Skip to main content Skip to main navigation

Mycket information är det. Och mer blir det!

Marknadsbrev

Mycket information är det. Och mer blir det!

12 mars · 2015

Med nya överenskommelser om utbyte av information för beskattningsändamål mellan länder och mellanstatliga organisationer är det inte lätt att hålla reda på vilken information som kommer att lämnas ut från vem till vem och från vilken tidpunkt.

Informationsutbyte har tidigare främst förknippats med tillhandahållande av information på begäran, t ex att svenska skatteverket lämnar en begäran om att få information från ett annat land om en bestämd skattskyldig person för beskattningsändamål i Sverige. Detta har även till del uppmärksammats i media och kanske då främst när Schweiz 2011 gick med på att den inhemska banksekretessen inte utgör hinder för utbyte av information med bl a Sverige.

Den typ av informationsutbyte som nu ökar i betydande omfattning är s.k. automatiska informationsutbytet, att information för beskattning överlämnas automatiskt till myndighet i berörd skattskyldigs bosättningsland utan att informationen specifikt efterfrågats (lite som det fungerar med kontrolluppgifter i Sverige, men mellan länder).

Någon enskild förklaring till varför det nu råder en sådan universell konsensus kring att lyfta på sekretessen och byta information om skattskyldiga mellan länder finns inte, men till viss del torde det kunna förklaras av 2008 års finanskris och USA:s bestämda vilja att få insyn i sina medborgares finansiella tillgångar utanför USA.

FATCA

USA:s ambitioner att kartlägga sina skattebetalare har lett till politiska påtryckningar mot internationella banker, men kanske främst till införandet av FATCA-lagen (Foreign Account Tax Compliance Act), som trädde i kraft 2010 i USA. Lagen syftar till att förhindra amerikanska medborgare att kringgå skatt med hjälp av internationella placeringar och depositioner. FATCA har medfört att från och med 1 juli 2014 ska banker och finansiella institut i Sverige fråga nya kunder om de är skattskyldiga i USA och uppgift om sparande ska om så förmedlas till USA via Skatteverket. Banker och finansiella institut i USA ska även de sammanställa information om utländska kunder som vidaresänds till berört land.

EU:s nya handräckningsdirektiv
Men även närmare oss sker förändringar då bestämmelserna om automatiskt informationsutbyte i EU:s nya handräkningsdirektiv (direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning) trätt i kraft, och med start i år kommer information för 2014 utbytas automatiskt inom EU enligt följande:

1. inkomster från anställning, 
2. styrelsearvoden, 
3. livförsäkringsprodukter som inte rapporteras enligt t ex sparandedirektivet, 
4. pensioner samt 
5. ägande av och inkomster från fast egendom.

Och 2017 kommer även inkomster och tillgångar avseende kapital att omfattas av EU:s nya handräkningsdirektivs bestämmelser om automatiska informationsutbyte.

Sparandedirektivet

Men helt nytt är det inte med automatiskt informationsutbyte inom EU och andra anslutna länder. 2005 trädde det s.k. sparandedirektivet i kraft enligt vilket information om räntesparande i olika former ska utbytas automatiskt mellan anslutna länder, dock att bl a Luxemburg och Schweiz valde en alternativ tillämpningsform och istället för utbyte av information innehöll en EU-skatt på sparandet. Men även sparandedirektivet har nu genomgått en omarbetning för att täppa till de luckor i systemet som uppmärksammats sedan ikraftträdandet.

Från och med 2016 ska rapportering enligt sparandedirektivet ske automatiskt med utgångspunkt ifrån kapitalets verkliga ägare och att strukturer med bolag utanför EU eller truster således inte förhindrar tillämpning av direktivet. Vidare ska sparande i strukturerade produkter med ränteliknande funktion och kapitalförsäkringar som har ränteinvesteringar omfattas av det automatiska informationsutbytet. Den information som 2016 kommer vidareförmedlas avser 2015 års inkomster och tillgångar. Denna förändring har inneburit ett omfattande arbete hos många banker att identifiera oredovisade konton, som även i vissa fall avslutats om kontoinnehavaren inte kan visa att kapitalet är redovisat korrekt.

Det omarbetade sparandedirektivet torde dock bli kortlivat då avsikten är att det ska upphöra att gälla från den tidpunkt motsvarande information ska lämnas automatiskt enligt EU:s nya handräkningsdirektiv 2017.

OECD:s internationella rapporteringsstandard

Men det tar inte stopp där, för även OECD har tagit fram en rapporteringstandard för automatiskt informationsutbyte avseende sparande som ett stort antal länder åtagits sig att tillämpa. Detta informationsutbyte ska påbörjas 2017 och avser identifierade konton som var öppna den 31 december 2015 eller därefter. Bland de länder som är först ut i detta samarbete kan nämnas; Barbados, Bermuda, Britiska Jungfruöarna, Caymanöarna, Gibraltar, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Mauritius, San Marino, Sverige, Trinidad och Tobago och Turks och Caicosöarna. År 2018 kommer ytterligare ett antal länder att börja tillämpa detta system, t ex: Antigua och Barbuda, Aruba, Australien, Österrike, Bahamas, Belize, Grenada, Hong Kong, Macao, Singapore och Schweiz.

Och sen då?

Under några år framöver kommer nog alla dessa olika system för automatiskt utbyte av information att föra med sig en del ”inkörningsproblem” för berörda skattemyndigheter omkring i världen men med tiden kommer de nog finna vilken som duger till vad. Och för den som har utländsk inkomst, och som vet att allt som ska redovisas i deklarationen inte kommit med, är det hög tid att agera. Vanligen är konsekvensen mycket mer tyngande om det är Skatteverket som kommer på att det gjorts fel, jämfört med om det är deklaranten som meddelar att det blivit fel.

Hur Skatteverket framöver kommer att presentera mottagen information för berörd skattskyldig saknas det uppgift om i skrivande stund. Skatteverkets ambition bör vara att mottagen information ska finnas med i deklaration de sänder ut, eller att den görs tillgänglig via Skatteverkets E-tjänst i tid för färdigstallandet av den egna deklarationen. Att Skatteverket skulle hålla på informationen anser jag som osannolikt och skulle vidare förfela en stor del med informationsutbytets syfte, och att Skatteverket ändå kommer att få fullt upp med att granska de som högst oavsiktligt kryssat fel bland alla snåriga bestämmelser.

 

Vid frågor kontakta gärna
Kent Andersson
Special Clients/Skattechef
kent.andersson@soderbergpartners.se
0702 428 088

Söderberg & Partners är årets komet i Prosperas Private Banking-undersökning

14 december · 2018

Enligt Kantar Sifo Prosperas branschundersökning klättrar Söderberg & Partners mest av Sveriges Private Banking-aktörer. På ett år har Söderberg & Partners klättrat från plats sex till plats två, och nästa år går vi för den totala förstaplatsen!

För fjärde året är Söderberg & Partners med på topplistan i Prosperas Private Banking-undersökning. Undersökningen baseras på intervjuer med 500 personer och företagschefer med finansiella tillgångar på minst fem miljoner kronor. I årets undersökning kommer Söderberg & Partners på andra plats när det gäller det samlade betyget, och klättrar mest av alla Private Banking-aktörer. När det gäller service, det personliga mötet, etik, familjerätt och rådgivning kring successioner rankas bolaget som etta. Magnus Wikner som är ansvarig för affärsområdet Special Clients, är nöjd men känner sig inte helt förvånad över resultatet.  

- För att kunna genomgå en sån stor och snabb förändring, att klättra från plats sex till plats två, krävs en organisation som Söderberg & Partners. Vi är snabba och förändringsbenägna. Det vi gör på ett år, har jag svårt att se andra aktörer fixa. Detta är en effekt av vår kultur, där rådgivarna och ledningen är väldigt adaptiva och snabba till beslut berättar Magnus Wikner.

Söderberg & Partners har en entreprenöriell kultur där det går snabbt från ord till handling, vilket blir tydligt i undersökningen. I jämförelse med de andra Private Banking-aktörerna i undersökningen, är Söderberg & Partners ett ungt företag med sina snart femton levnadsår.

Rådgivaren är nyckeln

Många på ledande positioner inom Söderberg & Partners är rådgivare i grunden och förstår vikten av att ha med rådgivarna i beslutningsprocessen. Rådgivarna är de som är i kontakt med kunderna och som vet hur bolaget ska utvecklas för att tillgodose kundens behov.

Det är tydligt att rådgivarens roll är central i leveransen till kund, och den servicen kunden får beror på att Söderberg & Partners involverar rådgivaren i framtagandet av kunderbjudandet.

- Hos oss finns en respekt och förståelse för kunden, men också för rådgivaren. Vi respekterar rådgivarna eftersom det är de som måste ändra i sin vardag efter förändringar och nya bestämmelser. Hos ledningen ligger styrkan i vilka satsningar man måste göra och att se till att få igenom själva förändringen. Detta kräver lagarbete, berättar Magnus Wikner.

 

 

Duktiga medarbetare

En annan anledning som ligger bakom det fina betyget är bolagets duktiga och kompetenta medarbetare som växer till antalet för varje år som går. Under åren har Söderberg & Partners rekryterat många kompetenta rådgivare från andra bolag som hjälpt till att bygga upp företaget. Genom att lyckats attrahera duktiga medarbetare som vill vara med och utveckla god rådgivning, fortsätter företaget att utvecklas.

Det personliga mötet

I en värld som blir allt mer digital och där allt fler aktörer går mot digital rådgivning tror Söderberg & Partners fortfarande på det personliga mötet. Söderberg & Partners värdesätter personlig rådgivning och ser det som en av de viktigaste bitarna i kunderbjudandet.

- Det är tydligt att det uppskattas av kunderna som rankat Söderberg & Partners som bäst på både det personliga mötet och service av Sveriges Private Banking-aktörer, säger Magnus Wikner.

Bäst inom flera kategorier

Förutom att Söderberg & Partners har klättrat mest i hela branschen och att man kommer ut som etta när det gäller det personliga möte och service, rankas man dessutom som bäst när det kommer till etik, familjerätt och rådgivning kring successioner, vilket är fler delar som företaget värdesätter högt och arbetar mycket med.

 

Enligt Kantar Sifo Prosperas undersökning är Söderberg & Partners bäst på:

  • Service
  • Personliga mötet
  • Etik
  • Familjerätt
  • Rådgivning kring successioner

En varm sommar hindrade inte studiemotiverade ungdomar att delta i årets Summer Camp

1 oktober · 2018

För femte året i rad arrangerade Söderberg & Partners Summer Camp och det blev som vanligt en riktig succé! I somras fick 100 studiemotiverande ungdomar en kostnadsfri lägervecka där undervisningen blandades med roliga aktiviteter och inspirerande föreläsningar och där ungdomarna skaffade nya vänner för livet.

- Årets Summer Camp var precis lika lyckat som tidigare år. Det som representerar Summer Camp 2018 var den otroliga gemenskapen som skapades på så kort tid och lärarnas förmåga att inspirera, berättar Johan Silfverswärd, projektledare på Söderberg & Partners.

Socialt ansvar och engagemang har alltid varit viktigt för Söderberg & Partners. En röd tråd i bolagets CSR-arbete är att de flesta projekt riktar sig mot barn och ungdomar. Summer Camp är en investering i framtiden där rätten till bra utbildning och roliga minnen inte ska vara olika beroende på vart du bor, vart du kommer ifrån eller vilka dina föräldrar är. Det är viljan och ambitionen som styr om du blir antagen till Summer Camp.

Summer Camp är ett kostnadsfritt läger för ungdomar mellan 14–16 som anordnas av Söderberg & Partners. De antagna ungdomarna samlas i Sigtuna för en lägervecka tillsammans med engagerade lärare som brinner för sina ämnen. Alla som deltar har själva ansökt om att få vara med och de flesta har dessutom blivit nominerade av t.ex. en lärare eller familjemedlem. Den gemensamma nämnaren för ungdomarna är deras höga studiemotivation, viljan att plugga samt stora drömmar och mål för framtiden.

- Här får ungdomarna chansen att träffa likasinnade och tillsammans skapas en stämning av att lärande är något roligt. Hela syftet med Summer Camp är att trycka på vikten av att studera och inspirera till vidareutbildning, berättar Johan Silfverswärd.

 

 

En solig lägervecka på Söderberg & Partners Summer Camp 2018

I år hölls Summer Camp mellan 25–31 juli, vilket bestod av varma och soliga dagar. Precis som tidigare år, pågår Summer Camp under en veckas tid med obligatorisk undervisning på förmiddagarna i ämnena matematik, kemi, fysik, biologi och engelska. Undervisningen bedrivs på engelska av lärare som undervisar vid utbildningsföretaget Lanterna Education.

På eftermiddagen är det fri tid och ungdomarna får då själva välja mellan olika aktiviteter som att baka pizza, spela fotboll eller delta i workshops anordnade av lärarna. Trots soliga dagar valde majoriteten av eleverna att delta i workshops istället för att bada och njuta av det fina vädret. Under lärarnas workshops tas fascinerade ämnen upp, bland annat svarta hål i rymden, kloning och hur man debatterar som en advokat.

- Deltagandet på alla workshops var helt fantastiskt! Det är spännande ämnen som diskuteras och lärarnas engagemang smittar verkligen av sig, berättar Johan Silfverswärd.

 

CSR-arbete med fokus på barn och ungdomar

Med Summer Camp vill Söderberg & Partners uppmuntra ungdomar att studera och samtidigt ta ett samhällsansvar. Ett återkommande tema i Söderberg & Partners CSR-arbete är att de flesta projekt riktar sig mot barn och ungdomar. Utöver Summer Camp så stöder bolaget bland annat Barn till ensamma mammor och Barncancerfonden.

 

Känner du någon som kan vara intresserad av Summer Camp?

Känner du en studiemotiverad ungdom i åldern 14–16 som borde vara med? Information om ansökan till Summer Camp 2019 kommer under första kvartalet nästa år. Håll utkik!

Nyfiken att veta mer om Söderberg & Partners? Följ Söderberg & Partners på Facebook.

Marknadsbrev

Investmentbolag bra alternativ till aktiefonder

6 oktober · 2017

Investmentbolag framstår som ett mycket bra alternativ till Sverigefonder. De senaste tio åren har investmentbolagen i snitt stigit med 159 procent, medan börsen bara gått upp med 44 procent. Det visar Söderberg & Partners genomgång av sektorn. Favoriterna är Kinnevik och Melker Schörling.

– Som kollektiv har investmentbolagen gått riktigt bra. Fem av de sex bolag vi tittat på har utvecklats klart bättre än börsen. Det sjätte i linje med börsen, säger Linda Jägerstad, analytiker på Söderberg & Partners.

Uppenbara fördelar med investmentbolag

Hon anser att det finns en rad uppenbara fördelar med att äga investmentbolag. Till skillnad mot flertalet fonder är investmentbolagen aktiva ägare. Förvisso är även en del fondbolag aktiva i sitt ägande, men de har inte lika stor möjlighet att påverka de bolag de äger.

– Ett tydligt exempel på detta är Melker Schörling, som är väldigt aktiva i samtliga sina innehav. I andra fall kanske det inte är lika lätt få igenom sin strategi, säger Linda Jägerstad och nämner Investors ägande i Ericsson.

En annan faktor som talar för investmentbolagen är de låga förvaltningskostnaderna. Dessa är klart lägre än de förvaltningsarvoden som fondbolagen tar ut. Antalet bolag som investmentbolagen äger är oftast färre än de fonderna äger. Dessutom har de allt som oftast plats i nomineringskommittéer eller i styrelser vilket bland annat medför att kännedomen om innehaven är bättre.


– Men det innebär också att riskspridningen ofta blir sämre än i en aktiefond. Detta är också en faktor som måste beaktas om valet står mellan en fond och ett investmentbolag. Det är också en stor skillnad mellan de olika investmentbolagen vilket gör att det kan bli missvisande att dra alla över en kam, säger Jägerstad.

Nagelfar innehaven

Det handlar också om vilken inriktning investment bolagen har. Melker Schörling har en koncentrerad portfölj med 100 procent noterade innehav. För till exempel Investor ser det annorlunda ut. Portföljen är mycket bredare och cirka 30 procent av substansvärdet är onoterat. Linda Jägerstad menar därför att det är viktig att titta på innehaven i respektive investmentbolag innan ett investeringsbeslut tas.  

Söderberg & Partners har i sin genomgång av sektorn utgått från konjunkturläget och hur bolaget värderas i förhållande till substansvärdet (värdet av bolagets tillgångar och skulder). Utifrån dessa huvudkriterier anser Söderberg & Partners att två bolag är köpvärda: Kinnevik och Melker Schörling.

I Kinneviks fall är det exponeringen mot konsumentmarknaden på den digitala arenan som lockar. Melker Schörling har i sin portfölj en rad intressant bolag, där ett finns med på Söderberg och Partners Top Picks, nämligen Securitas. Därtill är kursen i förhållande till substansvärdet attraktiv för bägge bolagen.

Övriga investmentbolag får rekommendationen avvakta. Ratos ingår inte i genomgången av investmentbolagen på grund av att Per-Olof Söderberg är ordförande i Söderberg & Partners och dessutom sitter i Ratos styrelse.

Kontakta oss