Hur kan social hållbarhet mätas?

5 juni 2023
Social hållbarhet (S:et i begreppet ESG) innefattar områden som jämställdhet, hälsa, mångfald, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och jämlikhet. Det är inte bara en viktig del för företag att fokusera på av etiska och moraliska skäl. Det är även en viktig ekonomisk fråga. Därför behöver företag utreda hur socialt hållbara de är internt och följa utvecklingen av viktiga nyckeltal. Hur socialt hållbart är ditt företag och vad kostar egentligen era brister?

Det kostar att blunda för intern social hållbarhet

Att inte vara socialt hållbar kostar pengar i form av sjukfrånvaro, sjuknärvaro, rekrytering och onboarding. Samtidigt blir de bolag som väljer att satsa på social hållbarhet, farliga konkurrenter på marknaden. De företag som fokuserar på att ta hand om befintliga medarbetare, kommer kunna fylla sitt kompetensbehov och minimera produktivitetsförlust, samtidigt som de ökar lönsamheten. De kommer även kunna attrahera talanger på ett bättre sätt än andra.

”Det är fortfarande många bolag som inte räknar på medarbetarhälsa och inte förstår vikten av att satsa på hållbara medarbetare och en bra företagskultur. Min upplevelse är att ledningsgrupper behöver få se konkreta siffror för att denna fråga ska hamna högre upp på agendan. Det är där vi kommer in i bilden. Vi har hjälpt många kunder med just detta – att tydliggöra kostnaderna”, säger Ewa Skiöldebrand, Corporate Health Manager på Human Financial Wellness, ett företag som ingår i Söderberg & Partners paraply.

I de flesta företag är medarbetarna bolagets viktigaste tillgång. Trots det finns inte värdet av företagens humankapital med i den konventionella redovisningen. I samband med en bolagsvärdering, finns det därför ett behov av att mäta medarbetarhälsa, såväl sjukfrånvaro som produktivitetstapp till följd av sjuknärvaro.

”Medarbetarna redovisas som kostnader i årsredovisningen, trots att det är en av våra främsta tillgångar. Duktiga medarbetare är en förutsättning för att kunna nå ett bra resultat. Vår kollega och professor i redovisning på Nyckeltalsinstitutet, Bino Catasús, brukar säga att det borde stå medarbetarnas prestationer i stället för Intäkter i företagets redovisning – för det är precis vad det handlar om”, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet som är en del av Söderberg & Partners-gruppen.

Ett hållbart arbetsliv ger en bättre pension

Det är viktigt att komma ihåg att ett hållbart arbetsliv, inte bara påverkar ditt liv i arbetsför ålder – utan även din levnadsstandard som pensionär. Långtidssjukskrivning som är kopplad till arbetsplatsen kostar mycket pengar för både arbetsgivaren och medarbetaren. För medarbetaren kommer en sjukskrivning även påverka ekonomin längre fram i livet. Den som blir långtidssjukskriven får inte bara en sämre ekonomisk situation under sjukskrivningen, utan även en lägre pension. 

Många gånger kan en långtidssjukskrivning undvikas genom att arbeta proaktivt och sätta in rätt åtgärder tidigt. Ett sätt är att utöka försäkringsskyddet för dina medarbetare vid sjukdom och satsa på förebyggande hälsotjänster som kan kopplas till försäkringen. Det finns försäkringar som ger medarbetare kostnadsfri läkarvård helt anonymt. På så vis sänker du tröskeln för medarbetaren att söka hjälp tidigt, innan det leder till en långtidssjukskrivning. Något som både arbetsgivare och medarbetare tjänar på.

”Det är viktigt träna alla chefer i hur de fångar upp tidiga signaler och sätter in snabba insatser för att förhindra långtidssjukskrivning. Redan vid det andra sjuktillfället bör chefen ta ett samtal med medarbetaren för att kunna arbeta proaktivt och minska risken för sjukskrivning”, säger Tina.

Räkna på vinsten av hållbara medarbetare

Det går att räkna ut hur väl ni presterar inom social hållbarhet och vad ni kan förbättra för att undvika höga kostnader längre fram. När ni vet hur ni ligger till, kan ni arbeta proaktivt och följa relevanta nyckeltal över tid.

”Nyckeltalsinstitutet hjälper kunder att ta fram ta fram relevanta nyckeltal och analysera företagets siffror inom hälsa, jämlikhet, attraktivitet och hållbarhet. Tack vare vår gedigna HR-databas, kan vi även hjälpa våra kunder att jämföra deras siffror mot andra bolag och branscher. I databasen har vi nämligen snart samlat 30 år av HR-data. Idag innehåller den fler än 700 000 arbetsvillkor”, säger Tina.

Även om det skiljer sig mellan olika branscher och arbetsgivare, är det kostnaden för korttidssjukfrånvaro som är den större delen av kostnaderna för sjukfrånvaro. På Nyckeltalsinstitutet har de räknat ut att den kostar minst tio procent av månadslönen per dag som din medarbetare är sjuk. Det innebär att om en medarbetare, som har 30 000 kr i månadslön, är korttidssjuk, så kostar den frånvaron ungefär 3000 kr per dag för företaget.

Räkneexempel

Här följer ett räkneexempel med ett företag som har tre korttidssjukdagar mer per anställd än snittet i branschen. Något som de vill räkna ut kostnaden för. I exemplet har företaget 200 anställda.

Kostnaden blir då:
3000 kr x 3 sjukdagar x 200 anställda = 1 800 000 kr  

Den ekonomiska potentialen för denna arbetsgivare är alltså cirka 1,8 miljoner kronor om de lyckas sänka sin nivå på korttidssjukfrånvaro till den nivå som övriga arbetsgivare i branschen har.

”Kostnaden för sjukfrånvaro kan bli väldigt hög, därför bör alla företag jobba proaktivt för att minska antalet sjukdagar. Speciellt om ett företag ser att de har fler sjukdagar än genomsnittet i branschen”, säger Tina.

Hög korttidsfrånvaro riskerar även att öka antalet avgångar, vilket leder till ytterligare kostnader. För att inte tappa viktiga medarbetare är det därför viktigt att minska korttidsfrånvaron och arbeta aktivt med kompetensutveckling. 

Det är även viktigt att fånga upp det som inte finns i våra HR-system – men som påverkar medarbetarhälsan i största grad. Nämligen företagskulturen och sjuknärvaron.  

”Företag kan ha låg sjukfrånvaro, men samtidigt ha en hög sjuknärvaro. Något som inte syns i HR-systemet men som ofta ger ett stort produktivitetstapp. För att kartlägga sjuknärvaro krävs regelbundna och väl genomarbetade medarbetarundersökningar. Dessa behöver du sedan ställa i relation till arbetsmiljökartläggningen för att kunna identifiera lämpliga åtgärder”, säger Ewa.  

Nyckeltalen som mäter intern social hållbarhet

Så vad bör ni räkna på för att få en bild av hur socialt hållbart ditt företag är? Tina och Ewa har listat några områden som ni bör mäta och följa löpande:

  • Arbetsvillkor. Här bör ni följa nyckeltal som visar hur bra arbetsvillkor ni erbjuder i förhållande till konkurrenterna, som exempelvis graden av trygga anställningsvillkor. Ju högre andel tillsvidareanställningar, desto högre frisktal i tider av oro och osäkerhet.
  • Arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro måste alla företag leva med, men det är viktigt att ni räknar på hur stor del av den som är arbetsrelaterad och arbetar aktivt för att minska den delen.
  • Sjuknärvaro. Vi tappar omkring 40-60 procent av produktiviteten hos medarbetare med psykisk ohälsa. Se över hur er företagskultur ser ut och vad ni kan göra för skapa en mer hållbar arbetsmiljö som främjar välmående.  
  • Frisktal. Det är viktigt att ni även håller koll på att andelen friska medarbetare, förblir friska. Helst ska såklart andelen även öka. De som räknas som friska, är medarbetare med max 3 sjuktillfällen och max 5 sjukdagar per år.  
  • Kompetensutveckling. Detta är oerhört viktigt för att behålla talanger och är för många en förutsättning för att trivas i sitt jobb. Detta nyckeltal är även viktigt att inkludera i er hållbarhetsredovisning.  
  • Mångfald och jämställdhet. Jämställda arbetsplatser och som har heterogena strukturer internt, har lägre sjuktal och uppnår bättre resultat som attraktiva arbetsgivare.  
  • Antal medarbetare per chef. Detta är ett viktigt nyckeltal eftersom statistiken visar att utmaningarna ökar med för stora grupper. Mellan 12- 15 medarbetare per chef verkar vara en bra riktlinje att gå på när vi bygger organisationen.
  • Nyttjande av friskvårdsbidraget. Statistiken visar att ju högre nyttjandegrad av friskvårdsbidraget, desto bättre frisktal. Idag nyttjas dock inte friskvårdsbidrag fullt ut, hela 37 procent använder det inte enligt Skandia.

Nyckeltalsinstitutets databas visar att 50 procent av arbetsgivarna har rimliga nivåer på kortidssjukfrånvaron vilket indikerar att de är socialt hållbara. Men det finns 50 procent i databasen som har det motsatta resultatet och här finns en stor potential till förbättring – och en hel del att vinna rent ekonomiskt.

Vill du få hjälp att mäta social hållbarhet och medarbetarhälsa?

Är du trött på att gissa och vill ha hjälp med att ta fram konkreta siffror som motiverar en satsning på hållbara medarbetare? Kontakta oss via formuläret nedan så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig. 

Kontakta oss

Hör mer om hur vi kan hjälpa er att skapa en hållbar verksamhet – och ett hållbart arbetsliv.