemarknaden har störtdykt. För en svensk investerare i ett globalt aktieindex är detta dock inte fallet, utan man hade faktiskt under slutet av augusti fått en positiv avkastning hittills i år, mätt i svenska kronor. Mot bakgrund av detta plockade vi således hem en vinst när vi sänkte betyget på Globala Aktier från ljusgrönt till neutralt, och samtidigt höjde betyget på räntor från rött till orange.

Som svensk investerare är det lätt att fångas upp i hur Stockholmsbörsen utvecklas, och det går inte att sticka under stol med att vi har fått se en väldigt motig börs här hemma i Sverige under året. Den rådande situationen visar dock på vikten av att diversifiera sin portfölj mellan tillgångsslag, regioner och sektorer. Den 23:e augusti i år när vi tog beslutet att genomföra en betygsförändring, och således även en portföljförändring, hade ett globalt aktieindex, MSCI AC World, inklusive utdelningar och mätt i svenska kronor, haft en positiv avkastning på 1 procent under året, samtidigt som Stockholmsbörsen inklusive utdelningar hade haft en avkastning på -22,4 procent.

”Mätt i svenska kronor”

Jag har två gånger i den här texten refererat till hur globala aktier har presterat ”mätt i svenska kronor”. I vårt fall är detta av större vikt än man kan tro. Ser vi på samma index som jag tidigare nämnde, MSCI AC World inklusive utdelningar, men i USD istället för i SEK, har avkastningen varit betydligt mindre smickrande. Samma index på samma dag men mätt i dollar istället för i kronor hade en avkastning på -14,5 procent. En svensk investerare har alltså räddats av den svaga svenska kronan!

Valutan är således en av anledningarna till att vi genomför denna förändring. Den amerikanska dollarn har fortsatt att stärkas under sommaren och är i dagsläget extremt övervärderad. Vi bedömer därför inte att valutastödet för globala aktier kommer kvarstå, åtminstone inte till den grad som det har skyddat svenska investerare hittills under året. Detta motiverar vidare vår omallokering till en neutral nivå för globala aktier.

Stark utveckling för MSCI World (SEK)
Den svaga kronutvecklingen har bidragit kraftigt

Det är lätt att stirra sig blind på sin hemmamarknad

Osäker höst att vänta

Vi bedömer att osäkerheten kring den makroekonomiska utvecklingen är fortsatt stor inför hösten. Vi ser därför en fördel i att ta hem lite vinst efter sommarens starka börsutveckling för globala aktier. Det möjliggör att vi har förutsättningar att öka risktagandet om vi ser att marknadsklimatet är mer gynnsamt framöver.

Vidare bedömer vi att den svaga utvecklingen på räntemarknaden under inledningen av året till stor del är bakom oss. I och med att inflationen förvisso är fortsatt hög men inte längre skenar, och att marknadsoron numera främst kretsar kring en svagare konjunkturutveckling, ser vi nu förbättrade möjligheter inom tillgångsslaget räntor.  Vi väljer därför att addera exponering mot denna tillgångsklass då vi ser goda utsikter för positiv avkastning.

Osäkerheten är stor inom alla aktiemarknader, men i Norden har mycket av oron redan tagits ut i aktiekurserna. Vi bedömer att en återhämtning inom Nordiska Aktier är sannolik, och behåller därför vårt ljusgröna betyg på regionen.

 

PORTFÖLJFÖRVALTNING - STRATEGI

 

Rusning till den nya tidens energibolag

Årets glasklara vinnare bland de globala sektorerna är energisektorn. Här har många av bolagen betydande intäkter från fossila bränslen. Det har dock hänt en del sedan Nordsjöoljan toppade i början av mars. En annan sorts energibolag börjar nämligen intressera allt fler investerare.

På vår sida Atlanten har vi i år tagit del av de skärpta målen från klimatprogrammen REPower EU och British Security Energy Strategy. Kina räknar med att deras koldioxidutsläpp ska nå sin högsta nivå i slutet av 2020-talet samt att de ska bli koldioxidneutrala till 2060. I USA har energifrågan länge varit omstridd och polariserad. Det tog hela arton månader för den demokratiska regeringen att få igenom sitt skatte- och klimatpaket.

IRA ger en enorm stimulans framöver

Inflation Reduction Act (IRA) undertecknades av President Biden den 16:e augusti och är en nedbantad version av Build Back Better, som gick i stöpet under 2021. Fram till slutet av decenniet räknar demokraterna med att IRA medför investeringar i klimat och ny energi för omkring 370 miljarder dollar. Insatserna ska finansieras med minimiskatter för stor-bolag och ökad beskattning av företag som återköper aktier. Den nya lagstiftningen är historisk i flera avseenden. Det är inte bara den största investeringen i klimat och energi i USA:s historia. Den går också på tvärs mot den klassiska nyliberala modellen att låta marknaden vara ifred. Klimatpaketet kommer att ytterligare stärka bolag verksamma inom sol- och vindkraft, vätgas och värmepumpar och bör även medföra ett starkt uppsving för elbilar.

Från periferin till händelsernas centrum

Tre av fonderna i Global Tema är verksamma inom sektorerna ny energi och miljö. Vi kallar temat för klimatförändringar och det utgör det näst största temat i portföljen. Fondförvaltarna är seniora inom sitt gebit och intresset för deras förvaltning har ökat markant de senaste åren. För 10-15 år sedan fick ett flertal liknande fonder lägga ned på grund av ett bristande intresse. Numera befinner sig dessa förvaltare i ett epicentrum av god lönsamhet och omvärldens nyfikenhet, snarare än, som tidigare, i en periferi präglad av finansiell osäkerhet. Den här typen av fonder har fått allt större inflöden med åren och sedan det i slutet av juli blev klart att IRA skulle gå i lås, har vi sett en massiv ökning av inflöden till fonder inom ny energi.

Förnybar energi jämfört med olja & gas
Avkastning jämfört med MSCI ACWI 01/09/2016 = 100

Avkastningen för förnybar energi och olja & gas ovan visas båda i jämförelse med ett brett världsindex.

Dagens gröna teknik är lösningsorienterad

Thiemo Lang har varit verksam inom ny energi i 20 år som förvaltare och analytiker och basar idag för förvaltningen av Polar Capital Smart Energy. Idag tillhör ungefär hälften av bolagen tekniksektorn utifrån ett klimatperspektiv. Fonden undviker dock de stora välkända FAANG-bolagen, oavsett hur storslagna planer de har för att bli klimatneutrala. Fokus läggs i stället på välskötta och innovativa bolag som med fullt fokus tar sig an de stora klimatutmaningarna.  På temaspråk kallar vi detta för att ha ett högt inslag av pure play, i bemärkelsen stilenlig trovärdighet. Sånt gillar vi. Klimatet är vår tids största ödesfråga. Investeringar inom detsamma har således en svårslagen potential.