Hållbara medarbetare - En investering med hög avkastning, utan extra kostnad?

Den psykiska ohälsan i samhället ökar och vi lever i ett samhälle som präglas av prestation där tempot blir allt högre. Många människor får inte tiden att räcka till. Hur ska man som arbetsgivare tänka kring detta? Hur långt bör man gå för att investera i medarbetarnas hälsa och går det att räkna hem investeringen?

Frågan är inte helt enkel att besvara men det finns många fördelar med att ge möjlighet för medarbetaren att ta hand om sina problem i tid. För många arbetsgivare är medarbetarna den absolut viktigaste resursen, då är det viktigt att de är  på plats, med kapacitet att leverera  över lång tid.

Många gånger när vi talar om ohälsa är det fokus på kostnader för sjukfrånvaron. Det glöms ofta bort att den största kostnaden för företaget faktiskt är den s.k sjuknärvaron, då medarbetare är på jobbet men inte mår bra. En person som inte mår bra presterar sämre vilket också visar sig på sista raden. Sjuktal, medarbetarnöjdhet och personalomsättning är siffror som hör hemma i den här dialogen men också varumärke och rekrytering då ett välmående företag med hållbara medarbetare gynnar attraktionskraften.

För att företagen ska bli framgångsrika krävs  investeringar i medarbetarna. Att som arbetsgivare erbjuda medarbetaren hälsofrämjande tjänster bidrar till att i ett tidigt skede fånga upp och motverka de kostnader som uppkommer i samband med ohälsa. Både rehabiliteringsåtgärder som möjliggör snabb återgång till arbetet vid sjukdom men också förebyggande åtgärder som säkerställer att medarbetarna mår bra i det dagliga arbetet liksom uppmuntran till motion och rörelse.  Det är  en god idé att säkerställa att du som arbetsgivare har en bra lösning för dina medarbetare.

Hälsotjänster ingår i många av de upphandlade pensionsplanerna hos Söderberg & Partners

Många av kunderna som idag har upphandlade pensionsplaner hos Söderberg & Partners är inte medvetna om att många av planerna också innehåller hälsotjänster. Både rehabiliteringstjänster men också förebyggande insatser.

- Genom den här typen av tjänster är det inte ovanligt att företag kan halvera medarbetarnas sjukfrånvaro, säger Henrik Sparf, produktspecialist inom Söderberg & Partners. Tjänsterna är mycket uppskattade och hjälper våra kundföretag att erbjuda en arbetsplats som värnar om medarbetaren och skapar påvisbara ekonomiska resultat, säger Sparf.

Hälsotjänsterna ingår i kombination med de riskförsäkringar som tillhandahålls inom Plusplan Modern, utan extra kostnad. I Plusplan ingår riskförsäkring från Euro Accident, Skandia och SPP.

Euro Accident Hälso- och arbetsmiljöscreening
  Frisk- och sjukanmälan
  Samtalsstöd
  Rehabiliteringsförsäkring
   
Skandia Samtalsstöd
  Rehabiliteringsförsäkring
   
SPP Samtalsstöd
  Rehabiliteringsförsäkring

- Vi är väldigt måna om att våra kunder ska börja nyttja tjänsterna eftersom de skapar ett sånt mervärde säger Henrik Sparf. Implementeringen är väldigt enkel med liten insats från arbetsgivaren och dessutom utan extra kostnad.

Vi kommer därför att ta kontakt med alla kunder som omfattas av tjänsterna under våren för att informera ytterligare. Dels genom informationsmaterial men också genom att hålla ett antal webinar med start under maj månad.