Rättelse

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB (Söderberg & Partners) skickade den 9 april ut information till vissa av våra kunder som innehöll information om WaterCircles Forsikring ASA som inte var korrekt.

Söderberg & Partners angav i utskicket att

” Watercircles Forsikring ASA förlorat i domstol om ansökan om tillstånd att bedriva försäkringsverksamhet i Sverige. De primära skälen till Finansinspektionens avslag på tillståndsansökan ungefär ett halvår tidigare uppgavs vara att Watercircles saknat viktiga komponenter kring styrning och kontroll samt bedömts vara finansiellt instabilt. Förvaltningsrätten har nu fastslagit Finansinspektionens beslut om att avslå Watercircles ansökan.”

Informationen var inte korrekt, utan det var WaterSafe AB, ett helägt svenskt dotterbolag till WaterCircles Forsikring ASA som ansökte om tillstånd för försäkringsrörelse.  De skäl till avslag som stod i utskicket var inte korrekta, utan Finansinspektionens avslag till tillståndsansökan utgjordes av två andra skäl.

Ett av skälen var att WaterSafes planerade verksamhet inte kunde anses uppfylla kraven på funktionen för regelefterlevnad då det tilltänkta utkontrakteringsavtalet inte hade avsatt tillräckligt med tid. Det andra skälet var att det förlagslån, vilket WaterSafe genom en tilltänkt sammanslagning av de båda verksamheterna i WaterSafe och WaterCircles, skulle ta över från WaterCircles, inte uppfyllde kraven för undantag från upplåningsbegränsningen enligt 4 kap. 6 § Försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Vi ber om ursäkt till WaterCircles Forsikring ASA och våra kunder för det inträffade, då vi alltid eftersträvar att lämna korrekt information. Söderberg & Partners vill även be om ursäkt om utskicket den 9 april gav intrycket att Söderberg & Partners avrådan från att teckna försäkring i WaterCircles Forsikring ASA grundat sig på utfallet i Förvaltningsrättsdomen.