Veckoanalysen Vecka 51
Centralbankscrescendo markerar slutet på 2022

Vi har bjudits på en mycket händelserik vecka vad gäller makrostatistik, marknadsrörelser och även spännande forskningsframsteg som kan komma att påverka oss i framtiden. Då detta är årets sista veckoanalys kommer vi också bjuda på en liten sammanfattning av vad som drivit marknaden under året som gått, och lyfta blicken mot ett spännande 2023.
Föregående vecka

Marknad & makro

Finansiella marknader

Veckan inleddes svagt nedåt på Stockholmsbörsen under måndagen, men blickade man mot USA fick man istället se stora uppgångar som drevs av hopp om mindre räntehöjningar framgent. Optimismen spred sig även till Stockholmsbörsen som steg rejält på tisdagen när den amerikanska inflationsstatistiken presenterades och inflationen visade sig vara lägre än väntat.  I USA var marknaden initialt upp omkring fyra procent efter att denna statistik presenterats, men optimismen hann dämpas innan de amerikanska börserna stängde. Senare under veckan svängde börshumöret om rejält, efter att Fed och ECB släppte nya räntebesked. Recessionsoron tilltog in i slutet av veckan vilket bidrog till att världens börser stängde på minus. Under veckan presenterades även ett stort forskningsframsteg som saknar ekonomisk påverkan idag, men som kan komma att ha en omåttligt stor påverkan i framtiden. Framsteget ifråga är att man lyckades framställa mer energi än vad som förbrukades i en fusionsreaktor. Detta ger hopp om att fusionskraft i framtiden ska kunna användas för att skapa stabil, billig och miljövänlig elproduktion världen över.

Makrostatistik

I linje med årets trend så var det makrostatistik som drev marknaden under veckan, och det fanns ingen brist på intressant statistik att följa. Det mesta kretsade kring inflation och centralbanksbesked, och först ut var inflationsstatistiken från Tyskland och USA under tisdagen. KPI sjönk i såväl Tyskland, från 10,4 till 10 procent, som i USA, från 7,7 till 7,1 procent. Även den amerikanska kärninflationen sjönk, från 6,3 till 6,0 procent. Att de skulle sjunka var väntat, men såväl huvudsiffran som kärninflationen sjönk mer än väntat, både på månadsbasis och årsbasis, vilket ledde till den ovan nämnda optimismen på marknaden. Därefter fick vi under onsdagen ta del av svensk KPI, som likt väntat steg från 10,9 till 11,5 procent. Under kvällen svensk tid bjöds vi sedan på en av veckans två höjdpunkter, vilket var Feds räntebesked och uppdatering av räntebanan. De höjde styrräntan med 50 punkter efter fyra raka 75-punktershöjningar, till intervallet 4,25-4,5 procent, och ser det nu som sannolikt med en räntetopp i intervallet 5,0-5,25 procent. Samtidigt uttryckte man att räntan börjar närma sig en tillräckligt åtstramande nivå, varför man kanske inte kommer höja riktigt så högt som den siffran man nämnde. Detta följdes upp med att även ECB höjde räntan under torsdagen med 50 punkter, i linje med förväntningarna. Marknaden väntar sig i dagsläget att ECB höjer med ytterligare mellan 100 och 125 punkter innan toppen är nådd under nästa år. Slutligen presenterades inflationen i Eurozonen under fredagen. Utfallet blev en inflation på 10,1 procent mot väntat 10,0, men ner från 10,7 procent månaden innan.

Nuvarande vecka

Marknad & makro

Finansiella marknader

Ett mycket händelserikt år på finansmarknaderna närmar sig sitt slut och investeringsklimatet är ett helt annat än för ett år sedan. Det enskilt största marknadspåverkande skeendet under året har varit den totala omsvängningen i penningpolitiken från centralbankerna. En i många länder överhettad utveckling i spåren av återöppnandet efter pandemin gav en boom i efterfrågan som inte kunde mötas av ökat utbud med prisspiraler som följd.  Inflationsbekämpning genom rejält höjda räntor är dock ett trubbigt vapen och konsekvensen är att den ekonomiska aktiviteten bromsar in rejält i flertalet länder. Osäkerheten kring krig, energi, inflation, räntenivåer och konjunktur är fortfarande stor men ur ett marknadsperspektiv är det kanske viktigaste huruvida osäkerheten ökar eller minskar från nuvarande nivå. En viktig del i hur stor nedgången i den globala tillväxten blir kommer att vara avhängigt Kinas agerande. Den kinesiska tillväxten haltar och de har både en inhemsk fastighetskris och  betydande covidproblemen ännu. Historiskt har dock Kina flyttat fram positionerna när omvärlden bromsat vilket är hoppfullt inför nästa år. Det totalt förändrade ränteläget innebär också att ränteplaceringar kan vara intressanta ur ett investeringsperspektiv framöver och återigen erbjuda goda avkastningsmöjligheter.

Makrostatistik

Veckan är lågintensiv beträffande makrostatistik efter crescendot med centralbankskommunikation förra veckan. Idag, måndag,  presenteras dock en mätning över det tyska affärsklimatet, i form av IFO-index. Förväntningarna är en viss förbättring av både nuläge och framtidsutsikter från föregående månad. Idag presenteras också NAHB-index från USA, som är en förtroendemätning från amerikanska husbyggare. Även denna månads utfall väntas visa på fortsatt sämre utsikter för sektorn, en trend som varit ett faktum under hela året. Imorgon, tisdag, får vi bland annat ta del av tyskt producentprisindex och utvecklingen för bygglov och byggstarter i USA. Onsdagen innebär mer amerikansk statistik med koppling till fastighetsmarknaden, nu  i form av försäljningsstatistik över befintliga bostäder. På torsdag redovisas utvecklingen för svensk detaljhandel under november och veckan avslutas med amerikansk statistik över personliga inkomster och inflationsdata i form av PCE prisindex. Även orderutvecklingen för varaktiga varor i USA presenteras på fredagen.

Börskalender

Börs- och bolagshändelser

Måndag

Rapporter

Skistar

Tisdag

Utl. rapporter

Nike, Fedex

Onsdag

Utl. rapporter

Aurubis

Fredag

Övrigt

Halvdag på Londonbörsen och Sydneybörsen

Aktieindex

Aktuell börsutveckling

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor. Visa tabellen

Övriga tillgångsslag

Ränte-, valuta och råvarumarknaden

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden. Visa tabellen

Allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator. Visa tabellen

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall
Ansvarig taktisk allokering
marcus.tengvall@soderbergpartners.se
Sebastian Gierlowski Carling
Sebastian Gierlowski Carling
Investeringsstrateg
sebastian.gierlowski.carling@soderbergpartners.se
Lowiza Svensson
Lowiza Svensson
Studentanalytiker

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.

Få det senaste
— först

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få nyheter direkt till din inkorg.