Skip to main content Skip to main navigation
Skatt & Juridik

Familjerätt

Familjerätt

Familjerätt kan vara ett komplext område. Därtill påverkar familjerätten alla människors liv, vilket innebär att det är viktigt att få tillgång till god familjerättslig rådgivning.

Vid rådgivningen får våra kunder träffa erfarna jurister för att gå igenom familjesituationen samt vilka eventuella ekonomiska aspekter som kunden ska ta hänsyn till. Dessutom ges möjlighet att ställa frågor och få svar på vad familjesituationen innebär ur ett juridiskt perspektiv. Vid rådgivningen analyseras vidare behovet av eventuella juridiska handlingar som sedan upprättas eller revideras.

 

Personlig rådgivning

Att se över sin familjesituation och förstå innebörden av hur vissa typer av familjekonstellationer påverkar familjemedlemmarna är viktigt. Dels för att säkerställa att alla handlingar är i sin ordning, dels för att minska risken för eventuella konflikter. 

Äktenskapsförord behövs exempelvis för att se till att viss egendom inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning. Även sambor som lever tillsammans bör upprätta handlingar. Sambor som önskar investera i egendom utanför hemmet, exempelvis en sommarstuga, bör säkerställa sitt ägande med ett samäganderättsavtal för att undvika eventuella frågetecken. 

 

Lösningar för varje specifik situation

Testamente är ett exempel på ett annat mycket viktigt dokument. Att upprätta ett testamente handlar om att förtydliga och framföra sin sista vilja, vilket ofta är ett stort stöd för de efterlevande. För makar som lever i relationer med särkullbarn är det extra viktigt att upprätta testamente. Det beror på att särkullbarn gör att makars arvsrätt sätts ur spel samt att särkullbarn alltid kan kräva sin laglott.

Vi hjälper kunder att gå igenom varje specifik situation för hela familjen eller för individen, vilket resulterar i en personligt anpassad rådgivning. Alla våra kunder, oavsett var i Sverige de bor, kan få personlig rådgivning. Därför erbjuder vi rådgivning via ett personligt möte, över telefon eller via mejl. 

 

Juridiska handlingar

Vi upprättar sedan juridiska handlingar, dessa är de vanligast förekommande;

  • Testamente
  • Äktenskapsförord
  • Samboavtal
  • Gåvobrev
  • Samäganderättsavtal
  • Bouppteckning

Vi kan hjälpa er med att gå igenom er situation och se vilken lösning som passar för er och er specifika situation. Hör av er till oss genom att skicka ett mail till familjejuridik@soderbergpartners.se så kommer vi att kontakta er.

Testamente

När en person avlider så ska kvarlåtenskapen, d.v.s. de tillgångar som utgör arv efter den avlidne, att fördelas på de arvingar som finns. Vilka personer som har rätt till arv är beroende av familjesituationen som den avlidne levde i exempelvis om man varit gift med särkullbarn som har rätt till sin laglott. Alla har dock rätt att upprätta ett testamente om sina tillgångar för att själv bestämma hur arv ska fördelas och till vem det ska tillfalla. Den främsta begränsningen för en person med barn att skriva testamente är att barn alltid har rätt till sin laglott.

Ett testamente har egentligen inte så många formkrav, testatorn ska vara vid sina sinnens fulla bruk, det ska vara skriftligt och underskriften ska bevittnas av två personer. Ett testamente är dock utsatt för mycket tolkningar och det är anledningen till att man vänder sig till en jurist för att få hjälp med att formuleringarna gör att det blir så som man tänkt sig. Det är också viktigt att förstå alla begrepp och exempelvis skillnaderna mellan barns laglott och arvslott.

I ett testamente väljer också många att villkora arvet som enskild egendom. Enskild egendom innebär att egendomen eller tillgångarna inte kan ingå i en skilsmässa vid separation och äktenskapsskillnad.

 

Testamente för makar med gemensamma barn

Makar som lever tillsammans med endast gemensamma barn kommer att ärva varandra fullt ut då barn till gifta föräldrar måste vänta på sitt arv tills båda föräldrarna har avlidit. De kan inte heller kräva sin laglott. Det innebär att behovet i testamentet sällan är att ändra arvsgången. Det är dock väldigt viktigt och ofta önskvärt att villkora arvet till barnen när båda avlidit att det ska vara enskild egendom för barnen så att arvet inte kan ingå i en skilsmässa för barnen längre fram i livet. 

 

Testamente för makar med särkullbarn

Makar som lever med särkullbarn, d.v.s. barn som inte är gemensamma, har ett stort behov av testamente med anledning av att särkullbarnen har bättre rätt till arv än vad den efterlevande maken har. Detta kan justeras genom ett testamente men särkullbarnen har fortfarande rätt till sin laglott. Om testamente inte finns så har barnen rätt till sin arvslott vilket är hela arvet, en laglott är hälften av en arvslott. Här finns det dock en del villkor och önskemål som kan vara viktigt att skriva i sitt testamente, exempelvis att efterlevande maken i första hand ska få bostaden etc. 

 

Testamente för sambo

Det blir allt vanligare att leva som sambo utan att gifta sig. Om man gör det så måste man ta sig an juridiken då skyddet inte är lika stort som för gifta. Den främsta aspekten är att sambo inte ärver varandra, här krävs det testamente. Om sambo har barn kommer barnen att ändå ha rätt till sin laglott om det finns ett testamente, men det kan göra stor skillnad för den efterlevande sambo om man minskar barnens arv från arvslott till laglott.

Vi kan hjälpa er med att gå igenom er situation och se vilken lösning som passar för er och er specifika situation. Hör av er till oss genom att skicka ett mail till familjejuridik@soderbergpartners.se så kommer vi att kontakta er för inbokning av ett första möte.

Hjärtligt välkomna!

Äktenskapsförord

I ett äktenskap mellan två personer uppstår en rad rättigheter och skyldigheter mellan personerna. En av dessa rättigheter är giftorätten vilket innebär en rätt till hälftendelning av alla tillgångar som är giftorättsgods om det blir en bodelning med anledning av äktenskapsskillnad. Alla tillgångar är giftorättsgods om de inte gjorts till enskild egendom via äktenskapsförord (eller via villkor i testamente/gåvobrev från en tredje person). 

Ett äktenskapsförord kan reglera egendomsförhållandena via specifikt angivna tillgångar eller med generella termer. Det är viktigt att komma ihåg att ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makarna. En make kan således inte ensam bestämma att en egendom ska vara enskild egendom utan båda makarna måste vara överens och underteckna äktenskapsförordet. Om en egendom görs till enskild egendom ingår denna inte i en bodelning vid äktenskapsskillnad

Med anledning av att ett äktenskapsförord är ett avtal så kan man således alltid ändra ett äktenskapsförord genom att upprätta ett nytt. Man kan dock inte välja om det ska gälla vid skilsmässa eller dödsfall. Äktenskapsförord blir allt vanligare i takt med att skilsmässostatistiken stiger. Ett äktenskapsförord kan också vara viktig ur ett arvsperspektiv om makarna har särkullbarn och man inte vill att ens egna tillgångar ska kunna som arv hamna hos den andra makens särkullbarn. 

Ett äktenskapsförord ska undertecknas av båda makarna och äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket i Äktenskapsregistret.

 

Äktenskapsförord för specifik egendom

Vissa makar väljer att i ett äktenskapsförord skriva att viss specifik egendom ska vara enskild egendom för vardera make eller endast för ena maken. Exempel på sådan egendom kan (och bör) vara om en av makarna driver företag med andra personer då man bör se till att ägarandelarna i det bolaget är den makens enskilda egendom, i annat fall kommer företaget att vara med i en eventuell bodelning. Det är också vanligt att om en make äger exempelvis en fritidsfastighet med sina syskon eller liknande, att man gör fritidsfastigheten till enskild egendom så inte den andra maken kan kräva hälften av denna.

 

Äktenskapsföford med generella termer för arv och gåvor

I de flesta äktenskap så uppkommer situationen att den ena, eller båda, makarna erhåller arv från avlidna släktingar. Om inte den avlidne släktingen har tagit ansvar för sin kvarlåtenskap och gjort testamente, så skulle det arvet ingå i en bodelning mellan makarna då det automatiskt blir giftorättsgods. Makarna kan dock se till att på förhand eller i efterhand, upprätta ett äktenskapsförord där man med generella termer skriver att det som en make kan komma att erhålla i arv eller gåvor ska vara enskild egendom.

 

Äktenskapsförord där all giftorätt upphör

Makar kan välja i ett äktenskapsförord att avtala om att alla tillgångar som en make har när man gifter sig, eller som en make även skaffar sig efter giftemålet, ska vara den makens enskilda egendom. Det brukar innebära att man även reglerar arv och gåvor. Vad ett sådant äktenskapsförord får för effekt är att det inte finns något giftorättsgods i äktenskapen och således ingen giftorätt, dvs en rätt att kräva hälften av gemensamma tillgångar. Om makarna skulle välja att skilja sig så hade det inte blivit någon bodelning för ingen av makarna hade haft rätt till den andres egendom.

Vi kan hjälpa er med att gå igenom er situation och se vilken lösning som passar för er och er specifika situation. Hör av er till oss genom att skicka ett mail till familjejuridik@soderbergpartners.se så kommer vi att kontakta er för inbokning av ett första möte.

Hjärtligt välkomna!

Samboavtal

De flesta som lever som sambo, eller de som snart ska bli sambo, har förmodligen någon gång fått frågan om de har ett samboavtal. Sambolagen reglerar samboförhållandet och i sambolagen återfinns reglerna om sambo bostad och bohag. Sambolagen reglerar inte vad som händer vid dödsfall, vilket innebär att sambo måste upprätta testamenten, se mer under Testamente.

Ett samboavtal är en möjlighet för sambo att avtala bort reglerna om bodelning som finns i sambolagen. En bodelning för sambo innebär att parterna ska dela lika på samboegendomen i bodelningen. Samboegendom är enligt sambolagen endast bostad och bohag, om detta har införskaffats för gemensamt bruk, d.v.s. med syftet att använda gemensamt. Det innebär att det spelar inte någon roll om endast en av samborna betalade för bostaden, om syftet kan anses vara att bo där tillsammans så har den andra sambon rätt till hälften av bostadens värde om det blir en bodelning. 

Genom samboavtal kan man avtala bort sambolagen vilket medför att samborna vid en bodelning endast får så mycket av samboegendomen som man har betalat för.  

Vi kan hjälpa er med att gå igenom er situation och se vilken lösning som passar för er och er specifika situation. Hör av er till oss genom att skicka ett mail till familjejuridik@soderbergpartners.se så kommer vi att kontakta er för inbokning av ett första möte.

Hjärtligt välkomna!

Gåvobrev

Att ge någon en gåva kan göras relativt simpelt när det rör sig om mindre tillgångar eller egendom. Om man önskar ge någon en tillgång eller egendom av betydande värde är det rekommenderat det dokumenteras skriftligen i ett gåvobrev. 

Anledningen kan vara att man har flera barn men ska endast ge någon av barnen en gåva och vill då fastställa att det ska vara förskott på arv så att de andra barnen blir kompenserade i slutändan när arv ska fördelas. Eller det motsatta, d.v.s att gåvan inte ska vara ett förskott på arv. 

Om en fastighet ska ges i gåva krävs det att det upprättas ett gåvobrev. Makar som vill ge varandra gåvor måste upprätta gåvobrev som även registreras hos Skatteverket i Äktenskapsregistret. 

Vi kan hjälpa er med att gå igenom er situation och se vilken lösning som passar för er och er specifika situation. Hör av er till oss genom att skicka ett mail till familjejuridik@soderbergpartners.se så kommer vi att kontakta er för inbokning av ett första möte.

Hjärtligt välkomna!

Samäganderättsavtal

Samäganderättsavtal är ett avtal mellan personer som samäger en egendom tillsammans och som vill justera rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

Typexemplet är syskon som samäger en fritidsfastighet och vill reglera hur man får nyttja denna och vem som ska ansvara för vad i skötsel etc. Det kan också vara aktuellt för sambo att ha samäganderättsavtal för exempelvis en fritidsfastighet eftersom en sådan egendom enligt sambolagen inte ingår som samboegendom vid en bodelning.

Vi kan hjälpa er med att gå igenom er situation och se vilken lösning som passar för er och er specifika situation. Hör av er till oss genom att skicka ett mail till familjejuridik@soderbergpartners.se så kommer vi att kontakta er för inbokning av ett första möte.

Hjärtligt välkomna!

Bouppteckning

När en person avlider ska en bouppteckning upprättas. Det innebär att den avlidnes tillgångar och skulder ska skrivas upp och där alla dödsbodelägare ska antecknas.

En bouppteckning kan vara ett omfattande dokument varför många väljer att ta hjälp en jurist. En bouppteckning ska skickas in till Skatteverket senast 3 månader från dödsfallet. 

Vi kan hjälpa er med att gå igenom er situation och se vilken lösning som passar för er och er specifika situation. Hör av er till oss genom att skicka ett mail till familjejuridik@soderbergpartners.se så kommer vi att kontakta er för inbokning av ett första möte.

Hjärtligt välkomna!

Kontakta oss