Veckoanalysen Vecka 39
Hökaktiga centralbanker pressar marknaderna

Centralbankerna höjde styrräntorna och kommunicerade att de inte tvekar för nå sina respektive inflationsmål, oavsett om priset är kraftigt inbromsad ekonomiska aktivitet. Marknaderna tog fasta på den hökaktiga retoriken och ett rejält säljtryck blev ett faktum. Dollarn stärktes rejält mot flertalet valutor och både kronan och det brittiska pundet försvagades kraftigt.
Föregående vecka

Marknad & makro

Finansiella marknader

En överväldigande vecka med räntebesked från ett flertal centralbanker präglade marknadsutvecklingen. Amerikanska Fed höjde som väntat styrräntan med 0,75 procent men det var framförallt en rejält högre räntebana och uttalanden om att inflationen ska bekämpas och styrräntan höjas mer även om det medför stor ekonomisk skada som fick marknaderna att surna till. Rysslands ökade insatser för att vända krisutvecklingen, med folkomröstningar i erövrade områden och mobilisering av 300 000 reservister samt upprepade hot om kärnvapen, indikerar att kriget tyvärr kan pågå under en utdragen tidsperiod. Marknadspåverkan från kriget bedömer vi dock främst är indirekt genom utbudsbegränsningar för många råvaror och energi som därigenom är inflationsdrivande. Priser på finansiella tillgångar föll överlag kraftigt under veckan och S&P 500, Stockholmsbörsen och världsindex föll alla med 5,0 procent i lokal valuta. I kronor räknat höll sig världsindex runt nollan. Vi bedömer att osäkerheten kvarstår på kort sikt men vill samtidigt påminna om att marknaderna tenderar att vara nära en lågpunkt när allt upplevs som nattsvart.

Svag krona har dämpat fallet på aktiemarknaderna

Makrostatistik

Veckans statistik inleddes med NAHB, en sentimentsindikator för husbyggare i USA. Utfallet blev 46 jämfört med förväntningarna på 47. Indexet har nu fallit sju månader i rad och speglar en allt dystrare tillvaro för branschen. Från Sverige presenterades arbetslösheten i augusti som uppgick till 6,6 procent att jämföra med 6,4 procent i juli. Riksbanken höjde styrräntan med en hel procentenhet i tisdags, något mer än förväntansbilden på 75 punkter, till 1,75 procent. I USA höjde Fed styrräntan med 0,75 procent till 3,5 procent, vilket också var väntat. Överraskande var dock kommunikationen om en högre räntebana och hökaktiga uttalanden om att inflationen kommer att bekämpas oavsett om ekonomisk aktivitet drabbas hårt. Torsdagen bjöd på räntebesked från både Bank of Japan och Bank of England. Bank of Japan lämnade styrräntan på minus 0,1 procent, men bjöd på valutaintervenering för att stötta den svaga yenen. Bank of England höjde som väntat styrräntan med 0,5 procent till 2,25 procent. Från Storbritannien presenterades också ett rejält finanspolitiskt stimulanspaket, med tydligt stöd till hushållen för att motverka effekten av höga energipriser men också omfattande skattesänkningar. Marknadens reaktion var tydligt riskavert och pundet tappade rejält mot framförallt dollarn. Under pandemikrisen var läget onekligen ett helt annat, med samordnade stimulanser penningpolitiskt och finanspolitiskt, till skillnad från idag då penningpolitiken stramas åt samtidigt som finanspolitiken försöker begränsa skadan av prischockerna. ECB ligger alltså efter Fed, som inledde sin räntehöjningscykel tidigare och nyligen genomförde sin andra raka 75-punktshöjning.

Pundet på fall

Nuvarande vecka

Marknad & makro

Finansiella marknader

Efter förra veckans Fed-besked som utlöste ny ränteoro och sänkte börshumöret kommer stort fokus ligga på fredagens inflationsdata i form av PCE som tros ha tagit ny fart i augusti. Fed-topparnas tal, främst chefen Jerome Powells på tisdag kommer även vara av stort intresse för marknaden då fler signaler om den fortsatta åtstramningen kan komma att presenteras. Med en tioårig statsobligationsränta på 3,70 procent och en tvåårig statsobligationsränta på 4,26 kommer stort fokus vara på utvecklingen på den mycket volatila räntemarknaden under veckan. Samtidigt letar marknaden tecken på en börsbotten och vi bedömer att vi närmar oss den, även om det givetvis är mycket svårt att säga exakt när den kommer. Till dess kommer marknaden fortsätta att handla turbulent och volatilt. Marknaden kommer som sagt fokusera på makroindikatorerna eftersom inflation och räntor styr börsen just nu. Vi får däremot ta del av både H&M:s och Nikes kvartalsrapporter på torsdag där vi kan få signaler om hur efterfrågesituationen ser ut hos konsumenterna. Det blir en viktig signal för hur mycket efterfrågebortfallet har påverkat vinstutvecklingen.

Kraftigt stigande räntor pressar börserna

Makrostatistik

Hushållen pressas från flera håll när räntor och kostnadsläget stiger samtidigt. Ett sätt att mäta hushållens humör är att titta på konsumentförtroende som presenteras både för USA och Sverige i veckan. Konfidensindikatorn i USA väntas trots den rådande situationen stiga för andra månaden i rad när septembersiffrorna presenteras på tisdag. Att detaljhandeln i USA oväntat vände upp i augusti när bensinpriserna backade är ett tecken på detta. Under året har osäkerheten bland svenska hushållen ökat kraftigt och hushållen har inte varit så här pessimistiska sedan krisen i början på 90-talet. Att den så viktiga svenska bostadsmarknaden visar svaghetstecken bör få genomslag på hushållens humör. Samtidigt riskerar ett svagt konsumentförtroende leda till dämpad konsumtion, vilket vi hittills sett i den svenska detaljhandeln som föll med 3,3 procent i juli jämfört med för ett år sedan.  På onsdag får vi nya siffror för svensk detaljhandel som sänder viktiga signaler om hushållens köpkraft, där en fortsatt svaghet väntas. På onsdag kommer även KI:s barometer och prognos där rekorddeppiga hushåll väntas bli ännu deppigare.

Hushållen deppar som under 90-talskrisen
KI-barometern

Börskalender

Börs- och bolagshändelser

Onsdag

Övrigt

Kapitalmarknadsdag: Carlsberg

Torsdag

Rapporter

H&M (08.00), First North. Alcadon (8.30-12.00), Spotlight: Phase Holographic

Utl. rapporter

Nike

Aktieindex

Aktuell börsutveckling

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen

Övriga tillgångsslag

Ränte-, valuta och råvarumarknaden

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen

Allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa tabellen

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall
Ansvarig taktisk allokering
marcus.tengvall@soderbergpartners.se
Sebastian Gierlowski Carling
Sebastian Gierlowski Carling
Investeringsstrateg
sebastian.gierlowski.carling@soderbergpartners.se
Lowiza Svensson
Lowiza Svensson
Studentanalytiker

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.