Skip to main content Skip to main navigation

Nyttan av en enad kraft - Samordnad upphandling

Företagsförsäkring

Nyttan av en enad kraft - Samordnad upphandling

23 april · 2018

Många försäkringsbolag har idag större finansiella resurser än storbankerna. Med detta följer stort inflytande och stor makt. Som enskild försäkringstagare kan det vara svårt att förhandla fram de bästa villkoren för en försäkring med ett stort försäkringsbolag som motpart. För att bidra till att jämna ut de ekonomiska olikheterna i förhållandet mellan försäkringsgivare och försäkringstagare lanserade Söderberg och Partners Samordnad upphandling.

Idag utgör konceptet Sveriges största volymupphandling för förmedlad företagsförsäkring, med en samlad premievolym på över 200 miljoner kronor. Idén bygger på att flera försäkringstagare upphandlar tillsammans för att utnyttja styrkan som den gemensamma volymen medför. Upphandlingskraften ökar försäkringsbolagens intresse och på samma gång möjligheterna till förhandling för de deltagande företagen.

Samordnad upphandling är något som den offentliga sektorns olika verksamhetsgrenar har använt sedan 2012 för att garantera kvalitativa lösningar till bästa pris. Sedan 2016 erbjuds detta koncept även till Söderberg och Partners företagskunder. Exempel på försäkringstyper som upphandlas genom samordnad upphandling är: cyberförsäkring, förmögenhetsbrottsförsäkring, VD- & Styrelseansvarsförsäkring, tjänstereseförsäkring, motorfordonsförsäkring samt företagsförsäkringar (ett paket där ett antal försäkringar för små och mellanstora företag ingår).

Fördelarna som den Samordnade upphandlingen innebär är bl.a.:

  • I genomsnitt 20 % lägre premier
  • Bättre villkor jämfört med enskilt förhandlade avtal
  • Tidsbesparing för dig som kund genom att ta del av en gemensam kravställning och villkor istället för att själv jämföra och kontakta olika försäkringsbolag.
  • Du får ta del av nyttan i kraften hos den samlade volymen samtidigt som du får en individuellt anpassad produkt
  • Den bästa lösningen för kunden baserat på ett poängsystem i vilket mellan 25 och 30 offerter från olika försäkringsgivare har jämförts och poängsatts

 

- Genom en tydlig upphandlingsprocess har vi sett ett större intresse från flera aktörer. I konkurrensen som skapas så vässar försäkringsbolagen sina erbjudanden för att vinna kunder. Det är inte bara fråga om stora prisförbättringar, utan även mer förmånliga och till och med unika villkorsförbättringar. Det känns särskilt roligt att kunna ge våra kunder en försäkringslösning som traditionellt sett inte erbjuds till alla, säger Stefan Nybacka, rådgivare på Söderberg & Partners. 

Något som särskiljer Söderberg och Partners Samordnade upphandling är att villkoren har individualiserats för att fungera inom olika branscher. Genom att låta försäkringstagare från olika verksamhetsområden delta i utformningen av de upphandlade kraven säkerställs att utmärkande behov för olika branscher tillgodoses.


Vill du höra mer om Samordnad Upphandling eller har andra frågor kring företagsförsäkringar?

Kontakt

Blogg

Den förarlösa bilen – Vart leder vägen?

23 april · 2018

I fler än hälften av EU:s medlemsländer ökar antalet dödsolyckor i trafiken. En undersökning gjord av Euro NCAP visar att 90 procent av alla olyckor orsakas av ouppmärksamma förare eller där föraren distraheras av annat under körningen. Samtidigt anser sig fyra av fem förare vara bättre bilförare än genomsnittet och nästan 10 procent säger sig vara ”i världsklass”. En studie visar att en personskada i samband med trafikolycka i snitt kostar 6,5 miljoner kronor. Det är dyrt för samhället att många överskattar sin förmåga eller är nonchalanta i trafiken!  

Den förarlösa bilen sägs vara lösningen på en del av problemen som den moderna människan idag ställs inför. Genom att överlämna körningen till bilen kan föraren lägga sin tid på annat under färden utan att risken för trafikolyckor ökar. Men är det då så enkelt att den förarlösa bilen kommer att eliminera 90 procent av alla trafikolyckor och spara samhället flera miljarder kronor om året?

Säkerhetsriskerna kring mänskliga förare kontra självkörande bilar

För några veckor sedan omkom en fotgängare i Arizona efter att ha blivit påkörd av en förarlös bil. Enligt fordonstillverkaren var inte bilens säkerhetssystem aktiverat. Fokus för debatten har naturligt blivit den grundläggande säkerhetsfrågan kopplad till förarlösa bilar och flera argument har lyfts för att pausa testerna för att undvika fler olyckor.

När den mänskliga faktorn tas ur bil(d)en försvinner en del risker, men viss risk kommer vi fortsatt att behöva leva med. En etisk fråga väcks däremot till liv: är det bättre att den förarlösa bilen kör på 10 personer än att människan kör på 100? I tidningen Wired löd en rubrik:
- ”To make us all safer, robocars will sometimes have to kill”.

 

Försäkringsbranschens utmaningar och ansvar i frågan

Övergången till ett samhälle med automatiserad bilkörning kommer att ske gradvis. Vägen mot förarlösa bilar är ett maraton, inte en sprint, och detta kommer att ge oss i försäkringsbranschen tid att reagera på hur den ökande automatiseringen påverkar våra liv. Vi bär en stor del av ansvaret för frågor om ny teknik i trafiken. Storbritanniens största bilförsäkringsbolag har redan nu börjat erbjuda rabatterade försäkringslösningar som kan fungera som ett incitament för att försäkringstagare ska använda den nya teknik som finns på marknaden.

Frågan vi får ställa oss är hur pass höga olycksrisker vi är beredda att ta för att inte teknikutvecklingen ska hämmas. Hur vi ska värdera teknikens otillräcklighet i förhållande till människans ofullständighet? Räcker det att den förarlösa bilen är marginellt bättre än människan eller behöver den uppfylla nollvisionen från dag ett? Forskare anser att målet mot den förarlösa bilen helgar medlen och att få bort människor från ratten är den långsiktigt bästa lösningen.

Dagens teknik är långt ifrån fulländad men bevisligen är inte människans förhållande till bilkörning det heller.


 

Företagsförsäkring

Århundradets finansrättegång – en kostsam process

19 januari · 2018

Den 14 december föll domen i den utdragna rättsprocessen kring HQ Bank. Den tidigare bankledningen krävdes på över 3 miljarder kronor i skadestånd, men skadeståndstalan ogillades av tingsrätten. Processer som rör styrelseansvar tar ofta lång tid och riskerar därför att bli mycket kostsamma. 

Vid årsskiftet 2016/2017 genomförde Söderberg & Partners en omfattande analys av marknadens VD- och styrelseansvarsförsäkringar och har därefter bevakat ett antal pågående tvister som blivit medialt uppmärksammade. Trenden visar en hög risk för ledande befattningshavare att drabbas av skadeståndsanspråk, som är dyra att utreda och försvara. Detta trots att anspråken många gånger leder till att talan ogillas.

- Fallet med HQ är ett exempel på när processer blir långdragna och kostsamma. Många gånger kan det vara en fråga om ogrundade anspråk och man kan därför bli tvungen att försvara sig trots att misstankarna senare visas vara felaktiga. Rätt VD- och styrelseansvarsförsäkring täcker denna typ av risk, säger Tomas Ohlin, affärsområdesansvarig för företagsförsäkringar hos Söderberg & Partners.

Söderberg & Partners analys av marknadens VD- och styrelseansvarsförsäkringar visar att flera försäkringsprodukter ersätter försvarskostnader först efter att en dom avkunnats. Beroende på vem som riktar anspråk kan därför en befattningshavare drabbas hårt ekonomiskt, då denne med personliga medel kan tvingas försvara sig mot en resursstark kravställare. Det därför av yttersta vikt att en VD- och styrelseansvarsförsäkring omfattar kostnaderna för försvar från första kronan fram till dess att domen faller.

          Kort fakta om VD- och styrelseansvarsförsäkringar

  • Majoriteten av alla större bolag och börsnoterade företag i Sverige har en VD- och styrelseansvarsförsäkring.
  • Villkoren varierar mellan olika försäkringar, men grundtanken med detta skydd är att täcka det personliga betalningsansvaret för personer i ledande befattningar.
  • Grundelementen i försäkringen är tänkta att täcka advokatkostnader för försvar i rättsprocesser och även täcka ett skadeståndsbelopp om en fällande dom leder till skadeståndsskyldighet. Det är dock vanligast att skadeståndsbeloppet har ett tak.
 
Kontakta oss