Veckoanalysen 30 januari - 3 februari
Fokus på techjättar och centralbanker

Rapportsäsongens kanske viktigaste vecka är kommen, då techjättarna Meta, Alphabet, Amazon och Apple alla släpper sina rapporter. Detta sammanfaller också med att centralbankerna Fed och ECB lämnar nya räntebesked.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Återstående techjättar rapporterar

Efter att Microsofts rapport fick ett ljummet mottagande förra veckan släpper nu Meta, Apple, Amazon och Alphabet sina rapporter. Dessa bolag har drabbats hårt av räntehöjningarna och konjunktursoron, så deras guidning blir högintressant.

De stora centralbankerna höjer styrräntan

Feds räntehöjningstakt väntas sakta in och det som väntas är en höjning om 25 punkter. ECB å andra sidan har lite att ta igen, och väntas fortsätta med 50 punkter den här gången också. Fed närmar sig räntetoppen men ECB har en bit kvar.

Fed vill se arbetsmarknaden tappa styrka

Den amerikanska arbetsmarknaden fortsätter vara otroligt stram. Detta eldar på inflationen, och således vill Fed gärna se att arbetsmarknaden tappar styrka. Non-Farm Payrolls mäter förändringen i antalet anställda utanför jordbrukssektorn, och väntas minska.

Marknadskommentar

Fokus på techjättar och centralbanker

Rapportsäsongens kanske viktigaste vecka är kommen, då techjättarna Meta, Alphabet, Amazon och Apple alla släpper sina rapporter. Detta sammanfaller också med att centralbankerna Fed och ECB lämnar nya räntebesked.

Big tech och deras nemesis

Under veckan får vi ta del av mängder av intressanta rapporter, för många för att nämna alla i detalj. Det mest intressanta blir dock att techjättarna släpper sina kvartalsrapporter. Ironiskt nog så sammanfaller Metas (onsdag), Apples, Amazons och Alphabets (torsdag) rapporter med att Fed släpper nytt räntebesked på onsdag och ECB på torsdag. Förra året var utmanande för dessa bolag, men det var inte vinsttillväxten som fick dem på fall, utan i mångt och mycket var det centralbankernas agerande. Först och främst drabbades samtliga dessa bolag hårt av att värderingarna föll, och dessutom av konjunkturoron som följde av den hårda åtstramningen.

Vad som blir intressant att höra från dessa bolag, såväl som från övriga rapporterande bolag, är hur de ser på framtidsutsikterna. Vi gör bedömningen att vi kommer börja se allt fler bolag som kommunicerar att det inte blir fullt så mörkt som man tidigare trott.

Feds räntehöjningar saktar in

Techjättarna släpper rapporter och deras nemesis, centralbankerna, släpper räntebesked. Fed börjar närma sig räntetoppen och har troligtvis två eller på sin höjd tre stycken 25-punktershöjningar återstående. ECB å andra sidan har mer arbete kvar att göra, och lär höja med mellan 100 och 150 punkter till om inte konjunkturläget snabbt försämras.

Börskalender

Makro- & bolagshändelser

Måndag

Rapporter

Note (ändrat datum från 27 januari) (kl 8.30), Ryanair

Makro

Sverige: BNP-indikator december kl 8.00

Övrigt

Exklusive utdelning: Creades (0:35 SEK), Fastpartner (1:25 SEK i D-aktie), NP3 (0:50 SEK i preferensaktie), SBB (0:11 SEK i B-aktie)

Tisdag

Rapporter

Swedbank (kl 7.00), Tele2 (kl 7.00), NCC (kl 7.10), Holmen (kl 7.30), Revolutionrace (kl 7.30), Stora Enso (kl 7.30), Nordnet (kl 8.00), Epiroc (ca kl 11.30), Samsung (kl 2.00), General Motors (ca kl 12.30), McDonalds (före USA-börsernas öppning), Pfizer (före USA-börsernas öppning), Spotify (före USA-börsernas öppning), UBS, Unicredit

Makro

Kina: PMI januari kl 2.30, Tyskland: detaljhandel december kl 8.00, Tyskland: BNP (est) 1 kv kl 10.00, EMU: BNP (est) 1 kv kl 11.00, Tyskland: KPI (prel) januari kl 14.00, USA: FHFA husprisindex november kl 15.00, USA: Chicago PMI januari kl 15.45, USA: hushållens konfidensindikator januari kl 16.00

Onsdag

Rapporter

Axfood (kl 7.00), Husqvarna (ca kl 7.30), Lagercrantz (kl 7.45), Getinge (kl 8.00), JM (kl 8.00), Novo Nordisk (kl 7.30), Boston Scientific (före USA-börsernas öppning), Glaxosmithkline, Meta Platforms (efter USA-börsernas stängning), Novartis

Makro

Kina: Caixin industri-PMI januari kl 2.45, Silf/Swedbank: industri-PMI januari kl 8.30, EMU: industri-PMI (def) januari kl 10.00), EMU: arbetslöshet december kl 11.00, EMU: KPI (prel) januari kl 11.00, USA: ISM industri-PMI januari kl 16.00, USA: JOLTS lediga platser december kl 16.00, USA: bygginvesteringar december kl 16.00, Fed: räntebesked kl 20.00

Torsdag

Rapporter

Nordea (kl 6.30), ABB (kl 7.00), Alfa Laval (kl 7.30), Atrium Ljungberg (kl 7.30), Evolution (kl 7.30), Indutrade (kl 7.30), Addlife (kl 7.45), Academedia (kl 8.00), Addtech (ca kl 8.00), Electrolux (ca kl 8.00), Kinnevik (ca kl 8.00), SKF (ca kl 8.00), AAK (kl 8.30), Telenor (kl 7.00), Danske Bank (kl 7.30), Alphabet, Amazon, Apple, Deutsche Bank, Ford, Qualcomm, Shell, Sony, Starbucks

Makro

USA: nyanmälda arbetslösa veckodata kl 14.30, BOE: räntebesked kl 13.00, ECB: räntebesked kl 14.15

Övrigt

Exklusive utdelning: Akelius (0:025 EUR), Volati (10:00 SEK i preferensaktie)

Fredag

Rapporter

Lifco (kl 7.30), Skanska (kl 7.30), Assa Abloy (kl 8.00), Peab (kl 8.00), Addnode (kl 8.30), Duroc (kl 8.30), Industrivärden (troligen vid 15-tiden), Coloplast (ca kl 8.00), ALK-Abello, Sanofi

Makro

Kina: Caixin tjänste-PMI januari kl 2.45, Silf/Swedbank: tjänste-PMI januari kl 8.30, EMU: tjänste-PMI (def) januari kl 10.00, EMU: PPI december kl 11.00, USA: sysselsättning januari kl 14.30, USA: tjänste-PMI (def) januari kl 15.45, USA: ISM tjänste-PMI januari kl 16.00

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa tabellen.

Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.