Veckoanalys | Vecka 35


Avvaktande men nya årshögsta på flera aktiemarknader

De globala marknaderna utvecklades oregelbundet, även om nya högsta noteringar nåddes på flera tongivande börsindex, i väntan på vägledning från centralbankskonferensen i Jackson Hole. I Sverige uppstod viss politisk dramatik efter att statsminister Stefan Löven kommunicerat sin avgång, men det bräckliga regeringsunderlaget har redan tidigare inneburit att reformmöjligheterna är begränsade. Ökande smittspridning är ett faktum när fler länder har öppnat upp vilket på nytt kan ge ekonomiska konsekvenser.

 

MARKNAD & MAKRO | Föregående vecka


Finansiella marknader

Marknadsutvecklingen under veckan präglades av en avvaktande väntan på kommunikationen från centralbankskonferensen i Jackson Hole. Fed har meddelat att marknaden ska få viss vägledning inför förändringar i penningpolitiken och konferensen var därför ett tillfälle att vägleda inför det ordinarie mötet i september. Budskapet i fredags var dock i stort en upprepning av vad som tidigare kommunicerats, att de hellre stimulerar för mycket än för lite och att de inväntar tydligare förbättringar kring sysselsättningen. Då det fortfarande finns mycket ledig kapacitet på arbetsmarknaden och deras bedömning är att inflationsförväntningarna inte är alarmerande kommunicerade Fed att de kan komma att minska på tillgångsköpen i år utan att säga att de ska minska tillgångsköpen. Den initiala marknadsreaktionen var svagt riskpositiv, med något lägre långräntor och stigande börskurser.

MSCI AC World
MSCI AC World inkl. utdelningar



Makrostatistik

Tyska IFO-index som presenterades i onsdags var en bekräftelse på vad marknaderna delvis börjat prissätta de senaste månaderna. De tidigare mycket höga förväntningarna på framtiden har börjat falla och det är istället nuläget som blivit rejält mycket mer positivt jämfört med för några månader sedan. IFO sjönk till 99,4 vilket kan jämföras med förväntningarna på 100,4 respektive föregående månads 100,7. Utsikterna dämpades främst på grund av flaskhalsar inom industrin och svagare utsikter från nöjes- och turistrelaterade sektorer, där förnyad smittspridning är ett reellt problem. Från USA visade preliminära inköpschefsindex en liknande bild där ökad smittspridning, komponentbrist och brist på arbetskraft dämpar utsikterna något. Michigan-index, amerikanskt konsumentförtroende, föll tillbaka till 70,3 vilket kan jämföras med förväntansbilden på 71 och föregående månads utfall på 81,2. Det svaga konsumentförtroendet är en avvikelse från historiskt mönster där det funnits en tydlig koppling till börsutvecklingen, men nu spretar det onekligen isär. I Sydkorea höjdes styrräntan från 0,50 procent till 0,75 procent vilket kan ses som att en normalisering efter det extremt låga ränteläget i världen kanske långsamt börjar materialiseras.

Tysk IFO index mattas av från höga nivåer
Index

 

MARKNAD & MAKRO | Innevarande vecka


Finansiella marknader

Förra veckans preliminära PMI-statistik läggs till högen av makrodata om indikerar att vi kan ha nått den konjunkturella toppen. Även om vi bedömer att tillväxten förblir stark framöver är det ohållbart att den fortsätter ånga på i samma höga takt som hittills i år. Kinas inbromsning i form av industriproduktion, detaljhandel, investeringar och kredittillväxt sänder samma signaler. Globalt lämnar nu industrin över stafettpinnen till tjänstesektorn och vi går in i en ny fas av konjunkturen. Tidigare under året har vi haft en marknadsmiljö där tillgångspriser exponerade mot starkare konjunktur gått starkt i relativa termer. Som en följd av en konjunkturell inbromsning börjar vi kunna se signaler på det omvända, till exempel i råvarupriser. Avgörande för råvaruprisernas utveckling blir också dollarutvecklingen där vi bedömer att vi står inför en fortsatt dollarförstärkning, något som inte talar för råvaruprisernas fördel. Vi ser fortsatt större tillväxtpotential i USA än resten av världen och därmed större utrymme för ökade räntedifferenser. Framåt blir därför dollarutvecklingen något att hålla ögonen lite extra på men även råvarupriserna för att plocka upp tidiga konjunktursignaler.

Råvaror och Dollarn



Makrostatistik

Månadsskifte betyder som alltid att vi får ta del av viktig statistik från inköpscheferna men framför allt avslutas veckan av den hårt bevakade sysselsättningsrapporten. Marknaden förväntar sig att 763 000 nya jobb har skapats i USA under augusti månad. Den höga tillväxttakten i landet bör fortsatt bana väg för höga tal i sysselsättningsstatistiken under kommande månader. Vi ser ett scenario framför oss där arbetsmarknaden förbättras när restriktioner tas bort och efterfrågan på tjänstekonsumtionen ökar. Vi kan vara tillbaka till nivåer som rådde före pandemin någon gång under 2023/2024, givet att sysselsättningstillväxten fortsätter i samma starka takt framöver. Vad gäller inköpscheferna är ISM-siffran i USA mest intressant och nivåer över 50 innebär att situationen bedöms vara bättre än föregående månad. Inom industrin väntas statistiken komma in på starka 59 men från nuvarande mycket höga nivåer är dock en utplaning att vänta under hösten, vilket i sig inte nödvändigtvis är en signal om underliggande försvagning, men att förbättringstakten avtar. Samma siffra för tjänstesektorn väntas landa på 63 när samhällen öppnat upp i bakgrund av vaccineringen.

USA: Antal sysselsatta
(NFP, miljoner personer)




BÖRS- & BOLAGSHÄNDELSER

 

Måndag

Utl. rapporter

Adevinta

Övrigt

Stämmor: Xavitech (extra)

Londonbörsen stängd

Tisdag

Rapporter

Academedia (kl 8.00), Eolus Vind (kl 8.30), Concejo

Utl. rapporter

Norwegian (kl 7.00)

Övrigt

Stämmor: Allarity Therapeutics (extra), Bergman & Beving, ES Group (ändrat datum från 27 augusti), Västsvensk Logistik

Exklusive utdelning: Aros Bostad (1:88 SEK i preferensaktie, kvartalsvis), Avance Gas (USD 0,02)

Onsdag

Rapporter

SAS (kl 8.00)

Övrigt

Exklusive utdelning: Bergman & Beving (3:00 SEK)

Torsdag

Rapporter

Enquest (prel datum)

Utl. rapporter

Abercrombie (prel datum), Toro (prel datum)

Övrigt

Stämmor: Fenix (extra)

Fredag

Rapporter

Sectra (kl 8.15)

Övrigt

Stämmor: Dist IT (extra)

Exklusive utdelning: Mowi (NOK 1,96), Västsvensk Logistik (1:35 SEK kvartalsvis)

 

AKTIEINDEX

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

ÖVRIGA TILLGÅNGSSLAG

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

ALLOKERING

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa indikatorn.

 

Analytikerna bakom veckoanalysen