Veckoanalysen Vecka 42
Turbulent marknad i inflationsstatistikens spår

Marknaden fortsätter handla mycket slagigt och veckan som gick var sannerligen inget undantag. Veckans höjdpunkt var de inflationssiffror som släpptes under torsdagen och som fick börsen att visa på en riktig jojorörelse. Dessutom har rapportsäsongen nu dragit igång på riktigt, vilket både präglade veckan som gick och kommer få en stor marknadspåverkan framgent.
Föregående vecka

Marknad & makro

Finansiella marknader

Aktiemarknaderna såväl i Sverige som utomlands föll under inledningen av veckan, inför den inflationsstatistik som presenterades under torsdagen. Torsdagen blev sedan utan tvekan veckans mest händelserika dag på marknaden. I Sverige var börsen upp och i USA såg det ut som att vi skulle få en positiv öppning, fram till 14:30 då den amerikanska inflationsstatistiken presenterades. Mer om vad den statistiken visade följer nedan, men resultatet av statistiken blev att marknaden störtdök. Fallet blev dock kortvarigt, och från bottennoteringen för dagen upp till stängningsnivån hade flertalet aktieindex stigit med över fem procent. Det glada börshumöret fortsatte på fredagen i Sverige och Asien, men torsdagens uppgångar hann reverseras i USA innan börsen stängde. Flera av de amerikanska storbankerna släppte även sina kvartalsrapporter på fredagen. Även om vinsterna föll så föll de överlag mindre än väntat, och de stora negativa posterna var en minskad Investment Banking-aktivitet samt ökade avsättningar för kreditförluster. På fredagen presenterades även ett nytt regeringsunderlag i Sverige.

Volatilitetsindex visar på den höga marknadsturbulensen

Makrostatistik

Veckan var fullspäckad med makrostatistik. Under tisdagen bjöds vi på den senaste versionen av IMF:s World Economic Outlook, deras prognos över hur världsekonomin kommer utvecklas under året och nästa år. I prognosen för BNP-tillväxten 2022 fick vi se en liten upprevidering i tillväxtekonomier och en liten nedrevidering i de utvecklade ekonomierna, som resulterade i ett den globala prognosen låg kvar på de 3,2 procent som estimerades i juli. För 2023 reviderades prognosen för både utvecklade ekonomier och tillväxtekonomier ned, och prognosen för den globala BNP-tillväxten reviderades ned med 0,2 procentenheter, till 2,7 procent. Om detta faller in vore det att anse som ett positivt utfall, givet de många utmaningar vi står inför. Dock ska poängteras att tillväxtländerna väntas ha en betydligt bättre utveckling än de utvecklade ekonomierna. På onsdagskvällen bjöds vi sedan på protokollet från det senaste Fed-mötet, som dock blev relativt intetsägande och visade att Fed håller kurs. Veckans höjdpunkt kom som sagt under torsdagen, när först svensk och sedan amerikansk inflation presenterades. I Sverige steg KPI till 10,8 procent och KPIF till 9,7 procent, mot väntade 10,5 respektive 9,3 procent. KPI på månadsbasis landade på hela 1,4 procent. Sverige satte ton och USA följde efter, då även den amerikanska inflationen kom in högre än väntat. KPI var 8,2 procent mot väntade 8,1. Samtidigt var även kärninflationen högre än väntat på 6,6 procent mot väntade 6,5, en ökning mot föregående månads 6,3 procent. Veckan avslutades med preliminärt konsumentförtroende från USA, som var något starkare än väntat.

Inflationen fortsätter komma in högre än estimerat

Nuvarande vecka

Marknad & makro

Finansiella marknader

Rapportsäsongen kommer igång på allvar även i Norden under veckan och bara på torsdag rapporterar hela 54 nordiska bolag. Förväntningarna är lågt ställda inför Q3:orna (största nedskrivningarna av kvartalsestimaten på två år), vilket öppnar för kortsiktigt positiva budskap. Däremot kan mottagandet bli svagt, då marknaden tittar runt hörnet efter avmattningen. Fokus är på vinstutsikter för 2023 som succesivt tas ned och framtidsutsikterna lär knappast vara allt för optimistiska eller tydliga från bolagen. Att konjunkturen och konsumtionen bromsar kraftigare än marknaden tidigare trott har fått flera konsumentrelaterade bolag att vinstvarna inför rapporterna. Industribolagen har inte sett dessa effekter än, men det lär komma längre fram. Som alltid kommer mycket fokus ligga på Sandviks (måndag) och Atlas Copcos (onsdag) rapporter, då de tenderar att sätta tonläget för den svenska rapportsäsongen. Vi får även ta del av tongivande amerikanska rapporter i form av Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Netflix och Tesla. Veckan väntas även präglas av fortsatt turbulens i Storbritannien. Bank of England har avslutat sina stödköp och regeringens U-sväng lär inte räcka för att rädda förtroendet.

Kan rapporterna lyfta det pressade börshumöret?
Stockholmsbörsen ink. utdelningar

Makrostatistik

Hushållen pressas från flera håll samtidigt när räntor, energipriser och kostnadsläget stiger. Samtidigt hamnar bostadsmarknaden under press, vilket vi sett under året. I veckan får vi viktig bostadsmarknadsstatistik från USA där den negativa trenden väntas fortsätta. I Europa presenteras inflationssiffror på onsdag, där HICP-inflationen väntas komma in på 10 procent i årstakt. Det visar tydligt att stigande energipriser får ett stort genomslag i Europa. Det syns även i tyska producentpriser som väntas stiga med 45 procent i årstakt på torsdag. Veckan bjuder även på ZEW-index, som mäter tyska investerares och analytikers förväntningar på ekonomin. Indikatorn väntas försvagas ytterligare. I Kina inledes igår kommunistpartiets partikongress som pågår hela veckan. Efter dämpad tillväxt blir tisdagens BNP-siffror från landet högintressanta. På hemmaplan får vi svenska bostadspriser enligt Value­guard på torsdag, innan veckan avslutas med svensk arbetslöshet på fredag.

Tysk KPI och PPI
PPI överstiger KPI med råge i Tyskland

Börskalender

Börs- och bolagshändelser

Måndag

Rapporter

Sandvik, Note, TF Bank, Alleima, Elanders

Utl. rapporter

Bank of America

Övrigt

Rapportpresentationer rapporterande bolag

Tisdag

Rapporter

EQT, Avanza, Platzer, Profilgruppen

Utl. rapporter

Roche, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, Netflix

Övrigt

Rapportpresentationer rapporterande bolag

Onsdag

Rapporter

SHB, Getinge, Kinnevik, Atlas Copco, BE Group, ACQ Bure, Fingerprint Cards, HMS Networks

Utl. rapporter

ASML, Procter & Gamble, Telsa, IBM, Asos, Alcoa, Abbott Labs, BHP

Övrigt

Rapportpresentationer rapporterande bolag, Kapitalmarknadsdag: Kinnevik

Torsdag

Rapporter

Nordea, ABB, Axfood, Ericsson, Linc, Nokia, Tele2, Volvo, Investor, Fabege, Gränges, Holmen, Nyfosa, Bergman & Beving, Boliden, Lime, Alimak, Alligator, AQ Group, Bioarctic, Byggmax, Castellum, Hansa Biopharma, Hemnet, Mycronic, Softronic, VNV Global, Beijer Ref, Ework, Studsvik, Besqab, OEM, Fastpartner, Vitec

Utl. rapporter

AT&T, Blackstone, Philip Morris International, Snap, Freeport-Mcmoran, Kering, Manpower, Nucor, Whirlpool

Övrigt

Stämmor: Imsys, Rapportpresentationer rapporterande bolag, Exklusive utdelning: Atlas Copco

Fredag

Rapporter

Telia, Husqvarna, Diös, Collector, Lifco, Munters, Stora Enso, Wihlborgs, Biogaia, Dedicare, Doro, NP3, Ovzon, Probi, Svedbergs, Autoliv, Hexpool, Elos Medtech

Utl. rapporter

American Express, Verizon

Övrigt

Rapportpresentationer rapporterande bolag, Exklusive utdelning: Epiroc, Öresund, Cibus

Aktieindex

Aktuell börsutveckling

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen

Övriga tillgångsslag

Ränte-, valuta och råvarumarknaden

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen

Allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa tabellen

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall
Ansvarig taktisk allokering
marcus.tengvall@soderbergpartners.se
Sebastian Gierlowski Carling
Sebastian Gierlowski Carling
Investeringsstrateg
sebastian.gierlowski.carling@soderbergpartners.se
Lowiza Svensson
Lowiza Svensson
Studentanalytiker

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.