Årets Hållbara Aktör

Robeco utses till årets hållbara aktör – hållbara investeringar. IF Skadeförsäkring utses till årets hållbara aktör - sakförsäkringar.

Hållbarhetsåret 2022

För året 2022 har vi publicerat uppdaterade hållbarhetsanalyser på pensionsbolag, fondförsäkringar, fonder och sakförsäkringar. Vi har både ökat vår täckning av fondbolag och introducerat nya analyser av nordiska liv- och sakförsäkringsbolag, samt utvecklat flera av våra befintliga analysmodeller. Idag täcker vår analys 3648 fonder, 26 pensionsbolag, 13 fond-/depåförsäkringsbolag och 27 sakförsäkringsbolag.

Friskrivning avseende Trafikljusrapporten

Incitamentsprogram hos pensionsbolag

I Hållbara pensionsbolag har vi skrivit om det växande intresset och trenden med att integrera hållbarhetsmässiga, sociala och bolagsstyrningsmässiga kriterier (på engelska förkortat till ESG) till ledande befattningshavares incitamentsprogram. Krav från olika intressenter, samt regleringar och policys har drivit på den snabba utvecklingen av dessa incitament under de senaste åren.

Majoriteten av pensionsbolagen är positivt inställda och uppmuntrar bolag till att ha ESG-relaterade mål i incitamentsprogrammen. De tycker att väl utvecklade och genomtänkta ESG-relaterade incitamentsprogram med relevanta mål och mätetal kan driva på omställnings- och förändringsarbetet inom bolaget. Många av dem påverkar sina innehavsbolag att integrera ESG-mål i deras incitamentsprogram på olika sätt. Dock har de flesta inte själva incitamentsprogram, varken kopplat till avkastning eller hållbarhet. Detta kan bero på svårigheter kring strukturen av incitamenten.

Det finns flera positiva aspekter med incitamenten så som signalvärde om bolagens prioriteringar och tydlig ansvarsfördelning för bolagets påverkan på samhället. Men det finns även en del utmaningar kring hur de bäst bör utformas. Eftersom det inte finns några tydliga direktiv kring ESG-incitament, är det upp till bolaget att välja vad och hur ESG-prestation ska mätas, vilket medför svårigheter när investerare ska jämföra bolagens incitament. Bättre data och branschöverskridande ramverk kan hjälpa till att göra incitamenten mer effektiva och jämförbara mellan bolag. Detta kan åstadkommas genom samarbeten mellan aktörer inom och mellan branscher.

Utvecklad analysmodell för sakförsäkringar

I årets analys av Hållbara sakförsäkringar har vi gjort separata analyser för de tre vanligaste försäkringsprodukterna – företagsförsäkringar, motorförsäkringar, och transportförsäkringar. Detta för att göra en mer rättvis jämförelse mellan bolagen utefter de olika förutsättningarna de har inom produktområdena. Målsättningen är att detta även ska kunna ge mervärde för de kunder som oftast väljer försäkringsbolag inom en given produkt.

Bolagen har fått ett enskilt betyg inom de områden som berör deras verksamheter. Detta resulterar alltså inte i ett totalbetyg, då alla bolagen bedöms på olika områden. Eftersom alla bolag ansvarar för att förvalta försäkringspremier, genom intern eller extern förvaltning, samt har möjlighet och ansvar att sprida kunskap inom sina organisationer och i branschen, bedöms alla i dessa perspektiv.

Regelverk och vikten av ytterligare analys av fonder

Vi har under året omfattat fler fonder i vår uppdaterade analysmodell som integrerar EU:s förordning för hållbarhetsrelaterade upplysningar, SFDR-förordningen. Förordningen avser att göra det enklare för sparare att jämföra hållbarhetsnivån på fonder genom att reglera hur dessa får marknadsföra sig enligt nedan artiklar.

 • Artikel 9: Fonder men hållbara investeringar som mål
 • Artikel 8: Fonder som främjar hållbarhet
 • Artikel 6: Alla andra fonder

Vår analys omfattar utöver SFDR-förordningen en mängd andra parametrar, vilka baseras på primärdata från fondbolagen. Vi har gjort stickprov på några av de faktorer vi analyserar för att undersöka hur branschen jobbat under 2022. Fokus har legat på områden som inte ligger i främst fokus i SFDR-förordningen. Syftet med undersökningen har varit att lyfta viktiga verktyg som möjliggör bra hållbarhetsintegrering. Läs mer om detta här.

Så analyserar vi hållbarhet

Även om många aktörer på den svenska sparmarknaden ligger i framkant när det gäller hållbarhet, finns det mycket kvar att göra och förbättra. Vi skapar incitament till ständig förbättring hos bolagen genom att analysera aktörer relativt varandra inom varje produktkategori. Ett pensionsbolag har andra förutsättningar att arbeta med hållbarhet än ett fondförsäkringsbolag, som i sin tur har helt andra förutsättningar än ett fondbolag.

I våra hållbarhetsanalyser kartlägger vi hur samtliga aktörer i produktkategorin arbetar med hållbarhet. Utifrån kartläggningen identifierar vi de viktigaste och tydligaste skillnaderna, som vi sedan använder för att jämföra och betygsätta bolagen.

Analyserna är inte enbart till hjälp för spararen som vill göra mer hållbara val, utan de kan också sprida kunskap och ”best practice” sinsemellan bolagen. Precis som att ett trafikljus kan slå över från rött till gult och grönt, innebär vår analysmetod att alla alltid kan bli lite bättre och lite grönare, i dubbel bemärkelse.

Hållbara fonder

Syftet med vår hållbarhetsanalys av fonders hållbarhetsarbete är att göra en bedömning för att hjälpa och förenkla för sparare som vill välja hållbara fonder. I hållbarhetsanalysen bedömer vi fonderna utifrån två perspektiv: ansvarfullt ägande och positivt urval. Fonderna betygsätts utifrån de två perspektiven som likaviktas till ett slutbetyg enligt trafikljusmodellen; rött, gult eller grönt betyg. En fondförvaltare som har verktyg och incitament för att välja in hållbara bolag samt försöker påverka de bolag som inte anses ha ett lika bra hållbarhetsarbete – får ett grönt betyg i vår analys. Hållbarhetsanalysen omfattar i dagsläget cirka 3 650 fonder fördelat på både svenska och utländska fondbolag, varav cirka 14% av fonderna har fått grönt betyg, 80% har fått ett gult betyg och 6% ett rött betyg. Under året har vi ökat andelen fonder som analyserats med vår uppdaterade analysmodell som integrerar SFDR. Läs mer om detta här.

Hållbara fonder - betyg

Hållbara fonder - Topp 10*

Top 10 betyg för hållbara fonder i vår uppdaterade betygsmodell

 • Danske Invest Euro High Yield-Obligationer
 • Danske Invest Euro Investment Grade Corporate Bond
 • Danske Invest Europe Small Cap
 • Danske Invest European Corporate Sustainable Bond
 • Danske Invest Global Index Restricted
 • Danske Invest Global Sustainable Future
 • Jupiter Global Ecology Diversified
 • RobecoSAM SDG High Yield Bonds
 • Skandia Norden
 • Storebrand Global Solutions

*Fonderna är listade utan inbördes ordning

 

Hållbara fondförsäkrings­bolag

Vår hållbarhetsanalys av fondförsäkringar omfattar följande fondförsäkringsbolag: AMF Pension, Avanza Pension, Folksam, Futur Pension, Handelsbanken Liv, Länsförsäkringar, Movestic Liv & Pension, Nordea Liv, Nordnet Pension, SEB Pension & Försäkring, Skandia Link, SPP Pension & Försäkring och Swedbank Försäkring. I vår hållbarhetsanalys av fondförsäkringar har vi identifierat följande kriterier och perspektiv som de viktigaste och tydligaste skillnaderna i bolagens hållbarhetsarbete: hållbarhet i fondurvalet, påverkansarbete, kommunikation och transparens samt utbud. Bolagen betygsätts separat inom varje perspektiv enligt trafikljusmodellen; rött, gult eller grönt betyg. Slutbetyget är sedan en viktad sammanvägning av poängen i respektive perspektiv där hållbarhet i fondurvalet står för 25 procent, påverkansarbete för 25 procent, kommunikation och transparens för 20 procent samt utbud som står för 30 procent av slutbetyget.

I den nionde analysen i ordningen av rapporten Hållbara fondförsäkringar har vi beslutat att fortsätta klassificera vissa bolag som gråa. Detta då deras affärsmodeller skiljer sig avsevärt från de övriga fondförsäkringsbolagen och vi har därmed valt att inte betygsätta de i delbetygen hållbarhet i fondurvalet och påverkansarbete. Detta då bolagen inte tillämpar några hållbarhetsaspekter i invalet av fonder för att kunna erbjuda ett så brett urval som möjligt till kunderna. Av denna anledning kan de inte betraktas som aktiva ägare.

Hållbara fondförsäkrings­bolag

Betyg per 2023-01-24.

Grönt betyg
 • Folksam
 • Futur
 • Skandia
 • SPP
Gult betyg
 • Handelsbanken
 • Länsförsäkringar
 • Movestic
 • Swedbank
Rött betyg
 • AMF
 • Nordea
 • SEB
Grått betyg
 • Avanza
 • Nordnet

Hållbara sakförsäkrings­bolag

Vår hållbarhetsanalys av sakförsäkringar omfattar följande sakförsäkringsbolag: AIG, Alandia Försäkring, AXA XL, WR Berkley Insurance, Brandkontoret, Dina Försäkringar, Europeiska ERV, Folksam, Gjensidige, HDI Global Speciality SE, If Skadeförsäkringar, Länsförsäkringar AB, Nordeuropa Försäkring, Protector, QBE Insurance, Svedea, Trygg-Hansa, Volante Underwriting Sweden, Zurich Insurance Group.

I årets rapport av hållbara sakförsäkringar har vi separerat analysen för olika produktområden. De kategorier vi bedömt är transport, motor och företagsförsäkring med främst fokus på egendom. Uppdelningen  är en vidareutveckling av analysmodellen och gör bedömningen mer rättvisande då bolagen jobbar på olika sätt inom de olika produktområdena. För kunder som tecknar en försäkring är det mer relevant att få en jämförelse mellan bolag som erbjuder den specifika produkten som införskaffas. Vi har därför skapat en relativ ranking inom alla dessa tre områden, samt bedömt samtliga bolag utifrån hur de förvaltar sina premier och engagerar sig i samarbeten och sprider kunskap. 

Om du väljer ett bolag som har grönt betyg inom flera områden kan du som kund vara trygg med att bolaget jobbar aktivt med att hantera och minimera de hållbarhetsrisker du själv och samhället står inför. Du har även möjlighet att bidra till en bättre framtid genom dina försäkringspremier när du väljer ett försäkringsbolag som investerar hållbart. Försäkringsbranschen har en oerhört viktig roll att spela i både hanteringen av de klimatförändringar som redan sker samt i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Genom att välja ett bolag som aktivt bidrar med kunskap inom gemensamma branschinitiativ stöttar även du utvecklingen framåt. 

Hållbara Sakförsäkringar 2022

Betyg per 2023-01-24.

Hållbara pensionsbolag

Vår hållbarhetsanalys av pensionsbolagen omfattar följande pensionsbolag och premiegarantiprodukter: Alecta, AMF Pension, Folksam Liv, Handelsbanken Liv, KPA Pension, Länsförsäkringar Liv Gamla Trad, Länsförsäkringar Liv Nya Trad, Länsförsäkringar Garantiförvaltning, Nordea Liv & Pension, SEB Gamla Liv, SEB Pension & Försäkring, Skandia Liv, SPP, Swedbank Traditionell Pension. I analysen har följande perspektiv identifierats som de viktigaste och tydligaste skillnaderna mellan bolagen med avseende på deras hållbarhetsarbete: process för hållbara investeringar, påverkansarbete, samt hållbarhetsambitioner och värdeskapande. Bolagen betygsätts separat i dessa tre perspektiv enligt trafikljusmodellen; rött, gult eller grönt betyg. Slutbetyget är sedan en likaviktad sammanvägning av poängen i respektive perspektiv.

I årets rapport har vi sett att pensionsbolagen har utvecklat sina metoder och processer för ESG-integrering samt uppföljningen av hållbarhetsnivån i portföljerna. Detta har skett i samband med att allt fler anställs till hållbarhetsteamen och att pensionsbolagen blivit bättre på att kommunicera deras hållbarhetsarbete till pensionsspararna, dock finns det ännu förbättringspotential. Vi kan i årets tema-del se att intresset för att integrera ESG-kriterier i ledande befattningshavares incitamentprogram har ökat. På ett internationellt plan är ESG-kriterier mycket vanliga men i Sverige är det inte är lika förekommande, även om trenden nu börjar öka även här. Det finns flera positiva aspekter med att integrera ESG-kriterier i incitamentprogram men även en del problem då det inte finns tydliga ramar kring hur dessa kriterier ska integreras till incitamentprogrammen utan att det är upp till varje enskilt bolag att välja hur detta ska göras. Pensionsbolagen är även positivt inställda till att integrera ESG-kriterier i incitamentprogrammen samt att sådana skulle kunna driva på hållbarhetsomställningen inom bolagen. Pensionsbolagen påverkar även innehaven till att implementera ESG-mål i incitamentprogrammen.

Hållbara pensionsbolag

Betyg per 2022-12-14.

Grönt betyg
 • Länsförsäkringar Gamla
 • Länsförsäkringar GF
 • Länsförsäkringar Nya
 • Nordea
 • Skandia
 • SPP
Gult betyg
 • AMF
 • Folksam
 • KPA
 • Handelsbanken
 • SEB P&F
 • Swedbank
Rött betyg
 • Alecta
 • SEB Gamla

Årets Hållbara Aktör - Hållbara investeringar

Robeco utses till årets hållbara aktör – hållbara investeringar.

Årets vinnare har länge varit en förebild inom hållbarhet. Deras innovativa och datadrivna hållbarhatsanalys omfattar ett helhetstänk kring de svåra avvägningar som uppstår i arbetet mot en hållbar utveckling. Med stöd av den unika analysen jobbar de aktivt med att driva förändringar i branschen genom sitt breda påverkansarbete och engagemang i samarbeten.

Årets Hållbara Aktör - Hållbara sak­försäkringar

IF Skadeförsäkring utses till årets hållbara aktör - sakförsäkringar.

Årets vinnare har under lång tid haft ett väl utvecklat hållbarhetsarbete. De ställer höga krav på leverantörer genom sin ambitiösa uppförandekod och uppmanar kunder att agera ansvarsfullt. Genom tydliga målsättningar, regelbundna riskkontroller och skadeförebyggande åtgärder minimerar de sin egen miljöpåverkan. Utöver aktivt engagemang i branschsamarbeten finansierar de forskningsprojekt med fokus på hållbarhet inom försäkring.