Läge för ränteplaceringar?

8 feb. 2023
Förra året präglades av kraftigt stigande räntor och både aktie- och räntemarknaden hade det tufft. Nu bedömer vi däremot att den stora delen av ränteuppgången är bakom oss och ökar exponeringen mot räntemarknaden. En svagare dollar framåt talar även för nordiska framför globala aktier.
Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Investeringsstrateg

Förra året präglades som bekant av kraftigt stigande räntor. Det är en direkt effekt av den inflationsbekämpning centralbankerna bedriver. 2022 höjdes styrräntan i USA till intervallet 3,75-4,0 procent och i Sverige till 2,5 procent. Det är nivåer vi inte sett på länge. Samtidigt som marknadsräntorna steg under året, hade aktiemarknaden det kämpigt och ränteplaceringar föll i värde.

Är det är dags för ränteplaceringar?

2022 inledde vi året med en maximal undervikt mot ränteplaceringar, med anledning av vår tro på stigande räntor. I takt med att räntorna steg minskade vi sedan den undervikten. Vi bedömer att det mesta av ränteuppgången nu förmodligen ligger bakom oss. Detta då vi närmar oss den förväntade räntetoppen för den amerikanska styrräntan. I dagsläget väntar sig marknaden att den toppar på runt fem procent redan till i sommar, men då krävs det att inflationen fortsätter att falla tillbaka.

2022 steg även de så kallade kreditspreadarna, d.v.s. skillnaden mellan företagens och statens upplåningsränta ökade. Detta gav klart högre räntenivåer jämfört med året innan. Med andra ord så steg både den underliggande räntan, statsobligationsräntan och kreditspreadarna. Tillsammans skapar det en hel del möjligheter. Under november 2022 valde vi därför att lyfta betyget för räntor ytterligare ett steg, till neutralt. Det finansierades av ett sänkt betyg för alternativa placeringar. I en högre räntemiljö blir den potentiella extra avkastningen som du kan få från alternativa investeringar mindre värd ur ett relativperspektiv. Inom räntor föredrar vi just nu fortsatt exponering mot High Yield, företagsobligationer med högre risk, över andra segment. Efter förra årets kraftiga uppgångar i både underliggande räntor samt kreditspreadar är räntenivån inom global High Yield intressant.

Vi föredrar nordiska över globala aktier

Efter sommaren 2022 valde vi att sänka exponeringen mot globala aktier. Vår bedömning inför hösten var att en eventuell dollarförsvagning skulle gynna den pressade nordiska marknaden mer än den globala. Det föll väl ut och vi kvarstår med den strategin. Även om vi inte ser det som rimligt att dollarn faller rejält i dagsläget så ligger nog den stora dollarstyrkan nu bakom oss. Vi har därför framåt en positiv syn på den svenska kronan mot både euro och dollar.

Sedan börsbotten den 29:e september 2022 har Stockholmsbörsen stigit nästan 30 %. Även om riskaptiten i skrivande stund är hög bedömer vi att det kan vara för tidigt att blåsa faran över för den här gången.

Läs mer om Söderberg & Partners erbjudande.

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

T.ex. +46 7X-XXX XX XX

Valfritt

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Historiska utfall är inte en tillförlitlig indikation om framtida resultat. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.