Läge för ränteplaceringar?

6 dec. 2022
Efter ett år med kraftigt stigande räntor har både aktie- och räntemarknaden haft det tufft. Nu bedömer vi däremot att den stora delen av ränteuppgången är bakom oss och ökar exponeringen mot räntemarknaden. En svagare dollar talar även för nordiska över globala aktier.
Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Investeringsstrateg

Året har som bekant präglats av kraftigt stigande räntor. Det är en direkt effekt av den inflationsbekämpning centralbankerna bedriver. Bara i år har styrräntan i USA höjts till intervall 3,75-4,0 procent och i Sverige till 2,5 procent. Det är nivåer vi inte sett på länge. Samtidigt som marknadsräntorna har stigit under året, har aktiemarknaden haft det kämpigt och ränteplaceringar har fallit i värde.

Är det är dags för ränteplaceringar?

Vi gick in i det här året med en maximal undervikt mot ränteplaceringar, med anledning av vår tro på stigande räntor. I takt med att räntorna har stigit har vi sedan minskat den undervikten. Vi bedömer att det mesta av ränteuppgången nu förmodligen ligger bakom oss. Detta då vi närmar oss den förväntade räntetoppen för den amerikanska styrräntan. I dagsläget väntar sig marknaden att den toppar på runt fem procent redan till sommaren, men då krävs det att inflationen fortsätter att falla tillbaka.

Under året har även de så kallade kreditspreadarna stigit, d.v.s. skillnaden mellan företagens och statens upplåningsränta har ökat. Detta medför klart högre räntenivåer jämfört med för ett år sedan. Med andra ord så har både den underliggande räntan, statsobligationsräntan och kreditspreadarna stigit. Tillsammans skapar det en hel del möjligheter. Under november valde vi därför att lyfta betyget för räntor ytterligare ett steg, till neutralt. Det finansieras av ett sänkt betyg för alternativa placeringar. I en högre räntemiljö blir den potentiella extra avkastningen som du kan kan få från alternativa investeringar mindre värd ur ett relativperspektiv. Inom räntor föredrar vi fortsatt exponering mot High Yield, företagsobligationer med högre risk, över andra segment. Efter årets kraftiga uppgångar i både underliggande räntor samt kreditspreadar är räntenivån inom global High Yield intressant.

Vi föredrar nordiska över globala aktier

Efter sommaren valde vi att sänka exponeringen mot globala aktier. Vår bedömning inför hösten var att en eventuell dollarförsvagning skulle gynna den pressade nordiska marknaden mer än den globala. Det har fallit ut väl och vi kvarstår med den strategin. Även om vi inte ser det som rimligt att dollarn faller rejält i dagsläget så ligger nog den stora dollarstyrkan nu bakom oss. Vi har därför en positiv syn på den svenska kronan mot både euro och dollar.

Sedan börsbotten den 29:e september har Stockholmsbörsen stigit över 15 %. Även om riskaptiten i skrivande stund är hög bedömer vi att det kan vara för tidigt att blåsa faran över för den här gången.

Läs mer om Söderberg & Partners erbjudande.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Historiska utfall är inte en tillförlitlig indikation om framtida resultat. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.