Så påverkas era försäkringar av kriget i Ukraina

16 mars 2022
Rysslands invasion av Ukraina för med sig en hel del förändringar i försäkringar som rör transporter till och från dessa länder, egendom i regionen samt andra försäkrade objekt. Vi berättar vad som gäller just nu, och vad som händer med försäkringarna.

Transportförsäkringsvillkor grundar sig på allmänna regler och är därför oftast ganska lika mellan olika försäkringsbolag. En transportförsäkring ska skydda godset under transport. I utgångsläget omfattar försäkringen även skada till följd av krig eller strejk om transporten sker via fartyg eller flyg, medan en skada vid landtransport i princip alltid är undantaget om skadan uppkommer till följd av krig. 

I nuläget, när Ryssland och Ukraina befinner sig i krig, kan krig- och strejkskyddet i transportförsäkringen upphöra att gälla. I händelse av krig finns det nämligen möjlighet för försäkringsgivaren att med stöd i allmänna bestämmelser säga upp dessa moment med 48 timmars varsel, och detta har redan skett i vissa fall.

Det finns alltså en överhängande risk att försäkringsskyddet har begränsningar om godset skadas på grund av kriget. Däremot kan en viss grad av skydd fortfarande finnas kvar i det fall en transportskada uppkommer genom en icke-krigsrelaterad händelse, exempelvis vid lastning eller lossning och liknande. Kontrollera gärna vad som gäller för just er försäkring i nuläget.

Det finns ytterligare flera typer av försäkringar där försäkringsskyddet kan påverkas negativt till följd av händelserna i regionen Ryssland, Ukraina och Belarus, till exempel ansvarsförsäkringar, egendomsförsäkringar, och styrelseförsäkringar. Många av dessa har redan idag force majeure-klausuler som gör undantag för bland annat krigshändelser och terrorism.

Dessa och andra försäkringar påverkas först och främst av de internationella sanktioner mot Ryssland som i nuläget finns på plats på bred front. Sanktionerna för med sig att vissa försäkringar kan ha blivit oanvändbara då de innehåller ett villkor som säger att om försäkringsgivaren genom skadeutbetalning riskerar att bryta mot en internationell sanktion så gäller inte försäkringen i denna del. 

Försäkringsersättningar kommer således med stor sannolikhet inte att kunna betalas ut till Ryssland, främst på grund av nuvarande sanktioner men även till följd av rent praktiska hinder för skadeutbetalningar och premiebetalningar då det ryska bankväsendet i nuläget i princip är stängt. Kan betalningar i stället kan ske till ett svenskt moderbolag som till exempel har en fabrik i Ryssland som utsätts för en skada? Det avgörs från fall till fall.

Gällande försäkring under resa så är det företagets tjänstereseförsäkring som är tillämplig. Denna är i sin tur upphängd på Utrikesdepartementets eventuella avrådan från resa till olika länder och regioner. Om UD avråder för resa gäller heller inte försäkringen för resa i det aktuella landet. Information om länder till vilka UD avråder från resa finns på www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/.

Information kring försäkringarna och deras villkor uppdateras löpande. Efter hand som det inträffar nya försäkringsfall kommer det nya regler kommer på plats, och då kan vi också ge en mer precis rådgivning. Söderberg & Partners håller en etablerad och tät kontakt med samtliga försäkringsbolag som vi samarbetar med.

Vill ni ha fler detaljer? Har ni frågor? Känner ni oro kring försäkringarna? Varmt välkommen att kontakta er försäkringsrådgivare eller kundtjänst på Söderberg & Partners.

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.