Veckoanalysen Vecka 44
Spridda skurar i rapportsäsongens spår

Vi har nu tagit oss igenom en stor del av rapportsäsongen, och i vanlig ordning bjuder bolagen på spridda skurar. Somliga har presterat väl och ser relativt goda möjligheter att kunna hantera en kommande lågkonjunktur, medan andra får kämpa när ekonomin stramas åt. Nu återtar även centralbankerna en del av fokuset, när det åter är dags för nya styrräntebesked.
Föregående vecka

Marknad & makro

Finansiella marknader

Aktiemarknaden bjöd på en fullspäckad vecka med en stor mängd bolag som släppte sina kvartalsrapporter. Under föregående vecka var det de amerikanska techjättarnas tur, med rapporter från Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft och Meta. Det blir allt mer tydligt att de bolag som är beroende av välmående konsumenter börjar ta stryk, vilket syntes på rapporterna från Amazon, Alphabet och framför allt Meta. När vi rör oss mot lågkonjunktur så minskar viljan bland konsumenterna att spendera, vilket leder till minskade annonsbudgetar som drabbar dessa bolag. Microsoft, som är mer beroende av företagskunder, lyckas fortsatt hålla uppe relativt väl och Apple lyckades slå vinstestimaten, även om Iphone-försäljningen var mindre än väntat. Viktigt att påpeka är att av bolagen som klumpas ihop som techjättar är det endast Microsoft och Apple som faktiskt tillhör IT-sektorn. Även de amerikanska oljejättarna Exxon Mobil och Chevron rapporterade, och krossade vinstestimaten. Utöver detta fick Storbritannien under torsdagen sin tredje premiärminister på tre och en halv månad, före detta finansministern Rishi Sunak. Hoppet är att han ska driva en genomtänkt finanspolitik och bringa stabilitet till ekonomin och politiken i dagens utmanande läge.

Stora skillnader mellan de amerikanska techjättarna

Makrostatistik

Föregående vecka var händelserik även på makrofronten som inleddes med att vi bjöds på diverse preliminära inköpschefsindex från såväl USA som Europa. Överlag kom de in betydligt sämre än väntat. Detta mottogs dock med viss glädje på aktiemarknaden, då en kraftig inbromsning i ekonomin ger hopp om att centralbankerna ska byta fot. De slutgiltiga indexen presenteras i veckan. Synen på det tyska affärsklimatet däremot kom in bättre än väntat för både nuläget och framtidssynen när det presenterades under tisdagen, även om det fortsatt ser dystert ut. På torsdagen fick vi ta del av nya siffror över det svenska konsumentförtroendet, som fortsätter röra sig nedåt från nivåer som redan var de lägsta sedan 90-talskrisen. Det är tydligt att hushållen idag pressas från många håll, men det är inte bara att man har det kärvt idag som dämpar konsumentförtroendet utan även en oro för att vi står inför ännu tuffare tider. Torsdagen gav oss även veckans höjdpunkt på makrofronten, nämligen räntebeskedet från ECB. Likt väntat höjde de både refinansierings- och depositräntan med 75 punkter, till 2,0 respektive 1,5 procent. Däremot rådde det inte enighet i beslutet, då tre av ledamöterna endast ville se en höjning om 50 punkter. Dessutom uppfattades ECBs ordförande Lagarde som något mindre aggressiv i  sin kommunikation kring framtida höjningar än hon varit på sistone, vilket väcker frågan om man kommer fortsätta strama åt lika kraftigt framgent. Veckan avslutades med det amerikanska konsumentförtroendet i form av Michigan index som kom in något starkare än väntat men fortsatt är mycket lågt.

Såväl svenska som amerikanska hushåll är deppiga

Nuvarande vecka

Marknad & makro

Finansiella marknader

Rapportsäsongen har passerat crescendot men i ytterligare någon vecka fortsätter rapporteringen för det tredje kvartalet bland börsbolagen. Generellt uppvisar kvartalsrapporterna goda vinstnivåer och marginaler. Utsikterna är dock, med hänvisning till osäkra makroekonomiska skeenden, i många fall försiktiga och marknadens dom har varit hård vid negativa avvikelser. Sett till månaden har dock aktier generellt stigit trots den stökiga marknaden och i flera fall stora negativa rörelser på bolagsnivå i samband med rapportpresentationer. I veckan presenterar bland annat ett antal stora hälsovårdsbolag sina delår. Pfizer, Eli Lilly, Amgen och Novo Nordisk är exempel på rapporterande bolag inom hälsovårdssektorn. Vi har ett positivt sektorbetyg då vi bedömer att utsikterna är goda för sektorn att prestera i nuvarande marknadsklimat. Störst marknadsfokus blir det dock sannolikt på Feds räntebesked på onsdag med efterföljande kommunikation kring utsikterna, mer om räntebeskedet nedan under makrostatistik. Blickarna riktas också mot presidentvalet i Brasilien, Sydamerikas största ekonomi, och vilka konsekvenser det kan komma att medföra.

Global börsutveckling oktober 2022

Makrostatistik

Då veckan innebär ett månadsskifte kommuniceras inköpschefsindex från en rad betydande ekonomier. Enligt normalt mönster presenterar först tillverkningsindustrin och därefter tjänstesektorn sina utfall av undersökningen. Trenden har varit svagt fallande under året och nu förväntas även de amerikanska inköpschefernas utsikter att närma sig balansnivån 50. För en majoritet av övriga ekonomier har redan balansnivån passerats vilket indikerar en avtagande ekonomisk aktivitet. På onsdag lämnar Fed sitt räntebesked. Marknadsförväntningarna är ytterligare en höjning med 0,75 procent till ett intervall mellan 3,75 och 4,00 procent. Stort fokus är som vanligt på efterföljande kommunikation kring utsikterna för både ekonomin och inflationstakten. I ett marknadsperspektiv är en ökad visibilitet kring ränteläget av stor vikt då omsvängningen i penningpolitiken varit relativt forcerad vilket medfört en betydande osäkerhet. Veckans makrostatistiska höjdpunkt, förutom Feds räntebesked, är sannolikt fredagens amerikanska sysselsättningsdata. Börjar den tidigare urstarka sysselsättningen mattas av innebär det en viktig parameter för Fed att kunna kommunicera en mjukare hållning kring räntebanan och eventuellt avvakta eller reversera kommande styrräntehöjningar. Förväntansbilden är att den amerikanska ekonomin skapade 220 000 nya arbetstillfällen utanför jordbrukssektorn under oktober och att arbetslösheten stiger något till 3,6 procent.

USA: kraftig återhämtning mattas av
x1 000

Börskalender

Börs- och bolagshändelser

Måndag

Rapporter

Q-linea, Balco

Utl. rapporter

Goodyear, Stryker, Arista Networks

Övrigt

Rapportpresentation: Q-linea, Exklusive utdelning: Aker BP

Tisdag

Rapporter

NCC, IPC, Paradox

Utl. rapporter

AMD, BP, Electronic Arts, Pfizer, Eli Lilly, Newmont, Airbnb, Mondelez, Uber, Kennametal, Nippon Steel, Sony, Toyota, Jyske Bank

Övrigt

Rapportpresentationer rapporterande bolag, Industrivärden presenterar substansvärde, Exklusive utdelning: Catena, DS Plattformen

Onsdag

Rapporter

Meko, Sinch, Actic, CTEK, Nobia, Biotage, Eltel, Kabe, Lucara Diamon

Utl. rapporter

Novo Nordisk, Glaxosmithkline, Roku, Liberty Global, Etsy, The Estee Lauder Companies, Vestas, Sampo, Sybank, Maersk, Next Biometrics, Qualcomm, Smurfit Kappa, Next, Ocean Yield

Övrigt

Rapportpresentationer rapporterande bolag

Torsdag

Rapporter

Ambea, Railcare, Medicover, Concentric, Orexo, Trianon, Active Biotech, Transtema, Tradedoubler, Vicore Pharma, Storytel

Utl. rapporter

Amgen, BMW, BNP Paribas Exane, Moderna, Barrick Gold, Ball Corp, Block, Coinbase, Illumina, Virgin Galactic, BT Group, Paypal, Starbucks, Stellantis, Zalando, Twilio, HK Scan, ISS, Cummins, Klöckner, Marathon Oil, Pfeiffer Vacuum

Övrigt

Rapportpresentationer rapporterande bolag, Exklusive utdelning: Akelius, TGS, Tokyobörsen stängd

Fredag

Rapporter

Cavotec, Ascelia Pharma, Sintercast, Synact Pharma, Xspray

Utl. rapporter

GEA, Société Générale

Övrigt

Swedish Match, förlängd acceptperiod i Philip Morris bud avslutas, Exklusive utdelning: Investor, Lindab, Sintercast, Volati, Stockholömsbörsen stänger kl 13:00

Aktieindex

Aktuell börsutveckling

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen.

Övriga tillgångsslag

Ränte-, valuta och råvarumarknaden

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen.

Allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa tabellen.

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall
Ansvarig taktisk allokering
marcus.tengvall@soderbergpartners.se
Sebastian Gierlowski Carling
Sebastian Gierlowski Carling
Investeringsstrateg
sebastian.gierlowski.carling@soderbergpartners.se
Lowiza Svensson
Lowiza Svensson
Studentanalytiker

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.