Skip to main content Skip to main navigation

Mycket information är det. Och mer blir det!

Marknadsbrev

Mycket information är det. Och mer blir det!

12 mars · 2015

Med nya överenskommelser om utbyte av information för beskattningsändamål mellan länder och mellanstatliga organisationer är det inte lätt att hålla reda på vilken information som kommer att lämnas ut från vem till vem och från vilken tidpunkt.

Informationsutbyte har tidigare främst förknippats med tillhandahållande av information på begäran, t ex att svenska skatteverket lämnar en begäran om att få information från ett annat land om en bestämd skattskyldig person för beskattningsändamål i Sverige. Detta har även till del uppmärksammats i media och kanske då främst när Schweiz 2011 gick med på att den inhemska banksekretessen inte utgör hinder för utbyte av information med bl a Sverige.

Den typ av informationsutbyte som nu ökar i betydande omfattning är s.k. automatiska informationsutbytet, att information för beskattning överlämnas automatiskt till myndighet i berörd skattskyldigs bosättningsland utan att informationen specifikt efterfrågats (lite som det fungerar med kontrolluppgifter i Sverige, men mellan länder).

Någon enskild förklaring till varför det nu råder en sådan universell konsensus kring att lyfta på sekretessen och byta information om skattskyldiga mellan länder finns inte, men till viss del torde det kunna förklaras av 2008 års finanskris och USA:s bestämda vilja att få insyn i sina medborgares finansiella tillgångar utanför USA.

FATCA

USA:s ambitioner att kartlägga sina skattebetalare har lett till politiska påtryckningar mot internationella banker, men kanske främst till införandet av FATCA-lagen (Foreign Account Tax Compliance Act), som trädde i kraft 2010 i USA. Lagen syftar till att förhindra amerikanska medborgare att kringgå skatt med hjälp av internationella placeringar och depositioner. FATCA har medfört att från och med 1 juli 2014 ska banker och finansiella institut i Sverige fråga nya kunder om de är skattskyldiga i USA och uppgift om sparande ska om så förmedlas till USA via Skatteverket. Banker och finansiella institut i USA ska även de sammanställa information om utländska kunder som vidaresänds till berört land.

EU:s nya handräckningsdirektiv
Men även närmare oss sker förändringar då bestämmelserna om automatiskt informationsutbyte i EU:s nya handräkningsdirektiv (direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning) trätt i kraft, och med start i år kommer information för 2014 utbytas automatiskt inom EU enligt följande:

1. inkomster från anställning, 
2. styrelsearvoden, 
3. livförsäkringsprodukter som inte rapporteras enligt t ex sparandedirektivet, 
4. pensioner samt 
5. ägande av och inkomster från fast egendom.

Och 2017 kommer även inkomster och tillgångar avseende kapital att omfattas av EU:s nya handräkningsdirektivs bestämmelser om automatiska informationsutbyte.

Sparandedirektivet

Men helt nytt är det inte med automatiskt informationsutbyte inom EU och andra anslutna länder. 2005 trädde det s.k. sparandedirektivet i kraft enligt vilket information om räntesparande i olika former ska utbytas automatiskt mellan anslutna länder, dock att bl a Luxemburg och Schweiz valde en alternativ tillämpningsform och istället för utbyte av information innehöll en EU-skatt på sparandet. Men även sparandedirektivet har nu genomgått en omarbetning för att täppa till de luckor i systemet som uppmärksammats sedan ikraftträdandet.

Från och med 2016 ska rapportering enligt sparandedirektivet ske automatiskt med utgångspunkt ifrån kapitalets verkliga ägare och att strukturer med bolag utanför EU eller truster således inte förhindrar tillämpning av direktivet. Vidare ska sparande i strukturerade produkter med ränteliknande funktion och kapitalförsäkringar som har ränteinvesteringar omfattas av det automatiska informationsutbytet. Den information som 2016 kommer vidareförmedlas avser 2015 års inkomster och tillgångar. Denna förändring har inneburit ett omfattande arbete hos många banker att identifiera oredovisade konton, som även i vissa fall avslutats om kontoinnehavaren inte kan visa att kapitalet är redovisat korrekt.

Det omarbetade sparandedirektivet torde dock bli kortlivat då avsikten är att det ska upphöra att gälla från den tidpunkt motsvarande information ska lämnas automatiskt enligt EU:s nya handräkningsdirektiv 2017.

OECD:s internationella rapporteringsstandard

Men det tar inte stopp där, för även OECD har tagit fram en rapporteringstandard för automatiskt informationsutbyte avseende sparande som ett stort antal länder åtagits sig att tillämpa. Detta informationsutbyte ska påbörjas 2017 och avser identifierade konton som var öppna den 31 december 2015 eller därefter. Bland de länder som är först ut i detta samarbete kan nämnas; Barbados, Bermuda, Britiska Jungfruöarna, Caymanöarna, Gibraltar, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Mauritius, San Marino, Sverige, Trinidad och Tobago och Turks och Caicosöarna. År 2018 kommer ytterligare ett antal länder att börja tillämpa detta system, t ex: Antigua och Barbuda, Aruba, Australien, Österrike, Bahamas, Belize, Grenada, Hong Kong, Macao, Singapore och Schweiz.

Och sen då?

Under några år framöver kommer nog alla dessa olika system för automatiskt utbyte av information att föra med sig en del ”inkörningsproblem” för berörda skattemyndigheter omkring i världen men med tiden kommer de nog finna vilken som duger till vad. Och för den som har utländsk inkomst, och som vet att allt som ska redovisas i deklarationen inte kommit med, är det hög tid att agera. Vanligen är konsekvensen mycket mer tyngande om det är Skatteverket som kommer på att det gjorts fel, jämfört med om det är deklaranten som meddelar att det blivit fel.

Hur Skatteverket framöver kommer att presentera mottagen information för berörd skattskyldig saknas det uppgift om i skrivande stund. Skatteverkets ambition bör vara att mottagen information ska finnas med i deklaration de sänder ut, eller att den görs tillgänglig via Skatteverkets E-tjänst i tid för färdigstallandet av den egna deklarationen. Att Skatteverket skulle hålla på informationen anser jag som osannolikt och skulle vidare förfela en stor del med informationsutbytets syfte, och att Skatteverket ändå kommer att få fullt upp med att granska de som högst oavsiktligt kryssat fel bland alla snåriga bestämmelser.

 

Vid frågor kontakta gärna
Kent Andersson
Special Clients/Skattechef
kent.andersson@soderbergpartners.se
0702 428 088

Hur ser jag till att arv och gåvor blir enskild egendom?

20 februari · 2019

Vill du överlåta egendom såsom pengar, fastigheter och värdepapper, genom gåva eller testamente samt försäkra dig om att egendomen blir enskild för mottagaren? Då finns det flera saker att tänka på för att få ett heltäckande skydd.

Upprätta ett gåvobrev, testamente eller äktenskapsförord

Det enklaste sättet att försäkra sig om att den egendom som tillfaller gåvotagaren eller arvtagaren ska bli enskild egendom är att skriva det som ett villkor i gåvobrev eller testamente. Detta innebär att egendomen hålls utanför bodelning i samband med skilsmässa och bortgång. Huvudregeln är annars att gåvan eller arvet blir mottagarens giftorättsgods om denne är gift och delas därmed lika vid en framtida separation.

Du bör vara uppmärksam på att egendom som är enskild genom föreskrift i gåvobrev och testamente inte direkt tillfaller dina bröstarvingar vid din bortgång om du är gift med gemensamma barn. Då tillfaller egendomen din make med fri förfoganderätt* för att först vid din makes bortgång tillfalla era gemensamma barn. Om du däremot vill att dina barn ska ärva den enskilda egendomen direkt vid din bortgång bör du skriva in detta i ditt testamente.

 

Enskild egendom i efterhand

När du erhållit egendom i gåva eller arv utan föreskrift om enskild egendom går det bra att i efterhand förordna om att du vill att gåvan eller arvet ska utgöra din enskilda egendom vid en eventuell bodelning. Detta gör du genom att du och din make upprättar ett äktenskapsförord som ni undertecknar och registrerar hos Skatteverket. Detta förutsätter dock att ni båda är överens.

 

* Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande utan annan begränsning än förordnande genom testamente har rätt att fritt förfoga över vad som ärvts.

 

Rådgör alltid med en jurist

Det är viktigt att förordnande om enskild egendom utformas på ett korrekt sätt för att få ett heltäckande skydd. Rådgör därför alltid med en jurist vid upprättande av gåvobrev och testamente.

På Söderberg & Partners har vi erfarna jurister som är specialiserade inom ekonomisk familjerätt, arvsrätt och förmögenhetsrätt. Om du önskar rådgivning kring och hjälp med upprättande av juridiska handlingar är du välkommen att kontakta våra jurister på familjejuridik@soderbergpartners.se eller via formulär nedan.

 

 

 

 

Nytt EU-direktiv ställer krav på transparens kring ersättning

20 februari · 2019

I juni 2019 träder det reviderade Aktieägarrättsdirektivet i kraft. Du har väl inte missat vad du behöver tänka på kring ersättning till ledande befattningshavare? 

I juni 2019 kommer det reviderade Aktieägarrättsdirektivet (SRD II*) att träda i kraft. Syftet är att tackla tillkortakommanden i bolagsstyrningen i europeiska noterade bolag. Direktivets huvudfokus ligger på att möjliggöra ett aktivt och långsiktigt deltagande från aktieägarnas sida, såväl gällande institutioner, fonder, röstrådgivare och andra investerare.

 

Aktieägarrättsdirektivet i korthet

  • EU-kommissionen har arbetat fram Aktieägarrättsdirektivet. Förslaget på lagändring lades fram i januari 2019 och de första bestämmelserna träder i kraft i juni 2019.
  • Direktivet berör bolagsstyrningsfrågor, där ett aktivt aktieägarengagemang och transparens står i fokus.
  • På ersättningsområdet är de två viktigaste punkterna de förändrade kraven för ersättningsriktlinjerna samt kravet på publicering av en separat ersättningsrapport.

 

Direktivet om ersättning

  • Ersättningsriktlinjer

På ersättningsfronten innebär direktivet ett antal viktiga nyheter för noterade bolag. Bland annat kommer bolagets ersättningsriktlinjer inte behöva innefatta fler ledande befattningshavare än VD, vice VD och styrelsen. Riktlinjerna kommer inte heller behöva tas till röstning på stämman mer än vart fjärde år. Däremot ställs det nu högre krav på de riktlinjer som vi vanligen ser på stämmorna.

  • Ersättningsrapport

Det kommer även krav på att bolagen ska publicera en ersättningsrapport som komplement till årsredovisningen. Ersättningsrapporten ska redovisa all utbetald ersättning för samma grupp som riktlinjerna berör där ersättningen bland annat ska ställas i direkt relation till bolagets resultat och lönen för den genomsnittlige anställde.

Ersättningsfrågorna är i ständigt fokus. Med ny reglering med mål att öka transparensen blir det spännande att se hur utvecklingen kommer se ut i våra svenska börsbolag framåt.

Har du frågor på ersättningsområdet eller om Aktieägarrättsdirektivet? Vi hjälper dig bland annat att:

  • Tolka de nya reglerna och hur de ska tillämpas i praktiken på ditt bolag.
  • Bevaka hur de implementeras på marknaden och hur andra bolag går tillväga.
  • Stötta i den praktiska hanteringen och redovisningen.

 

* Shareholders Rights Directive II

 

 

Har du koll på hur mycket du får i pension?

20 februari · 2019

Nu är det orangea kuvertet, som fyller 20 år i år, på väg ut till 5,9 miljoner pensionssparare. Ändå är det väldigt få personer som vet hur mycket de kommer att få i pension och vad som krävs för att få den pension som de önskar.

Det orangea kuvertet innehåller årsbesked om den allmänna pensionen från staten, dvs. inkomstpensionen och premiepensionen. Om du vill veta mer om din totala pension, inklusive tjänstepension och privata pensionsförsäkringar så finns en sammanställning på Söderberg & Partners Online.

Vi lever allt längre vilket medför att vi behöver arbeta längre eller spara mer för att pensionen ska kunna bibehållas på samma nivå som tidigare. I nedanstående exempel visar vi hur stort pensionskapital och hur stort sparande som behövs vid vissa åldrar för att kunna få en pension motsvarande 70% av slutlönen för en person som planerar att gå i pension vid 65 respektive 67 års ålder.

För en 65-årig person som går i pension och som tjänat 35 000 kr i månaden så krävs ca 6 MSEK* i totalt pensionskapital för att kunna ta ut en pension om ca 70% av lönen, dvs 24 500 kr i månaden före skatt.

För en 67-årig person som går i pension och som tjänat 35 000 kr i månaden så krävs ca 5,5 MSEK* i totalt pensionskapital för att kunna ta ut en pension om ca 70% av lönen, dvs 24 500 kr i månaden före skatt.  

* Givet att risknivån är låg i det placerade kapitalet när pensionen betalas ut.

Beloppet ovan inkluderar den allmänna pensionen men för att nå hela vägen med en vanlig löneutveckling och normala kollektivavtalade pensionsavtal krävs ett stort eget sparande fram till pensionen. Pensionssparande avser tjänstepensionsavsättning från arbetsgivaren och eget sparande avser privat sparande av skattade medel i till exempel fonder eller ISK.

Tabellen nedan visar ungefär vilka nivåer av sparande som krävs vid vilken ålder för att ”vara på spåret” på vägen till pensionen. Exemplen är baserade på medel- till lågriskplacering under din aktiva karriär.

 

tabell-pension4.PNG


Tjänstepensionssparandet ovan motsvarar den vanligaste nivån inom kollektivavtalen, dvs 4,5 % av lönen. För att nå det egna sparandet krävs för ovan exempel ett privat sparande om ca 2000 kr per månad för en 65-åring eller motsvarande ca 1000 kr per månad för en 67-åring.

Allt fler kommer in senare på arbetsmarknaden och det innebär också att det sparande som krävs både via tjänstepensionen och privat behöver vara högre för att kunna behålla samma pensionsnivå som tidigare generationer. Påfrestningarna på det allmänna pensionssystemet är också stort till följd av att allt fler kommer in sent eller inte alls på arbetsmarknaden.

Det är viktigt att ha kontroll på hur pensionssituationen ser ut. Både för att veta om sparandet behöver höjas men också för att känna sig tryggare med sin situation.  Så öppna ditt orangea kuvert och titta på hur din pensionsprognos ser ut. Analysera din situation och se över ditt privata sparande och justera vid behov. Att undersöka möjligheten till löneväxling via arbetsgivaren kan också vara ett alternativ. Det viktigaste är att du är medveten om din situation och att du gjort aktiva val inför framtiden även om den känns avlägsen.

Behöver du hjälp att se över hela din situation, kontakta din rådgivare.

 

Kontakta oss