Kommer arvsskatt, förmögenhetsskatt och fastighetsskatt att återinföras?

17 nov. 2020
På något sätt ska skattepengarna in. Hur det sker, varierar över tiden. Nu har vi haft gott om tid att vänja oss vid att varken arvs- eller förmögenhetsskatt debiteras, och att fastighetsskatten byts mot en lägre fastighetsavgift. Men då vi ofta får frågor om dessa skatter kommer tillbaka, så märker vi att det är en farhåga som många funderar över.

Vad motiverade uttagandet av dessa skatter?

En syn på förmögenhetsskatten är att den var den progressiva delen av kapitalinkomstbeskattningen med en fördelningspolitisk ambition. Även för arvs- och gåvoskatten får fördelningspolitiska ambitioner anses utgöra ett motiv tillsammans med viljan att förhindra förmögenhetskoncentration. Med fastighetsskatten förhåller det sig lite annorlunda då den alltjämt inbringar i stort samma summor till staten som tidigare, men med en annan fördelning och under nytt namn. Så frågan blir då vad som är motivet att ta ut årlig skatt på den egna bostaden? Svaret är många gånger att det är en stabil skattebas som finns kvar även om ägaren lämnar landet och det påvisbara sambandet mellan bostadsyta och inkomst.

Så innan jag börjar gissa om när någon eller några av dessa skatter åter dyker upp igen, för förr eller senare kommer de tillbaka, bör argumenten varför de skulle slopas belysas.

Varför tog man bort skatterna?

En av de vanligaste förklaringarna till att arvs- och gåvoskatten togs bort var för att den var lätt att planera bort för den som hade ekonomi att köpa sig planeringsrådgivning. Medan den kom att tas ut av de med ett eget hem där lånen amorterats av och taxeringsvärdena stigit. Verkligheten hade ändrats utan att kartan ritats om. De som lagstiftaren avsåg skulle träffas undgick den och istället träffades en ej avsedd grupp ”vanliga löntagare”.

Samma argument fördes fram när förmögenhetsskatten slopades några år senare. Skatten uppfattades som godtycklig och orättvis samt ledde till att stora mängder kapital ”gömdes” utomlands som bättre skulle kunna komma till användning inom landet hos småföretagare som efterfrågade riskvilligt kapital.

Fastighetsskatten reformerades i en delvis semantisk övning och kom ut som en fastighetsavgift på betydligt lägre nivå för vissa. Den semantiska övningen, att döpa om den till avgift, motiverades med att fastighetskatten hade rekordlågt folkligt stöd. Justeringen av nivån motiverades inte minst med att bofasta inom områden som blivit attraktiva fritidshusområden inte hade råd att bo kvar då deras hus inte var en monetär tillgång medan skatten är det till fullo. Men det är lite missvisande att prata om att fastighetsskatten slopats då det i kronor räknat betalas in lika mycket idag, i form av en fastighetsavgift.

Kommer skatterna införas igen?

Om det finns en politisk vilja att återuppliva dessa skatter får vi hoppas att förslagsställaren åtminstone har tagit lärdom av de skäl som föranledde slopandet av dessa och beaktar andra påtagliga brister, inte minst vad avser arvs- och förmögenhetsskatten.

En mycket påtaglig svårighet är hur tillgångar ska värderas. Även om huvuddelen av den tänkta beskattningsbara förmögenheten, när det kommer till arvs- och förmögenhetsskatt, sannolikt är placerad i marknadsnoterade tillgångar är det en betydande andel onoterade tillgångar som ska åsättas värde. Att avgöra hur långt ett snöre är kostar, både för skatteskyldiga och granskande myndigheter med avvikande uppfattning. Vidare riskerar en differentierad värdering av tillgångar leda till att kapitalet placeras där det genererar mindre skatt, men inte där det ekonomiskt gör störst nytta. Till listan kan också läggas att det idag inte ens behövs ett pass för att resa till andra länder och att det är nästan lika enkelt att bosätta sig i ett annat land, som då kan tänkas ha ett förmånligare skatteklimat.

Så svaret på frågan om förmögenhets- och arvskatten återinförs är att det lär de göra för eller senare men när är då den stora frågan. Detsamma torde gälla ett ökat uttag av fastighetsavgift. Att det skulle ske genom att de avskaffade lagarna skulle återinföras framstår inte som sannolikt. Mer sannolikt är att det tillsätts en utredning vars uppgift det blir att lämna förslag som lär bli både debatterat och uppmärksammat innan de når kammaren och gissningsvis rasar debatten som hetast kort tid efter ett riksdagsval och mest troligt efter ett val där skatternas förkämpar uppnått en stabil majoritet.

Har du frågor gällande dessa skatter, eller har du andra skattefrågor? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för vidare diskussion.

Kontakta oss