Händelsestyrd pensionsrådgivning ger nöjda medarbetare

16 feb. 2015
Tjänstepensionen är ofta företagens största personrelaterade utgift, näst efter lönen. Företag som brister i arbetet med att informera sina anställda om tjänstepensionen riskerar att få medarbetare med onödigt låg pension och missar ett gyllene tillfälle att öka medarbetarnöjdheten. Med rätt rådgivning vid rätt tillfälle – händelsestyrd rådgivning – får medarbetarna rätt förväntningar, högre pension och blir dessutom bra ambassadörer.

Att tjänstepension är en bra förmån att ge sina anställda är troligen alla överens om. Trots detta drar vissa arbetsgivare inte nytta av tjänstepensionen för öka nöjdheten hos medarbetarna.

– Tjänstepension är en mycket viktig fråga som rätt hanterat innebär stora fördelar för såväl företaget som dess anställda. Men tyvärr ser vi fortsatt att vissa företag hanterar frågor rörande tjänstepension bristfälligt, berättar Anders Bäckström, vd för Söderberg & Partners Insurance Consulting och lägger till:

– Det är synd att en så bra förmån som tjänstepension kan leda till problem för företag. Men det positiva är att det med relativt enkla medel går att göra något åt saken, säger han. 

Utöver nackdelen med lägre nöjdhet hos medarbetarna så finns också direkta risker med att inte hantera informationen kring tjänstepensionen på ett korrekt sätt. När företag brister i kommunikationen till medarbetarna är risken stor att medarbetarna får fel förväntningar, vilket kan vålla problem. En tydlighet vad gäller ansvarsfrågan vid en premiebestämd pensionslösning är av yttersta vikt. En bristfällig genomgång av företagets pensionsplan i samband med anställning skulle kunna leda till att den anställde framöver kan kräva bolaget på kompensation och i värsta fall andra pensionsförmåner. Det kan bli dyrt och ta stora resurser i anspråk, enligt Anders Bäckström. 

– Utöver de finansiella anspråken är den riktigt stora förlusten att företaget riskerar att få missnöjda befintliga, och före detta, medarbetare. Besvikna pensionärer riskerar att bli dåliga ambassadörer för bolaget, säger Anders Bäckström.

Händelsestyrd rådgivning

Klassisk rådgivning, till skillnad mot händelsestyrd, innebär förenklat att rådgivaren möter den anställde enligt ett schema, till exempel en gång per år. Enligt Anders Bäckström ska rådgivning sättas in när den behövs som mest, det vill säga händelsestyrd rådgivning. De fyra ”faserna” som alla företag bör hålla koll på för att utfallet ska blir bra är:

1. Vid anställning

2. Under anställningen

3. Inför pension

4. Vid pension. 


Vid själva anställningen gäller det att vara mycket tydlig, allt för att ge den nya medarbetaren rätt förväntningar. 

– Då ska arbetsgivaren ge korrekt information för att skapa rätt förväntningar. Det måste tydligt framgå att arbetsgivarens ansvar inte sträcker sig längre än till att betala premien och att den anställde därefter ansvarar för utfallet, säger Anders Bäckström.

Den andra punkten, under anställningen, omfattar exempelvis att arbetsgivaren ska säkerställa att den anställde löpande påminns om den premiebestämda pensionen samt att hen tillhandahålls verktyg för en kvalificerad hantering av pensionsfrågan. Annars finns risken att medarbetaren låter saken bero. Och efter 30 år på bolaget upptäcker hen att de val som en gång gjordes var dåliga. 

– Om medarbeten inte påminns att det är viktigt att följa utvecklingen av pensionsplaceringarna, och dessutom inte har rätt verktyg att göra det, så kan det gå illa, säger Anders Bäckström. 

Nästa viktiga tidpunkt är fem år före pensionering. 

– Det är då man bör förbereda sig inför livet som pensionär. Den anställde kanske bör göra ett antal mer omfattande förändringar kopplat till sina tjänstepensioner för att på så vis säkerställa att framtida förväntningar på pensionsutbetalningar infrias. Återigen måste företaget uppmärksamma den anställde på att det är hon eller han som äger frågan, säger Anders Bäckström. 

När pensionsdagen närmar sig, cirka ett år före, är det dags för företaget att åter agera. 

– Då handlar det om att planera så att pensionen tas ut på rätt sätt, det vill säga bestämma sin egen lön som pensionär. Besluten är som regel många och förhållandevis komplexa. Här finns som regel stora summor att tjäna, eller att spara, för anställda som får korrekt information och rådgivning, säger Anders Bäckström och fortsätter:

– Här kan vi skapa mycket stora värden för våra kunder genom att effektivisera utbetalningarna med hänsyn tagen till en mängd olika parametrar, till exempel brytpunkter, garantinivåer och livslängdsantaganden, säger Anders Bäckström. 

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.