Veckoanalysen Vecka 38
Både Fed och Riksbanken höjer med 75 punkter

Förhoppningar om en fallande amerikansk inflationstakt kom delvis på skam och dystra framtidsutsikter från amerikanska logistikbolag målade upp en allt mörkare konjunkturbild. Börserna föll kraftigt och nu är det allt mer sannolikt att Fed höjer för tredje gången i rad med 75 punkter i veckan. Även Riksbanken väntas höja med 75 punkter nu.
Föregående vecka

Marknad & makro

Finansiella marknader

I brist på rapporter stod makro i fokus under föregående vecka. Eftersom inflationen är det viktigaste för marknadsutveckling just nu, då det avgör hur hårt centralbankerna behöver dra i handbromsen, var världens alla blickar på den amerikanska inflationen som släpptes under föregående vecka. Förhoppningen om att den fallande trenden skulle fortsätta grusades när inflationen kom in högre än väntat (se mer nedan under makrostatistik). Amerikanska börser föll kraftigt och oron spred sig till börserna i Europa och Asien. Summerat över hela veckan föll globala börser med 4 procent i dollar räknat. Som så många gånger förr när det är turbulent tappar kronan, vilket har varit fallet även nu. Även räntorna steg en hel del efter inflationsutfallet. I slutet av augusti sänkte vi betyget för globala aktier på grund av den oro vi då bedömde att vi stod inför. Mycket tyder på att vi har en fortsatt skakig börs med stora svängningar framför oss, till dess att marknaden ser tydligare tecken på att inflationen faller tillbaka och att centralbankerna kan bromsa takten i sin åtstramning.

2022 har varit ett tufft börsår

Makrostatistik

Inflationstakten i USA bromsade in till 8,3 procent på årsbasis från 8,5 procent i juli. Väntat var 8,1 procent. Den stora överraskningen var att inflationen rensat från mat och energipriser ökade mer än väntat, med 0,6 procent på månadsbasis mot väntade 0,3 procent. Utfallet ökar sannolikheten för att Fed går fram med den tredje raka 75-punktershöjningen i veckan. Vi fick även ta del av svensk inflationsstatistik, där KPIF för augusti visar på en årstakt om 9,0 procent. Boendekostnader har stigit 15 procent, mat har blivit 14 procent dyrare och transporter 10 procent dyrare jämfört med förra året. Boende, mat och transporter står för 70 procent av den totala inflationsuppgången och tydligt är att hushållen påverkas kraftigt av samtliga prisuppgångar. Höga prisnivåer och de aggressiva räntehöjningarna från Riksbanken kommer fortsätta pressa svensk konsumtion och huspriser under kommande månader.

Inflationssiffror högt över centralbankernas mål
Inflationen är avgörande för finansmarknadernas utveckling i närtid

Nuvarande vecka

Marknad & makro

Finansiella marknader

Konjunkturoro präglar återigen finansmarknaderna och kommer sannolikt fortsätta vara i fokus under de kommande veckorna. Inflationstakten och därigenom omfattningen på centralbankernas åtstramningar är just nu ledande för marknadsutvecklingen då räntehöjningarna bedöms medföra en rejäl inbromsning i ekonomisk aktivitet. Investeringsklimatet är onekligen bistert då stigande räntor i kombination med fallande konjunkturförväntningar ger prisfall för  obligationer, aktier och råvaror. Samtidigt är den aktuella förväntansbilden rejält negativ och en avmattning eller mild lågkonjunktur speglas i hög grad redan i prissättningen av finansiella tillgångar. Osäkerheten i sig om huruvida den strama penningpolitiken medför en hård eller mild inbromsning utgör i sig också en risk, vilket adderar till nervositeten i marknaden. När osäkerheten kring inflationstakt och penningpolitik minskar successivt finns också goda förutsättningar för en stabilare och mer positiv marknadsutveckling. Vinstmultiplarna på aktiemarknaden har kommit ned rejält under året och givet att vinstprognoserna stämmer är värderingarna nu relativt låga.

Vinstmultiplarna faller under historiska snitt
P/E (kommande 12m)

Makrostatistik

Mellan rapportperioderna blir det naturlig ett större makrofokus och veckan inleds med NAHB husmarknadsindex från USA. Stämningsläget bland de amerikanska husbyggarna var mycket bra runt årsskiftet men har fallit rejält under året. För september månad väntas indexet falla ytterligare till 47, från föregående månads utfall på 49. Stigande finansieringskostnader för köparna och skenande produktionskostnader för byggarna medför ett kärvt läge. På tisdag presenteras japansk inflationsdata, kärninflationen väntas stiga till 2,7 procent i årstakt. Riksbanken presenterar också sitt räntebesked och förväntas höja styrräntan med 0,75 procent. Onsdagen bjuder på mer amerikansk husmarknadsstatistik i form av försäljningsutveckling för befintliga bostäder. Veckans viktigaste makrohändelse är amerikanska centralbankens, Federal reserves, räntebesked med efterföljande presskonferens och förväntansbilden är att en höjning med 0,75 procent blir utfallet. Ett räntebesked presenteras också av Bank of England samma dag. Styrräntan förväntas höjas med 50 punkter till 2,25 procent. Bank of Japan presenterar sitt räntebesked på torsdag men förväntas lämna styrräntan oförändrad på – 0,1 procent. Veckan avslutas med en rad så kallade preliminära eller flash data avseende inköpschefsindex, från Europa och USA. Precis som tidigare förväntas de amerikanska inköpscheferna uppvisa en positivare syn på framtiden än de europeiska.

USA: NAHB och husbyggande

Börskalender

Börs- och bolagshändelser

Måndag

Övrigt

Londonbörsen stängd pga begravningen utav drottning Elisabeth II. Tokyobörsen stängd. Securitas: första dag för handel exklusive rätt att delta i nyemission

Tisdag

Övrigt

Ericsson: telefonkonferens om ny rapporteringsstruktur kl 15.00. Telenor kapitalmarknadsdag

Onsdag

Övrigt

Stämmor: Embracer

Torsdag

Övrigt

Kapitalmarknadsdag: Lerøy Seafood Group kl 12.00, Azelio kl 13.00-16.00, Xbrane Biopharma kl 14.00 . Ex. utdelning: Axfood (3:75 SEK), Cibus (0:09 EUR), Platzer (1:10 SEK). Leo Vegas: sista dag för handel inför avnotering, efter uppköp

Fredag

Övrigt

Tokyobörsen stängd

Aktieindex

Aktuell börsutveckling

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen

Övriga tillgångsslag

Ränte-, valuta och råvarumarknaden

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen

Allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa tabellen

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall
Ansvarig taktisk allokering
marcus.tengvall@soderbergpartners.se
Sebastian Gierlowski Carling
Sebastian Gierlowski Carling
Investeringsstrateg
sebastian.gierlowski.carling@soderbergpartners.se
Lowiza Svensson
Lowiza Svensson
Studentanalytiker

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.