Söderberg & Partners publicerar ny hållbarhetsranking av de svenska pensionsbolagen

14 dec. 2022
Höjda betyg för AMF och Nordea, övriga bolag ligger kvar på samma totalbetyg som förra året

Idag släpper Söderberg & Partners för nionde året i rad rapporten ”Hållbara Pensionsbolag”, som analyserar pensionsbolagens hållbarhetsarbete. Analysen lanserades första gången 2014 och omfattar 12 av de svenska pensionsbolagen. I årets betygsättning har AMF fått höjt hållbarhetsbetyg från rött till gult och Nordea fått höjt hållbarhetsbetyg från gult till grönt. I övrigt är totalbetygen oförändrade.

- I årets rapport kan vi bland annat konstatera att pensionsbolagen utökat sina hållbarhetsteam med fler anställda - en utveckling som drivs framåt av de ständigt ökade kraven på att arbeta med hållbarhetsfrågor och de nya regelverken inom hållbarhet. Flera av pensionsbolagen har även utvecklat sina processer för ESG-integrering och uppföljning av hållbarhetsnivån i portföljerna. Vi hoppas få se en fortsätt positiv utveckling i pensionsbolagens hållbarhetsarbete, och att de som inte ligger lika långt fram kan få inspiration från de som kommit längre, säger Lingyi Lu, Hållbarhetschef på Söderberg & Partners.  

Fokus på integration av ESG-kriterier i incitamentsprogram

Årets temadel handlar om det växande intresset för att integrera ESG-kriterier till ledande befattningshavares incitamentsprogram. Söderberg & Partners har undersökt vad pensionsbolagen har för syn på ESG-kriterier i incitamentsprogram i bolag de äger eller ska investera i. Alla pensionsbolagen är positivt inställda till det och majoriteten uppmuntrar även bolagen till att ha det. Samtidigt framgår det att svenska bolag ligger efter inom denna fråga jämfört mot utländska bolag.

- Svenska bolag ligger generellt sett efter i arbetet med att integrera ESG-kriterier i sina incitamentsprogram. Den korta och enkla förklaringen till detta är dock att vi i Sverige generellt sett inte tror lika starkt på rörlig lön som i andra länder och därför inte har lika hög förekomst av rörliga incitamentsprogram i svenska bolag. I takt med att krav på ESG-integrerade incitamentsprogram ökar bland investerare och förvaltare, ökar dock även risken för att svenska bolag generellt står sig sämre jämfört med konkurrerande bolag från andra länder där rörliga incitamentsprogram – och integrationen av ESG-kriterier i dem – förekommer i högre utsträckning, säger Lingyi Lu.   

Söderberg & Partners ställde även frågan till pensionsbolagen om de själva har integrerat ESG-kriterier i sina eventuella incitamentsprogram. Det visade sig att majoriteten av pensionsbolagen inte har incitamentsprogram, varken kopplat till avkastning eller hållbarhet. Det är dock desto fler av pensionsbolagen som har fast ersättning kopplat till hållbarhet, vilket menas att hållbarhet spelar in vid den årliga revisionen av den fasta ersättningen.

Du hittar hela rapporten ”Hållbara Pensionsbolag” här.

Vid frågor, kontakta: