Veckoanalysen Vecka 46
Stora marknadsrörelser efter lägre inflationssiffror

Börserna steg kraftigt när den amerikanska inflationen kom in lägre än väntat. Marknaden börjar hoppas på att vi närmar oss toppen av räntehöjningscykeln. Däremot lär Fed knappast dra några förhastade slutsatser på en månadssiffra och mer krävs för att centralbankerna ska våga bromsa åtstramningstakten. Vi håller fast vid vår tidigare bedömning, att inflationen fortsätter falla tillbaka och att den amerikanska styrräntan toppar under våren.
Föregående vecka

Marknad & makro

Finansiella marknader

Marknaden visade än en gång att inflationssiffrorna är det viktigaste för börsutvecklingen just nu. Efter att amerikansk inflation kom in lägre än väntat steg S&P 500 med 5,5 procent och Nasdaq med hela 7,4 procent under torsdagen. Det var de största dagsuppgångarna på två och ett halvt år. Även Stockholmsbörsen steg kraftigt och summerar veckan på plus 8 procent. Noterbart är att Stockholmsbörsen har stigit hela 17 procent på en månad. Inflationsutfallet fick även långräntorna att falla kraftigt. Tioåringen i USA backade drygt 30 punkter till 3,83 procent, samtidigt som Vix föll över 10 procent. Även dollarn föll tillbaka en hel del. De starka marknadsreaktionerna beror på att investerare nu hoppas att Fed ska börja ta större hänsyn till alla svaghetstecken i ekonomin och bromsa åtstramningen. Till den lägre inflationen vill Fed se en svagare arbetsmarknad för att ta ett steg tillbaka. Även det fick vi signaler på under veckan. Meta sa upp 13 procent av sina anställda och fryser anställningsplanerna. Amazon meddelade att en granskning pågår för att skära ned på olönsamma divisioner. Twitter, Apple, Snapchat, Microsoft och Intel är bara några av de som aviserat anställningsstopp och/eller massiva uppsägningar.

Makrostatistik

Efter lång tid av inflation som kommit in högre än väntat vände det äntligen förra veckan. Inflationen uppgick till 7,7 procent i oktober, mot väntade 8,0 procent. Det var samtidigt den lägsta nivån sedan i januari i år. Kärninflationen kom in på 6,3 procent mot väntade 6,5 procent. Det var bra över hela linjen med en tydlig nedgång i varupriserna även rensat för mat och energi. Uppgången i tjänstepriserna dämpades och boendekostnader visade också på en lugnare utveckling. Den förväntade räntetoppen har kommit ned en del sedan förra veckan men det krävs att inflationen fortsätter i samma trend för att Fed ska bromsa åtstramningstakten. Vi väntar oss inte att Fed drar några förhastade slutsatser på en månadssiffra då mer bevis för att inflationen verkligen har vänt krävs. Nästa inflationssiffra kommer den 13 december, dagen före Feds räntebesked. Det mest väntade är en 50-punktershöjning på decembermötet men om novemberinflationen blir låg kan nog Feds ränteplaner förändras.

Nuvarande vecka

Marknad & makro

Finansiella marknader

Hur penningpolitiken kommer att materialiseras förblir sannolikt i marknadernas fokus till dess att osäkerheten minskar. Fler signaler, likt föregående veckas något lägre inflationstakt, om att den höga inflationstakten kan dämpas ligger nu i förväntansbilden, men hur länge dröjer det innan centralbankerna byter fot och signalerar en stöttande politik igen? Aktiemarknaderna har kastats mellan hopp och förtvivlan det senaste året men efter den senaste återhämtningsperioden är utvecklingen för globala aktier i svenska kronor relativt odramatisk. En försämrad konjunktur ligger också i förväntansbilden och nu börjar också vinstprognoserna för börsbolagen justeras ned. Dock finns fortfarande en stor osäkerhet kring både vinstutveckling och penningpolitik vilket bör innebära fortsatt stora prisrörelser på aktiemarknaderna i närtid. Vi bedömer fortsatt att en bred allokering är att föredra men ser med stor spänning på makrodrivna skeenden som bör ske i ett taktiskt perspektiv. Vi har just nu ett neutralt betyg för globala aktier och ett svagt positivt betyg för nordiska aktier. För investerare i svenska kronor bedömer vi att potentialen är större i nordiska aktier, då den amerikanska dollarn sannolikt missgynnas och kommer att försvagas vid ett förbättrat risksentiment.

Makrostatistik

Veckan bjuder på en rad makrostatistiska data. Idag, måndag, presenteras prisutvecklingen för den brittiska husmarknaden.  Stigande räntor och kostnadsbild generellt bedöms dämpa utvecklingen även om priserna stigit i måttlig takt de senaste månaderna i Storbritannien. Tisdagen är veckans kanske mest statistikintensiva dag och då presenteras bland annat japansk BNP-utveckling och privatkonsumtion samt kinesisk detaljhandel. ZEW-index, den tyska sentimentsindikatorn samt franskt konsumentprisindex och amerikanskt producentprisindex presenteras också på tisdagen. Producentprisindex har fallit tillbaka sedan i juni och är en viktig komponent för inflationstrycket i den amerikanska ekonomin. Den svenska inflationstakten förväntas uppgå till 11,1 procent år över år för oktober, utfallet får vi också ta del av den 15:e november. På onsdag presenteras brittiska och kanadensiska inflationsdata samt amerikansk industriproduktion och kapacitetsutnyttjande. Försäljningsutvecklingen för oktober i den amerikansk detaljhandeln presenteras också på onsdag och förväntansbilden är en ökning med 0,9 procent jämfört med september. Detaljhandelns utveckling har en stor betydelse för amerikansk tillväxt och är därför av större marknadsintresse. På torsdag presenteras husmarknadsindex, NAHB, från USA, vilket fortsatt bedöms uppvisa ett försämrat läge. Veckan avslutas med svensk arbetslöshetsstatistik samt försäljningsutvecklingen för befintliga bostäder i USA.

Börskalender

Börs- och bolagshändelser

Måndag

Rapporter

Africa Oil (efter Torontobörsens stängning)

Tisdag

Rapporter

Storskogen (kl 7.00), Fasadgruppen (kl 7.30), Maha Energy (kl 7.30)

Utl. rapporter

Walmart (ca kl 13.00), Home Depot (före USA-börsernas öppning)

Övrigt

Kapitalmarknadsdag : DNB kl 12

Onsdag

Rapporter

Synsam (kl 7.30), Nibe (kl 8.00), Episurf Medical (kl 8.30)

Utl. rapporter

Cisco (efter USA-börsernas stängning) (kl 22.30), Nvidia (efter USA-börsernas stängning)

Övrigt

Kapitalmarknadsdag: Assa Abloy kl 9.30-17.00

Torsdag

Rapporter

Catena Media, Starbreeze, Embracer

Utl. rapporter

GAP (efter USA-börsernas stängning) (kl 22.15), Alibaba (före USA-börsernas öppning), Siemens

Övrigt

Kapitalmarknadsdag: Atlas Copco

Fredag

Rapporter

Björn Borg (kl 7.30)

Övrigt

Exklusive utdelning: Svolder (0:90 SEK)

Aktieindex

Aktuell börsutveckling

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen

Övriga tillgångsslag

Ränte-, valuta och råvarumarknaden

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen

Allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa tabellen

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall
Ansvarig taktisk allokering
marcus.tengvall@soderbergpartners.se
Sebastian Gierlowski Carling
Sebastian Gierlowski Carling
Investeringsstrateg
sebastian.gierlowski.carling@soderbergpartners.se
Lowiza Svensson
Lowiza Svensson
Studentanalytiker

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.