7 tips som ökar engagemanget på jobbet

8 nov. 2022
Vintern är här – och med den kom även mörkret. Bristen på solljus gör oss tröttare och det kan kännas svårt att få energin att räcka till. För företagen kan tappet i produktivitet bli stort när medarbetarnas engagemang sviktar. Undersökningar visar dessutom att endast 18 procent av svenskarna säger sig vara engagerade på jobbet. En tuff verklighet som ställer högre krav på arbetsgivarna att arbeta aktivt för att vända oengagerade medarbetare. Vi ger dig några handfasta tips som kan öka både ditt eget och dina medarbetares engagemang.

Alla är vinnare när engagemanget ökar

Enligt Gallups senaste "State of the Global workplace" (2021) känner sig hela 82 procent av svenskarna oengagerade på jobbet. Dystra siffror som visar att det finns en stor potential att öka engagemanget på arbetsplatsen. Något som skulle gynna såväl medarbetare som arbetsgivare. 

Ewa Skiöldebrand arbetar som Corporate Health Manager på Human Financial Wellness, ett företag som ingår i Söderberg & Partners paraply. Ewa är dessutom kostrådgivare, GI-pionjär, hälsoinspiratör och författare till ett flertal böcker inom området hälsa. Hon menar att det finns en tydlig koppling mellan medarbetarnas engagemang och företagets resultat:

"När engagemanget ökar leder det till ökad produktivitet, mer välmående medarbetare, minskad sjukfrånvaro och mindre personalomsättning. Något som i förlängningen syns tydligt i bolagets resultat", säger Ewa. 

Det innebär att det finns mycket att vinna på att öka engagemanget på arbetsplatsen, både för medarbetarnas egen skull och för företagets bästa.

Hur känner du igen en engagerad medarbetare?

I Sverige är det alltså knappt var femte person som känner sig engagerad på jobbet. Det gör dessa medarbetare desto viktigare för företaget. Engagerade medarbetare tar egna initiativ, är lösningsfokuserade och fungerar som ambassadörer för företaget. De är ofta stolta över att arbeta för sin arbetsgivare och att få representera varumärket. Något som är oerhört viktigt, då vi tenderar att lita mer på vad en medarbetare säger, än på företagets egen kommunikation.

"De engagerade medarbetarna letar ständigt efter utvecklingsmöjligheter och nya vägar framåt. De drivs av att se resultat. Engagemanget bottnar ofta i att de känner sig lyssnade till, involverade i verksamheten och värdefulla för företaget. Dessa medarbetarna är även införstådda med vad ledningsgruppen vill och förstår det högre syftet med sitt arbete", berättar Ewa och menar att det på samma sätt går att känna igen de chefer som har ett högre engagemang: "De engagerade ledarna i bolaget kan kännas igen på sina kommunikativa färdigheter. De är även bra på att sätta tydliga mål, inge förtroende och skapa tillit."

Med oengagerade medarbetare kommer dolda kostnader

Åtta av tio medarbetare känner sig istället oengagerade på jobbet. Vilket betyder att majoriteten av medarbetarna gör sitt arbete, men inte mer än så. De tycker helt enkelt inte att det är mödan värt att anstränga sig lite extra. Istället gör de bara det som förväntas av dem.

Bland dessa finns även en mindre grupp med aktivt oengagerade medarbetare. Dessa medarbetare är de som kostar mest för företaget. De är uttråkade, har mer sjukfrånvaro än andra och sprider ofta dålig energi på arbetsplatsen. 

"För att minska antalet oengagerade medarbetare i organisationen behöver du skapa bra förutsättningar för engagemang. Det första du behöver göra är att bilda dig en uppfattning om hur det ser ut i din organisation och ta reda på varför det ser ut som det gör. Genom att ställa rätt frågor, analysera svaren och koppla det till aktiviteter som skapar förändring – kan du få fler medarbetare att känna engagemang", menar Ewa.

Oengagerade medarbetare är mindre produktiva än andra och kostar därför mer för företaget. Fundera därför på vilken ekonomisk påverkan det har på ditt företag. Hur mycket skulle företaget tjäna på att öka engagemanget bland medarbetarna? Utan rätt verktyg  är det svårt att se över detta på egen hand. Många bolag utför både medarbetarundersökningar och pulsmätningar, men missar andra delar. Det kan handla om att sätta ett tydligt syfte, analysera, vidta åtgärder, göra en benchmark och en ordentlig uppföljning.

Hur personalomsättningen och sjukfrånvaron ser ut, kan många HR-chefer svara på. Det är nyckeltal som ligger till grund för värderingen av humankapitalet. Men om du bara tittar på dessa siffror, kan du missa något som kan kosta företaget ännu mer – nämligen sjuknärvaron.

"Kostnaden för sjuknärvaro är omkring 80 procent högre än sjukfrånvaron, vilken uppgick till 66 miljarder kronor i Sverige under 2021, enligt Skandia. Så det finns ett värde att förstå vad den totala ohälsan kostar", menar Ewa.

Sjukfrånvaro ger tyvärr ingen fullständig bild av vad företagets humankapital är värt eller hur dina medarbetare mår.

"Vi har sett ett ökat behov av stöd i hanteringen av medarbetarnas mående och engagemang. För att möte den ökande efterfrågan, erbjuder vi nu en unik medarbetarundersökning med personlig hälsorådgivning. Den hjälper företagen att synliggöra vad medarbetarnas ohälsa kostar, speciellt kostnaden för de medarbetare som är på jobbet med låg produktivitet", säger Ewa.

I tjänsten ingår även konkreta åtgärdsprogram för att hjälpa arbetsgivaren att satsa på rätt hälsoinsatser som ger effekt. Något som ligger i linje med regeringens sociala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

7 tips som ökar engagemanget på jobbet

Det finns saker som du kan göra redan nu för att öka både ditt eget och dina medarbetares engagemang. Ewa delar med sig av sina sju bästa tips:

  1. Bekräfta dina medarbetare. Se varandra, beröm varandra och hjälp varandra. Skapa en teamkänsla där alla får bidra med sina styrkor och äras för sin insats. Var noga med att alltid "ära den som äras bör".
  2. Skapa tydliga befattningsbeskrivningar. Se till att din egen och dina medarbetares roller är tydligt beskrivna. Vilka är dina arbetsuppgifter, befogenheter och hur ser förväntningarna ut från organisationen? En tydlig riktning föder engagemang.
  3. Släpp maktstrukturer och värna om företagskulturen. Nolltolerans mot mobbing och kränkande särbehandling bör inte bara gälla på arbetsplatsen – utan även kommuniceras tydligt och frekvent. En giftig företagskultur skapar mycket ohälsa samtidigt som vänlighet gör underverk för trivseln och engagemanget. Skapa aktiviteter där medarbetarna tillsammans får sätta spelregler för den kultur som ska råda på arbetsplatsen. Vad är viktigt för att de ska trivas?
  4. Gå in med en positiv och öppen inställning. Alla är vi olika. Genom att acceptera det, använda individuella styrkor och se möjligheter istället för hinder – kan vi komma långt. Gå alltid in med en öppen hand istället för en knuten näve. Visa det öppna sinne mot andra som du vill bli bemött med själv. Och inse att din väg inte alltid behöver vara rätt väg.
  5. Lita på dina kollegor och medarbetare – tillit står högt upp på medarbetaragendan i valet av arbetsgivare. Som ledare bör du inte kontrollera mer än nödvändigt. Erbjud istället din hjälp när behovet uppstår. Tillit gör att vi vågar vara sårbara, vilket stärker relationer på arbetsplatsen. Det ökar även engagemanget och skapar trivsel.
  6. Prioritera sociala aktiviteter. Det är viktigt för produktiviteten att ha roligt på jobbet och ge plats för glädje, skratt och omtanke. Något som har blivit ännu viktigare på det hybrida kontoret.
  7. Ledningsgruppens insats är avgörande. Den högsta ledningens förmåga att inspirera och peka ut riktningen för medarbetarna är oerhört viktig. Ledningen behöver kommunicera tydligt vart är företaget på väg och varför. De måste även visa att de förstår att medarbetarna är företagets viktigaste tillgång, i annat fall kommer de sakta att släcka den låga av engagemang som fortfarande brinner.

Vill du veta mer om hur vi kan analysera hur din organisation och öka engagemanget bland dina medarbetare?

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta oss

Hör mer om hur vi kan hjälpa er att skapa en hållbar verksamhet – och ett hållbart arbetsliv.