Veckoanalysen 24–28 juli
The devil is in the details

Efter förra veckans intensiva rapportvecka går det nu att börja dra vissa slutsatser. Överlag är det fortsatt starka vinster men oron ligger i de framåtblickande kommentarerna. I veckan rapporterar några av de amerikanska techjättarna, vilket väntas bli avgörande för den fortsatta börsutvecklingen.
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Når Fed sin räntetopp i veckan?

Att Fed höjer räntan med ytterligare 25 punkter är redan cementerat i marknaden. Det kan mycket väl vara den sista höjningen för denna räntehöjningscykel men inkommande data och inte minst hur arbetsmarknaden utvecklas blir avgörande för när toppen nås. Alla framåtblickande kommentarer kommer vara av stort intresse för marknaden. 

Onsdag.

ECB har mer att göra

ECB höjer ytterligare en gång med 25 punkter i veckan och håller sedan dörren öppen för någon höjning till. Även för ECB är inkommande data av stor betydelse, särskilt med tanke på den förhöjda inflationen i Europa som inte har återgått till samma nivå som i USA.

Torsdag.

Kan Nasdaq fortsätta sin dominans?

Efter att Nasdaq uppvisat sitt bästa första halvår någonsin är förväntningarna enormt höga på techjättarna. I veckan rapporterar Microsoft, Meta, Amazon och Alphabet, vilket tillsammans med inflationsbeskeden väntas bli avgörande för veckans börsutveckling.

Tisdag-Onsdag.

Marknadskommentar

The devil is in the details

Efter förra veckans intensiva rapportvecka går det nu att börja dra vissa slutsatser. Överlag är det fortsatt starka vinster men oron ligger i de framåtblickande kommentarerna. I veckan rapporterar några av de amerikanska techjättarna, vilket väntas bli avgörande för den fortsatta börsutvecklingen.

Läs det finstilta i rapporterna

Rapportsäsongen växlade upp under föregående vecka och även om det överlag har presenterats starka resultat går det att utläsa en viss oro i det finstilta. Bolagens framåtblickande kommentarer har varit åt det försiktiga hållet, vilket marknaden tolkat negativt. 

Bankerna har varit vinnarna

Verkstadsbolagen uppvisar både stark omsättning och fina resultat men i vissa fall har orderingången avtagit och ledningens framåtblickande kommentarer avspeglar en viss osäkerhet. Annars har rapportsäsongens vinnare varit bankerna som fortsätter att dra fördel av det förhöjda ränteläget, vilket väsentligt förbättrar deras räntenetto. Samtidigt har kreditförlusterna förblivit låga, vilket är en positiv signal för många andra sektorer, inte minst detaljhandeln. Rapporterna från sektorn visar samtidigt att det värsta kan ligga bakom oss. 

Det märks fortfarande en diskussion kring minskade kostnader för råvaror, energi och transporter, viket är viktigt för den framtida inflationsutvecklingen. Även tidigare utmaningar relaterade till leveransproblem, såsom komponentbrist och logistiska flaskhalsar, har i stor utsträckning avtagit, och de kvarstående problemen förväntas minska under andra halvåret.

I veckan rapporterar Microsoft, Meta, Amazon och Alphabet (Google), där det blir otroligt spännande och se om bolagen kan leva upp till förväntningarna. Rapporterna blir oerhört viktiga i och med att årets börsuppgång dominerats av ett fåtal amerikanska techbolag.

Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Rapporter

 • Boule Diagnostics

Makrohändelser

 • Eurozonen: Prel. PMI Tillverkning
 • Eurozonen: Prel. PMI Tjänster
 • Eurozonen: Prel. PMI Sammanslagen
 • USA: Prel. PMI Tillverkning
 • USA: Prel. PMI Tjänster
 • USA: Prel. PMI Sammanslagen

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Bergs Timber

 • PION Group

 • Kindred Group

 • Hanza

 • K-Fast

 • Nordnet

Utl. rapporter

 • 3M Co

 • General Electric

 • General Motors

 • Spotify

 • Verizon

 • Alphabet

 • Microsoft

 • Snap

 • Teladoc

 • Visa

Övrigt

 • Stämma BHG Group

Makrohändelser

 • Tyskland: Ifo Affärsklimat
 • Tyskland: Ifo Nuläge
 • Tyskland: Ifo Förväntningar

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Hexagon

 • Concentric

 • MedicoverArion Bank

 • Traton

 • Cint Group

Utl. rapporter

 • AT&T

 • Boeing

 • CME Group

 • Coca-Cola

 • Thermo Fisher Scientific

 • Meta

Övrigt

 • Stämma Sleep Cycle

Makrohändelser

 • USA: Styrräntebesked

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Millicom

 • Eltel

 • MilDef Group

 • Sleep Cycle

Utl. rapporter

 • AbbVie

 • Bristol-Myers Squibb

 • Keurig Dr Pepper

 • Mastercard

 • McDonald’s

 • Willis Towers Watson

 • Ford

 • Intel

 • Mondelez

 • Roku

Makrohändelser

 • Eurozonen: Räntebesked ECB refinansieringsränta
 • Eurozonen: Räntebesked ECB depositränta
 • Sverige: Konsumentförtroende
 • USA: Prel. BNP-tillväxt Q2

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Rapporter

 • AstraZeneca

 • MedCap

 • Securitas

 • Cavotec

 • Hoist Finance

Utl. rapporter

 • Aon

 • Chevron

 • Exxon Mobil

 • Procter & Gamble

Makrohändelser

 • Sverige: Prel. BNP-tillväxt YoY Q2
 • Sverige: Prel. BNP-tillväxt QoQ Q2
 • Sverige: Prel. BNP-tillväxt MoM Juni
 • Sverige: Detaljhandelsuteckling YoY
 • Tyskland: Prel. Inflation KPI
 • Tyskland: Prel. Inflation HICP
 • USA: Inflation Core PCE
 • USA: Inflation PCE

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.