Ny rapport: Så hållbara är Sveriges fondförsäkringsbolag 2023

24 jan. 2023
Folksam och Futur klättrar i årets ranking av fondförsäkringsbolagens hållbarhetsarbete - hamnar i topp tillsammans med Skandia och SPP.

Idag publicerar Söderberg & Partners rapporten Hållbara fondförsäkringar 2023, som belyser och analyserar vad de olika fondförsäkringsbolagen gör bra och mindre bra i hållbarhetsfrågor. Till exempel hur de väljer in fonder utifrån hållbarhet, på vilket sätt de påverkar förvaltare att ta utökat ansvar för att bidra till en mer hållbar finansbransch, och i vilken utsträckning de underlättar för sparare att välja hållbara fonder.

-          Vi ser att majoriteten av fondförsäkringsbolagen fortsatt använder sig av det nya klassificeringssystemet (SFDR-förordningen) genom att redovisar vilken artikel fonderna har i sina fondlistor och använder sig av artiklarna i sin invalsprocess. De flesta bolagen har det som en tydlig målsättning att nya fonder som tas in i utbudet ska vara artikel 8 eller 9-fonder, några har det även som ett krav. Påverkansarbetet mot fondförvaltare har blivit tydligare och fler av bolagen identifierar teman att fokusera extra på under året, säger Lingyi Lu, hållbarhetsansvarig på Söderberg & Partners.

Årets betyg

Analysen omfattar 13 svenska fond- och depåförsäkringsbolag. I årets analys har fyra bolag fått betyget grönt ljus, fyra fått gult ljus och tre fått rött ljus. Det är fyra betygsförändringar sedan förra året, Folksam har fått höjt betyg från gult till grönt, även Futur har fått höjt betyg från gult till grönt, Länsförsäkringar har fått sänkt betyg från grönt till gult och SEB har fått sänkt betyg från gult till rött. Den främsta anledningen till att Länsförsäkringar har fått ett sänkt betyg är för att de inte har lika höga minimikrav vid inval av fonder som de bolag som fått ett grönt betyg. Folksam och Futur har fått höjt betyg för att de har utvecklat sina fondlistor och gör det enkelt för pensionsspararen att hitta hållbara alternativ. Anledningen till att SEB har fått ett sänkt betyg är att de varken har en fondlista som underlättar för pensionsspararen att hitta hållbara alternativ, eller ett fondutbud som är högt relativt de andra bolagen.

Betygsgränser

Ett fondförsäkringsbolag med grönt betyg hämtar in omfattande information om fondernas hållbarhetsarbete och har en genomarbetad process för att ta hänsyn till hållbarhet i fondurvalet, genom att ställa tydliga och höga krav på såväl nya som befintliga fonder i utbudet. Detta får genomslag i utbudet genom att hållbarhetsnivån i utbudet är hög, där det bland annat finns möjlighet att investera i flertalet fonder med ett tydligt hållbarhetsfokus. De påverkar fondförvaltare till ett ökat ansvarstagande och bedriver ett trovärdigt och omfattande påverkansarbete samt ingår aktivt i branschsamarbeten för att främja en hållbar finansbransch. Bolaget hjälper också spararen att ta hänsyn till hållbarhet i sitt fondval, genom att till exempel erbjuda hållbarhetsselektering i fondlistan och kommunicerar transparent om vilket hållbarhetsarbetet som bedrivs i fondförsäkringsbolaget.

Ett fondförsäkringsbolag med gult betyg hämtar in omfattande information om fondernas hållbarhetsarbete och har vissa definierade lägstanivåer för vilka fonder som kan tas in på fondplattformen. Bolaget följer upp fondernas hållbarhetsnivå löpande, men i de flesta fallen inte lika systematiserat eller frekvent som ett bolag med grönt betyg. Bolaget bedriver både ett reaktivt och proaktivt påverkansarbete, exempelvis genom att uppmuntra samarbetspartners att kontinuerligt utveckla deras hållbarhetsarbete och att öka integreringen av hållbarhet i sina processer, och deltar i ett flertal branschsamarbeten för att främja en hållbar finansbransch. Bolaget erbjuder också spararna möjlighet till hållbarhetsselektering, samt information om hållbarhetsarbetet i fondförsäkringen. Utbudets hållbarhetsnivå är lägre relativt ett bolag med grönt betyg.

Ett fondförsäkringsbolag med rött betyg har låga hållbarhetskrav för att ta in fonder på fondplattformen jämfört med bolag som fått ett högre betyg. Bolaget saknar en strukturerad process för att följa upp fondernas hållbarhetsnivå och bedriver inget proaktivt påverkansarbete i någon betydande omfattning. Bolaget kan vara bra på att presentera hållbarhetsinformation på fondlistan men är inte så transparenta i sin kommunikation om sitt eget hållbarhetsarbete. Jämfört med andra fondförsäkringsbolag erbjuder ett rött bolag inte heller det mest hållbara fondutbudet relativt totalt utbud.

Sedan 2022 har vi lanserat ett grått betyg för fondförsäkringsbolag som i sina affärsmodeller skiljer sig avsevärt från övriga fondförsäkringsbolag. Den största skillnaden för de bolag som fått ett grått betyg är att de inte tillämpar selektering för sitt fondutbud. Vi har valt att inte betygsätta dessa bolag i de två delbetygen ’Hållbarhet i fondurvalet’ och ’Påverkansarbete’. Anledningen till detta är att deras affärsmodell går ut på att erbjuda sina kunder ett brett utbud av fonder och beslut om inval av fonder baseras främst på efterfrågan från kunder. Hållbarhetsaspekten saknas helt när det kommer till inval av nya fonder till plattformen eller hållbarhetsuppföljning av befintliga fonder i utbudet.

Du kan ta del av hela rapporten och läsa mer om årets analys och resultat här.

Vid frågor, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj
Rasmus Löwenmo Buckhöj
Informationschef
rasmus.lowenmobuckhoj@soderbergpartners.se