Veckoanalysen Vecka 49
Svängiga marknader under fullspäckad makrovecka

Återigen en vecka som slets mellan positiva och negativa nyheter för marknaderna. Positiva uttalanden från Fed samt indikationer på att Kina lättar upp sina Covid-restriktioner muntrade upp, men fredagens starka amerikanska sysselsättningssiffra ger fortsatt huvudbry.
Föregående vecka

Marknad & makro

Finansiella marknader

Som helhet slutade aktiemarknaderna på plus för veckan men under ytan döljer sig tvära kast. Amerikanska indexet S&P 500 stängde på minus fyra dagar av fem, men ett rejält lättnadsrally under onsdagen efter mjuka uttalanden från centralbanken Fed:s ordförande Powell räddade veckan som helhet. Stockholmsbörsen stängde till slut 0,4 procent högre på veckan. På räntemarknaden fortsatte dock räntan för både kortare och längre löptider att falla, och det med rejäla nedgångar om cirka 20 punkter i USA vilket även drog med sig svenska och tyska räntor nedåt. Fokus skiftar alltmer bort från inflationsrisker mot tillväxthot och exempelvis så föll räntan på tioåriga realräntor med hela 30 punkter under veckan. Högre sysselsättningstakt än väntat bidrar till oron för centralbankernas agerande. Både den svenska kronan och euron stärktes tydligt mot den kraftigt övervärderade dollarn, vilket dämpade uppgången mätt i svenska kronor för globala aktier. En tydlig vinnare under veckan var tillväxtmarknader där både en svagare dollar som förhoppningar om lättare Covid-restriktioner påverkade positivt. Inom tillväxtmarknader rusade kinesiska aktier som tidigare i år presterat klart sämre än övriga världen.

Makrostatistik

En fullspäckad makrovecka inleddes med en blytung detaljhandelssiffra för oktober månad. Den svenska detaljhandeln föll med 1,3 procent i oktober och jämfört med i fjol var handeln 7,7 procent lägre. Den sämsta noteringen någonsin i SCB:s indexserie. Samtidigt presenterades Konjunkturinstitutets månadssiffra som visade på fortsatt mild inbromsning samtidigt som hushållens konfidensindikator överraskande steg, om än från historiskt mycket låga nivåer. Den svenska konsumenten mår sannerligen inte bra just nu. Vad gäller inflationen så kom både den tyska som motsvarande siffra för eurozonen in något lägre än tidigare. Första veckan i månaden innebar även inköpschefsindex från världens alla hörn. För svensk vidkommande föll månadssiffran för tillverkningsindustrin vidare, ned till 45,8 från 46,8 i oktober. Även den tyska indexet föll vidare till 46,2 medan amerikanska ISM föll ner till 49,0 vilket är första gången under brytpunkten 50 sedan Covid-nedstängningarna våren 2020. I delindexen syntes fortsatt stora nedgångar för inköpspriser, orderingång och anställningsplaner. Fredagens amerikanska arbetsmarknadsstatistik var lite av veckans höjdpunkt. Sysselsättningen ökade med 263.000 vilket var klart högre än förväntat men samtidigt en viss inbromsning från månaden före. Arbetslösheten låg kvar på 3,7 procent medan löneökningstakten var klart högre än förväntat. Inte bra statistik för Fed som tidigare under veckan kommit med mjukare toner.

Nuvarande vecka

Marknad & makro

Finansiella marknader

Det kommer vara stort fokus på energimarknaden under veckan. Under måndagen träder det pristak som EU och G7-länderna kommit överens om i kraft samtidigt som det europeiska oljeembargot börjar gälla. Energimarknaden har också att förhålla sig till att Opec+ i helgen har kommit överens om att förlänga de befintliga produktionskvoterna. Troligt är att Opec+ avvaktar återöppnandet av Kina och effekterna från pristaket innan de ser över produktionsmålen igen. Efter att kraven på negativa covidtest slopades i helgen för Pekings och Shenzhens kollektivtrafik kommer investerare leta fler signaler på åretöppnandet i Kina. Att Kina tycks vara på väg ifrån den nollcovid-politik de har fört i snart tre år kan få stor påverkan på finansiella tillgångar. På aktiemarknaden kommer det fortsatt vara stort fokus på inflationsutvecklingen och penningpolitiken. Marknaden försöker dra tidiga slutsatser på var inflationen är på väg och en ledande indikator är producentpriser som presenteras i veckan. Vi får  även en del centralbankstal och Riksbankens protokoll som kan ge oss vägledning om när vi når räntetoppen.

Makrostatistik

Efter förra veckans inköpschefsindex för industrisektorn är det nu dags för tjänstesektorn. Under måndagen får vi bland annat se hur hårt räntehöjningar och det stigande kostnadstrycket slår på tjänstesektorn. Med tanke på att den svenska konsumenten inte mår särskilt bra just nu är en avmattning att vänta. Större marknadspåverkan har oftast den amerikanska motsvarigheten ISM där väntat är 53,1 jämfört med tidigare 54,4. Veckan bjuder även på data över detaljhandeln för eurozonen som är mycket intressant givet det svaghet vi såg i Sverige under föregående vecka. Även om en försvagning ligger i korten här också väntas data vara mindre dålig jämfört med den svenska och enbart minska med 2,6 procent jämfört med samma månad föregående år. Eftersom marknadens fokus ligger på inflations- och ränteutvecklingen blir Riksbankens protokoll från det penningpolitiska mötet i november av stort intresse. Även ECB:s ordförande Christine Lagardes tal på torsdagen blir viktigt att följa. På samma tema släpps producentprisindex för USA på fredag, vilket brukar vara en bra indikator för kommande inflationsutfall. Här väntas 7,2 procent i årstakt, vilket skulle vara en nedgång från tidigare månads 8,0 procent. Vi bedömer även att handelsdata från Kina är värt att hålla ett extra öga på. Fortsätter den ekonomiska aktiviteten att minska allt för mycket sätts än större tryck på den kinesiska ledningen att skynda på återöppnandet av landet.

Börskalender

Börs- och bolagshändelser

Måndag

Övrigt

Creades: presenterar substansvärde

Tisdag

Övrigt

Kapitalmarknadsdag Swedbank kl 10:00

Onsdag

Rapporter

Clas Ohlson (kl 7.00)

Torsdag

Övrigt

Kapitalmarknadsdag: Inwido, SKF, Munters & Storebrand

Aktieindex

Aktuell börsutveckling

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen

Övriga tillgångsslag

Ränte-, valuta och råvarumarknaden

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen

Allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa tabellen

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall
Ansvarig taktisk allokering
marcus.tengvall@soderbergpartners.se
Sebastian Gierlowski Carling
Sebastian Gierlowski Carling
Investeringsstrateg
sebastian.gierlowski.carling@soderbergpartners.se
Lowiza Svensson
Lowiza Svensson
Studentanalytiker

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.