Veckoanalysen Vecka 48
Försiktig optimism präglade finansmarknaderna

Avsaknaden av överraskande negativa nyheter innebar att en försiktig optimism präglade utvecklingen med generellt stigande aktiemarknader. Riksbanken höjde som väntat styrräntan med 0,75 procentenheter och i USA var marknaderna stängda på torsdagen med anledning av högtiden Thanksgiving.
Föregående vecka

Marknad & makro

Finansiella marknader

Veckan präglades av en försiktig optimism och en avsaknad av negativa nyheter. Det senaste Fed-protokollet publicerades vilket innebar ett visst hopp om att slutet på räntehöjningscykeln faktiskt närmar sig. De långa marknadsräntorna föll tillbaka något vilket gav stöd till aktiekurserna. På bolagsfronten har nyhetsflödet varit begränsat och fokus har istället varit på centralbankerna och Riksbankens höjning av styrräntan och deras ränteprognos. I motsats till konventionell penningpolitik sänkte den turkiska centralbanken styrräntan trots en inflationstakt på 85 procent i veckan. Hur denna till synes vansinniga penningpolitik ska sluta blir intressant att följa framöver. Ett mått på osäkerhet, i form av VIX-index, har fallit tillbaka till nivåer runt 20. Under året har dessa nivåer sammanfallit med kortsiktiga toppar för aktiemarknaderna men det återstår att se huruvida mönstret upprepas denna gång. En ökad tydlighet kring kommande penningpolitik är allt annat lika positivt för riskaptiten och vi har idag ett neutralt betyg på globala aktier och ett försiktigt positivt betyg för nordiska aktier. De högre räntenivåerna har medfört att vi nu har ett neutralt betyg för räntor, en höjning från tidigare svagt negativt.

Makrostatistik

Veckan var något mindre intensiv än föregående vecka och huvudnumret i ett svenskt perspektiv var Riksbankens räntebesked i torsdags. Preliminära inköpschefsindex presenterades i onsdags och generellt var dessa något bättre än befarat för de ledande europeiska länderna men klart svagare beträffande USA. Utfallet för den amerikanska tillverkningsindustrin var 47,6 mot väntat 50 och innebär att utsikterna nu indikerar en klar försämring mot tidigare. Onsdagen bjöd också på amerikanskt konsumentförtroende i form av Michigan-index. Utfallet var något bättre än väntat även om stämningsläget är fortsatt svagt. Amerikansk statistik över orderläget för varaktiga varor var något bättre än väntat och även statistiken över försäljning av nya hem trotsade dystra förväntningar och steg jämfört med månaden innan. Tyska IFO-index, en mätning över affärsklimatet, presenterades i torsdags och överträffade med utfallet på 80,0 förväntansbilden på 77,0. Riksbanken höjde som väntat styrräntan med 0,75 procentenheter i samband med direktionsmötet i torsdags till nivån 2,5 procent. Kommunikationen var att fortsatta höjningar kommer att krävas för att få bukt med den höga inflationstakten i ekonomin. Riksbanken signalerade att ytterligare två höjningar på 0,25 procent är att vänta under det första halvåret nästa år.

Nuvarande vecka

Marknad & makro

Finansiella marknader

Den senaste månaden har aktiemarknaden återhämtat sig en del, samtidigt som de långa räntorna har fallit tillbaka. Detta har till stor del drivits av tecken på att den höga inflationstakten i USA faller tillbaka, i den senaste mätningen till och med snabbare än väntat. Det här i sin tur förändrar synen på hur aggressiva räntehöjningar man bör förvänta sig framgent. Även fortsättningsvis gör vi bedömningen att den makroekonomiska utvecklingen kommer vara i marknadens fokus och en sak som kan komma att ha stor marknadspåverkan under veckan är den amerikanska arbetsmarknadsdatan. Till skillnad från många andra centralbanker har den amerikanska centralbanken Fed en dubbel målsättning. De ska uppnå prisstabilitet, liksom alla centralbanker, men även maximal sysselsättning. Det här innebär att en sviktande arbetsmarknad skulle kunna få Fed att fundera ett varv extra kring sina kommande räntehöjningar, och eventuellt resultera i att toppen för styrräntan landar något lägre än vad den annars hade gjort. Arbetsmarknaden i USA är fortsatt stram och veckans statistik allena kommer inte få Fed att byta fot, men skulle den visa på oväntade svaghetstecken så kommer spekulationerna om att Fed saktar in med åtstramningen ligga nära till hands.

Makrostatistik

En fullspäckad makrovecka inleds på tisdag med att vi får ta del av svensk detaljhandelsstatistik för oktober. Siffrorna för september var rejält negativa, då konsumtionsviljan fått sig en rejäl törn av den höga inflationen. Vi får även ta del av svenskt konsumentförtroende för november, som i de senaste mätningarna varit nere på de lägsta nivåerna sedan 90-talskrisen. Vidare bjuder tisdagen även på konsumentförtroende för såväl eurozonen som USA, samt preliminär tysk inflation som väntas sjunka marginellt på årsbasis. På onsdagen får vi sedan ta del av preliminär inflationsstatistik för eurozonen, som likt den tyska inflationen väntas falla marginellt. Vi får även ta del av intressant arbetsmarknadsstatistik från USA, i form av bland annat JOLTS som mäter antalet lediga tjänster. Föregående siffra låg på 10,7 miljoner, vilket fortfarande är långt över antalet arbetslösa. På torsdagen får vi sedan ta del av slutgiltiga inköpschefsindex från Europa och USA. Dessa har fallit stadigt de senaste månaderna, men det har gått att se tidiga signaler på att fallet ska börja sakta in i USA, och att vi till och med kan få se en vändning i eurozonen. Även om det skulle inträffa är det dock för tidigt att sia om huruvida vi nått botten. Fredagen kretsar kring europeiska producentpriser och amerikansk arbetsmarknad. Producentpriserna i eurozonen väntas ha stigit med 31,2 procent i årstakt, vilket dock är en rejäl minskning från 41,9 procent föregående månad. På månadsbasis väntas de till och med ha minskat med 2,6 procent. Slutligen så väntas arbetslösheten stiga måttligt från 3,7 till 3,8 procent i USA.

Börskalender

Börs- och bolagshändelser

Tisdag

Rapporter

Raysearch, Concejo

Övrigt

Rapportpresentation: Raysearch; Kapitalmarknadsdag: Alfa Laval, AAK; Exklusive utdelning: SBB

Onsdag

Rapporter

Cavotec, SAS, Anoto

Utl. rapporter

Frontline, Fast Retailing

Övrigt

Rapportpresentation rapporterande bolag; Midsona: teckningsperiod i nyemssion inleds; Kapitalmarknadsdag: Tietoevry; Exklusive utdelning: Aros Bostad; Stämma: Academedia

Torsdag

Rapporter

Biovica, Svenska Aerogel

Övrigt

Industrivärden: presenterar substansvärde; Exklusive utdelning: Academedia, Lundin Mining

Fredag

Övrigt

Extrastämma: Akelius; Exklusive utdelning: Coloplast

Aktieindex

Aktuell börsutveckling

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen

Övriga tillgångsslag

Ränte-, valuta och råvarumarknaden

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen

Allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa tabellen

Analytikerna bakom veckoanalysen

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.