Försiktigt positiv framtidssyn i ny strategirapport

9 juni 2023
Vi lägger snart det första halvåret av 2023 bakom oss och kan konstatera att det har bjudit på såväl god avkastning som osäkra marknader. Vad beror detta på och vad kan vi förvänta oss av det kommande halvåret?
Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering

2023 inleddes skakigt men positivt

Vi är snart halvvägs igenom 2023 – och vilket halvår det har varit! Efter fjolårets allmänt deppiga marknader, hämtade marknaden ny kraft. Något som resulterade i att de flesta tillgångsslag 
gav positiv avkastning.

Samtidigt har marknaden stundtals handlat mycket oförutsägbart, precis som vi flaggade för i den förra strategirapporten. Ett exempel var under bankkrisen, vilken både utlöstes och till stor del även uppklarades under mars månad. Den resulterade i att ett antal medelstora amerikanska banker gick under och att Credit Suisse köptes upp av UBS. Men spridningseffekterna till andra storbanker och påverkan på ekonomin i stort, var begränsade. Under ett par veckor var det turbulent på de finansiella marknaderna till följd av detta, speciellt på räntemarknaden.

Debatten kring det amerikanska skuldtaket var även det, något som skakade om marknaden. Vår bedömning är dock att detta med stor sannolikhet kommer att lösa sig, eftersom båda parter är medvetna om vilka konsekvenser som det skulle innebära att inte nå en kompromiss. 

Bolagen har levererat starkt under 2023. I snitt har bolagen överträffat vinstestimaten med stora marginaler. Sammanfattningsvis har det varit en skakig – men positiv – inledning på 2023, i linje med vår tidigare bedömning.

Spretig data gör framtiden osäker

När vi blickar framåt, behöver vi lägga samman all tillgänglig data, då denna just nu sänder blandade signaler. Beroende på vilken statistik som du lyfter fram, kan du antingen hävda att ekonomin aldrig har varit starkare – eller att vi befinner oss i en av de värsta ekonomiska kriserna någonsin. Om vi gör en sammanvägd bedömning av all tillgänglig data, tror vi på en prognos som ligger någonstans mellan dessa ytterligheter. 

Vi kan konstatera är att hushållen på många håll är under betydligt mer press än företagen i det ekonomiska klimat som vi har just nu. Många i västvärlden har aldrig upplevt en hög inflation, eller var för unga för att minnas det. Det gör läget svårare att hantera.

Nu håller dock inflationen på att falla tillbaka, även här i Sverige. Det är förstås en lång väg kvar att gå, men det faktum att vi nu rör oss i rätt riktning, gör att konsumenterna förmodligen snart kommer att se ljuset i tunneln.

Vår samlade bedömning landar i att turbulensen kommer bestå men att marknadsutvecklingen framgent troligtvis bli försiktigt positiv.

Vad tror analytikerna?

Vår försiktigt positiva syn på aktiemarknaden består, vilket gör att vi har en neutral allokering till globala aktier. Vi har samtidigt en liten övervikt mot nordiska aktier, som vi bedömer har goda möjligheter att överprestera. Svenska konsumenter är förvisso hårt pressade, men här tror vi också att vi kommer att få se störst återhämtning.

På global basis föredrar vi Nordamerika framför Europa och vi ser framförallt positivt på tillväxtinriktade sektorer.

Även när det kommer till räntemarknaden, är vår syn försiktigt positiv. Det är inte länge sedan investeringar i obligationer var olönsamma, men den tiden är förbi. Vi anser att det nu finns intressanta investeringsmöjligheter på räntemarknaden, framför allt inom High Yield-segmentet.

De förändringar som vi genomförde i vår allokering i januari, har spelat ut väl. Vi har därför valt att inte genomföra ytterligare förändringar i nuläget. De förändringar som genomfördes i januari var:

  • Materialsektorn sänktes från ljusgrönt till neutralt betyg
  • Industrisektorn sänktes från neutralt till orange betyg
  • Dagligvaror höjdes från orange till neutralt betyg
  • Kommunikationstjänster höjdes från neutralt till ljusgrönt betyg

Den ekonomiska statistiken är just nu otroligt spretig och beroende på vad du väljer att fokusera på kan du komma till många olika slutsatser. Ett bra uttryck för att beskriva det rådande ekonomiska klimatet är ”Om du inte är förvirrad, är du inte uppmärksam”. Vi anser dock att detta klimat sammanfattas bäst med Rolling Stones dänga ”Mixed Emotions” – vilket är namnet på den nya strategirapporten.

Vill du ha hjälp att se över dina investeringar?

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi dig och berättar mer.    

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!