Veckoanalysen Vecka 40
Starkare krona trots oroliga marknader

Centralbanker är fortsatt i centrum globalt där alla verkar tävla om att kommunicera den mest hökaktig hållningen. Volatiliteten på marknaden fortsatte och när vi summerar veckan var det åter nedgångar på flertalet marknader om än mindre än tidigare vecka. Stockholmsbörsen utvecklades dock positivt över veckan och den svenska kronan visade initiala tecken på styrka efter en lång period av svaghet.
Föregående vecka

Marknad & makro

Finansiella marknader

Fortsatt stor osäkerhet på de finansiella marknaderna där den geopolitiska oron i alla högsta grad finns kvar. Att se den svenska kronan visa styrka, samtidigt som situationen i Ukraina försämrades med den ryska annekteringen av fyra regioner, var därför anmärkningsvärt. Alltid vanskligt att peka ut exakt vad som driver valutamarknaden dag för dag men många tillskriver Riksbankens protokoll från i mitten av veckan som en av flera bidragande faktorer. Priser på finansiella tillgångar föll överlag även denna vecka med Stockholmsbörsen som ett positivt undantag. Kortare räntor globalt, 2 till 5 år, föll tillbaka en del, medan längre räntor steg i begränsad omfattning. Här och nu är osäkerheten fortsatt stor men vi står fast vid en svagt positiv syn på bland annat nordiska aktier samt kan konstatera att det var länge sedan räntor generellt såg så pass intressant ut som nu. Sällanköpsbolaget Nike indikerade i sin rapport att de behöver minska ned på lagernivåer, något som vi påtalat kan komma bli en trend framgent bland företag. Vinstmarginalerna kan därför pressas men är också något som kommer spela in positivt vad gäller vår syn på framtida inflation.

Viss återhämtning för den svenska kronan

Makrostatistik

Som förväntat bekräftade KI-barometern i veckan att hushållen fortsatt är på otroligt dåligt humör. Indikatorn för hushållen sjönk från 57,8 ned till 49,7. Detta är lägre nivåer jämfört med både coronakrisen och den stora finansiella krisen 2008. Vi behöver gå tillbaka till tidigt 90-tal, under den stora fastighetskrisen, för att finna tal på dessa låga nivåer. Även företagens humör tynger den totala indikatorn även om de fortsatt mår betydligt bättre än hushållen. Vi fick även Riksbankens protokoll från deras ”100 punkters möte”. Beslutet var enigt och om vi skall försöka sätta en rubrik på mötet så får det bli balanserat neutralt till aningen hökaktigt. De vill fortsätta höja snabbt, men inte så mycket till i absoluta termer. Slutnivån för Riksbanken indikeras fortfarande runt 2,50 procent, det vill säga 75 punkter till från dagens nivåer. Marknaden har legat mer än 100 punkter högre där vi som högst haft nivåer kring 3,75 procent. Detta har sedan sakta kommit ned och när vi summerar veckan så verkar marknaden nu bedöma att Riksbanken stannar vid knappa 3,50 procent i slutet av 2023, något vi anser vara en lite väl hög nivå givet den ekonomiska kontext vi ser framför oss. Veckan avslutades med inflation från eurozonen som landade på 10,0 procent. När vi tittar igenom detaljerna så kommer det bli svårt för ECB att ej fortsätta på den inslagna banan och slutnivån för styrräntan har om något skruvats upp ytterligare en nivå eller två.

Hushållen deppar som under 90-talskrisen
KI-barometern

Nuvarande vecka

Marknad & makro

Finansiella marknader

I väntan på företagens rapporter för det tredje kvartalet, som på allvar börjar trilla in först om ett par veckor, är det fortsatt fokus på centralbankernas agerande framöver. Ännu går det inte att skönja någon respit när det kommer till den höga inflationstakten och med tanke på föregående veckas volatilitet på marknaderna blir det fortsatt fokus på framför allt räntemarknaden. I försöken att hitta en börsbotten är det intressant att se när tidigare mönster upphör att gälla. Ett sådant fick vi bevittna under förra veckan när plötsligt kronan stärktes ordentligt mot dollarn, mitt under en usel dag på aktiemarknaden i torsdags. Från ett aktiemarknadsperspektiv kan det alltså vara intressant att se om fler sådana förändringar i marknadsbeteende upprepas framöver då det kan ge en signal om ändrat beteende på marknaden. Något som skulle vara högst önskat när det kommer till den svaga aktiemarknaden. Dessvärre fullföljer Ryssland sina aggressioner och annekterade den största landmassan i Europa sedan andra världskriget. Detta har tidigare setts som en potentiell signal från väst att öka trycket på Ryssland och under veckan lär de geopolitiska spänningarna öka ytterligare. Något som inte är positivt utifrån ett både humanitärt som finansiellt perspektiv.

Äntligen bottenkänning på börsen?

Makrostatistik

Månadsskifte innebär som vanligt en rad intressant makrostatistik med definitiva inköpschefsindex i spetsen. De preliminära talen för eurozonen, som vi fick ta del av för lite mer än en vecka sedan, pekade på ytterligare nedgångar för både tillverknings- och servicesektorn. Nivåerna är i linje med en lågkonjunktur men vi förväntar oss att dessa förvärras än mer ju närmare vintern vi kommer på grund av energikrisen. Även svenska inköpschefsindex har fallit tillbaka en hel del under året, förvisso från höga nivåer. Augustisiffran uppgick till 50,6 vilket är strax över brytpunkten för en tillväxt över det normala. Vi förväntar oss även att det svenska indexet faller än mer i september. Den amerikanska motsvarigheten ISM har hållit uppe bättre än sina europeiska motsvarigheter. I augusti månad uppgick nivån till 52,8, samma som i juli, och förväntningar ligger på en något lägre nivå för september. I fredags publicerades de regionala mätningarna från Chicago och om dom ska vara någon vägledning så kan ISM däremot falla rejält. I Sverige får vi dessutom den månatliga tillväxtindikatorn från SCB och under fredagen presenterar USA den intressanta siffran över sysselsättningen i september.

Fortsatt sämre stämningsläge att vänta

Börskalender

Börs- och bolagshändelser

Måndag

Övrigt

Kinesiska börsen stängd

Tisdag

Rapporter

Skistar

Utl. rapporter

Ford

Övrigt

Kinesiska börsen stängd

Onsdag

Rapporter

Bang & Olufsen

Utl. rapporter

Costco

Övrigt

Kinesiska börsen stängd

Torsdag

Rapporter

Industrivärden, Stolt-Nielsen

Utl. rapporter

Constellation Brands, McCormick & Co

Aktieindex

Aktuell börsutveckling

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen

Övriga tillgångsslag

Ränte-, valuta och råvarumarknaden

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen

Allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa tabellen

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall
Ansvarig taktisk allokering
marcus.tengvall@soderbergpartners.se
Sebastian Gierlowski Carling
Sebastian Gierlowski Carling
Investeringsstrateg
sebastian.gierlowski.carling@soderbergpartners.se
Lowiza Svensson
Lowiza Svensson
Studentanalytiker

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.