Nu väntas snävare regler för 3:12-beskattning

19 sep. 2022
Ett nytt förhandsbesked har publicerats, vilket kan innebära stora förändringar gällande vem som omfattas av 3:12-beskattningen. Det kan i sin tur leda till höjd skatt för den som har avyttrat en majoritet av sitt bolag under de senaste åren.

Nytt förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Under sommaren har Skatterättsnämnden publicerat ett förhandsbesked som kan ha stor betydelse för aktieägare som har sålt en betydande del av sitt verksamhetsbolag till ett riskkapitalbolag, investmentbolag eller liknande under de senaste åren.

Frågan bakom beskedet handlar om aktier som en person innehar i det bolag där personen också är verksam (vi kan kalla det för verksamhetsbolaget). Det frågeställaren vill ha svar på är om dessa aktier ska 3:12-beskattas eller inte. Det vill säga om den så kallade utomståenderegeln förhindrar 3:12-beskattning. Utomståenderegeln säger nämligen att om den är tillämplig, så är ingen aktie i ”verksamhetsbolaget” kvalificerad och ska då inte heller 3:12-beskattas.

Förhandsbeskedet handlar alltså främst om utomståenderegeln, där frågan är om en person som är en indirekt och passiv delägare i verksamhetsbolaget är att anse som utomstående eller inte. Frågan försvåras av att personen även är verksam i ett fåmansföretag – investmentbolaget - varifrån kapital har överförts till verksamhetsbolaget vid nyemission. Därigenom har verksamhetsbolaget tillförts kapital.

Skatterättsnämnden har kommit fram till att den passiva delägaren inte ska anses som utomstående, då personen bedriver ”samma eller likartad verksamhet” i båda bolagen, i och med att det har överförts kapital mellan dessa. Det innebär då att utomståenderegeln inte gäller i detta fall.

Förhandsbeskedet överklagas

Förhandsbeskedet är nu överklagat och Högsta förvaltningsdomstolen kommer att ta ställning till om Skatterättsnämnden har tänkt rätt i frågan. Vilket besked som Högsta förvaltningsdomstolen lämnar, hoppas vi kunna återkomma till innan årsskiftet. Dock är det fullt möjligt att vi skriver 2023 i kalendern innan detta mål är helt avgjort.

För en passiv delägare i verksamhetsbolaget, har förhandsbeskedet mindre betydelse rent skattemässigt. Däremot får beskedet stor betydelse för delägare som är aktiva (det vill säga verksamma i betydande omfattning) i verksamhetsbolaget. De blir då utan det skydd från 3:12-beskattning som utomståenderegeln skulle kunna ge.

Bakgrunden till det aktuella förhandsbeskedet (Dnr 59-21/D)

Här följer en kortare genomgång av bakgrunden till det aktuella förhandsbeskedet:

  • Sökande A ansökte om förhandsbesked från Skatterättsnämnden i frågan om de aktier som hen har erbjudits att förvärva i Bolag X är kvalificerade, och ska 3:12-beskattas. De erbjudna aktierna motsvarar mindre än en procent av de aktier som Bolag X har utfärdat.
  • Bolag X ägs till mer än 70 procent av Bolag Y, som i sin tur ägs till övervägande del av personer vars aktier i bolag Y är kvalificerade (och därmed 3:12-beskattas).
  • Ingen av delägarna i Bolag Y är verksam i Bolag X – och kommer inte heller att bli det. Bolag Y kommer dock att föra över kapital till Bolag X genom en nyemission i Bolag X.
  • Sökande A anser att hens aktier i Bolag X inte ska 3:12-beskattas med stöd av utomståenderegeln, medan Skatteverkets inställning är den motsatta.

Skatterättsnämndens slutsats – aktien ska beskattas

Skatterättsnämnden har i sin prövning undersökt hur delägare i Bolag Y skulle ha deklarerat sin aktie i Bolag X om personen hade ägt aktien direkt – och inte indirekt genom Bolag Y som nu var fallet. Om delägaren skulle deklarera Bolag X-aktien på blankett K10 som en direkt ägare, anses delägaren inte vara utomstående. Men om delägaren inte skulle deklarera sin aktie på ett sådant sätt, anses delägaren vara utomstående.

Då ingen av delägarna i Bolag Y är verksamma i Bolag X, blev nästa fråga för Skatterättsnämnden om de båda bolagen ska anses bedriva ”samma eller likartad verksamhet” En person som äger aktier i två fåmansbolag och är verksam i enbart det ena bolaget ska nämligen ändå deklarera båda innehaven på blankett K10 (för 3:12-beskattning) om de två bolagen bedriver samma eller likartad verksamhet.

Skattemässigt har begreppet ”samma eller likartad verksamhet” en egen innebörd som har utvecklats genom praxis. Två bolag med diametralt olika verksamheter kan därför enligt praxis anses bedriva samma eller likartad verksamhet rent skattemässigt, om det har överförts någon tillgång mellan bolagen. En tillgång kan då vara antingen en materiel eller en immateriell tillgång, till exempel en maskin, ett kapital, en kundstock eller en rättighet.

Skatterättsnämnden skriver följande:

”… förvaltning av vinstmedel som genererats i en verksamhet utgör en del av den verksamheten. När vinstmedel överförs till ett annat fåmansföretag innebär det att bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet blir tillämplig.”

Den slutsats som Skatterättsnämnden kommer till är att bolagen anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Att det är just kapital som har tillförts (betalats) för aktier vid nyemission, har inte påverkat nämndens bedömning. Inte heller att det framgår av förutsättningarna att det inte föreligger någon risk för så kallad inkomstomvandling. Det vill säga att en högre beskattad arbetsinkomst omvandlas till en lägre beskattad kapitalinkomst, vilket är 3:12-bestämmelsernas syfte att förhindra.

Eftersom de båda bolagen anses bedriva ”samma eller likartad verksamhet”, blir resultatet att delägare i Bolag Y som också är verksamma i bolaget, även anses vara verksamma i Bolag X och inte som utomstående ägare. Detta trots att delägarna aldrig har varit delaktiga i Bolag X verksamhet.
För att utomståenderegeln ska vara tillämplig, krävs det enligt praxis att minst 30 % av bolagets aktier ägs direkt eller indirekt av personer som är utomstående. Något som Bolag X då inte lever upp till efter Skattenämndens slutsats.

En slutsats som kan få följder för fler

Slutsatsen från Skatterättsnämnden säger alltså att Sökande A ska 3:12 beskattas för utdelning som ges på aktier som hen har förvärvat i Bolaget X. Om förhandsbeskedet står sig efter Högsta förvaltningsdomstolens prövning innebär detta en avsevärd förändring för många som tidigare har trott sig leva under utomståenderegelns skydd mot 3:12-beskattning. Inte bara skattemässigt, utan det kan även innebära att kapitalanskaffningen försvåras inom fåmansbolagssfären för tillväxtbolag.

Men framför allt innebär detta att alla de som under de senaste åren har avyttrat en betydande del av sitt verksamhetsbolag till investmentbolag eller liknande kan drabbas av en höjd skatt. Med anledning av den höga aktivitet som vi har sett på uppköpsområdet under en de senaste åren, kan många privatpersoner och företag komma att påverkas.

Vill du ha hjälp att se över hur detta kan påverka dig?

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta oss