Förmånsbeskattning av arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring?

22 apr. 2018
Regeringen tillsammans med Vänsterpartiet har i en proposition lagt fram ett förslag om att införa förmånsbeskattning för anställda med arbetsgivarbetalda sjukvårdsförsäkringar. Samtidigt föreslås arbetsgivaren få avdragsrätt för dessa. Riksdagen kommer att fatta beslut i frågan 16 maj och enligt förslaget ska lagändringen träda ikraft 1 juli 2018.

Vad är innebär förslaget?

Enligt förslaget är det försäkringspremien som ska utgöra underlag för beskattning, och gälla premier som inbetalas från 1 juli 2018 och framåt. I Sverige finns i dagsläget cirka 650 000 sjukvårdsförsäkringar tecknade, varav 70 procent är tecknade och betalas av en arbetsgivare.

För en anställd med en arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring innebär förslaget att denne ska förmånsbeskattas med värdet av premien. Skatteeffekten för den enskilde varierar beroende på vilken marginalskatt man har. Vid en marginalskatt på 30 % skulle det innebära en ökad inkomstskatt för den anställde som motsvarar 30 % av den förmånsskattepliktiga premien för sjukvårdsförsäkringen.

Arbetsgivaren kommer enligt förslaget att få betala arbetsgivaravgift på motsvarande premien och sedan göra avdrag på bolagsskatten, vilket i slutändan för arbetsgivaren innebär marginellt högre kostnad än tidigare.

Vad händer nu?

Regeringen och Vänsterpartiets förslag har mötts av en hel del kritik. 7 av 10 remissinstanser är antingen helt emot förslaget eller har invändningar. Trots kritiken mot förslaget tror många bedömare att förslaget kommer att bli verklighet.

Vi på Söderberg & Partners bevakar denna fråga intensivt vad gäller tolkningen av lagförslaget och de oklarheter som förslaget innehåller. Vi håller också tät kontakt med de försäkringsbolag som levererar denna produkt för att höra hur de kommer att agera om förslaget blir verklighet.

Är det fortsatt bra att ha en sjukvårdsförsäkring?

Även om förslaget om förmånsbeskattning går igenom är en företagsbetald sjukvårdsförsäkring en bra och värdefull förmån för arbetstagaren. Den ger tillgång till snabb vård och behandling inom privat sjukvård. En sjukvårdsförsäkring är också ett viktigt verktyg för många företag i deras förebyggande hälsoarbete och rehabiliteringsansvar.

Trots en ökad inkomstskatt ger en arbetsgivarbetald försäkring en rabatt motsvarande ca 40-70 % av premien jämfört med om man skulle betala försäkringen själv. En arbetsgivare som handlar upp sjukvårdsförsäkring till alla sina anställda får generellt sett också en lägre premie än om man som enskild individ tecknar en motsvarande försäkring.

Vad behöver jag göra?

I dagsläget behöver inte någonting göras med befintligt tecknade sjukvårdsförsäkringar. Dels är förslaget inte formellt beslutat i Riksdagen ännu och dels återstår en del arbete med att tolka förslagets samtliga delar. Vi på Söderberg & Partners fortsätter att bevaka denna fråga och vi kommer att tillhandahålla mer information efter att förslaget är beslutat i Riksdagen.

Frivilligt tecknade sjukvårdsförsäkringar och övriga vårdförmåner

Observera att förslaget endast gäller arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring. Om du själv betalar för en sjukvårdsförsäkring, antingen direkt eller via nettolöneavdrag, så påverkas du inte av förslaget.

Förslaget påverkar inte heller företagshälsovård, förebyggande behandling, rehabilitering och friskvård som även fortsättningsvis kommer att vara en skattefri förmån för arbetstagaren.

Förslaget omfattar däremot förmånsbeskattning i de fall den anställde avstår bruttolön mot att arbetsgivaren betalar för privat hälso- eller sjukvård, exempelvis ögonlaseroperationer. Det skulle i så fall innebära att det att den slutliga kostnaden för den anställde skulle bli densamma oavsett om denne betalar vården med sin beskattade lön eller låter arbetsgivaren betala med bruttolöneavdrag.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om den framlagda propositionen på regeringens hemsida.