Veckoanalysen 16-20 januari
Fokus skiftar till rapporterna

Inledningen av året har bjudit på ett helt annat börshumör än det som präglade fjolåret, och förra veckan var inget undantag. Rapportsäsongen smygstartade med amerikanska bankrapporter under förra veckan och drar nu igång på allvar.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Rapportsäsongen inleds i Norden och tar fart i USA

Förra veckan inleddes rapportsäsongen i USA med framför allt bankrapporter. De återstående bankerna, med fokus på Morgan Stanley och Goldman Sachs, rapporterar på tisdag. På fredag får vi även ta del av Sandviks och Ericssons rapporter.

Eurozonens inflation i fokus under onsdagen

Under onsdagen presenteras eurozonens slutgiltiga inflationssiffror för december. De preliminära siffrorna visade på en minskning från 10,1 procent i november till 9,2 procent i december. Om detta infrias i de slutgiltiga siffrorna så vore det ett stort steg i rätt riktning.

Dyster detaljhandelsstatistik väntas från USA

Utöver europeisk inflationsstatistik bjuder onsdagen även på statistik över amerikansk detaljhandelsförsäljning för december. Väntat är att den sjönk med 0,8 procent jämfört med november, och med 0,4 procent om man exkluderar bilförsäljningen.

Marknadskommentar

Fokus skiftar till rapporterna

Inledningen av året har bjudit på ett helt annat börshumör än det som präglade fjolåret, och förra veckan var inget undantag. Rapportsäsongen smygstartade med amerikanska bankrapporter under förra veckan och drar nu igång på allvar.

Stark inledning på året

Aktiemarknaden har inlett 2023 starkt, vilket är en rejäl konstrast jämfört med fjolårets dystra utveckling. Den svenska marknaden är en av de som presterat väldigt bra, såväl under föregående vecka som hittills i år. Man ska förstås vara varsam med att tolka in för mycket i så pass kortsiktiga rörelser, men det är ändå välkommet att Stockholmsbörsens återhämtning fortsätter.

Dags att fokusera på rapporter

Precis som under fjolåret kommer marknaden i mångt och mycket att styras av makrostatistik under året. Onsdagen inflationssiffra från eurozonen är ett exempel på sådan statistik.

Denna vecka står vi dock inför en rapportsäsong som drar igång på allvar, och givet att inflationen fortsätter falla tillbaka i USA och eurozonen lär marknaden rikta allt mer fokus på bolagsrapporterna.

I veckan får vi de sista stora bankrapporterna från USA, Morgan Stanley och Goldman Sachs, efter att flertalet banker släppte svagare rapporter i fredags. EQT öppnar den svenska rapportsäsongen och Sandvik blir en viktig konjunkturmätare på fredag. Fokus kommer även vara på Ericssons rapport efter förra veckans annonserade avsättning för sanktionsavgifter rörande IS-muta.

Börskalender

Makro- & bolagshändelser

Måndag

Övrigt

Exklusive utdelning: Clas Ohlson, USA-börserna stängda

Tisdag

Rapporter

Goldman Sachs, Morgan Stanley

Makro

Kina: Industriproduktion, Detaljhandel, BNP Q4; Tyskland: Slutgiltig KPI, ZEW-index; USA: Empire manufacturing index

Onsdag

Rapporter

EQT, Charles Schwab, Prologis

Makro

Eurozonen: Slutgiltig KPI; USA: PPI, Detaljhandel, Industriproduktion, NAHB husmarknadsindex

Torsdag

Rapporter

VNV Global, Procter & Gamble, Netflix

Makro

USA: Bostadsbyggande

Fredag

Rapporter

Sandvik, Ericsson, TF Bank, Avanza, Investor, SLB

Makro

Japan: KPI; Storbritannien: Detaljhandel; Tyskland: PPI; USA: Försäljning befintliga bostäder

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa tabellen.

Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.