Strategisk förvaltning

Vilken rådgivningsmodell passar dig?

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB (”SPICAB”) erbjuder två rådgivningsmodeller, S&P Klassisk och S&P Strategisk där båda modellerna har sitt fokus på sparande till pension. Inom S&P Klassisk placeras ditt kapital i någon eller några av fonderna som ligger inom ramen för respektive försäkringsbolags fondutbud, och inom S&P Strategisk får du i huvudsak placeringsråd avseende fond-i-fonder som förvaltas av koncernens fondbolag. Att placera i fond-i-fonder är ett sätt att realisera SPICAB:s strategier och att erbjuda kontinuerligt uppdaterade fondportföljer i linje med Söderberg & Partners-koncernens (”S&P”:s) marknadssyn.

Vid SPICAB:s personliga kundmöten baseras all rådgivning på varje kunds individuella finansiella situation, behov och önskemål som mynnar ut i ett förslag om en lämplig placering. Dock anser många av SPICAB:s kunder att de inte har vare sig tid eller intresse av att själva bevaka och underhålla sina placeringar mellan rådgivningstillfällena. För att tillgodose kunders behov av en löpande bevakning och förvaltning erbjuder S&P därför tre strategier som tillhandahålls och förvaltas av fondbolaget Söderberg & Partners Asset Management S.A. ("Fondbolaget”).

Inom strategierna förvaltar Fondbolaget s.k. fond-i-fonder, vilket innebär att fonderna primärt investerar i andra underliggande fonder. Dessa underliggande fonder utvärderas, betygsätts, och byts ut kontinuerligt, och är i stor utsträckning motsvarande fonder som SPICAB använder i sin rådgivning till de kunder som valt konceptet S&P Klassisk. Nedan kan du läsa mer om de fondstrategier som erbjuds inom S&P Strategisk genom Fondbolagets fond-i-fonder.

Fondstrategier

Aktiv Påverkan

Världen står inför stora utmaningar. Resursbrist, klimatförändringar och demografiska förändringar är några exempel på dessa. I Sverige lever vi som att vi har över fyra jordklot till vårt förfogande, och mycket behöver förändras för att vi ska kunna nå FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2023. Vi alla kan bidra till en positiv utveckling genom våra val i vardagen, inte minst via vårt sparande. Som investerare i Aktiv Påverkan har man som enskild individ möjlighet att vara med och påverka genom sitt pensionskapital. Strategin Aktiv Påverkan ämnar att investera i aktier för att driva hållbarhetsfrågor som fondens andelsägare själva har röstat fram. 

Mer information kring Aktiv Påverkan och dess hållbarhetsarbete finns att tillgå här.

Alternativ

Ett sparande ska användas någon gång i framtiden, oavsett vad som har hänt på marknaden längs med vägen. Fokus i Alternativ är att sprida riskerna mellan olika typer av tillgångsslag. Tillgångsslagen reagerar olika vid olika händelser på marknaden, såsom inflation, deflation och ekonomisk tillväxt eller stagnation. Tillsammans skapar tillgångsslagen en bred portfölj med förutsättningar att prestera bra i olika marknadsklimat.

Dynamisk

Under de senaste 100 åren har det ungefär var 10:e år inträffat en finansiell krasch som leder till stora fall på börsen. Under dessa perioder när marknaden förändras snabbt kan det vara svårt att ha kontroll på sina investeringar, särskilt utifrån ett psykologiskt perspektiv. Fonderna i strategin Dynamisk har en global exponering och är konstruerade med ett skydd som dämpar effekten av stora börssvängningar, både på kort och lång sikt, för att ge goda förutsättningar för att hantera marknadssvängningar över tid. 

Söderberg & Partners Asset Management S.A.

Fonderna förvaltas av Söderberg & Partners Asset Management S.A. 

För information om fondbolaget samt dokumentation kring fonderna, besök bolagets hemsida. Här hittar du bland annat faktablad, prospekt, riktlinjer och årsredovisning. 

www.soderbergpartners.lu