Framtidsfullmakt – styr vem som får ta beslut i ditt ställe

14 apr. 2023
Vem tar hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du i framtiden skulle förlora din beslutsförmåga? Det kan kännas tungt att tänka på, men det är samtidigt något som du behöver ta ställning till medan du fortfarande har hälsan i behåll. Med en framtidsfullmakt kan du säkerställa att rätt person får förtroendet att hjälpa dig om behovet skulle uppstå.
Kristina Myhre
Kristina Myhre 
VD WEALTH SERVICES & CHEF FAMILJEJURIDIK

Vad är en framtidsfullmakt? 

En framtidsfullmakt är ett alternativ till god man. Det är ett juridiskt dokument som ger lagstadgad rätt för en privatperson (fullmaktshavaren) att företräda dig (fullmaktsgivaren) om du inte längre kan ta hand om det som fullmakten avser. Det kan behövas om du skulle drabbas av en psykisk störning, skada, sjukdom eller ett annat försvagat hälsotillstånd. Tidigare utfärdade fullmakter förlorar sin verkan vid den tidpunkt då fullmaktsgivaren varaktigt och i huvudsak har förlorat sin beslutsförmåga.

Vad säger lagen om framtidsfullmakt?

Sedan den 1 juli 2017, finns en lag om framtidsfullmakt som säger att du själv får bestämma vem som ska hjälpa dig om du skulle bli dement, få en stroke eller av annan anledning inte längre kunna tillvarata dina intressen.

Innan lagen om framtidsfullmakter trädde i kraft, var det inte möjligt att själv bestämma vem som skulle få rätten att sköta dina rättsliga, ekonomiska och personliga angelägenheter om du hamnade i ett läge där du inte längre kunde göra det själv. Istället hade överförmyndaren ansvaret att utse en god man till dig.

Lagen kom till med anledning av den demografiska utvecklingen där allt fler människor blir allt äldre. Det i sin tur resulterade i en brist på gode män. Riksdagen antog därför lagen om framtidsfullmakter som en lösning på detta.

Varför ska du skriva en framtidsfullmakt?

Det finns många anledningar till varför du bör skriva en framtidsfullmakt. Den främsta anledningen är att du då får möjligheten att planera framtiden och behålla kontrollen över frågor som är viktiga för dig. Framtidsfullmakten säkerställer att någon som du litar på, får rätten att ta beslut i ditt ställe om det skulle krävas.

”Alla myndiga personer med rättshandlingsförmåga kan skriva en framtidsfullmakt. Om du föredrar att en familjemedlem eller vän hjälper dig med dina ekonomiska och personliga angelägenheter när du själv inte kan, istället för en god man som har utsetts av staten och överförmyndaren, så bör du skriva en framtidsfullmakt. Tänk på att en framtidsfullmakt måste upprättas när du är vid dina sinnes fulla bruk, därför bör du inte vänta med att göra det”, säger Kristina Myhre, jurist och vd Wealth Services på Söderberg & Partners.

Men behövs en framtidsfullmakt för gifta par?  Ja, det behövs. Gifta par får inte per automatik rätten att juridiskt företräda varandra om en av dem skulle förlora sin beslutsförmåga. Även för gifta par krävs ett godmansförordnande eller att de på förhand upprättar en framtidsfullmakt.

”Gifta par brukar utse varandra till framtidsfullmaktshavare. Det går utmärkt. Dock kan du behöva utse en extern person vid fastighetsaffärer då gifta par (även barnen till dessa) enligt Lantmäteriet anses jäviga”, säger Kristina Myhre.

Säkerställ rätt val av fullmaktshavare

Fullmaktshavaren kan vara en familjemedlem eller en förtrogen vän. Du som är fullmaktsgivare kan även utse flera personer, till exempel en person som tar hand om de ekonomiska frågorna och en annan som tar hand om de personliga angelägenheterna.

Genom att välja en person som du litar på, kan du känna dig trygg med att beslut kommer att tas med hänsyn till vad som är viktigt för dig. Men trots att du väljer själv, kan det kännas obehagligt att ge en annan person rätten att fatta beslut i ditt ställe. Vem kontrollerar att uppdraget utförs på ett korrekt sätt när du inte längre kan göra det själv? 

Lagen säger att fullmaktshavaren ska fullgöra uppdraget i enlighet med fullmaktsgivarens intressen och, om det är möjligt, samråda med fullmaktsgivaren i viktiga frågor. För att kontrollera att fullmaktshavaren utför uppdraget på det sätt som du förväntar dig, kan du utse någon som ska granska fullmaktshavarens verksamhet i din framtidsfullmakt. Om granskaren eller överförmyndaren begär det, måste fullmaktshavaren lämna redovisning för sitt uppdrag.

När gäller en framtidsfullmakt?

Framtidsfullmakten blir giltig vid en framtida tidpunkt då du inte längre kan överblicka följderna av dina beslut. Det är fullmaktshavaren som avgör när fullmaktsgivaren har förlorat sin beslutsförmåga om du inte har angivit annat i din fullmakt. Fullmaktsgivaren kan nämligen välja att en domstol ska pröva ikraftträdandet. Rätten ska då inhämta ett läkarintyg eller någon annan likvärdig utredning beträffande fullmaktsgivarens hälsotillstånd, om det inte är uppenbart obehövligt. Även fullmaktshavaren ska kunna få till stånd en sådan prövning när det behövs för att uppdraget ska kunna fullgöras på förutsatt sätt.

En framtidsfullmakt saknar verkan i den utsträckning godmanskap eller förvaltarskap anordnas för fullmaktsgivaren. Vilket kan ske i väldigt speciella fall där framtidsfullmaktsuppdraget inte räcker. Som fullmaktsgivare kan du alltid återkalla din fullmakt, förutsatt att du är vid dina sinnes fulla bruk. Framtidsfullmakter gäller även efter fullmaktsgivarens död om det inte framgår av framtidsfullmakten att den ska upphöra vid dödsfall.

Tänk på detta när du upprättar en framtidsfullmakt

Alla som har fyllt 18 år och har förmågan att ha hand om sina angelägenheter får upprätta en framtidsfullmakt. Fullmakten ska vara skriftlig och undertecknas av fullmaktsgivaren i två vittnens samtidiga närvaro. Vem får då bevittna en framtidsfullmakt? Det som lagen säger är att vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter. Fullmaktshavaren får inte vara vittne. I övrigt tillämpas i fråga om vittnen 10 kap. 2 § första stycket och 4 § första och tredje styckena ärvdabalken (samma som för testamente).

”Det är en god idé att konsultera en familjerättsjurist inför upprättandet av en framtidsfullmakt. På så vis säkerställer du att fullmakten innehållsmässigt motsvarar dina önskemål samt att den uppfyller alla juridiska formkrav. Du får då råd kring vad som är viktigt att tänka på inför upprättandet av dokumentet”, säger Kristina Myhre. 

Om du anlitar en familjerättsjurist, kan de tjänsteanteckningar som dokumenteras under ert möte fungera som stödbevisning. Det kan hjälpa fullmaktshavaren om personen skulle få problem att använda den på exempelvis banken eller hos annan myndighet. 

Hos oss på Söderberg & Partners finns jurister som är specialiserade på familjerätt. Våra jurister kan hjälpa dig att upprätta en framtidsfullmakt och säkerställa att du inte missar viktiga delar som kan få konsekvenser längre fram.

Förvara din framtidsfullmakt säkert

Var skickar du framtidsfullmakten och hur ska du förvara din framtidsfullmakt, när den väl är upprättad? Fullmakten ska överlämnas till fullmaktshavaren efter underskrift i två vittnens samtidiga närvaro.  
 
Den kan med fördel förvaras bland andra viktiga värdehandlingar i fullmaktshavarens hem. Det viktiga är att den inte "göms och glöms" och att det är lätt att hitta den när den behövs.

Behöver du juridisk rådgivning eller hjälp att upprätta en framtidsfullmakt?

Om du behöver hjälp att se över dina juridiska dokument eller vill upprätta en framtidsfullmakt så är du varmt välkommen att kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan. 

Kontakta oss