Skip to main content Skip to main navigation

Månadsutblick | November 2021

Månadsutblick november

3 november · 2021


Under höstens priskorrigering ökade vi taktiskt riskexponeringen något och lyfte betyget för nordiska aktier samtidigt som betyget för räntor sänktes ytterligare. Sedan dess har vi sett positiva börser och starka Q3-rapporter. Just nu pågår FN:s 26:e klimattoppmöte, COP26, i Glasgow. Hållbarhetsfrågorna utgör sedan tidigare en central del i vår förvaltning och kommer med all sannolikhet att öka i betydelse än mer framöver.


MARKNADS­KOMMENTAR

 

Positiva börser och starka Q3-rapporter

Efter höstens priskorrigering ökade vi taktisk riskexponering något och lyfte betyget för nordiska aktier. Sedan dess har vi sett positiva börser och starka Q3-rapporter.

Det som ligger i marknadens fokus är oron för stigande inflation, komponentbrist och centralbankernas åtstramningsplaner. Mest fokus är som alltid på Fed där centralbanken i dagsläget köper obligationer för 120 miljarder dollar i månaden. Vi räknar med att åtstramningen av obligationsköpen kommuniceras idag (onsdag den 3:e november) och att köpen av statsobligationer minskas med 10 miljarder dollar och av bostadsobligationer med 5 miljarder dollar i månaden. I den takten är de klara med sin ”tapering” till sommaren.

Rapporter bekräftar en stark vinstcykel

De hittills rapporterande bolagen visar på en stark vinstcykel, trots produktionsstörningar, dyrare råvaror och energipriser. Tydligt är att efterfrågan fortsatt är mycket stark och att problemen snarare ligger i möjligheten att producera och leverera produkterna. Det har gjort det svårt för vissa bolag att tidsmatcha ökade kostnader med egna prishöjningar.

Överlag har försäljningen kommit in i linje med förväntningarna samtidigt som vinsterna slagit förhandstipsen, vilket är en signal om att bolagen lyckas parera problemen och försvarat lönsamheten. Däremot tar det tid att föra ut ökade kostnader på kund och olika beställnings- och leveranscyklar försvårar för bolagen att justera priser men vi väntar oss att bolagen kontinuerligt kommer försöka höja priserna framöver. Ur rapporterna kan vi även utläsa att problemen i leveransleden är långt ifrån lösta då få kan säga när situationen normaliseras igen.

I USA har rekordmånga bolag slagit vinstförväntningarna där de som vanligt varit duktiga på att guida ned förväntningarna inför rapporterna. Framförallt visar bankerna styrka och marknaden handlar upp bolagen tack vare stigande räntor, hög M&A-aktivitet, minskade kreditförluster och återupptagna utdelningar.

 

US Earnings Above, In-Line, Below estimates: Q3 2021

imagev42ki.png

Bolagen presenterar starka Q3-rapporter och slår överlag vinstestimaten.

Ökad övervikt under oktober

Under sensommaren och hösten såg vi en ökad risk för rekyler och mer oroliga finansiella marknader. Samtidigt var vår grundinställning att eventuella rekyler ses som köptillfällen, givet att marknadsnarrativet inte förändrats markant. Efter septembers priskorrigering såg vi det som ett intressant läge att taktiskt öka riskexponeringen något och höjde därför betyget för nordiska aktier till ljusgrönt, från gult.  Det finansierades genom att vi sänkte betyget för räntor ytterligare ett steg till rött, från orange.

Just nu ser vi flera signaler som talar för en fortsatt stark aktiemarknad.  Även om den globala tillväxttakten börjar rulla över, befinner vi oss i ett starkt konjunkturellt läge. Det medför att centralbankerna försiktigt börjar minska sina stödåtgärder eftersom krisen anses vara över. Samtidigt får vi signaler från bolagen i Q3-rapporterna att efterfrågan är hög, marginalerna försvaras och vinstutvecklingen fortsatt är god. Sammantaget gör det att vi har en positiv syn på aktiemarknaden och behåller vår övervikt.

 

Marcus Tengvall

Investeringsstrateg

 

PORTFÖLJFÖRVALTNING - STRATEGI

 

Hållbarhet – centralt i vår förvaltning

Fokus på frågor kring hållbarhet ökar kontinuerligt. Konsumenter efterfrågar alltmer hållbara produkter och tjänster. Samtidigt ställer lagstiftare allt högre krav medan investerarare beaktar hållbarhet i sina investeringsbeslut i allt större utsträckning. Detta ställer inte minst krav på företagen, men innebär också möjligheter för dem som klarar av att leva upp till dem. Hållbarhets-aspekterna utgör sedan tidigare en central del i vår förvaltning och kommer öka alltmer framgent.

Ingen har nog undgått det ökade fokuset på hållbarhetsfrågor, inte minst på grund av rapporteringen och debatten kring klimatförändringar. På samma tema pågår just nu FN:s 26:e klimattoppmöte, COP26, i Glasgow där världens länder samlats i ett försök att gemensamt påskynda åtgärder för att nå upp till Parisavtalet och FN:s gemensamma ramverk för klimatförändringar. Det blir alltmer vedertaget att hållbarhetsfrågor inte är något som man längre kan undvika att förhålla sig till. Kraven ökar kontinuerligt från flesta intressenter. Konsumenter värderar hållbarhetsaspekterna allt högre och lagstiftare skärper kontinuerligt kraven (t.ex. EU:s taxonomi) på olika aktörer, däribland företagen. De ökade kraven är något näringslivet och företagen måste förhålla sig till och ta på allvar. Samtidigt är det inte bara något man måste förhålla sig till, utan det skapar även möjligheter till ökad lönsamhet för de företag som ligger i framkant inom området. Som på sikt kan innebära en stor konkurrensfördel för många bolag.

Hållbarhetsfrågorna är komplexa där olika intressen inte sällan ställs mot varandra. Den pågående processen kring Cementas stenbrytning på Gotland för att producera cement står mot miljöintressen. Ett annat exempel är kärnkraft, med avfall och andra risker som det medför, som ska vägas mot möjligheten att begränsa utsläppen av växthusgaser.

Flera bolag i topp i hållbarhetsrankning

Svenska och nordiska företag brukar, i ett internationellt perspektiv, lyftas fram som framstående inom hållbarhet. Samtidigt får vi, i olika undersökningar, bekräftat att flera av de investeringar vi gjort i den nordiska aktieportföljen ligger i topp eller till och med bland de främsta inom sin sektor.

I den ranking som Dagens Industri gör årligen tillsammans med Aktuell Hållbarhet i samarbete med Lunds universitet lyfter man fram två av våra största innehav, Investor och Kinnevik, på första respektive andra plats inom kategorin investmentbolag. I samma hållbarhetsutvärdering placerades SEB på delad förstaplats inom bank medan Essity kom högst upp på prispallen inom dagligvaror (Di 26 oktober 2021).

Nordiska länder ligger i framkant inom hållbarhet

imagev0xx.png

Nordiska länder, däribland Sverige och Norge, är bland de länder som släpper ut minst andel koldioxidutsläpp samtidigt som uppemot 50 procent av dess totala energikonsumtion kommer från förnyelsebara energikällor.

Visserligen utgör detta bara en bland flera undersökningar, men även andra innehav i vår portfölj går att lyfta fram ur ett hållbarhetsperspektiv. Exempelvis kom fastighetsbolaget Castellum nyligen, som enda nordiska fastighets- och byggbolag, med i Dow Jones Sustainability Index för femte året i rad. Dessutom blev Castellum, för femte året i rad, utsedd till global sektorledare när GRESB rankade 1 200 fastighetsbolag verksamma inom kontor- och hyreslokaler.

Hållbarhetsfrågorna utgör sedan tidigare en central del i att värdera och ta hänsyn till i vår förvaltning och kommer med all sannolikhet att öka i betydelse än mer framöver.

Fredrik Lundqvist

Förvaltare S&P Nordiska Aktier

 

INVESTERINGS­RÅDGIVNING - TEMA

 

Fondanalys post-Covid-19

Överallt hör man exempel om hur resandet ska läka de delar av ekonomin som lidit av att resandet åkte i botten och man har hört lite till mans om folks resplaner ut i världen med ett respass i handen och en andra spruta i armen. Så ser inte riktigt situationen ut för oss på Manager Research.

Historiskt sett så har resor då vi åker och träffar förvaltare varit en central del i vår analysprocess – till en början handlade det mycket om att se att firman faktiskt existerade men i tider av digitalisering av information hamnade den delen mer i baksätet, men resandet kvarstod eftersom vi hade lärt oss två viktiga saker längs resans gång (no pun…).

  1. Möjligheten att jämföra information mellan olika team-medlemmar. Normalt sett så då förvaltarna är ute och säljer sin produkt är det förvaltaren och en säljare (kanske två) men man kan vara säker på att det är ett budskap som levereras. Med ett på-plats-besök så kan man träffa flera medlemmar i teamet och jämföra svar. Det är av extra stor betydelse i frågor där det är något som inte riktigt följer mönstret av hur processen eller portföljen ser ut i övrigt.

  2. Möjligheten att stämma av ett tema mellan olika förvaltare, t.ex. hur en ökad andel av utländska investerare påverkar marknadsdynamiken (och därmed enskilda förvaltares möjligheter till framtida resultat).

 

imagewl2tl.pngFörvaltarträffar är ett viktigt moment i vår analysprocess.

Förvaltarmöten med ett syfte

Förvaltarresor har ofta ett specifikt syfte, t.ex. då vi letade efter värdeinriktade global förvaltare 2014 eftersom de redan då hade slutat resa runt och marknadsföra sig själva. De senaste åren har resandet minskat för vår del då vi, liksom många andra, börjat gå från ord till handling för att göra vår del för klimatet. Det var dock fortsatt en hög tröskel att ta sig över att flytta över digitalt till att träffa nya förvaltare men är det något gott som detta annus horribilis fört med sig är att såväl den digitala plattformen tagit det sista välbehövliga tekniska steget men främst handlar det nog om vana och acceptans för ett nytt sätt att träffas professionellt. Vi har träffat många nya och gamla förvaltare på Teams under året som gått men det vi slogs av en bra bit in i pandemin var att vi höll på att gå miste om dimensionerna ovan, speciellt den andra punkten har ett tidsvärde då vissa teman är mer tidsberoende än andra. Och vad hade vi varit för processutvärderare om vi inte löpande reflekterade över vår egen analysprocess och utvecklat den i takt med att förutsättningarna ändras? Sagt och gjort så har vi återintroducerat riktade förvaltarresor där vi träffar teamen hos olika förvaltare inom samma förvaltningsområde. 

Förvaltarresor 2.0

Teamets första virtuella förvaltarresor kommer att ske nu till hösten. Inga mer mötesnotat skrivna i baksätet av en taxi, inga fler möten i de mjuka kläderna som jag reste i eftersom bagaget blev kvar i Chicago, so-long koldioxidavtryck och en vecka borta från familjen. Men det ska nog gå bra ändå. 

Magnus Danielsson

Chef Manager Research

 

Veckoanalys | Vecka 48

29 november · 2021


Oro kring virusmutation gav börs- och räntefall

Föregående vecka bjöd på turbulenta marknadsrörelser, detta i spåren av centralbankskommunikation men framförallt på stor osäkerhet kring en ny mutation av coronaviruset. Den tydliga riskaversionen i marknaden under fredagen gav fallande börser, lägre oljepris och lägre räntor.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Veckan har varit händelserik med ett intensivt nyhetsflöde beträffande penningpolitiken, det politiska kaoset i Sverige och virusutvecklingen. Nuvarande centralbankschefen för amerikanska Federal Reserve, J. Powell, fick som väntat förnyat mandat och nuvarande penningpolitik, med en pågående åtstramning, kan fortlöpa. För svensk del har den politiska turbulensen såklart fått mycket mediautrymme, men givet det splittrade parlamentariska läget är påverkansgraden i ett marknadsperspektiv mycket begränsad innan det eventuellt förändras efter riksdagsvalet nästa år. Den nya virusmutationen, upptäckt i Sydafrika, bidrog till ökad osäkerhet under slutet av veckan. Informationen är ännu begränsad men även om det skulle visa sig vara en vaccinresistent mutation bedömer vi att beredskapen i samhället är betydligt bättre än tidigare, med en omfattande virusforskning och handlingsplaner på plats. På bolagsfronten rapporterade bland annat amerikanska Deere &Co, världens största tillverkare av maskiner till jord- och skogsbruk och delvis en konkurrent till Volvos anläggningsmaskiner, ett starkt resultat och höjde prognoserna för kommande år.

Volatilitetsindex
CBOE (S&P 500)Makrostatistik

På makrosidan fick vi preliminära inköpschefsindex från bland annat Eurozonen, Storbritannien och USA. Trenden de senaste månaderna har varit fallande från nivåer över 50, vilket utgör gränsen mellan ökning och minskning från föregående månad. Veckans resultat var dock generellt över förväntningarna där vissa även steg. Avvikande var servicekomponenten i USA som föll till 57,0 mot ett estimat på stigning till 59,0. Framåt är det trots underliggande förbättringar rimligt att en negativ trend fortlöper, till följd av bland annat ökad negativ risk i form av virusspridning men även minskade leveransproblem vilket tidigare lyft totalindex. Tyska IFO-index har rört sig nedåt sedan i juni och onsdagens resultat följde trenden när det, likt förväntningarna, föll från 97,7 till 96,5. Även amerikanskt konsumentförtroende i form av Michigan index följde de senaste månadernas trend och föll, både det nuvarande och framåtblickande. Däremot pekade konsumtionen i USA, trots inflation, uppåt samtidigt som antalet nya arbetssökande minskade, vilket är positivt för den ekonomiska återhämtningen. På hemmaplan fick vi inga överraskningar när Riksbanken lämnade räntan oförändrad och prognosen är att den höjs under senare delen av 2024. Kommunikationen är fortsatt att inflationen är övergående och att stimulansprogrammen fortsätter enligt planerat.

Nya arbetssökande i USA på lägsta nivå sedan 1969

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Förra måndagen kommunicerade vi att smittspridningen skulle bli viktig att följa, och detta ställdes på sin spets när en ny variant av covid-19 upptäcktes under veckan. Forskare befarar att den nya varianten kan vara både mer smittsam och ha lättare att undgå immunförsvaret hos vaccinerade än den för nuvarande dominerande deltavarianten. Vi fick se starka negativa marknadsreaktioner på detta i fredags, och utvecklingen kring denna variant kommer ligga i marknadens fokus även under innevarande vecka. Givet vår uppfattning om samhällets goda beredskap så förväntar vi oss ändå att marknadsreaktionerna är mer begränsade än under pandemins början, men att veckan ändå kan komma att bli turbulent. Smittspridningen kan även påverka mycket annan statistik som marknaden följer, framför allt när den hamnar i fokus på det här sättet. Vi ser exempelvis att dess effekter på sysselsättningen och taperingtakten blir intressant att följa framgent. Om vi skulle röra oss mot mer nedstängningar ser vi att bolag som gynnas av distansarbete och underhållning i hemmet åter kan vinna marknadens favör, samtidigt som vissa råvaror så som olja samt bolag inom tjänstesektorn förmodligen skulle handlas nedåt.

Viruset kan ha stor effekt på oljeprisetMakrostatistik

Den intensiva makroveckan inleds med att data över ekonomiskt sentiment och konsumentförtroende i Eurozonen, samt preliminära tyska inflationssiffror, presenteras. Under tisdagen följs detta upp av tyska arbetslöshetssiffror, preliminära inflationssiffror för Eurozonen och amerikanskt konsumentförtroende. Den sistnämnda har haft en nedåtgående trend sedan sommaren, ökade i den senaste mätningen, men väntas vända nedåt igen. Under onsdagen ligger fokus på PMI inom tillverkning, vilket presenteras för bland andra Kina, Eurozonen USA och Sverige. Detta följs av arbetslöshetssiffror för Eurozonen under torsdagen, som förväntas minska från 7,4 till 7,3 procent. Veckan avslutas hektiskt på fredag med PMI för tjänstesektorn i Kina, Eurozonen och USA. Dessutom presenterar Eurozonen oktobers detaljhandelssiffror och från USA presenteras bland annat statistik över fabriksordrar, sysselsättning och arbetslöshet. Arbetslösheten väntas fortsätta minska från 4,6 % i oktober till 4,5 % i november, och det är fortsatt arbetstagarnas marknad med en hög efterfrågan på arbetskraft.

Arbetslösheten i USA väntas fortsätta minska
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Anoto (prel datum), Concejo (ändrat datum från 30 november)

Tisdag

Rapporter

Volvo Cars (kl 7.00), Synsam (kl 7.30), SAS (kl 8.00)

Övrigt

Stämmor: Academedia, B3 Consulting (rapportpresentation), Storytel (extra) Exklusive utdelning: EQT (1:20 SEK halvårsvis)

Kapitalmarknadsdag: Tobii kl 9.30-16.30, Alfa Laval kl 10.00-12.00, Adevinta kl 13.00, Dustin kl 14.00-16.00

Onsdag

Övrigt

Kapitalmarknadsdag: Husqvarna kl 8.30-13.00, Epiroc kl 15.00

Torsdag

Övrigt

Stämmor: Coloplast, Momentum  Exklusive utdelning:  Lundin Mining (0:09 CAD)

Kapitalmarknadsdag: Trelleborg kl 13.00-16.30

Fredag

Övrigt

Stämmor: New Wave (extra)

Exklusive utdelning: Coloplast (14:00 DKK)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Veckoanalys | Vecka 47

22 november · 2021


Nya börsrekord och stark detaljhandel

Föregående vecka bjöd på en relativt lugn aktiemarknad, som stundtals var uppe och rörde sig på nya toppnoteringar. Detta drevs bland annat på av starka detaljhandelssiffror från USA, som visade på att komponentbrist och höga prisnivåer till trots så fortsätter handeln att öka.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Utbudsproblem i form av komponentbrist och brist på arbetskraft, i kombination med höga inflationssiffror, har under hösten bidragit till en del oro på marknaden. Därför togs det emot väl när siffrorna för detaljhandeln i USA kom in starkare än väntat (se mer nedan). Samtidigt har oljepriset rört sig nedåt under veckan, vilket även det uppskattas på aktiemarknaden. Ett högt oljepris adderar oönskad inflationspress, och effekten av detta har varit extra påtaglig när vi under hösten även haft inflationspress från andra håll. Vi bjöds dock inte endast på goda nyheter utan även en del orosmoln, framför allt i form av ökad smittspridning i Europa och följderna av detta. Som vi tidigare har lyft är smittspridningen något som marknaden följer och ökade restriktioner, framför allt i Österrike som inför lockdown i två delstater, dämpade optimismen något i slutet av veckan. På bolagsnivå kom det ett riktigt styrkebesked från halvledarföretaget Nvidia under veckan, som gjorde att bolagets aktie nådde nya rekordnivåer. Det faktum att de med råge överträffade förväntningarna gällande omsättningen bidrog även till optimism på marknaden i stort, då det ger hopp om att man kan hantera halvledarbristen relativt väl.

Halvledare går starkt på börsen
Nvidia och S&P 500 year to dateMakrostatistik

Även denna vecka kom att handla om inflation då vi inledningsvis fick statistik från Sverige där KPIF steg till 3,1 procent mot väntade 2,9 procent, främst drivet av prisökningar på nöje, som närmar sig nivåer likt innan pandemin, men även utbudsstörningar samt höga energipriser. Detta var den sista inflationsdatan inför Riksbankens räntebesked där vi inte väntar oss några förändringar mot vad som tidigare kommunicerats, förutom möjligen en revidering av inflationsprognosen. Även Storbritannien presenterade inflation över förväntan vilket ger ytterligare motiv för en räntehöjning nästa år, efter att BoE i november lämnade räntan oförändrad. I Eurozonen däremot kom inflationen in i linje med konsensus. Sammantaget är nivåerna, likt historiskt, högre för Storbritannien och USA jämfört med Eurozonen och Sverige, och än finns undergrupper till svenskt KPIF som fortfarande ligger under nivåerna innan pandemin. Vi väntar oss därför en fortsatt hög inflationstakt men med vyn att den är övergående. Vidare presenterades viktig amerikansk detaljhandel som överträffade förväntningarna när den under månaden steg med 1,7 procent mot väntade 1,4 procent. Industriproduktion steg även den och bilproduktionen återhämtade sig efter förra månadens fall, vilket kan bidra till att dämpa den höga inflationen i USA som till stor del varit driven av snabbt ökande priser på begagnade bilar.

Även svensk inflation på höga nivåer

imageifye5.png

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Inflationen och dess orsaker, verkan och implikationer är i hög grad i marknadsfokus. Är nuvarande höga inflationstryck övergående eller är det bestående? Kommunikationen från de tongivande centralbankerna är fortsatt att inflationstakten kommer att dämpas, vilket också är vår bedömning i nuläget. Kraftiga prisförändringar på bland annat insatsvaror och energi har en tydlig koppling till återöppnandet efter att covid-restriktionerna fasats ut och dessa effekter är betydande men också tillfälliga. Finansmarknaderna är också i stor utsträckning inställda på och prissatta för detta, men en osäkerhet finns för de politiska risker de kraftiga prisstegringarna kan medföra. Riskaptiten är fortsatt god vilket stigande börser och en hög affärsaktivitet bland börsbolagen är några exempel på. Vi bedömer att den starka marknadsutvecklingen har goda förutsättningar att fortsätta de kommande månaderna men vi ser också en ökad risk för priskorrigeringar då ökande smittspridning kan leda till förnyade nedstängningar i många länder och försämra de ekonomiska utsikterna på kort sikt. Företag med koppling till konsumentvaror kommer sannolikt också att vara i marknadsfokus denna vecka inför det för detaljhandeln viktiga Black Friday eventet, som går av stapeln den 26:e november, där leveransproblem riskerar att vara en begränsande faktor för omsättningen.

Nya rekord på aktiemarknadenMakrostatistik

Veckan inleds med amerikansk husprisstatistik gällande befintliga bostäder. Prisutvecklingen har varit betydande i USA det senaste året då bostäder utgör en stor del av privatpersoners tillgångar och förmögenhet.  På tisdag presenteras preliminära inköpschefsindex från bland annat Frankrike, Tyskland, Storbritannien och USA. IFO – index, en sammanställning över det tyska affärsklimatet, presenteras på onsdag. De senaste månaderna har uppvisat en fallande tendens och förväntansbilden är nu att IFO – indexet ytterligare försvagas något från föregående månad. Amerikansk statistik över orderingång för varaktiga varor presenteras också under onsdagen. Inflationsstatistik från USA presenteras på torsdag samt Michigan – index, en konsumentförtroendemätning. Tysk BNP-statistik kommuniceras också under torsdagen.  Veckan avslutas med bland annat statistik över konsumentförtroende från både Frankrike och Italien.

Tyska IFO-index

image0skym.png


BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Netel (kl 7.00), Maha Energy (kl 7.30)

Övrigt

Stämmor: Doro (extra) Kapitalmarknadsdag: Getinge kl 15.00-17.00

Exklusive utdelning: Assa Abloy (1:95 SEK halvårsvis), Cibus (0:08 EUR månadsvis)

Tisdag

Rapporter

Multiq (kl 12.30)

Utl. rapporter

BW Offshore (kl 7.30), GAP (efter USA-börsernas stängning) (kl 22.15), Dell

Övrigt

Stämmor: Empir (extra), Industrivärden (extra), JM (extra)  Kapitalmarknadsdag: AAK kl 12.30

Tokyobörsen stängd

Onsdag

Rapporter

Oncopeptides (ändrat datum från 4 november) (kl 8.00), Sensys Gatso (kl 8.30), Malmbergs (lunchtid)

Utl. rapporter

Rockwool, Deere

Övrigt

Stämmor: Chr Hansen Kapitalmarknadsdag: Gjensidige Forsikring kl 9.00, Nobina kl 15.00

Torsdag

Rapporter

Elekta (kl 7.30), Strax (kl 8.55)

Utl. rapporter

Adevinta (kl 7.00), Avance Gas, Aviva (operativ uppdatering)

Övrigt

Kapitalmarknadsdag: Norske Skog kl 9.00 Exklusive utdelning: Autoliv (0:64 USD, kvartalsvis)

USA-börserna stängda

Fredag

Rapporter

TBD30

Övrigt

USA-börserna halvdag, stänger kl 19.00 svensk tid

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Veckoanalys | Vecka 46

15 november · 2021


Elbilsrally på aktiemarknaden

Den positiva sviten för den amerikanska aktiemarknaden bröts i samband med att den högsta amerikanska inflationen sedan 1990 presenterades. Utöver inflationen har elbilar legat i marknadens fokus under en mycket händelserik vecka.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Veckan har bjudit på mycket intressant inflationsdata, och i USA presenterades under onsdagen den högsta inflationssiffran sedan 1990, vilket inte uppskattades av aktiemarknaden (se mer nedan). Efter mycket prat om huruvida inflationen är övergående eller ihållande var onsdagens siffror inte vad marknaden ville se. S&P 500 backade med 0,8 procent och tillväxttunga Nasdaq föll med 1,7 procent under dagen. I Sverige däremot bjöds vi inledningsvis på en lugn börs som rusade i slutet av veckan och stängde på nytt All Time High. Samtidigt har elbilsmarknaden haft en mycket händelserik vecka där vi fått se Tesla falla rejält efter att Elon Musk sålt av flera miljarder dollar i Tesla-aktier, ett beslut som han till synes outsourcade till en omröstning på Twitter. Vidare börsintroducerades Rivian under onsdagen, en elbilstillverkare där bland andra Amazon och Ford är storägare. När den första handelsdagen var avslutad hade Rivian, som ännu inte har någon omsättning, passerat Ford i börsvärde. Under COP26–mötet fick vi även ett löfte från många stora biltillverkare, bland andra Volvo, om att de skulle sluta sälja fossildrivna bilar till år 2040, vilket bidrog till en kraftig ökning av Volvos aktiekurs i slutet av veckan.

Tesla och elbilstillverkarna har ökat kraftigt
Tesla kontra S&P 500Makrostatistik

Efter att ZEW-index har fallit sedan i maj överraskade den tyska statistiken med att komma in på 31,7 mot väntade 20,0, vilket antyder att investerare och analytiker har en något mer positiv syn på framtiden. Veckans huvudnummer var däremot amerikanskt KPI som kom in på 6,2 procent i årstakt, vilket var över förväntningarna på 5,8 procent. Utfallet är en följd av bland annat hög efterfrågan i kombination med utbudsstörningar, samt höga energipriser, vilka kan argumenteras vara övergående effekter av pandemin. Vidare har dock även lönetillväxten rapporterats ligga på höga nivåer, vilket är nödvändigt för att inte hushållens köpkraft ska urholkas och hämma ekonomisk tillväxt, men är även en faktor som skulle kunna bidra till en mer långvarig inflation och påverka centralbankernas beslut. Inflationsstatistiken som rapporterades av Tyskland och Kina kom båda in på lägre nivåer men i linje med konsensus. Producentprisindex i Kina överträffade dock förväntningarna vilket skulle kunna pressa upp inflationen ytterligare framåt. Till sist fick vi industriproduktionsdata för september där vi ser effekter av komponentsbristen. För Eurozonen var statistiken något över förväntningarna på -0,2 procent månad över månad medan Storbritanniens industriproduktion föll med -0,4 procent månad över månad mot väntade 0,2 procent. 

Amerikansk inflation
CPI

imageifye5.png

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Den senaste tidens ränterörelser påverkar börserna i stor grad vilket gör det både intressant och viktigt att följa utvecklingen på framförallt den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan i närtid. Eftersom den reala 10-åriga räntan är nere nära historiska bottennivåer blir riktningen viktig att följa under kommande vecka då den till stor del påverkar de mer tillväxtorienterade sektorernas utveckling, vars intäkter ligger längre fram i tiden. Efter den höga inflationssiffran lär dock de nominella marknadsräntorna sannolikt stiga i det korta perspektivet. Som tidigare kommunicerat har de asiatiska och framförallt kinesiska börserna haft en svag kursutveckling sedan sommaren. Den kinesiska regeringens regleringsiver skapar frågetecken kring framtiden men förhoppning på ökade kinesiska stimulanser och en attraktiv värdering gör att vi ser positivt på regionen framåt. Samtidigt har småbolagen presterat relativt väl och är fortsatt intressanta på längre sikt, men i ett taktiskt perspektiv bedömer vi att de större bolagen kan prestera starkare härifrån.

Håll extra koll på räntemarknaden under veckan
De kraftiga ränterörelserna har stor påverkan på börsutvecklingenMakrostatistik

Veckan öppnar med inflationsstatistik från Sverige och centralbankschefen Stefan Ingves väntar sig att inflation toppar någonstans över 3 procent under första halvåret 2022 och sjunker tillbaka när störningar i leveranskedjorna minskar. På onsdag presenteras inflationsdata för Eurozonen där HICP väntas komma in på 4,1 procent i årstakt. Samma dag presenteras inflationstakten i Storbritannien, vilket blir högst intressant efter att BoE lämnade räntan oförändrad i november. Troligt är däremot att en höjning sker någon gång i början av nästa år. Vi får också ta del av den så viktiga detaljhandeln i USA för oktober som väntas öka med 0,7 procent jämfört med tidigare månad. Viktigt att komma ihåg är att hushållen stressas av den höga inflationen som äter upp köpkraft. Det är den sista mätningen inför Black Friday som äger rum den 26 november, där det finns en risk att varubrist, leveransproblem och brist på komponenter ställer till det. Om inte den senaste trenden av att avstå shoppinghögtider som Black Friday ökat bland detaljhandelsföretagen, riskerar shoppinghelgen att skapa ännu större obalans i containerutbudet. På torsdag presenteras handelsdata från Japan där exporten ger oss en viktig vägledning kring hur efterfrågan i den globala handeln ser ut. Exporten väntas ha stigit med 9,9 procent under oktober jämfört med samma period föregående år.

Återhämtningen i detaljhandeln har varit kraftig
x1000
BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Rapporter

Africa Oil (efter kl 22)

Utl. rapporter

Salzgitter

Övrigt

Exklusive utdelning: Eastnine (0:75 SEK, kvartalsvis), SEB (4:10 SEK)

Tisdag

Rapporter

Electra

Utl. rapporter

BW LPG, Walmart (ca kl 13.00), Nvidia, Vodafone

Övrigt

Stämmor: Avanza (extra)

Kapitalmarknadsdag: Tryg kl 11.00-13.30, Autoliv kl 14.00-17.00, Neles

Onsdag

Rapporter

Catena Media (kl 7.00), Better Collective (kl 8.00), Nibe (kl 8.00), Creaspac (kl 8.30)

Utl. rapporter

Salmar (kl 6.30), Subsea 7 (kl 8.00), Royal Unibrew (operativ uppdatering), Cisco, Meritor

Övrigt

Stämmor: Bico (extra), Hexagon (extra)  Exklusive utdelning:  Avanza (2:95 SEK)

Kapitalmarknadsdag: Billerud Korsnäs kl 13.00-15.45, Stillfront kl 15.00-18.00, Arion Banki

Torsdag

Rapporter

Calliditas (kl 7.00), Storskogen (kl 7.00), Balco (kl 7.30), Fasadgruppen (kl 7.30), Raysearch (kl 7.45), Karolinska Development (kl 8.00), Oasmia (kl 8.00), Saniona (kl 8.00), Eolus Vind (kl 8.30)

Utl. rapporter

Applied Materials (prel datum), Thyssen Krupp

Övrigt

Stämmor: Svolder  Exklusive utdelning: Genova Property (2:63 SEK i preferensaktie), Sintercast (2:00 SEK halvårsvis)

Kapitalmarknadsdag: GHP kl 13.00-16.00, Wärtsilä

Fredag

Rapporter

Björn Borg (kl 7.30), Abliva (kl 8.30)

Övrigt

Stämmor: Alm Equity, Confidence (extra), Svolder

Exklusive utdelning: Mowi (NOK 1,40)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysenDenna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Kontakta oss