Skip to main content Skip to main navigation

Dina viktigaste siffror 2017

Hr-nytt

Dina viktigaste siffror 2017

8 februari · 2017

Här följer några viktiga siffror att hålla reda på under 2017.

Arbetsgivaravgifter

Arbetsskadeavgift 0, 20 %

Allmän löneavgift 10, 72 %

Arbetsmarknadsavgift 2, 64 %

Efterlevandepensionsavgift 0,7 %

Föräldraförsäkring 2, 60 %

Sjukförsäkringsavgift 4, 35 %

Ålderspensionsavgift 10, 21 %

 

Undantag

För anställda som är födda 1937 och tidigare ska en särskild löneskatt på 6,15 % betalas.
För anställda som är födda 1938 -1951 ska särskild löneskatt och ålderspensionsavgift betalas med 6,15 % + 10,21 %, dvs. 16,36 %.

 

Egenavgifter

Allmän löneavgift 10, 72 %

Arbetsmarknadsavgift 0,10 %

Arbetsskadeavgift 0, 20 %

Efterlevandepension 0, 70 %

Föräldraförsäkring 2, 60 %

Sjukförsäkringsavgift 4, 44 %

Ålderspensionsavgift 10, 21 %

 

Undantag

Personer som är födda 1938–­1951 betalar särskild löneskatt och ålderspensionsavgift med 6,15 % +10,21 %, dvs. 16,36 %.

Personer som är födda 1937 och tidigare betalar särskild löneskatt för aktivt bedriven näringsverksamhet med 6,15 %.

Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt med 24,26 % i stället för egenavgifter.


Schablonavdrag egenavgifter

Födda 1938-1951 15 %

Födda 1937 el. tidigare 6 %

Passiv näringsverksamhet 20 %

 

Bilersättning (även kallat skattefri milersättning)

Egen bil 18, 50 kronor per mil

Förmånsbil: Diesel 6, 50 kronor per mil, övriga drivmedel 9,50 kronor/mil

 

Gåvor till anställda (skattefria)

Julgåva 450 kronor inklusive moms

Jubileumsgåva 1 350 kronor inklusive moms

Minnesgåva 15 000 kronor inklusive moms

 

 Kostförmån

All kost som obligatoriskt ingår i priset för resa eller boende är skattefri

Frukost 45 kronor per dag

Lunch eller middag 90 kronor per dag

Vid minst tre måltider 225 kronor per dag

 

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppen bestäms av regeringen och påverkar t.ex. beräkningar av skattefria traktamenten och förmåner, avdragsgränser och brytpunkter för beskattning.

Prisbasbeloppet inkomstår 2017 är 44 800 kr
Förhöjt prisbasbelopp inkomstår 2016 är 45 700 kr

 

Representation

Nya regler från 1 januari 2017

Om du har representation kan du få göra avdrag för moms på kostnader för måltider eller liknande förtäring.

Underlaget får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Du kan göra avdrag med högst 36 kronor per person om kostnaden enbart gäller mat. Läs mer här

 

Reseavdrag

Vid resor till och från arbetet samt resor med egen bil i tjänsten får avdrag göras med 18,50 kr per mil. Resor till och från arbetsplats får dras av med högst 11 000 kr.

Har du förmånsbil medges avdrag med 6,50 kr per mil för diesel och 9,50 kr per mil för övriga drivmedel (t.ex. bensin, el eller etanol).

 

Traktamente inom landet

Skattefria belopp då resan kombineras med övernattning:

Halv dag 110 kronor (Start efter kl. 12 eller avslut före kl. 19)

Hel dag 220 kronor (Start efter kl. 12 eller avslut före kl. 19)

Efter tre månader 154 kronor per hel dag

Nattschablon 110 kronor

Endast resa med övernattning är avdragsgiltig

 

Källa: Skatteverket.se

Löneutveckling i svenska börsbolag

19 juni · 2019

Hur har löneutvecklingen sett ut sista året? Novare Pay delar med sig av de viktigaste huvudpunkterna från rapporten På tal om Lön.

För fjärde året i rad publicerar Novare Pay Consulting studien På tal om Lön. Studien täcker ersättningar till vd, ledning och styrelse i Stockholmsbörsens drygt 330 bolag. Den täcker även jämställdhetsutvecklingen för vd:ar, ledningsgrupper, styrelser och valberedningar.

Rapporten visar att ersättningen ökade med 2,9% under 2018 för börsens vd:ar, vilket är en lägre ökning än vi sett föregående år. Tidigare år har ökningen legat på mellan 4–6%. Trenden som vi ser generellt är tröghet i utveckling av både löner, arvoden och andelen kvinnor i de styrande funktionerna. Nedan listas några av rapportens centrala slutsatser.

På tal om Lön 2019: 

 • Median för den totala ersättningen till vd:ar var 6,2 miljoner kronor för helåret 2018, vilket är en ökning med 2,9% jämfört med 2017. För ledande befattningshavare var medianökningen 1,9%.
 • För identiska individer, det vill säga för vd:ar som suttit både under 2017 och 2018, ökade baslönen i median för vd med 3,8% och totalersättningen med 7,5%.
 • Ökningstakten i styrelsearvoden för både ordförande och ledamot i identiska bolag mellan 2018 och 2019 var 3,3%. Samma siffra låg på 5% mellan 2017 och 2018.
 • Det skedde ett vd-byte i drygt 17% av bolagen under 2018, vilket är en fortsatt hög siffra ur ett historiskt perspektiv. Det är dock lägre än rekordåret 2017 då det var vd-byte i drygt 21% av bolagen.
 • Andel kvinnliga vd:ar var oförändrad under 2018, och motsvarar idag 8,6% av samtliga vd:ar på Stockholmsbörsen.
 • En fokusstudie i rapporten visar att det finns en positiv korrelation mellan bolag som har en kvinnlig vd och andelen kvinnor i ledningsgruppen.
 • Ny lagstiftning i Sverige gällande Aktieägarättsdirektivet ställer nya krav på redovisning av ersättning för börsbolag från och med 2020.
 • Omkring hälften av bolagen i studien föreslog ett nytt långsiktigt incitamentsprogram under stämmosäsongen 2019.


Mer information om rapporten och möjlighet att beställa fullständigt material fås genom kontaktformuläret nedan.

 

Kontakt

 

Nytt digitalt verktyg möjliggör effektiva lönekartläggningar

18 april · 2019

Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning årligen, vilket kan vara ett tidskrävande arbete. Erika Andersson, VD på Novare Pay, berättar om det nya verktyget Heartpace Pay och hur det underlättar för arbetsgivaren.

Vad är lönekartläggning och hur gör man?

Lönekartläggning är precis vad det låter som, där man kikar på hur lönesättningen till varje roll ser ut internt. Kartläggningen används sedan för analys av löner mellan kvinnor och män där syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader. Det är ett lagkrav för alla arbetsgivare att genomföra kartläggningen årligen och har bolaget fler än 10 anställda finns även ett dokumentationskrav.

- Det är jättebra att bolag genomför detta och att majoriteten dessutom vill göra det mer noggrant än vad lagen kräver för att upptäcka kvarliggande eller framväxta oskäliga skillnader mellan könen, säger Erika Andersson, VD Novare Pay.

Lönekartläggningen ger också en bra bild av generella lönelägen i bolaget och ett konkret underlag för arbetet med jämställda löner och förmåner. Gör bolaget årligen en grundlig lönekartläggning signalerar ledningen att de tar dessa frågor på allvar, vilket kan vara en trygghet för många anställda. Men kartläggningen innebär ofta ett tungt och tidskrävande arbete, eftersom det krävs en tydlig metodik och ett stort underlag.

- Tidigare har vi också suttit med stora otympliga Excel filer som underlag. Här såg vi att det fanns ett stort utrymme för effektivisering för bolagen, vilket ledde till att vi började titta på att ta fram utbildningspaket, utveckla standardprocesser eller skapa en egen digital produkt, säger Erika Andersson.

Vad är Heartpace Pay och hur kan verktyget underlätta för arbetsgivare?

Heartpace Pay är ett digitalt verktyg som genomför lönekartläggningar och tillhörande analyser. Det har gemensamt tagits fram av Novare Pay och Heartpace med syfte är att skapa enkelhet i översikten av data, och producera de grafer som krävs för själva lönekartläggningen.

Tjänsten är tillgänglig via Peformance Management verktyget Heartpace men kan även användas fristående. Som bolag laddar du enkelt upp data som sedan kategoriseras efter roll enligt en välutvecklad metodik. Därefter genereras och sparas själva rapporten.

- Produktens största styrkor enligt våra kunder är att den är enkel, logisk och givande. Finns det redan ett etablerat värderingssystem för likvärdiga arbeten, kan man ladda upp det tillsammans med lönedata och utgå ifrån befintligt system. Använder man vår utvecklade metodik, finns enkla steg-för-steg-instruktioner för att göra värderingsprocessen så enkel som möjligt, säger Erika Andersson.

Syftet med verktyget Heartpace Pay är att hitta skillnader som riskerar att vara osakliga. Steget därefter blir att åtgärda dessa skillnader, vilket kan vara svårare. Vill man även ha hjälp med detta så finns en direktkontakt till konsulter som kan hjälpa till med kostnadskalkyler, prioriteringsordningar, 3-årsplaner eller liknande.

Vad är det som gör Heartpace Pay unikt på marknaden?

De flesta liknande produkterna på marknaden är framtagna helt ur datadrivna verktyg, och saknar därför en tydlig koppling till ersättningsområdet och de människor som sitter på rollerna i organisationen.

- Vi jobbar brett på det här området och har designat verktyget utifrån våra erfarenheter i kombination med dataunderlag och användarvänlighet. Vårt verktyg kombinerar det bästa av två världar, säger Erika Andersson.

Det är viktigt att komma ihåg att alla kunder är olika så verktyget måste vara anpassningsbart. Blir det däremot allt för skräddarsytt blir det lätt att göra fel eller skapa felaktiga analyser.

- Det handlar om att hitta en balansgång, vilket vi tycker att vi lyckats väldigt bra med, säger Erika Andersson.

Förutom lönekartläggning, vad kan Novare Pay hjälpa företag med?

Novare Pay är experter på ersättningsområdet och erbjuder en rad olika tjänster, som går att dela in i två områden. Den ena delen är datadriven analys, dit bland annat lönekartläggningar tillhör. Det kan även vara marknadsreferenser av lönenivåer, förmånsstudier eller kvantitativa marknadsstudier. Den andra delen är mer renodlade konsulttjänster. Det kan vara allt från att designa och utvärdera incitamentsprogram, se över prestationsmått och resultatbedömning, kollektivavtalsfrågor, M&A hantering av löner och avtal etc.

- Även om vi är nischade på ersättningsområdet, så täcker vår kunskap alla frågeställningar som kan uppstå på det här knepiga området, avslutar Erika Andersson.

Vill du veta mer om lönekartläggning eller Heartpace Pay? Eller har du andra frågor på ersättningsområdet? Fyll i formuläret nedan.

Kontakta oss

Nytt EU-direktiv ställer krav på transparens kring ersättning

20 februari · 2019

I juni 2019 träder det reviderade Aktieägarrättsdirektivet i kraft. Du har väl inte missat vad du behöver tänka på kring ersättning till ledande befattningshavare? 

I juni 2019 kommer det reviderade Aktieägarrättsdirektivet (SRD II*) att träda i kraft. Syftet är att tackla tillkortakommanden i bolagsstyrningen i europeiska noterade bolag. Direktivets huvudfokus ligger på att möjliggöra ett aktivt och långsiktigt deltagande från aktieägarnas sida, såväl gällande institutioner, fonder, röstrådgivare och andra investerare.

 

Aktieägarrättsdirektivet i korthet

 • EU-kommissionen har arbetat fram Aktieägarrättsdirektivet. Förslaget på lagändring lades fram i januari 2019 och de första bestämmelserna träder i kraft i juni 2019.
 • Direktivet berör bolagsstyrningsfrågor, där ett aktivt aktieägarengagemang och transparens står i fokus.
 • På ersättningsområdet är de två viktigaste punkterna de förändrade kraven för ersättningsriktlinjerna samt kravet på publicering av en separat ersättningsrapport.

 

Direktivet om ersättning

 • Ersättningsriktlinjer

På ersättningsfronten innebär direktivet ett antal viktiga nyheter för noterade bolag. Bland annat kommer bolagets ersättningsriktlinjer inte behöva innefatta fler ledande befattningshavare än VD, vice VD och styrelsen. Riktlinjerna kommer inte heller behöva tas till röstning på stämman mer än vart fjärde år. Däremot ställs det nu högre krav på de riktlinjer som vi vanligen ser på stämmorna.

 • Ersättningsrapport

Det kommer även krav på att bolagen ska publicera en ersättningsrapport som komplement till årsredovisningen. Ersättningsrapporten ska redovisa all utbetald ersättning för samma grupp som riktlinjerna berör där ersättningen bland annat ska ställas i direkt relation till bolagets resultat och lönen för den genomsnittlige anställde.

Ersättningsfrågorna är i ständigt fokus. Med ny reglering med mål att öka transparensen blir det spännande att se hur utvecklingen kommer se ut i våra svenska börsbolag framåt.

Har du frågor på ersättningsområdet eller om Aktieägarrättsdirektivet? Vi hjälper dig bland annat att:

 • Tolka de nya reglerna och hur de ska tillämpas i praktiken på ditt bolag.
 • Bevaka hur de implementeras på marknaden och hur andra bolag går tillväga.
 • Stötta i den praktiska hanteringen och redovisningen.

 

* Shareholders Rights Directive II

 

 

Kontakta oss