Är årliga bonusar passé?

14 dec. 2018
Det blir det allt vanligare att utforma incitamentsprogram som belönar prestation över flera år. Novare Pay sammanfattar trenderna på marknaden och vad som påverkar utformningen av programmen.

Ett långsiktigt incitamentsprogram mäter och belönar prestation över flera år till skillnad från årliga bonusar som är av mer kortsiktig karaktär. Långsiktigt incitamentsprogram är ofta knutna till utvecklingen av värdet på bolaget och kan betalas ut som lön alternativ vara ett investeringsprogram, där möjligheten att investera i bolaget ges till deltagarna.

Sedan finanskrisen har fokus riktats mot att bolag ska skapa tydlig koppling mellan ledande befattningshavares ersättning och bolagets prestation, inte bara för året, men också för kommande år. Incitamentsprogrammen är ett sätt, att se till att ledningen belönas för hållbar tillväxt och inte för kortsiktig lönsamhet som är förenlig med större risk. Hela 50% av bolagen på Stockholmsbörsen föreslog till sina stämmor inför 2018 ett nytt långsiktigt incitamentsprogram.

Vilka incitamentsprogram ser vi idag? 

Teckningsoptionsprogram

Valet av incitamentsprogram beror ofta på ett antal faktorer, som till exempel tillväxtfas eller ägarstruktur. Ser vi till våra mest expansiva tillväxtbolag, är teckningsoptionsprogram de allra vanligaste. Teckningsoptioner är ett typ av investeringsprogram som ofta riktas till ledning och nyckelpersoner. Program som riktas till en bredare grupp anställda är också relativt vanliga. Teckningsoptionsprogram i de här bolagen är attraktiva, inte minst för den potentiella vinsten vid stark tillväxt men också för att dessa program är billigare för bolagen eftersom den potentiella vinsten inte blir lönebeskattad.

Det blir intressant att se teckningsoptionsprogrammens utfall och effekter när vi går en lite mer osäker ekonomisk framtid till mötes. Eftersom deltagande i ett teckningsoptionsprogram inte garanterar ett aktieägande i framtiden, riskerar incitamentet att nästan bli omvänt i det fall lösenkursen överstiger kursen vid löptidens slut.

Ser vi till ägarstrukturen, är programmen ofta enklare att utforma sett exempelvis till värdering av aktier eller optioner i noterade bolag – något som kan vara lite klurigt i en onoterad miljö när marknadsvärde på instrumenten inte alltid är solklara. Däremot möter noterade bolag väsentligt högre krav på de strukturer de föreslår transparensmässigt som både administrativt och strukturmässigt ökar komplexiteten.

Aktiebaserade program

I stora mogna börsbolag ser vi istället för teckningsoptionsprogram fler aktiebaserade program. Anledningen till det beror på en rad olika faktorer, till exempel stabilitet i aktien. En programtyp som är vanligt förekommande i de allra största bolagen är till exempel så kallade aktiesparprogram. I dessa program investerar den anställde i aktier i bolaget som sedan efter vanligtvis tre år matchas med ytterligare aktier i bolaget antingen utan prestationskrav eller utifrån ett antal prestationskrav som vanligen är kopplade till den finansiella utvecklingen av bolaget.

Vilka trender ser vi?

  • Ökade krav på transparens har medfört ökat fokus på att kunna motivera och förklara ersättningar i allmänhet liksom långsiktiga- och kortsiktiga incitamentsprogram.

  • Prestations- och inlåsningsperioder i programmens utbetalning har blivit längre och programmen ersätter i allt högre uträckning den ”årliga bonusen”.

  • Kraven på egeninvestering från ledningens sida har ökat i syfte att de ska dela risk med aktieägare.

 

Funderar du på vilket typ av incitamentsprogram som skulle passa just ditt bolag? Vi hjälper dig gärna!

Kontakta oss