Veckoanalysen Vecka 41
Fortsatt jakt på signaler som kan få Fed att tänka om

Marknaderna fortsätter att söka efter makroekonomiska tecken som kan tänkas få centralbankerna på andra tankar. Samtidigt så fortsätter pressen på konsumenterna och veckan präglades av fortsatt volatilitet.
Föregående vecka

Marknad & makro

Finansiella marknader

Veckan summerades till slut på -0,5 procent för Stockholmsbörsen efter en rejäl berg- och dalbana. Veckan inleddes piggt när data från världens inköpschefer pekade på fortsatt ekonomisk inbromsning och framför allt då amerikanska ISM kom in klart sämre än väntat steg hoppet om detta kanske kan få Fed på andra tankar snart. Svagare makro innebär gladare aktiemarknad just nu. Men säg den glädje som får bestå. Oljekartellen OPEC meddelade senare i veckan att man avser möta svagare global efterfrågan genom att sänka den globala produktionstaken med hela 2 miljoner oljefat per dag. En klart mycket högre nivå än vad som det tidigare spekulerats i. Oljepriset steg över elva procent under veckan och grusade investerarnas humör. En något högre amerikansk sysselsättningssiffra under fredagen tryckte till slut ned Stockholmsbörsen på minus för veckan. Svängningarna var även stora på ränte- och valutamarknaden där till exempel den svenska kronan stärktes ordentligt under inledningen av veckan, för att sedan tappa ännu mer mot dollarn. Samma sak med räntemarknaden där initiala räntefall ersattes med stigande räntor för veckan som helhet. För svenskt vidkommande bjöd torsdagen även på stora nyheter inom fastighetssektorn då M2 Asset Management, kontrollerat av Rutger Arnhult, tvingats sälja stora delar av sitt innehav i Castellum till Akelius Residential Property. Den svenska fastighetskrisen har därmed fått sitt första offer men sannolikt inte sitt sista.

Ännu ingen börsbotten i sikte?

Makrostatistik

Månadsskifte innebär som vanligt en hel del intressant makrostatistik. Veckan inleddes med inköpschefsindex från runt om i världen som bland annat visade på fortsatt inbromsning i ekonomin. Svenskt inköpschefsindex från tillverkningsindustrin sjönk tillbaka till 49,2, det vill säga under brytpunkten 50. Den amerikanska motsvarigheten ISM föll klart mer än väntat till 50,9 och i delindexen för ISM framgick det att stora fall för nya order och anställningsplaner bidrog mycket till fallet. För svensk del presenterades även månadsstatistik från SCB som pekade på en ekonomisk inbromsning i augusti. Tillväxtindikatorn föll 1,3 procent på månaden, mer än väntat, medan tillväxten jämfört med för ett år sen landade på 3,6 procent. Svensk statistik över bostadspriserna i september pekade på fortsatt prisnedgång på både villor och bostadsrätter i september. Däremot var priserna oförändrade i Storstockholm som man räknar med som en ledande indikator för resten av landet, en potentiell ljusglimt i höstmörkret. Efter måndagens svaga ISM-siffra, särskilt vad gäller anställningsplanerna, var fokuset på fredagen helt riktat mot den amerikanska sysselsättningssiffran. I september ökade antalet sysselsatta i USA med 263 000 vilket var en tydligt lägre nivå än i augusti men ändå lite högre än väntat. Arbetslösheten sjönk ytterligare till 3,5 procent medan löneökningstakten som väntat sjönk tillbaka något till 5,0 procent.

Svagare makroutsikter
Men för tidigt för Fed att ändra riktning

Nuvarande vecka

Marknad & makro

Finansiella marknader

Vi väntar fortfarande på att rapportsäsongen för det tredje kvartalet skall komma igång på riktigt. Dock börjar det nu ramla in lite fler tyngre rapporter under veckan, så det börjar bli dags att skifta fokus så smått. Däremot får vi nog acceptera att även denna vecka så kommer fokus att ligga på centralbanker och tecken på vart konjunkturen är på väg. Inflationsdata har än så länge inte visat tecken på att vika ned sig, något vi dock tror är mer än tidsfråga om något annat. I veckan får vi åter ett nytt test när vi får ny fräsch prisdata att analysera. Här och nu är det dock nog för tidigt att hoppas på positiva tecken vad gäller en vändning. Svenska kronans styrka mot den amerikanska dollarn kom av sig lite i slutet av veckan. Detta valutapar är något vi fortsätter att följa väldigt nära för stunden. Kriget i Ukraina verkar gå in i nya faser varje vecka och vi måste nog börja acceptera att denna osäkerhetsfaktor, i ett rent marknadsperspektiv, kommer bestå under överskådlig tid.

Valutor handlas fortsatt volatilt

Makrostatistik

Som vanligt andra veckan i månaden så bjuds vi initialt på SEB:s boprisindikator för oktober. På tisdag släpper IMF sin nya World Economic Outlook (WEO) där vi får deras senaste vy bland annat vad gäller BNP prognoser. På onsdag får vi arbetsmarknadsstatistik från Arbetsförmedlingen samt inflationsförväntningar från Prospera. Även industriproduktionen för Eurozonen presenteras under dagen där en förbättring från -2,4 till 1,2 procent förväntas . På kvällen släpps protokollet från FOMCs, kommittén inom den amerikanska centralbanken som bestämmer dess styrränta, senaste möte som kommer att analyseras ordentligt av marknaden för att söka finna något som kan indikera vad gäller framtida agerande samt en eventuell slutnivå för deras styrränta. På torsdag kommer åter inflationsdata fånga de flestas uppmärksamhet. Vi inleder dagen med KPI samt KPIF från Sverige. KPI väntas landa på 10,4 procent mot föregående månads 9,8, samtidigt som KPIF väntas ha stigit från 9,0 till 9,3 procent. KPIF exklusive energi väntas landa på 7,5 procent, mot augustis 6,8 procent. Samtliga dessa siffror är helt klart på fortsatt på höga nivåer men som vi talat om tidigare så ser vi fler tecken på att vi börjar närma oss ett läge där vi kommer få se talen så smått krypa nedåt igen. Inflationsdata från Tyskland väntas komma in på 10,0 procent, samma nivå som månaden tidigare. Dagen avslutas med CPI från USA. Headline väntas sjunka lite, från 8,6 till 8,3 procent. Rensat för mat och energi är bilden den omvända och en ökning väntas från 6,3 till 6,5 procent. Veckan avslutas sedan med lite statistik från USA. Först får vi definitiva retail sales där vi förväntar oss en tillbakagång från 0,3 till 0,2 procent på månadsbasis. Sist får vi en ny konfidensindikator från University of Michigan där en liten förbättring förväntas, från 58,6 till 58,8.

Inflationssiffror högt över centralbankernas mål

Börskalender

Börs- och bolagshändelser

Tisdag

Rapporter

Dustin Group, Öresund

Onsdag

Utl. rapporter

PepsiCo

Torsdag

Rapporter

Creades

Utl. rapporter

Black Rock, Delta Air Lines, Walgreens

Fredag

Rapporter

Atrium Ljungberg

Utl. rapporter

JP Morgan Chase, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo & Co, U.S. Bancorp, ABG Sundal Collier

Aktieindex

Aktuell börsutveckling

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen

Övriga tillgångsslag

Ränte-, valuta och råvarumarknaden

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen

Allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa tabellen

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall
Ansvarig taktisk allokering
marcus.tengvall@soderbergpartners.se
Sebastian Gierlowski Carling
Sebastian Gierlowski Carling
Investeringsstrateg
sebastian.gierlowski.carling@soderbergpartners.se
Lowiza Svensson
Lowiza Svensson
Studentanalytiker

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.