Hållbar fondförvaltning

Vad innebär hållbar fondförvaltning?

Förvaltningen av de fonder som tillhandahålls inom S&P Strategisk sköts av Söderberg & Partners Asset Management S.A. (hädanefter ”Fondbolaget”). För Fondbolaget innebär ansvarsfulla investeringar att ta hänsyn till hållbarhetsinformation vid investeringar i fonder och bolag, medan hållbarhet handlar om att ta ansvar för investeringars påverkan på miljön, klimatet och människors arbetsförhållanden. Det handlar också om att respektera allas rättigheter, upprätthålla en hög etisk standard i företagandet och att efterleva internationella normer.

Fondbolaget förvaltar fonder som huvudsakligen investerar i andra fonder och nordiska bolag. För att kunna göra en bra utvärdering av fond- och aktiemarknaden krävs en gedigen hållbarhetsanalys. Söderberg & Partners avdelning för hållbarhetsanalyser (ESG-team) har sedan 2015 analyserat finansiella produkter utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Dessa analyser används i Fondbolagets dagliga förvaltning. Fondbolaget deltar även i diverse branschinitiativ för hållbara investeringar och samtalar med förvaltare i syfte att bidra till en hållbar finansbransch och ett hållbart i samhälle.

Hållbarhet i investerings­processen

Den hållbarhetsstrategi som tillämpas i investeringsprocessen beror på vilket tillgångsslag investeringen gäller. Exempelvis ger direktinvesteringar i nordiska bolag möjligheten att använda ägandeskapet till att påverka bolagen i en mer hållbar riktning. I fondval premieras fonder med bra hållbarhetsarbete och dialoger förs med fondförvaltare för att de ska bli bättre på att integrera hållbarhet i förvaltningen och vara aktiva ägare.

Direktinvesteringar i aktier:

  • Vid direktinvesteringar i aktier grundas beslutet på finansiella aspekter samt möjligheten att påverka bolagen till ett utökat ansvarstagande inom hållbarhet.
  • Fondbolaget väljer in bolag som, genom att förbättra existerande verksamhet, kan bidra till en mer miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
  • Fondbolaget påverkar bolag till att ställa om sina verksamheter så att de är i linje med FN:s hållbarhetsmål.

Investeringar i externt förvaltade fonder:

  • Fondbolaget prioriterar fonder med höga hållbarhetsbetyg. I investeringsprocessen används Söderberg & Partners hållbarhetsanalyser som täcker runt 3 300 fonder. Fonderna bedöms och betygsätts utifrån hur de jobbar med positivt urval och ansvarsfullt ägande, dvs. om förvaltarna tar hänsyn till hållbarhet i förvaltningen, samt om förvaltarna använder sitt ägande för att påverka bolag till ett ökat ansvarstagande. Denna bedömning resulterar i ett hållbarhetsbetyg enligt Söderberg & Partners Trafikljussystem.

  • Fondbolaget påverkar fonder med lågt hållbarhetsbetyg i syfte att lyfta fram förbättringsområden där de behöver utveckla hållbarhetsarbetet. I samband med utarbetandet av hållbarhetsanalysen träffar ESG-teamet fondförvaltare för att diskutera ESG-strategier och hur de i sin tur bedriver påverkansarbete gentemot bolagen. På så sätt kan ESG-teamet vara med och påverka, samt sprida best practice. I analyserna premieras de fondförvaltare som i sin tur på ett omfattande och formaliserat sätt röstar på bolagsstämmor, deltar i valberedningar, samt bedriver bolagsdialoger både i egen regi och tillsammans med andra investerare. Ägararbetet väger tungt i bedömningen av fondernas hållbarhetsarbete.

Exkluderingar:

Fondbolaget investerar inte i bolag/fonder som saknar vilja att följa Fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar eller som sannolikt inte kommer att adressera följande utmaningar inom en rimlig tidsram:

  • Tillverkning, modernisering, försäljning eller inköp av produkter särskilt designade för kontroversiella vapen (klusterbomber, anti-personella landminor, kärnvapen och kemiska vapen).
  • Verksamhet där över 30 % av omsättningen kommer från kolutvinning.
  • Pornografi
  • Tobak
  • Verksamhet som bryter mot internationella normer och konventioner om miljö, mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter och företagsetik, såsom Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Ett särskilt fokus på hållbarhet finns inom strategin Aktiv Påverkan, vilken beskrivs nedan.

Aktiv påverkan

Söderberg & Partners syn på hållbara investeringar utgår från forskningens slutsatser att aktivt påverkansarbete av ägare i bolag har större effekt på bolagens hållbarhetsarbete än exkluderingar av dessa. År 2018 lanserade Fondbolaget en hållbarhetsförvaltning som gör just detta – Aktiv Påverkan.

Aktiv Påverkan innebär dels att spararna röstar fram de sakfrågor som de anser att fonderna ska driva påverkansarbete inom, dels att fonderna investerar direkt i nordiska bolag där sakfrågeexperter anser att mest nytta kan göras. Tillsammans med sakfrågeexperten drivs en dialog med bolagsledningen i sakfrågan för att stötta bolaget i sitt förbättringsarbete.

Pensionsmakt

Under sommaren 2016 publicerades Söderberg & Partners opinionsrapport Pensionsmakt. En rapport som redogör för svenska folkets inställning till tjänstepensionssparande och hållbara investeringar. Dessutom presenterades en idé om hur tjänstepensionssystemet skulle kunna göras om för att ge pensionsspararna mer inflytande och möjlighet att påverka hur deras sparpengar investeras. Du kan läsa hela rapporten här.

Barnarbete och svenska sparpengar

Första temat i Aktiv Påverkan är bolag som motverkar barnarbete. På den internationella dagen mot barnarbete 2019 publicerades Söderberg & Partners temarapport ”Vem arbetar för dina pengar?” – En rapport om svenska sparpengar och risker med barnarbete”. Syftet med rapporten är att belysa hur situationen kring barnarbete ser ut i världen idag, samt att kartlägga vilka risker som finns för att svenska sparpengar kommer i kontakt med barnarbete.

Idag arbetar 10 % av alla barn i åldrarna 5–17 år, vilket motsvarar över 150 miljoner av världens barn. Hälften av dessa, 73 miljoner barn, arbetar i vad som kallas farligt arbete. Majoriteten bor i Afrika eller Asien, men det finns barnarbete överallt. Jordbrukssektorn står för den enskilt största andelen barnarbete, där 71 % av barn i barnarbete arbetar. Därefter följer tjänstesektorn med ungefär 17 % och industrisektorn med 12 %. Även teknik är en sektor där det finns stor risk för barnarbete, inte minst på grund av den ökade efterfrågan på litiumjon-batterier, som förekommer i allt från smartphones och laptops till elektriska fordon. För att tillverka dessa batterier krävs kobolt, som bryts i gruvor där barn frekvent utnyttjas som arbetskraft.

Genom att titta på hur mycket av svenskarnas sparpengar som är placerade i dessa extra riskutsatta sektorer, branscher och bolag kan vi konstatera att nästan 74 % av den svenska fondförmögenheten i aktiefonder, ungefär 1 700 miljarder SEK, riskerar att användas till att finansiera barnarbete. Du kan läsa hela rapporten här.

Samarbeten & engagemang

Fondbolaget har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och rapporterar enligt Task Force on Climate related Financial Disclosure (TCFD). Övrigt engagemang drivs på koncernnivå och under ansvar av Söderberg & Partners hållbarhetsansvarig. ESG-teamet som gör hållbarhetsanalyser, för även löpande dialoger med fondförvaltare och andra bolag. Hållbarhetsansvarig är representerad i SWESIF:s styrelse (Swedish Sustainable Investment Forum) samt i Fondbolagens förenings arbetsgrupp för ägarstyrning och hållbarhet. Läs mer om Fondbolagets hållbarhetsarbete här.

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Fullständig information om Söderberg & Partners Asset Management S.A. fonder finner du i fondernas faktablad samt fondbestämmelser. Faktablad, fondbestämmelser, samt hel- och halvårsrapporter finns på deras hemsida.

Söderberg & Partners Asset Management S.A.

Fonderna förvaltas av Söderberg & Partners Asset Management S.A.. För information och dokumentation om fonderna samt fondbolaget besök bolagets hemsida. Där hittar du bland annat faktablad, riktlinjer och årsredovisning.

www.soderbergpartners.lu