Veckoanalysen Vecka 50
I väntan på inflation och räntebesked

Vi har en mycket intressant vecka framför oss. Amerikansk inflation tillsammans med räntebesked från Fed och ECB har stora möjligheter att påverka de finansiella marknaderna. Fed väntas höja med 50 punkter men den stora frågan är hur de resonerar kring framtiden. Samtidigt vore allt annat än en höjning med 50 punkter en stor överraskning från ECB.
Föregående vecka

Marknad & makro

Finansiella marknader

Föregående vecka var mest en väntan på det som sker denna vecka. Nu får vi inflationssiffror och räntebesked, vilket är det viktigaste för marknaden. Fokuserar vi på föregående vecka präglades den av positiva nyheter om att Kina är på väg att lätta på sina covidrestriktioner, men riskaptiten hölls nere. Att det presenterades tio nya lättade riktlinjer för hur myndigheter skall hantera smittspridningen var inte tillräckligt för att lyfta börshumöret. Istället tog recessionsrisker för 2023 över, vilket fick aktiemarknaden, räntor och oljepriset att falla. Brentoljan handlas under 80 dollar per fat, vilket är den lägsta nivån sedan årsskiftet. Samtidigt är skillnaden mellan den amerikanska tvååringen och tioåringen den största sedan 1981. En inverterad räntekurva har varit en pålitlig recessionssignal under de senaste 50 åren. Lågkonjunkturssignaler fick vi även från Clas Ohlson som rapporterade något under förväntan men även meddelade att de genomför sparåtgärder för att sänka sina kostnader med full effekt från räkenskapsåret 2023/24. Liknande signaler kom från Tesla som har valt att korta ned skiften vid sin Kinafabrik och samtidigt pausa en del nyrekryteringar.

Makrostatistik

Med tanke på rådande konjunkturoro var veckans data högintressant. Statistiska centralbyråns BNP-indikator för oktober visade på en tillväxt på månadsbasis med 0,7 procent och på årsbasis med 2,0 procent. Det här var betydligt starkare än förväntat. Samtidigt publicerade Mäklarstatistik sin senaste försäljningsstatistik där ser vi fortsatta fall på den svenska bostadsmarknaden. Störst är nedgången för villor på minus tre procent, medan bostadsrätter föll med en procent i november jämfört med oktober. Sedan toppen har priserna fallit 13 procent respektive 12 procent. Utvecklingen på bostadsmarknaden är viktig då den tenderar att påverka hushållens humör och konsumtion, vilket i sin tur påverkar BNP-tillväxten. Under veckan fick vi även data över kinesiska producentpriser som fortsatte att backa i november samtidigt som ökningen av konsumentpriserna höll sig på låga 1,6 procent i årstakt. I marknadens fokus var annars de amerikanska producentpriserna då de kan ge tidiga signaler om inflationsutvecklingen. Även om siffran kom in högre än väntat var det det lägsta utfallet sedan maj 2022. Producentpriserna (PPI) ökade med 7,4 procent i årstakt under november. Toppen låg på 11,7 procent i mars.

Nuvarande vecka

Marknad & makro

Finansiella marknader

Så här på slutsträckan för börsåret har vi till slut kommit fram till den enskilt intressantaste veckan på länge. Veckans skörd av bland annat amerikansk inflation för november månad tillsammans med räntebesked från både amerikanska Fed och ECB har stora möjligheter att påverka de finansiella marknaderna. Räntemarknaden har under hösten ställt om siktet, bort från långsiktiga inflationsrisker till potentiella recessionsrisker. På senare tid har även oljepriset fallit rejält samtidigt som aktiemarknaden hållit uppe hyggligt efter kraftiga uppgångar under oktober och november. Kraftigt inverterade räntekurvor skvallrar även om stor risk för en kommande recession. Att aktiemarknaden vänder före ekonomin är väl känt och så vitt vi och marknaden bedömer saker och tings varanden så kommer konjunkturen att bromsa in framöver. Frågan är bara hur mycket dåliga nyheter som redan prisats in på marknaden idag. Risken är att höstens stora uppgångar på aktiemarknaden har varit lite väl starka och snabba och att vi kortsiktigt kan få fortsatta sättningar på ökad konjunkturoro. Efter denna vecka vet vi i alla fall mer om hur de stora viktiga centralbankerna ser på situationen.

Makrostatistik

Även om det presenteras en hel del annan intressant statistik under veckan kommer allt fokus vara på de amerikanska inflationssiffrorna för november samt räntebesked från både Fed och ECB. Både inflationen och kärninflationen väntas stiga med 0,3 procent under månaden men förändringen i årstakt förväntas falla ytterligare. Inflationen i årstakt väntas falla från 7,7 till 7,3 procent medan kärninflationen mildras från 6,3 till 6,1 procent. Nivåerna är fortsatt historiskt väldigt höga men det är riktningen som är det intressanta. Snart kommer vi in i första kvartalet och då är jämförelsetalen från föregående år riktigt höga. Inflationssiffrorna presenteras på tisdagen och redan på onsdagen ger Fed räntebesked och presenterar en ny prognos över räntehöjningar framöver. En höjning med 50 punkter väntas och det blir oerhört intressant att se hur resonemanget går kring framtiden. På torsdagen ger sedan ECB besked om sin styrränta där allt annat än en höjning med 50 punkter vore en stor överraskning. För svenskt vidkommande presenteras vår egen inhemska inflation på onsdagen. Där väntas ingen pardon utan förväntningarna för KPIF, inflation med fast ränta, ligger på en ökning om 0,8 procent under månaden till 9,6 procent under det senaste året. Upp från 9,3 procent i oktober. KPIF exklusive energi väntas öka med 0,4 procent till 8,4 procent jämfört med ett år sedan. Upp från 7,9 procent i oktober.

Börskalender

Börs- och bolagshändelser

Måndag

Utl. rapporter

Oracle

Tisdag

Rapporter

Svolder

Torsdag

Utl. rapporter

Adobe

Aktieindex

Aktuell börsutveckling

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen

Övriga tillgångsslag

Ränte-, valuta och råvarumarknaden

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen

Allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa tabellen

Analytikerna bakom veckoanalysen

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.