Månadsutblick september 2023
Räntemöjligheter

Aktiemarknaderna har haft en trist period under sommaren. Då är det glädjande att obligationer nu äntligen väntas bidra till portföljens avkastning igen. En orolig börs ger samtidigt köplägen i bra kvalitetsbolag. Vi väljer att öka i en av våra favoritaktier.
Marknadskommentar

Dystert väder och dyster marknad i augusti

Här i Sverige regnade det mesta av augusti bort, och lika dystert var det på aktiemarknaden där Sverige hörde till de sämre presterande marknaderna. Trots en del svaghetstecken är vi dock positiva när vi blickar ut inför hösten.

Kronfall räddar utländska investeringar

Under augusti var det inte bara den svenska aktiemarknaden som underpresterade, utan den svenska kronan likaså. I lokal valuta såg det inte särskilt muntert ut på någon marknad under augusti och ett globalt aktieindex föll med 1,7 procent, men den kronförsvagning vi såg bidrog till att investeringar i utländska marknader ändå presterade skapligt. Bäst gick den amerikanska marknaden som i svenska kronor mätt steg med 2,6 procent.

Även om man som svensk investerare gynnas på kort sikt när kronan försvagas, då ens investeringar i utländsk valuta ökar i värde i takt med valutan som bolaget handlas i, medför den mycket svaga kronan även vissa problem på längre sikt. Riksbanken får svårare att få inflationen under kontroll när priserna som vi importerar till stiger som en effekt av valutakursen. Detta för i sin tur med sig att räntan måste höjas än mer, för att få bukt med inflationen. 

Vi bedömer att kronan är undervärderad och därför kommer stärkas på sikt. Samtidigt finns det många risker i Sverige som förklarar den svaga valutan. Dessutom tenderar investerare att fly den svenska kronan i oroliga tider. Således är vi inte lika övertygade om att denna förstärkning kommer att ske i närtid.

Rapportboken stängs

När vi lämnar augusti bakom oss lämnar vi även rapportsäsongen. Ser vi till det amerikanska storbolagsindexet S&P 500, där det finns mest omfattande analyser, lyckades 79 procent av bolagen överträffa marknadens förväntan. Detta är bättre än historiskt snitt. Det ska sägas att vinsterna minskade under det andra kvartalet i år jämfört med året innan, men detta var alltså väntat att det skulle ske.

Det fanns en rapport som verkligen stack ut denna gång, både vad gällde förväntningarna på förhand och hur man mötte dessa förväntningar. Rapporten tillhörde bolaget Nvidia, som tidigare mest var känt inom dataspelskretsar då de tillverkar grafikkort, men som rört sig mer mot allmän igenkänning i takt med att AI-trenden har växt under året. Nvidias grafikkort och datacenter är nämligen mycket effektiva när det kommer till att köra AI-program. Omsättningen var 20 procent bättre än väntat, vinsten var 30 procent bättre än väntat, och vinsten steg med över 100 procent. 

Teknikrelaterade bolag levererade generellt sett väldigt starka rapporter. Bäst var bolagen inom IT-, Hälsovård- och Kommunikationstjänstesektorerna. Vi har sedan länge en positiv syn på IT och Hälsovård, och sedan början av året gäller denna positiv syn även Kommunikationstjänster. Vi ser goda möjligheter för bolagen inom dessa sektorer att fortsätta prestera och bibehåller våra positiva betyg. 

Portföljkommentar

Obligationer har potential att ge god avkastning

Intresset för obligationer har varit ljumt under alla de år som centralbankerna haft nollränta. Nu har räntorna kommit upp till nivåer som gör dem intressanta att investera i. Obligationer har återigen fått en viktig roll att spela i en väldiversifierad portfölj.

Historisk nollränta är historia

Räntor på obligationer följer normalt centralbankernas styrräntor väl. Under flera år hade centralbankerna styrräntor som låg kring noll procent eller strax däröver. Resultatet blev att även obligationer erbjöd en ytterst låg ränta med följd att de skyddes av många investerare. Denna episod är numera historia. I slutet av april förra året beslutade Riksbanken att styrräntan skulle höjas över noll för första gången på åtta år. Under det dryga år som gått sedan dess har styrräntan höjts till 3,75 procent och Riksbanken väntas höja denna ränta till 4,00 procent i september. Under hela 2000-talet har vi bara haft en högre ränta än så under 16 månader! 

I USA ligger räntor till företag med god kreditvärdighet nu kring nivåer nära sex procent. Det är nivåer som aktiemarknaden numera har svårt att leverera, om vi ser till vinster i förhållande till aktiekurs. Även för svensk del ligger räntor på historiskt höga nivåer. Det innebär att möjligheten till en god avkastning framöver är stora. 

Marknaden förväntar sig att styrräntor ligger kvar en tid nära dagens nivåer. För svensk del förväntas styrräntan vara något högre om ett år än idag. Vi delar marknadens uppfattning att styrräntorna kommer ligga kvar på höga nivåer ytterligare en tid. Vi har därför haft en neutral syn på ränterisk, vilket innebär att vi gärna äger en kombination av obligationer med kortare och längre löptid. 

Attraktiva möjligheter sett till risken

Om obligationsräntor ligger kvar på dagens nivåer ytterligare en tid kommer avkastningen ungefär motsvara räntorna på de köpta obligationerna.

Det finns dock numera många indikatorer på att den höga inflationen kommer falla tillbaka. När denna process gått tillräckligt långt bör centralbankerna kunna svänga om och signalera räntesänkningar.

Vi är inte där än på ett tag, men innan detta sker kommer vi vilja förlänga durationen i vår ränteportfölj för att låsa in de högre räntorna. Om räntor faller, kommer nämligen avkastningen att stiga och då framför allt på obligationer med längre löptid. I ett scenario där räntor faller kraftigt kan avkastningen i en ränteportfölj bli betydligt högre än dagens räntor.

Givetvis kan avkastningen även bli negativ. Med dagens nivåer skulle det dock kräva relativt stora ränteuppgångar. 

Obligationer har således god potential att avkasta framöver. Det kan inte heller uteslutas att de tidvis kommer överstiga avkastningen på aktiemarknaden, och bör vara en naturlig del av en diversifierad portfölj.

Portföljkommentar

Långsiktig potential i Nibe – vi ökar på i svackan

Börsbolagens omsättning och vinster fortsatte att öka i andra kvartalet samtidigt som utsikterna är något mer försiktiga. Välfyllda orderböcker och starka balansräkningar ger dock anledning att inte vara alltför pessimistisk.

Fortsatt ökad omsättning och stigande vinster

Hur andra kvartalet gick beror på vad vi  relaterar till; ”vem” som frågar och vilka förväntningar som finns.  

Ser vi till de största bolagen på Stockholmsbörsen (OMXS30) var intäkterna högre än väntat för 70 procent av bolagen, och hälften redovisade högre vinster än väntat. Totala intäkterna överträffade förväntningarna med drygt två procent medan vinsterna var nio procent högre. 

Det som driver aktiekurser över tid är vinstutvecklingen och oaktat förväntningar ökade OMXS30-bolagen vinsterna under andra kvartalet med hela 29 procent jämfört med samma period 2022. Stora skillnader finns mellan bolag, men framför allt mellan sektorer. Starkast vinsttillväxt hade banker och industriföretag medan tech- och råvarubolag hade sjunkande vinster. 

Portföljinnehaven utvecklas väl

Zoomar vi ner till den nordiska aktieportföljen var andra kvartalet i år starkt jämfört med 2022. För portföljen som helhet ökade intäkterna med 16 procent och rörelseresultateten ökade med 21 procent. Med andra ord steg marginalerna, samtidigt som intäktsökningen var stark. Lägre kostnader för el, råvaror, frakt, med mera har varit positivt för marginalerna, samt den svagare svenska kronan. 

Nibe är ett innehav som under kvartalet inte riktigt levde upp till marknadens förväntningar trots en ökning av intäkterna med 23 procent (ca 17 procent organiskt) jämfört med 2022, om än till en något lägre marginal än föregående år.

Den underliggande marknaden för värmepumpar  väntas dock  växa med mellan 15 och 20 procent årligen till efter 2030 och vi anser Nibe vara välpositionerat för att kunna växa i linje med, eller något snabbare än, marknaden. Bolaget är inne i en kraftig investeringsfas för att öka produktionskapaciteten de kommande åren. 

I takt med att investeringsnivån klingar av ser vi potential för ökat kassaflöde och fortsatta förvärv. Det är viktiga anledningar till att vi nyligen har ökat på Nibe-innehavet i portföljen. 

Marknaden blickar framåt

Börsen är som bekant framåtblickande och I samband med rapporterna för andra kvartalet framkommer några mönster. Bolagen är något mer försiktiga till framtiden och det syns bland annat på en generellt något lägre orderingång och förväntad framtida efterfrågan. I detta ligger troligen både en svagare konjunktur men också att beteendet går mer och mer tillbaka till hur det såg ut före coronapandemin med minskade ledtider och lager.  

Försvagas inte konjunkturen markant finns det dock anledning att ha hyfsad tillförsikt för framtiden. Vi bedömer våra innehav som mycket välskötta och en svagare konjunktur motverkas bland annat av att flera av innehaven har stora orderböcker att leverera på. 

Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Historiska utfall är inte en tillförlitlig indikation om framtida resultat. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.