Årets Hållbara Aktör

Danske Bank utses till årets hållbara aktör – hållbara investeringar. Folksam Sak utses till årets hållbara aktör - sakförsäkringar.

Hållbarhetsåret 2021

Friskrivning avseende Trafikljusrapporten

För året 2021 har vi publicerat uppdaterade hållbarhetsanalyser på pensionsbolag, fondförsäkringar, fonder och sakförsäkringar. I Hållbara pensionsbolag har vi undersökt EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt med fokus kring två förordningar: Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR-förordningen) och EU:s taxonomi för hållbara investeringar (EU-taxonomin). Dessa syftar till att göra det enklare för enskilda investerare att välja hållbart genom att harmonisera definitionen av hållbara investeringar och verksamheter och därigenom göra det tydligare vad som kan marknadsföras som hållbart.  

Pensionsbolagen är positiva till SFDR-förordningen och taxonomin och ser flera möjligheter, främst den ökade transparensen och jämförbarheten mellan olika aktörer. De tycker också att det möjliggör ökad förståelse bland deras kunder för hur arbetet med ansvarsfulla investeringar bedrivs och hur det arbetet avser bidra till ökat värdeskapande i förvaltningen. Tidigare har olika aktörer och även olika länder haft skilda uppfattningar angående vad som anses hållbart, men med enhetlighet och gemensamma definitioner om hållbarhet ges goda möjligheter att öka jämförelsemöjligheter. Regleringarna ger även ökad tillgång till data som kan användas som ytterligare ett verktyg och bedömningsunderlag för bättre investeringsbeslut. Vi har även släppte den åttonde analysen av hållbara fondförsäkringar. I årets rapport har vi med en kort temadel om EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt och mer specifik om SFDR-förordningen. Det nya klassificeringssystemet är till fördel för fondförsäkringsbolagen då det ger bättre förutsättningar för ett hållbart inval av fonder.  I Hållbara fonder har vi uppdaterat vår analysmodell för att bland annat integrera EU:s SFDR-förordning. Cirka 85 % av fonderna i senaste analysen marknadsför sig som hållbara, varav cirka 4% har hållbara investeringar som mål. Våra trafikljusbetyg från fjärdekvartalet är korrelerade med SFDR-förordningen, men har en viss variation inom artikel 8 och artikel 6-fonderna. Detta på grund av att det finns olika tolkningar av reglerna samt att vi bedömer en större bredd faktorer i vår modell än vad förordningen avser.  För tredje året i rad analyseras sakförsäkringar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Resultatet visar på en stor variation bland sakförsäkringsbolagen. Bolagens förhållningssätt till hållbarhet och hur aktivt de arbetar med hållbarhetsfrågor skiljer sig stort mellan högsta och lägsta betyg. Läs mer om hållbarhetsanalyserna och resultaten i denna trafikljusrapport.

Så analyserar vi hållbarhet

Även om många aktörer på den svenska sparmarknaden ligger i framkant när det gäller hållbarhet, finns det mycket kvar att göra och förbättra. Genom att analysera aktörer relativt varandra, skapar vi incitament till ständig förbättring hos bolagen. Ett pensionsbolag har också andra förutsättningar att arbeta med hållbarhet än ett fondförsäkringsbolag, som i sin tur har helt andra förutsättningar än ett fondbolag.

I våra hållbarhetsanalyser kartlägger vi hur samtliga aktörer i produktkategorin arbetar med hållbarhet. Utifrån kartläggningen identifierar vi de viktigaste och tydligaste skillnaderna, som vi sedan använder för att jämföra och betygsätta bolagen.

Analyserna är inte enbart till hjälp för spararen som vill göra mer hållbara val, utan de kan också sprida kunskap och ”best practise” sinsemellan bolagen. Precis som att ett trafikljus kan slå över från rött till gult och grönt, innebär vår analysmetod att alla alltid kan bli lite bättre och lite grönare, i dubbel bemärkelse. 

Efterfrågan på hållbara produkter ökar

Under det senaste decenniet har efterfrågan på ESG-produkter från investerare ökat i rask takt och därmed även informationsflöden kring hållbara investeringar. För att göra det enklare för enskilda investerare att navigera genom all information och fortsätta omdirigera kapitalflöden mot grönare ändamål har EU utvecklat en taxonomi för hållbara investeringar och SFDR-förordningen som reglerar hur finansiella aktörer får marknadsföra sig. Dessa syftar till att underlätta och tydliggöra omställningen till ett mer hållbart samhälle genom att standardisera vad som kan klassas som hållbart. Söderberg & Partners analysrapporter har bland annat undersökt hur aktörerna ser på förordningarna och hur de har jobbat för att uppfylla de nya kraven. Våra analyser omfattar idag fonder, pensionsbolag, fondförsäkringsbolag och sakförsäkringsbolag. Vår ambition är att fortsätta vara en ledande aktör inom hållbara investeringar genom våra uppdaterade analyser av aktörers hållbarhetsarbete. Detta för att kunna ge hållbara råd, förmedla hållbara produkter, och förvalta kapital med hänsyn till hållbarhet. Mer om detta finns att läsa på vår hemsida här.

Hållbara pensionsbolag

Vår hållbarhetsanalys av pensionsbolagen omfattar följande pensionsbolag och premiegarantiprodukter: Alecta, AMF Pension, Folksam Liv, Handelsbanken Liv, KPA Pension, Länsförsäkringar Liv Gamla Trad, Länsförsäkringar Liv Garantiförvaltning, Länsförsäkringar Liv Nya Trad, Nordea Liv & Pension, SEB Gamla Liv, SEB Pension & Försäkring, Skandia Liv, SPP och Swedbank Traditionell Pension. I analysen har följande perspektiv identifierats som de viktigaste och tydligaste skillnaderna mellan bolagen med avseende på deras hållbarhetsarbete: påverkansarbete, hållbarhetsambitioner och värdeskapande, samt process för hållbara investeringar. Bolagen betygsätts separat i dessa tre perspektiv enligt trafikljusmodellen; rött, gult eller grönt betyg. Slutbetyget är sedan en likaviktad sammanvägning av poängen i respektive perspektiv.

Det här är den åttonde rapporten i ordningen av Söderberg & Partners analys Hållbara pensionsbolag. Vi kan i årets analys se att andelen tematiska investeringar, vilket innefattar gröna, sociala, blåa och hållbarhetslänkade obligationer, fortsätter att öka och har stigit från att i förra årets analys ligga på i genomsnitt 13% av ränteportföljen till att ligga på 17% av ränteportföljen. Vi ser också att pensionsbolagen blir bättre på att kommunicera om sitt hållbarhetsarbete för sina pensionssparare och att de blir mer transparenta. Många bolag har även antagit klimatfärdsplaner och mål om att vara nettonoll till 2050 eller tidigare.

Hållbara pensionsbolag

FIGUR 4.2 (Söderberg & Partners, betyg per 2021-11-24)

Grönt betyg
 • Länsförsäkringar Gamla Trad
 • Länsförsäkringar Garantiförvaltning
 • Länsförsäkringar Nya Trad
 • Skandia
 • SPP
Gult betyg
 • Folksam
 • KPA
 • Handelsbanken
 • Nordea
 • SEB Pension & Försäkring
 • Swedbank
Rött betyg
 • Alecta
 • AMF
 • SEB Gamla

Hållbara fondförsäkrings­bolag

Vår hållbarhetsanalys av fondförsäkringar omfattar följande fondförsäkringsbolag: AMF Pension, Avanza Pension, Brummer Life, Folksam, Futur Pension, Handelsbanken Liv, Länsförsäkringar Fondliv, Movestic Liv & Pension, Nordea Liv, Nordnet Pension, SEB Pension & Försäkring, Skandia, SPP Pension & Försäkring och Swedbank Försäkring. I hållbarhetsanalysen har följande kriterier identifierats som de viktigaste och tydligaste skillnaderna mellan bolagen med avseende på hållbarhetsarbete: utbud, hållbarhet i fondurvalet, påverkansarbete samt kommunikation och transparens. Bolagen betygsätts separat i dessa fyra perspektiv enligt trafikljusmodellen; rött, gult eller grönt betyg. Slutbetyget är sedan en viktad sammanvägning av poängen i respektive perspektiv, där utbudet står för 30% av slutbetyget, hållbarhet i fondurvalet och påverkansarbete för respektive 25% samt kommunikation och transparens står för resterande 20% av slutbetyget.

Detta är den åttonde analysen i ordningen av rapporten Hållbara fondförsäkringar. Trender vi ser i årets analys är att många fondförsäkringsbolag använt sig av det nya klassificeringssystemet och hämtar in information om vilken artikel fonderna har i enlighet med SFDR. Majoriteten av bolagen redovisar vilken artikel fonderna har i sina fondlistor. Bolagen använder även detta i sin invalsprocess genom att exempelvis ha det som minimikrav vid inval av nya fonder som tas in i utbudet eller att de premierar artikel 8 och 9 fonder i invalsprocessen.

Hållbara fondförsäkrings­bolag

FIGUR 4.3 (Söderberg & Partners, betyg per 2022-02-02)

Grönt betyg
 • Länsförsäkringar
 • Skandia
 • SPP
Gult betyg
 • Folksam
 • Futur
 • Handelsbanken
 • Movestic
 • SEB
 • Swedbank
   
Rött betyg
 • AMF
 • Brummer
 • Nordea
Grått betyg
 • Avanza
 • Nordnet

Hållbara fonder

Syftet med vår hållbarhetsanalys av fonders hållbarhetsarbete är att göra en bedömning för att hjälpa sparare som vill välja hållbara fonder. I takt med att intresset för hållbara investeringar ökat, har även antalet fonder som marknadsförs som hållbara ökat. För att investerare lättare ska kunna skilja på ”grönmålning” och bra hållbarhetsarbete har EU utvecklat ett regelverk som tydliggör vilka investeringsprodukter som får marknadsföras som hållbara enligt SFDR-förordningen. Denna tydliggör vilka produkter som har hållbarhet som mål och vilka produkter som endast främjar hållbarhet. Betyget i vår analys är baserat på hur innehaven i fonderna väljs in, och hur kapitalet som investeras i fonden används för att påverka bolag i en mer hållbar riktning. Vår bedömning inkluderar därför EU-förordningens kriterier, men även ett flertal andra faktorer så som utbildning och incitament för förvaltare, aktivt deltagande i branschsamarbeten samt processer och uppföljning av proaktivt påverkansarbete.  Hållbarhetsanalysen omfattar i dagsläget cirka 3 400 fonder fördelat på både svenska och utländska fondbolag, varav cirka 11% av fonderna har fått grönt betyg, 80% har fått ett gult betyg och 9% ett rött betyg. För ett grönt betyg krävs att förvaltningen tar hänsyn till hållbarhet på ett systematiskt sätt, samt har ett proaktivt påverkansarbete.

I årets analys ser vi att ett stort fokus hos många fondbolag har varit att tolka och integrera SFDR-förordningen. Bolagen varierar i hur pass mycket arbete de lagt ner för att uppfylla kraven, och vissa har varit mer försiktiga än andra i sina klassificeringar. De flesta fondbolagen har klassificerat majoriteten av sina fonder enligt artikel 8, och våra betyg skiljer sig åt inom kategorin.  Detta på grund av att det finns olika tolkningar av reglerna, kraven kan uppfyllas på många sätt samt att vi bedömer flera faktorer i vår modell än vad förordningen avser.

Hållbara fonder - betyg

Hållbara fonder - Topp 10*

FIGUR 4.4 (Söderberg & Partners, betyg mellan 2021-01-01 till 2021-12-31)

 • Danske Invest Eur Corp Sust Bond
 • SPP Global Solutions
 • BMO SDG Engagement Glbl Eg
 • Danske Invest SICAV Europe
 • Danske Invest Europe Small Cap
 • Danske Invest Euro IG Corp Bd
 • RobecoSAM Glbl Gndr Eglty Eqs
 • Danske Invest Nordiska Företagsobl
 • RobecoSAM Global SDG Equities D
 • Danske Invest Denmark Focus

*Fonderna är listade utan inbördes ordning

 

Hållbara sakförsäkrings­bolag

Vår hållbarhetsanalys av sakförsäkringar omfattar följande sakförsäkringsbolag: AIG, Alandia Försäkring, WR Berkley Insurance, Bridge Underwriting, Brandkontoret, Chubb Försäkringar, CNA Insurance, Dina Försäkringar, Europeiska ERV, Folksam, Gjensidige, HDI Global Speciality SE, If Sakförsäkringar, Länsförsäkringsgruppen, Moderna försäkringar, Nordeuropa Försäkring, Protector, QBE Insurance, RiskPoint, Svedea, TryggHansa, Zurich Insurance Group. Syftet med hållbarhetsanalysen av sakförsäkringsbolag är att undersöka hur sakförsäkringsbolag arbetar med hållbarhetsfrågor. Klimatförändringarnas effekter har blivit oundvikliga och vi kämpar inte längre för att undvika dess effekter, utan för att hantera dess konsekvenser. Dessa konsekvenser påverkar både direkt och indirekt skaderisk, som sakförsäkringsförsäkringsbolagen själva kan arbeta för att minimera. Det ökande inflytandet som hållbarhet har inom bolag idag har lett till allt fler initiativ och ramverk för hållbara försäkringar. Dessa bidrar till bättre förhållanden och vi ser en positiv trend att allt fler sakförsäkringsbolag ansluter sig för att bidra till en grönare ekonomi. Vår analys bedömer hur sakförsäkringsbolagen tar hänsyn till hållbarhet i skadereglering, upphandling av leverantörer, kapitalförvaltning, samt hur de ökar kunders och anställdas medvetenhet om sakskadors miljöpåverkan och effekter på hållbar utveckling.

Hållbara Sakförsäkringar 2021

FIGUR 4.4 (Söderberg & Partners, betyg per 2022-01-27)

Grönt betyg
 • Folksam
 • Gjensidige
 • If Skadeförsäkring
 • Länsförsäkringar Sak
 • Svedea
Gult betyg
 • AIG
 • Dina
 • ERV
 • HDI
 • Moderna
 • Protector
 • QBE
 • Trygg-Hansa
 • Zurich
Rött betyg
 • Alandia
 • Berkley
 • Brandkontoret
 • Bridge
 • Chubb
 • CNA
 • Nordeuropa
 • Riskpoint

Årets Hållbara Aktör - Hållbara investeringar

Danske Bank utses till årets hållbara aktör – hållbara investeringar. Årets hållbara aktör har gjort stora framsteg i sitt hållbarhetsarbete under det senaste året, både i sin analysintegrering, sina branschengagemang och sitt påverkansarbete. Förvaltarna har tillgång till flera analyskällor och ett internt utvecklat analysverktyg som använder ett flertal datakällor för att identifiera vilka hållbarhetsrisker som är mest relevanta för fondinnehaven. Fondbolagets påverkansarbete har både ökat i omfattning och i kvalité det senaste året. Påverkansarbete bedrivs gentemot bolag och stater som har identifierats ha materiella hållbarhetsrisker eller möjligheter samt utifrån specifika teman, där miljöfrågor är ett stort fokus. Bolaget har även mer aktivt engagerat sig i ett stort antal samarbeten.

Årets Hållbara Aktör - Hållbara sak­försäkringar

Folksam Sak utses till årets hållbara aktör - sakförsäkringar. Folksam har väldigt goda förutsättningar att bidra till ett mer hållbart samhälle både genom sitt hållbarhetsarbete inom sakverksamheten och genom sin premieförvaltning där de aktivt påverkar bolagen de investerar i. De är ledande i branschen och har under lång tid påvisat ett bra hållbarhetsarbete. De får högst totalbetyg av alla bolagen i årets analys inklusive högst poäng inom delområdet ”Skadereglering” som är sakbolagens största påverkansområde inom hållbarhet. De erbjuder tydliga märkningar samt underlättar miljöanpassning för kunden genom att erbjuda premierabatter till de som gör skadeförebyggande åtgärder och hållbara val. De har även obligatoriska utbildningar för alla anställda samt extra specifika hållbarhetsutbildningar.