Hållbar fondförvaltning

Vad innebär hållbar fondförvaltning?

Förvaltningen av de fonder som tillhandahålls inom S&P Strategisk sköts av Söderberg & Partners Asset Management S.A. (hädanefter ”Fondbolaget”). För Fondbolaget innebär ansvarsfulla investeringar att ta hänsyn till hållbarhetsinformation vid investeringar, medan hållbarhet handlar om att ta ansvar för investeringars påverkan på hållbarhetsfaktorer (d.v.s. miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och bestickning). Ansvarsfulla investeringar anses vara ett krav för långsiktigt och hållbart värdeskapande, varför integrering av hållbarhetsinformation är en naturlig del i investeringsprocessen. 

Fondbolaget investerar huvudsakligen i andra fonder och svenska, noterade aktiebolag. För att utvärdera fond- och aktiemarknaden utifrån ett hållbarhetsperspektiv tar Fondbolaget hjälp av en separat enhet inom Söderberg & Partners som tillhandahåller hållbarhetsanalyser (”ESG-team”), varav några kan hittas här. Söderberg & Partners ESG-team har sedan 2015 analyserat finansiella produkter och hållbarhetsanalyserna används i Fondbolagets investeringsprocesser och investeringsbeslut. 

Syftet med Fondbolagets hållbarhetsarbete är att genom sina investeringar påverka och bidra till ett mer hållbart samhälle. Fondbolaget deltar i diverse branschinitiativ som stödjer företag att verka på ett mer hållbart sätt, och har undertecknat flera initiativ. Samtliga investeringar bevakas och utvärderas regelbundet för att säkerställa att de är i linje med Fondbolagets Policy för ansvarsfulla investeringar som finns att läsa här (engelska). 

Hållbarhet i investerings­processen

Fondbolaget tillämpar olika hållbarhetsstrategier i investeringsprocessen beroende på vilket tillgångsslag investeringen gäller. Exempelvis ger direktinvesteringar i aktiebolag Fondbolaget möjlighet att använda sitt ägandeskap till att påverka bolagen i en mer hållbar riktning, medan fonder med ett högt hållbarhetsbetyg och bra hållbarhetsarbete premieras vid fondval. Därtill förs löpande dialoger med förvaltare av de fonder som Fondbolaget investerar i för att främja deras hållbarhetsarbete och deras sätt att agera som aktiva och ansvarsfulla ägare.

Direktinvesteringar i aktiebolag:

  • Vid direktinvesteringar i aktiebolag grundas beslutet både på finansiella aspekter samt på möjligheten att påverka bolagen till ett utökat ansvarstagande inom hållbarhet.
  • Fondbolaget väljer in bolag som, genom att förbättra sin existerande verksamhet, kan komma att bidra till en mer miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
  • Fondbolaget påverkar bolag till att ställa om sina verksamheter så att de är i linje med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (”hållbarhetsmålen”).

Investeringar i externt förvaltade fonder:

  • Fondbolaget prioriterar fonder med höga hållbarhetsbetyg. I investeringsprocessen använder Fondbolaget Söderberg & Partners hållbarhetsanalyser som täcker runt 3 600 fonder. Fonderna bedöms och betygsätts utifrån två perspektiv: Positivt urval och Ansvarsfullt ägande. Positivt urval innefattar hur fondförvaltaren arbetar för att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter vid investeringsbeslut, medan Ansvarsfullt ägande bedömer hur fondbolagen som ägare försöker påverka bolag i en mer hållbar riktning. Delbetygen vägs sedan samman till ett slutbetyg som visualiseras enligt Söderberg & Partners Trafikljussystem, där en fond kan få ett grönt, gult eller rött hållbarhetsbetyg, vilket Fondbolaget tar hänsyn till i investeringsprocessen.

  • I samband med utarbetandet av hållbarhetsanalysen träffar ESG-teamet fondförvaltare för att diskutera deras hållbarhetsstrategier och hur de bedriver påverkansarbete mot sina innehav. Fondbolaget för därefter en regelbunden dialog med dessa förvaltare för att följa upp detta och fånga upp eventuella förändringar som har skett i deras hållbarhetsprocesser. Därtill lyfter Fondbolaget fram förbättringsområden till förvaltarna där hållbarhetsarbetet behöver utvecklas. På så sätt kan Fondbolaget vara med och påverka bolag, även som indirekt ägare via investeringar i externt förvaltade fonder.

Exkluderingar:

Fondbolagets huvudprincip är att i första hand använda sitt inflytande för att åstadkomma positiv förändring i sina investeringar, snarare än att exkludera och avyttra. Däremot genomför Fondbolaget exkluderingar när en investering inte visar en vilja att efterleva Fondbolagets Policy för ansvarsfulla investeringar, eller när möjligheten att påverka investeringen att anpassa sin verksamhet anses begränsad. Fondbolaget applicerar följande exkluderingsfilter i portföljkonstruktionsprocessen, där högst 5 % av ett innehavs omsättning får härleda från dessa verksamheter om inget annat anges:

  • Företag som tillverkar, moderniserar, säljer eller köper produkter som är utformade särskilt för kontroversiella vapen eller kärnvapen.
  • Företag där termiskt kol utgör mer än 10 % av omsättningen.
  • Företag med omsättning som härleder från pornografi eller tobak.
  • Företag som bedöms överträda internationella normer och konventioner relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet och affärsetik, såsom FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Aktiv Påverkan

Fondbolagets syn på hållbara investeringar utgår från forskningens slutsatser att aktivt påverkansarbete av ägare i bolag har större effekt på bolagens hållbarhetsarbete än exkluderingar av dessa. År 2018 lanserade Fondbolaget en hållbarhetsförvaltning som utgår från just detta – Aktiv Påverkan.

Strategin Aktiv Påverkan bygger vidare på Söderberg & Partners initiativ Pensionsmakt, en rapport från 2016 som redogör för svenska folkets inställning till tjänstepensionssparande och hållbara investeringar som går att läsa här, samt bolagets hållbarhetsanalys. Strategin investerar direkt i aktier och fonder och ämnar göra spararnas röst hörd genom att fokusera på sakfrågor som spararna själva valt ut. Sakfrågorna som du som kund kan välja mellan är baserade på hållbarhetsmålen om hur vi alla (privatpersoner, offentlig sektor och privata bolag) ska skapa en bättre värld och hållbar framtid tillsammans. I samarbete med sakfrågeexperten drivs en löpande och regelbunden dialog med bolagsledningen i sakfrågan för att stötta bolaget i sitt förbättringsarbete. Sedan lanseringen av strategin Aktiv Påverkan har Fondbolaget utövat påverkansarbete kring fyra huvudteman. 

Företag som inte använder barnarbete

Det första temat i Aktiv Påverkan handlade om att motverka barnarbete och var kopplat till mål 8, ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”, samt mål 16, ”Fredliga och inkluderande samhällen”. År 2020 utsattes nästan 10 % av världens barn i åldrarna 5–17 år för något typ av barnarbete, vilket motsvarade ca 160 miljoner barn. Nästan hälften av dessa, 79 miljoner barn, arbetade med något som anses som farligt arbete. Fondbolaget samarbetade med Rädda Barnen i frågan och investerade i två svenska aktiebolag, Boozt och Bergman & Beving, för att genom sitt ägandeskap bidra till förändring genom att bland annat sprida kunskap och medvetandegöra bolag i utsatta regioner för risken att barnarbetet pågår. Påverkansarbetet påbörjades 2019 och avslutades under våren 2022, varpå Fondbolaget släppte en slutrapport kring resultatet av arbetet. Rapporten finns att läsa i sin helhet i pressmeddelandet som gick ut i samband med detta.

Investeringar som leder till minskat koldioxidutsläpp

Det andra påverkansarbetet är investeringar som leder till minskat koldioxidutsläpp och temat kan således kopplas till mål 13, "Bekämpa klimatförändringarna". Till följd av de ökade utsläppen av växthusgaser går världen mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader Celsius, vilket leder till allvarliga konsekvenser för bland annat ekosystem, havsnivåer och mänsklig säkerhet. I samband med projektet investerade Fondbolaget är sedan 2021 andelsägare i två svenska aktiebolag som verkar inom fastighetssektorn, nämligen Diös och Stendörren Fastigheter, och vilka arbetar med hållbarhet på ett ansvarstagande sätt. Projektet inleddes under 2021 Sakfrågan drivs tillsammans med den utvalda sakfrågeexperten IVL Svenska Miljöinstitutet, som har ambitionen att varavarit behjälpliga med konkreta förbättringsförslag till bolagen med ambitionen attsom ska leda till minska deras koldioxidutsläpp. Projektet anses nu som avslutat, där slutrapporten för detta arbete finns att läsa via detta pressmeddelande.   

Bolag som arbetar emot slit- och slängsamhället

Det tredje temat i ordningen är investeringar i bolag som arbetar emot slit- och slängsamhället, det vill säga investeringar som bidrar till övergången till en mer cirkulär ekonomi. Detta tema kopplas till mål 12, ”Hållbar konsumtion och produktion”, vilket medför att vi måste minska vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och planetens resurser. Detta påverkansarbete sker i samarbete med Research Institutes of Sweden (RISE) som är ett oberoende och statligt ägt forskningsinstitut. RISE har som uppdrag att verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse samt bidra till en innovativ utveckling av samhället i stort. Fondbolaget har, med stöd av RISE, valt två bolag att investera i som verkar inom tillverknings- och industrisektorn, Elanders och Rottneros. Exempel på frågor och ämnen som berörs under påverkansarbetet är analys av cirkulär potential utifrån ett material-, produkt-, affärsmodells- och innovationsperspektiv, stöd till start av cirkulär affärsmodellsutveckling, och stöd till mätning och uppföljning av verksamhetens cirkularitet över tid. Ni kan läsa mer om påverkansarbetet på både Söderberg & Partners  och RISE hemsida. 

Investeringar som bidrar till biologisk mångfald

Det senaste temat i ordningen som röstades fram av spararna är biologisk mångfald. Biologisk mångfald är ett brett begrepp som utgår från naturen och all den variation som finns mellan och inom arter samt livsmiljöer på jorden. Temat kopplas till flera av hållbarhetsmålen, men primärt till mål 15, ”Ekosystem och biologisk mångfald”. Målet handlar om att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden, alltså att säkerställa ett hållbart nyttjande av ekosystemtjänster. I denna sakfråga har Fondbolaget valt att samarbeta med Ecogain som är experter inom just biologisk mångfald och är specialiserade på att hitta affärsnyttiga lösningar som driver bolagsutvecklingen mot verklig hållbarhet. Tillsammans med Ecogain har Fondbolaget valt att investera i, och därmed arbeta vidare med, en välkänd semesterarrangör, SkiStar, något du kan läsa mer om här. 

Investeringar som leder till minskat koldioxidutsläpp

Det femte påverkanstemat i ordningen är nu fastställt och denna gång beslutade andelsägarna i Aktiv Påverkan igen att ”minska koldioxidutsläppen” skulle bli det nästkommande fokusområdet för fondens temainvesteringar. Detta tema har länge legat högt upp på listan när man ser till svarsresultaten i den årliga omröstningen, och det blir nu för andra gången som Aktiv Påverkan tar sig an detta tema. Som tidigare nämnts kan temat kopplas till FN:s globala mål nummer 13, "Bekämpa klimatförändringarna", vilket är något som kommer vara avgörande för kommande generationer som riskerar att uppleva alltmer extrema väderfenomen, stigande havsnivåer och förlust av biologisk mångfald på en global skala. Detta kan leda till omfattande förluster av liv och egendom, destabilisering av samhällen och ekonomier samt förvärrade hälsoproblem för människor runt om i världen. 

För detta projekt har Fondbolaget valt att samarbeta med 2050 Consulting AB, ett företag som är verksamma inom hållbarhetstjänster och är specialister inom klimatfrågor. Efter diskussioner tillsammans med 2050 Consulting och efterföljande finansiella analyser, beslutade Fondbolaget att driva detta projekt tillsammans med två svenska aktiebolag, nämligen Proact IT Group AB och Fasadgruppen Group AB. 

Mer information om projektet finns att läsa via detta pressmeddelande.

Samarbeten & engagemang

Fondbolaget har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI), som är den ledande organisationen för hållbara investeringar globalt. Fondbolaget har även signerat Task Force on Climate related Financial Disclosures (TCFD) och the Investor Agenda, där båda är initiativ som berör klimatet med fokus på att påskynda investerares åtgärder för nettonollutsläpp. Övrigt engagemang drivs på koncernnivå och under ansvar av Söderberg & Partners hållbarhetsansvarig. Söderberg & Partners ESG-team gör hållbarhetsanalyser och för löpande dialoger med fondförvaltare där de utvärderar deras förmåga att integrera hållbarhetsfaktorer i sin förvaltning. Hållbarhetsansvarig inom Söderberg & Partners är representerad i SWESIF:s styrelse (Swedish Sustainable Investment Forum) samt i Fondbolagens förenings arbetsgrupp för ägarstyrning och hållbarhet. Detaljerad information om de initiativ Fondbolaget har undertecknat finner du här.

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Fullständig information om Söderberg & Partners Asset Management S.A. fonder finner du i fondernas faktablad samt fondbestämmelser. Faktablad, fondbestämmelser, samt hel- och halvårsrapporter finns på Fondbolagets hemsida.

Söderberg & Partners Asset Management S.A.

Fonderna förvaltas av Söderberg & Partners Asset Management S.A. 

För information om fondbolaget samt dokumentation kring fonderna, besök bolagets hemsida. Här hittar du bland annat faktablad, prospekt, riktlinjer och årsredovisning. 

www.soderbergpartners.lu