Räcker ansvarsfrihet för styrelse för att skydda din privata ekonomi?

Som styrelseledamot har du ett personligt ansvar. Oavsett om du sitter i en styrelse för ett större aktiebolag eller en mindre bostadsrättsförening, kan ett skadeståndskrav riktas mot dig personligen. Så vad innebär detta ansvar? Hur långt skyddar ansvarsfrihet för styrelse och hur kan du förhindra att din privata ekonomi drabbas?

Vad innebär ansvarsfrihet för en styrelse?

Beviljad ansvarsfrihet för styrelse innebär att bolaget eller bolagets vd inte kan rikta några skadeståndskrav mot enskilda personer i styrelsen. Det är dock viktigt att känna till att ansvarsfrihet inte räcker för att trygga din personliga ekonomi som styrelseledamot. 

 Så vad är ansvarsfrihet och vem ger styrelsen ansvarsfrihet? Kan en styrelse ge sig själv ansvarsfrihet? 

Nej, i ett aktiebolag är det är aktieägarna, genom bolagsstämman, som har makten att ge ansvarsfrihet till en styrelse. I en bostadsrättsförening är det medlemmarna.

Att ge ansvarsfrihet till en styrelse, är ett sätt att visa att de har aktieägarnas förtroende. Det bekräftar att styrelsen har skött sitt uppdrag väl och att bolaget går i rätt riktning.

Om du sitter i en styrelse som har fått ansvarsfrihet, är det dock viktigt att du känner till att ansvarsfriheten inte räcker för att trygga din personliga ekonomi som styrelseledamot. Trots att styrelsen har fått beviljad ansvarsfrihet, kan nämligen externa parter såsom kunder, leverantörer eller andra samarbetspartners rikta skadeståndskrav mot dig eller andra enskilda personer som har en ledande befattning.  

Det innebär att du, utöver ansvarsfrihet, behöver en försäkring för att skydda din personliga ekonomi. Låt oss titta närmare på styrelsens ansvar, det personliga ansvaret och hur du kan skydda dig på bästa sätt.

Vilket ansvar har en styrelse? 

Oavsett om du är med i en bolagsstyrelse för ett stort aktiebolag eller en mindre styrelse för en bostadsrättsförening, har du som styrelseledamot ett stort ansvar. Det är du som är styrelseledamot eller vd som bär det yttersta ansvaret för att lagar och regler följs i verksamheten och för att bolaget sköts på ett bra sätt. Därför är det viktigt att du känner till vad som faller inom ditt styrelseansvar.

Som ledande befattningshavare, exempelvis vd, styrelseledamot eller HR-chef, har du ett personligt ansvar gentemot bolaget, aktieägarna och andra intressenter. Om du skulle orsaka företaget eller en tredje part skada, till följd av ett misstag eller ett felaktigt agerande, kan det personliga ansvaret sätta din privata ekonomi på spel. Det räcker med att någon påstår att du har orsakat skada för att ett skadeståndskrav ska kunna riktas mot dig personligen. 

Vad innebär det att vara ordförande i en styrelse?

Vad innebär det att vara ordförande i en styrelse, egentligen? Och hur mycket makt har en ordförande? Att vara styrelseordförande innebär att du har en ledande position med ansvar för att styra styrelsens arbete och säkerställa att besluten som tas är i enlighet med företagets eller organisationens mål och regelverk.

Som styrelseordförande har du en position som kan innebära både makt och ansvar, eftersom ordföranden spelar en nyckelroll i att leda diskussioner, representera styrelsen utåt och ibland även agera som en medlande part vid oenighet.

Men är ordförande även ledamot i styrelsen med rätt att rösta? Ja, ordförande räknas in som en ledamot och har samma rösträtt som andra ledamöter. Vilka befogenheter som en styrelseordförande har, styrs av förtroendet från de andra styrelsemedlemmarna. Ofta är de specificerade i stadgar eller bolagsordning. Några vanliga uppgifter som en ordförande har är att kalla till styrelsemöten, agera som mötesordförande och i vissa fall, fatta beslut i akuta situationer.

Styrelsens ansvar i en bostadsrättsförening

Det är relativt vanligt att någon utan erfarenhet av styrelsearbete sitter med bostadsrättsföreningens styrelse. För dig som är ledamot i en BRF-styrelse, ska vi titta närmare på några vanliga frågor: Vad är styrelsens ansvar i en bostadsrättsförening? Hur långt sträcker sig ditt personliga styrelseansvar? En BRF-styrelse har ansvar för ett flertal områden som rör föreningen. Bostadsrättsföreningens ansvar framgår mer utförligt i Bostadsrättslagens (1991:614)  kapitel 7 § 12. 

För att förenkla det hela, har vi listat några huvudsakliga områden som ingår i bostadsrättsföreningens ansvar:

  • Se till att föreningen följer lagar och regler. Styrelsen måste agera enligt bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar samt föreningens stadgar. Styrelsen ska även anmäla ändringar i föreningen till Bolagsverket.
  • Sköta förvaltningen och ansvara för den löpande verksamheten i föreningen. BRF:ens styrelse har ansvar för ekonomisk och teknisk förvaltning av föreningens fastighet och ekonomi. En bostadsrättsförening har exempelvis ansvar för stamledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten som föreningen försett lägenheterna i fastigheten med. Det är även bostadsrättsföreningens ansvar att genomföra undersökningar och reparationer efter brand- och vattenledningsskador.
  • Dokumentera styrelsens beslut. Alla möten och beslut ska protokollföras för framtida referens och lagkrav. Styrelsen tar bland annat beslut om firmateckningen.
  • Följa stämmans beslut. Styrelsen ska verkställa de beslut som medlemmarna fattat på föreningsstämman, så länge de inte strider mot lag eller stadgar.
  • Hantera ekonomin på ett fördömligt sätt. Säkerställa att föreningens ekonomi hanteras på ett hållbart sätt, med fokus på medlemmarnas bästa. Styrelsen är ansvarig för att årsredovisningar upprättas.
  • Skydda föreningen, styrelsen och dess medlemmar. Det kan handla om att ni ska se till att föreningen och de som arbetar för föreningen har ett fullgott försäkringsskydd.

Personligt ansvar i styrelse för bostadsrättsförening 

Som ledamot eller ordförande i en BRF-styrelse har du ett stort ansvar.  Du har till och med ett personligt ansvar, om du är med i en styrelse för en bostadsrättsförening.

Som ordförande i en bostadsrättsförening har du en liknande roll och ansvar som ordförande har i en bolagsstyrelse. Du har som uppdrag att se till att föreningens affärer sköts effektivt och i enlighet med de lagar och regler som styr bostadsrättsföreningar. Detta kan innebära allt från att övervaka fastighetsskötsel till att hantera föreningens finanser.

Precis som i en annan styrelse har du även ett personligt ansvar i en styrelse för en bostadsrättsförening.

Vad gör man om styrelsen inte följer stadgarna i en BRF?

Om styrelsen inte agerar enligt stadgarna, kan medlemmarna neka att ge ansvarsfrihet vid nästa stämma. Det öppnar då även upp möjligheten att kunna rikta skadeståndskrav mot styrelsens medlemmar.

Det kan vara nödvändigt om föreningen till exempel känner till uppenbara bristfälligheter men inte åtgärdar detta, trots att det påtalas. Då anses föreningens styrelse brista i sitt styrelseansvar och kan bli betalningsskyldiga för de skador som detta orsakar.

Försäkring kan skydda din privata ekonomi

Eftersom ansvarsfriheten för styrelse bara skyddar dig mot skadeståndskrav som riktas från personer inom bolaget, behöver du en försäkring som skyddar din personliga ekonomi från skadeståndsanspråk från externa parter, som till exempel kunder och leverantörer. 

Det är viktigt att känna till att vem helst kan ställa krav på styrelsen eller en enskild styrelseledamot. Om du som styrelseledamot får ett krav mot dig, behöver du själv utreda kravet, försvara dig och personligen betala eventuellt skadestånd. Om du har en styrelseansvarsförsäkring, kan denna dock ersätta kostnaderna. 

En vd- och styrelseansvarsförsäkring, även kallad VDS-försäkring, ger dig skydd mot det personliga betalningsansvaret, oavsett om kraven är berättigande eller helt ogrundade.

Dock kan villkoren variera kraftigt mellan olika försäkringsbolag. För att undvika att bli felförsäkrad, är det viktigt att försäkringslösningen anpassas efter din riskprofil. Det kan vi på Söderberg & Partners hjälpa dig att se över. 

Vill du få hjälp att se över ditt, företagets eller föreningens försäkringsskydd?

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.